Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PhDr. Radek Suda, vedoucí odd

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PhDr. Radek Suda, vedoucí odd"— Transkript prezentace:

1 Změny v systému financování sociálních služeb role veřejné správy a sociální práce
PhDr. Radek Suda, vedoucí odd. strategií a koncepce sociální práce - MPSV ČR

2 Historie vývoje systému sociálních služeb
Do roku 2006 sociální péče - tradiční tituly sociální potřebnosti – ústavní péče, domovy důchodců a pečovatelská služba; zvláštní péči pak měly zajišťovat obce na úseku sociální péče například pro občany tzv. „nepřizpůsobivé“ v tzv. třetím sektoru, neziskovém, progresivní rozvoj různých forem pomoci, reakce na potřeby vzniklé po transformaci české společnosti po r – řešení sociálního vyloučení a chudoby v roce 2006 (březen) přijat zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách upravuje rozsah a formu pomoci poskytovanou osobám v nepříznivé sociální situaci dělí sociální služby na základní druhy – péče, prevence a poradenství; definuje formu kterou jsou zejm. poskytovány – terénní, ambulantní, pobytová

3 Historie a klíčové problémy
První novela !!! již v prosinci r – do taxativního výčtu přibyla další služba do seznamu – § 60a „intervenční centrum“ (BKP) Další novely následovaly téměř každý rok – systém podle přijaté právní úpravy neměl možnost být zcela implementován (důsledek nevhodné právní úpravy?) Dostupnost sociálních služeb stále řízena historizujícím přístupem, čili nabídka ovlivňuje poptávku, naprosto mimo kontext systému rozhodování a realitě priorit v samosprávě Převzat britský model – tedy částečně, bez zásadních pilířů tohoto systému – působí do dnešní doby významné problémy Jednotlivec musí přistupovat na podmínky sociální služby - i pro poučeného laika je velmi komplikované porozumět systému (32 druhů služeb, vzájemně se kombinující a činnosti neuchopitelné) Otázka standartu a nad standartu (!neplést si s konceptem Q – standardy kvality)

4 Klíčové problémy Vytvoření nikoliv flexibilního ale statického – uzavřeného systému (32 druhů, bez ohledu na realitu v sociálním prostředí) Neznalost o sociální situaci v regionu – krajské střednědobé plány – neschopnost reagovat v rozhodovací kompetenci Problematika stanovení sítě sociálních služeb – čím je síť určována Problém hraničních oborů – sociálně-zdravotní, prevence – školství, adiktologie atd. Nedostatek kompetencí pro experty ze sociálně vědních disciplín Nedostatek prostoru pro makro-praxi sociální práce

5 Oblasti úprav systému financování sociálních služeb
Cílový stav : Odpovídající ocenění intenzity péče dle její náročnosti. Adekvátní participace soukromých zdrojů na zajištění péče a pomoci. Dominantní financování péče z příspěvku na péči, soukromých zdrojů a pouze dorovnání z dalších veřejných zdrojů Eliminace dofinancovávání nákladů péče formou dotací či příspěvků z veřejných rozpočtů. Odpovídající participace veřejných zdrojů dle kompetencí, které jsou jednotlivým správcům veřejných financí svěřeny. Dlouhodobá péče – sociálně zdravotní péče v přirozeném prostředí při zajištění terénních a ambulantních služeb a na základě skutečných potřeb zajištěná síť lůžkových kapacit Typ právní úpravy (zákon, podzákonná opatření, typy pověření apod.)

6 Následující reformní opatření
Změna zákona č. 108/2006 Sb. zejména v odstranění taxativního vymezení druhů soc. služeb, a to i ve vazbě na poskytované činnosti. Alokace veřejných prostředků - na základě důsledně prováděné analýzy potřeb cílových skupin dle lokalit + plán adekvátního naplnění těchto potřeb. Kalkulace nákladů činností sociálních služeb a získávání objektivních dat z lokalit. Distribuce finančních prostředků = věcné plnění poskytovatelům služeb vybraných na základě soutěžních mechanismů (samostatné působnost krajů) a dále i možnou kombinací dávek pro uživatele.

7 Navazující kroky k dovršení změny
Reformní a dále Dávka „plošná“, analogie Příspěvku na péči, avšak vysoce diverzifikovaná podle objektivních parametrů funguje jako „kompenzace objektivního znevýhodnění“. Nový strukturovaný nástroj pro posouzení potřeb navázané na finanční plnění. Dávka testovaná majetkově a příjmově. Nastupuje až po vyčerpání vlastních zdrojů uživatele a reaguje na jeho lokální a individuální podmínky v provazbě na místní samosprávu. Zde se počítá s přeneseným výkonem státní správy na obce = činnosti sociálního pracovníka. Úvahy o typu dávky-odměna pečujícího a dávka kompenzace pro reg. sociální službu

8 Rok 2014 Sociální práce na obcích – mj. článek pro tvorbu sítě soc. služeb Etablování erudovaných sociálních pracovníků na obcích v metodě posouzení potřeb Spolupráce – lokální partnerství mezi ORP a poskytovateli sociálních služeb a spolupracujícími institucemi sociální ochrany Koncept pro socio-psycho-ekonomické posouzení situace zájemců o sociální služby pro SPR na ORP Metodika pro koordinaci sociálních služeb v rámci ORP – vyhodnocení efektivity poskytovaných služeb vůči jednotlivcům a skupinám Sociální pracovník ORP („posudkový“) = přináší mj. informace pro tvorbu sítě sociálních služeb pro krajské síťování

9 Zdroje a literatura Tomeš, I. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky, Praha, Portál 2010 Tomeš, I. Obory sociální politiky, Praha, Portál 2011 Průša, L., Víšek, P Optimalizace sociálních služeb, Praha, VÚPSV v.v.i (http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_343.pdf) Výstupy individuálního projektu Podpora procesů v sociálních službách, odbor 22 MPSV – realizace 2010 – 2015 (http://www.mpsv.cz/cs/9749) Interní materiály – data, pracovní dokumenty MPSV, odbor sociálních služeb a sociální práce (R. Suda, vedoucí odd. strategií a koncepce sociální práce – 223)

10 Děkuji za pozornost Radek Suda


Stáhnout ppt "PhDr. Radek Suda, vedoucí odd"

Podobné prezentace


Reklamy Google