Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dotační možnosti pro členské obce MAS Ing. Anna Hotárková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dotační možnosti pro členské obce MAS Ing. Anna Hotárková."— Transkript prezentace:

1 Dotační možnosti pro členské obce MAS Ing. Anna Hotárková

2 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje - SCLLD -Dokument, kterým se MAS řídí celé dotační období (obdoba SPL) -Alokce pro MAS – IROP: 30,457 mil. PRV: 18,226 mil. OPZ: 7,550 mil. -Změny možné pouze částečné, na základě střednědobé evaluace – 2018 -Naplnění indikátorů a určeného % alokací: IROP – 27% alokace ŽoP PRV – 50% alokace na základě podepsaných dohod

3 IROP SC 4.1 – Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu Přes MAS lze podpořit specifické cíle IROP: - 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1 a 3.3 Projekty MAS podléhají stejným pravidlům jako v ostatních prioritních osách (Obecná a Specifická pravidla IROP) Nelze podpořit jiné aktivity než dovolují pravidla pro IROP MAS může nastavit v rámci pravidel vlastní preferenční kritéria Dotace přes MAS až 95% způsobilých výdajů

4 SC 1.2 – Zvýšení podílu udržitelných forem opravy bezpečnost - zvýšení bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy - bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace, přizpůsobení komunikace pro nemotorovou dopravu osob s omezenou pohyblivostí - podporovány budou komplexní projekty řešící např. celé území obce (komplexnost řešení bude dále doložena v tzv. Kartě souladu projektu s principy udržitelné mobility a auditu bezpečnosti) - není podporována pouhá oprava chodníků

5 SC 1.2 – Zvýšení podílu udržitelných forem opravy cyklodoprava -výstavba a modernizace cyklostezek (vyloučená automobilová doprava) a cyklotras (cyklistické pruhy na komunikacích nebo víceúčelové pruhy) - vč. doprovodné infrastruktury (stojany na kola, úschovny kol, odpočívadla - cyklostezky musí sloužit k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, nikoliv k rozvoji cestovního ruchu - zatím se v návrhu pravidel pro žadatele a příjemce počítá s podporou tam, kde bude svedena cyklodopravu ze silnice s intenzitou projíždějících vozidel vyšší než 3000 denně nebo zajistí propojení na uzly vytvářející min. 500 pracovních míst nebo budou realizovány v obcích s min. 4 000 obyvateli

6 SC 1.2 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy terminály - přestupní terminály pro veřejnou dopravu, související záchytná parkoviště a parkovací domy v přímé návaznosti na veřejnou dopravu, doplňková zeleň nízkoemisní vozidla - nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel, výstavba plnicích a dobíjecích stanic. Podporují se projekty subjektů, které zajišťují dopravní obslužnost v závazku veřejné služby.

7 SC 1.3 – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof Modernizace stanic IZS - výstavba nových garážových prostor, pořízení elektrocentrály pro náhradní zdroj elektrické energie při nouzovém provozu stanice Posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti v exponovaných územích - oblasti kde jsou: nadprůměrné sněhové srážky, námrazy, orkány, větrné smrště, extrémní sucho, havárie s únikem nebezpečných látek - speciální dopravní prostředky, vybavení pro nouzové přežití, soupravy pro nouzové zastřešení obytných budov a statické zpevnění narušených budov, lesní hasicí speciál a mobilní elektrocentrála, vybavení pro detekci, zastavení nebo omezení úniku nebezpečných látek

8 SC 1.3 – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof Příjemci: -obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) - jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně); základní složky IZS (HZS, PČR, ZZS) -obec se musí zároveň nacházet na území ORP, které je dotčené zvýšenými riziky z mimořádných událostí: sucho, orkány a větrné smrště, nadprůměrné sněhové srážky a námraza, odstraňování důsledků havárií, odolnost stanic a optimalizace jejich umístění v území -seznam ORP je uveden v příloze č.5 Programového dokumentu) a stejně i v dokumentu Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek IZS…..

9 SC 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi deinstitucionalizace soc. služeb - transformace ústavní péče na péči komunitní, která umožní uživateli zůstat v přirozeném prostředí -výstavba a rekonstrukce domů a bytů, pořízení vybavení pro uživatele, nákup automobilu. -přílohou žádosti musí být transformační plán. infrastruktura pro dostupnost a rozvoj soc. služby -nákup objektů, zařízení a vybavení, stavební úpravy -zázemí pro terénní služby – vybavení mobilních týmů, zázemí pro ambulantní skupinové formy soc. prevence a odborné soc. poradenství. -ambulantní sociální služby – zaměřeno na oddělení od pobytových forem (hygienický servis, terapeutické dílny, kontaktní centra). -pobytové soc. služby – např. přestavby azylových domů (i pro rodiče s dětmi).

10 SC 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi infrastruktura komunitních center - za účelem soc. začleňování a zvýšení uplatitelnosti na trhu práce členů komunit ohrožených soc. vyloučením -víceúčelová zařízení k realizaci soc., vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit. Musí být poskytováno min. základní soc. poradenství, soc. služba v ambulantní a terénní formě -definice polyfunkčního kom. centra bude ze strany IROP upřesněna

11 SC 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi sociální bydlení - pořízení bytů a domů a jejich adaptace pro potřeby soc. bydlení - výstavba a rekonstrukce domů a bytů se 4 – 6 bytovými jednotkami, nákup parcely, půdní nástavby a vestavby, doplňkově zeleň, hřiště a parky - sociálním bytem se rozumí standardní bytová jednotka se základním vybavením bez dalšího zařízení nábytkem - sociální byt musí být umístěný v lokalitě s dostupným občanským vybavením pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva, musí být zajištěná veřejná doprava, - sociální bydlení je určeno osobám z cílových skupin - v IROP nejsou podporovány aktivity, kde jsou senioři hlavní/jedinou cílovou skupinou

12 SC 2.2 – Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Způsob zapojení obcí – stále se upřesňuje – malé a střední podniky, kde obec má menší než 50% podíl Veřejná podpora – podpora de minimis (200 000 EUR v tříletém období) Podmínky soc. podnikání – min. 30% zaměstnanců z cílových skupin, 50% zisku reinvestováno zpět do rozvoje podniku, využívání přednostně místních zdrojů a zohledňování místních potřeb Podmínka – podpora nových podnikatelských aktivit nebo rozšíření kapacity podniku o novou aktivitu s novými pracovními místy Aktivity – výstavba, rekonstrukce a vybavení (včetně technologického vybavení) soc. podniku Projekt nesmí být zaměřen na zemědělskou prvovýrobu a na komerční turistická zařízení.

13 SC 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení infrastruktura pro předškolní vzdělávání -podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol -výstavba, stavební úpravy a pořízení vybavení pro zajištění dostatečné kapacity, doplňkově zeleň a herní prvky, rozšíření zázemí – šatny, jídelny, bezbariérovost. Navýšení kapacity je nutné prokázat zpracováním např. demografické analýzy ve spádovém území, která bude podkladem ke studii proveditelnosti.

14 SC 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení infrastruktura pro vzdělávání v základních školách - stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích: - v oblastech komunikace v cizích jazycích, - v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, - ve schopnosti práce s digitálními technologiemi - cílem je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce - rozšiřování kapacit základních škol mimo vazbu na klíčové kompetence je možné pouze na území správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou lokalitou - možnost zajištění konektivity škol a připojení k internetu

15 SC 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení infrastruktura škol pro střední a vyšší odborné vzdělávání - stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v klíčových kompetencích. - podpora učeben odborné praxe, center odborného vzdělávání. infrastruktura pro celoživotní vzdělávání v klíčových kompetencích - stavební úpravy a pořízení vybavení pro zajištění dalšího vzdělávání osob pro lepší uplatnitelnost na trhu práce - ve vazbě na klíčové kompetence. infrastruktura pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže - stavební úpravy a pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou např. zájmových kroužků

16 SC 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví revitalizace souboru vybraných památek - Seznamu UNESCO, indikativní Seznam UNESCO – kategorie kulturní dědictví; Seznam národních kulturních památek, indikativní Seznam národních kulturních památek (k 1. 1. 2014) - oprávněné aktivity: zajištění bezpečnosti návštěvníků, odstranění bariér, ochrana a zabezpečení památek, restaurování, nové expozice, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů, obnova parků a zahrad u souborů památek, modernizace /výstavba objektů sociálního, technického a technologického zázemí Příjemci Vlastníci kulturního dědictví nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v KN), kromě FO nepodnikajících. Nebudou podpořeny komerční turistická zařízení jako volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení; nebude podporována propagace a marketing.

17 PRV Opatření M19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj) -operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje – realizace SCLLD -operace 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny – realizace projektů spolupráce -max. 85 % způsobilých výdajů (v rámci 2. modifikace by se mělo navýšit až na 100 %, aby nevznikal rozdíl v míře dotace s klasickým PRV) -výše způsobilých výdajů na projekt od 50 tis. do 5 mil. Kč -změna systému zadávání veřejných zakázek (zadávací řízení již před podpisem Dohody!)

18 Předávání znalostí a informační akce (článek 14) -odborné vzdělávání (vzdělávací kurzy, workshopy), které směřuje ke zvyšování kvalifikace v resortu zemědělství, potravinářství a lesnictví -nesmí být součástí běžných vzdělávacích programů či systému středního a vyššího školství Příjemci Subjekty zajišťující odborné vzdělávání či jiné předávání znalostí a informační akce

19 Lesnická infrastruktura (článek 17, odst. 1., písm. c)) -investice, které souvisejí s rekonstrukcí a výstavbou lesních cest včetně souvisejících objektů a technického vybavení -zlepšení kvality a hustoty lesních cest Příjemci Fyzické nebo právnické osoby hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní osobností, vysokých škol, obcí nebo jejich svazků

20 Zemědělská infrastruktura (článek 17, odst. 1., písm. c)) -investice, které souvisejí s rekonstrukcí a výstavbou zemědělské infrastruktury včetně souvisejících objektů a technického vybavení -polní cesty musejí být realizovány na území, kde byly dokončeny pozemkové úpravy -polní cesty musejí být realizovány mimo intravillán obce Příjemci Obec, zemědělský podnikatel

21 Pozemkové úpravy (článek 17, odst. 1., písm. c)) -opatření zajišťující zpřístupnění především zemědělských a lesních pozemků -opatření k ochraně životního prostředí a zachování krajinného rázu, zvýšení ekologické stability krajiny -protierozní, protipovodňová opatření pro ochranu půdního fondu a vodohospodářská opatření -realizace společných zařízení musí být v souladu se schválenými návrhy pozemkových úprav Příjemci Obec, zemědělský podnikatel

22 Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích (čl. 24, odst. 1., písm. a)) -preventivní protipovodňová a protierozní opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích (stabilizace koryta, zabezpečení břehů, stabilizace strží, zábrany sesuvů půdy apod.) -výstavby a opravy retenčních nádrží a objektů hrazení bystřin Příjemci Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení

23 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin (článek 25) -úhrada části nákladů na hromadnou mechanickou ochranu melioračních a zpevňujících dřevin při založení porostu -od doby výsadby do stádia zajištění -realizace na lesních pozemcích Příjemci Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení

24 Neproduktivní investice v lesích (článek 25) -opatření k posílení rekreační funkce lesa (značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů, výstavba herních prvků) -opatření k usměrňování návštěvnosti území (odpočinková stanoviště, přístřešky, informační tabule, závory) -opatření k údržbě lesního prostředí (zařízení k odkládání odpadků), zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí Příjemci Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení

25 Investice do lesnických technologií a zpracování les. produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh (čl. 26) -stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů -stroje ke zpracování potěžebních zbytků a pro přípravu půdy před zalesněním -stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost -výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu včetně technologického vybavení Příjemci Soukromí držitelé lesů, obce a jejich sdružení a malé a střední podniky na investice, které zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se zpracováním, mobilizací lesnických produktů a jejich uváděním na trh

26 Sdílení zařízení a zdrojů (článek 35, odst. 2., písm. c)) -spolupráce min. svou subjektů při společném sdílení zařízení a zdrojů -cílem je efektivní využití zdrojů a dosažení úspor, kterých by při individuálním řešení nebylo dosaženo (prokázání přidané hodnoty projektu) -společné investice do pořízení technologie či strojů, výstavba a modernizace nemovitých věcí, studie, podnikatelské plány apod. Příjemci Uskupení min. 2 subjektů, kde min. jeden musí prokázat podnikatelskou činnost v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví; obec může být spolupracujícím subjektem

27 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů (článek 35, odst. 2., písm. d)) -spolupráce minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů -společné investice na vznik, rozvoj a společnou propagaci KDŘ (pořízení strojů, technologie a vybavení, stavební náklady na výstavbu či modernizaci nemovitých věcí, pořízení SW, propagace, studie, podnikatelské plány) Příjemci Uskupení min. 2 subjektů, kde min. jeden musí prokázat podnikatelskou činnost v zemědělství nebo potravinářství (zemědělský podnikatel, výrobce potravin, NNO zastupující zemědělce nebo zpracovatele potravin, obce, svazky obcí)

28 OPZ Investiční priorita 2.3 SC 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a soc. začleňování Podporované aktivity: Sociální služby a sociální začleňování Zaměstnanost Sociální podnikání Prorodinná opatření

29 Sociální služby a sociální začleňování A)Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., s cílem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených -pouze sociální služby poskytované terénní a ambulantní formou. Jako pobytové budou podporovány jen odlehčovací služby podle § 44 zákona č. 108/2006 Sb. -pouze sociální služby, jejichž aktivity jsou v souladu se schválenou SCLLD a se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje/obce + sociální služby zařazené do krajské sítě podporovaných sociálních služeb

30 Sociální služby a sociální začleňování B) Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení -Komunitní sociální práce = činnosti nad rámec zákona č. 108/2006 Sb., realizované v přirozené komunitě. Aktivity podporované v rámci komunitní sociální práce musí mít přímou vazbu na sociální začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení osob. -Gestorem komunitní sociální práce je kvalifikovaný sociální pracovník (dle zákona č. 108/2006 Sb.), například sociální pracovník obce či dobrovolného svazku obcí (i na malých obcích).

31 Sociální služby a sociální začleňování C) Další programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 Sb. -programy a činnosti realizované v přirozeném sociálním prostředí osob z cílových skupin, tj. aktivity realizované terénní nebo ambulantní formou -programy a činnosti nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 Sb. -nelze podporovat programy, které mají charakter sociální služby, avšak nejsou jako sociální služba registrovány. -např. prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality a ochrany veřejného pořádku, podpora mladých lidí ze soc. znevýhodněného prostředí, vzdělávání, aktivizační, asistenční a motivační programy…

32 Zaměstnanost A)Zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce B)Bilanční a pracovní diagnostika, ergo diagnostika C)Rekvalifikace a další profesní vzdělávání D)Zprostředkování zaměstnání E)Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce F)Podpora vytváření nových pracovních míst G)Podpora umístění na uvolněná pracovní místa H)Podpora flexibilních forem zaměstnání I)Prostupné zaměstnávání J)Podpora zahájení podnikatelské činnosti K)Doprovodná opatření L)Realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti

33 Sociální podnikání A)Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik Příjemce musí naplňovat současně tyto principy a charakteristiky sociálního podnikání: Sociální prospěch: -zaměstnávání a sociální začleňování osob ze znevýhodněných skupin, min. podíl zaměstnanců ze znevýhodněných skupin činí 30 % -účast zaměstnanců a členů na směřování podniku -důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců

34 Sociální podnikání Ekonomický prospěch: -případný zisk v min. výši 51 % používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění jeho veřejně prospěšných cílů -nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích -alespoň 50 % podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech Environmentální prospěch: -zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby

35 Sociální podnikání Místní prospěch: -přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky -využívání přednostně místních zdrojů -spolupráce sociálního podniku s místními aktéry

36 Sociální podnikání B) Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – environmentální sociální podnik Indikátory environmentálního sociálního podniku budou upřesněny ve výzvě, doporučené aktivity: -vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny -vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku financovaných z přímých nákladů projektu -marketing sociálního podniku -provozování sociálního podnikání

37 Sociální podnikání Nelze hradit: -Poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. -Zemědělská prvovýroba

38 Prorodinná opatření A)Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení (typu školní družiny, kluby), s možností podpory příměstských táborů v době školních prázdnin -Pro děti mladšího školního věku -Zvažována možnost podpory dopravy dětí B) Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost -Vznik, transformace a provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb (transformací je myšlen příspěvek na úpravy zařízení, aby vyhovovalo podmínkám zákona č. 247/2014 Sb.) -Podpora živností volných a vázaných dle živnostenského zákona

39 Prorodinná opatření C) Individuální péče o děti -Vzdělávání chův (podpora zejména akreditovaných rekvalifikací) -Příprava a realizace dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (vykonání zkoušky) -Podpora pracovního uplatnění

40 OPZ Příjemci: -Poskytovatelé soc. služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách -NNO, církve -Obce a DSO -Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti -Školy a školská zařízení, vzdělávací a poradenské instituce -Podnikatelé, OSVČ, sociální podniky (v případě sociálního podnikání nejsou oprávněnými žadateli NNO; je-li jedním ze zřizovatelů obec, její celkový vlastnický podíl v podniku musí být menší než 50%; jeli zřizovatelem více obcí, vlastnický podíl každé z těchto obcí musí být menší než 50 %) Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit.

41 Děkuji za pozornost. Ing. Anna Hotárková telefon: 773 644 373 e-mail: hotarkova@mashl.cz Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko, o.p.s. Masarykova 1 373 41 Hluboká nad Vltavou www.mashl.cz

42 SDRUŽENÍ PODNIKATELŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ A SAMOSPRÁV NA ÚZEMÍ OBCÍ ADAMOV BOREK HLUBOKÁ NAD VLTAVOU HOSÍN HRDĚJOVICE HŮRY HVOZDEC CHOTÝČANY JIVNO LIBÍN LIBNÍČ LIŠOV RUDOLFOV ŠEVĚTÍN ŠTĚPÁNOVICE ÚSILNÉ VITÍN ZVÍKOV ADAMOV BOREK DUBIČNÉ HLINCOVÁ HORA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU HOSÍN HRDĚJOVICE HŮRY HVOZDEC CHOTÝČANY JIVNO LIBÍN LIBNÍČ LIŠOV RUDOLFOV ŠEVĚTÍN ŠTĚPÁNOVICE ÚSILNÉ VITÍN VRÁTO ZVÍKOV


Stáhnout ppt "Dotační možnosti pro členské obce MAS Ing. Anna Hotárková."

Podobné prezentace


Reklamy Google