Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

22.5.2015 1 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, NA ÚSEKU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU JUDr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "22.5.2015 1 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, NA ÚSEKU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU JUDr."— Transkript prezentace:

1 22.5.2015 1 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, NA ÚSEKU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU JUDr. Eva Kuzmová

2 22.5.2015 2 1.09:30 – 10:40 – Právní úprava práva na informace – Subjekty povinné poskytovat informace – Působnost informačního zákona – Pojem informace – Pojem poskytování informace a způsoby jeho realizace 2.10:40 – 11:00 – přestávka 3.11:00 – 12:10 – Omezení práva na informace – Vyřizování žádostí o poskytnutí informací 4.12:10 – 12:30 – přestávka 5.12:30 – 13:30 – Nápravné prostředky proti (ne)vyřízení žádosti o informace – Úhrada nákladů

3 22.5.2015 3 1. Právní úprava práva na informace ve vztahu k oblasti územního plánování a stavebního řádu

4 22.5.2015 4 Právní úprava práva na informace v ČR - zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí - judikatura Evropské právo - kodex z r. 1993 - směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru Mezinárodní právo - čl. 19 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech - čl. 10 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod 1

5 22.5.2015 5 Ústavní základy práva na informace Čl. 17 Listiny základních práv a svobod (1) Svoboda projevu a práva na informace jsou zaručeny (2) Každý má právo vyjadřovat svoje názory slovem písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat údaje a informace bez ohledu na hranice státu (4) Svobodu projevu a právo vyhledat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti (5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon. 1

6 22.5.2015 6 2. Subjekty povinné poskytovat informace

7 22.5.2015 7 Okruh subjektů povinných poskytovat informace § 2 odst. 1 InfZ: Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce § 2 odst. 2 InfZ: Povinnými subjekty jsou dále ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti 2

8 22.5.2015 8 Okruh subjektů povinných poskytovat informace Státní orgány : -ústavně zakotvené orgány státu -kompetenční zákon a speciální odvětvové zákony -specifické státní orgány – judikaturou uznán Veřejný ochránce práv, Úřad vlády ČR, prezident v souvislosti s jím vykonávanou správní agendou -bezpečnostní sbory 2

9 22.5.2015 9 Územní samosprávné celky a jejich orgány Problémy: 1)Určení působnosti, v níž jsou vyřizovány žádosti 1)Otázka, který subjekt je v podmínkách územních samosprávných celků povinným subjektem – Důvodová zpráva k novele 61/2006 Sb. – povinný subjekt územní samosprávný celek jako takový, určení konkrétního orgánu, který bude žádost vyřizovat, je závislé na tom, zda jde o informaci z přenesené nebo samostatné působnosti 2

10 22.5.2015 10 Veřejné instituce Pojmové znaky veřejné instituce dle právní teorie Pojmové znaky veřejné instituce dle judikatury Veřejné instituce v podmínkách územních samosprávných celků Problémy při vyřizování žádostí: 1.Jak vyřizovat žádosti o informace týkající se obecní veřejné instituce, je-li žádost adresována přímo obci? 2.Kdo je nadřízeným (odvolacím) orgánem obecní veřejné instituce? 2

11 22.5.2015 11 Působnost povinného subjektu = informace o činnosti povinného subjektu Informace z výkonu veřejné správy Informace vztahující se k postavení povinného subjektu jako takového V konkrétních případech bude třeba vždy vyložit, zda se požadovaná informace: -vztahuje k působnosti povinného subjektu, která by měla vyplývat z právních předpisů regulujících jeho postavení -je u ní s ohledem na její veřejnoprávní rozměr dán legitimní zájem veřejnosti na seznámení se ve jménu efektivní veřejné kontroly 2

12 22.5.2015 12 3. Působnost informačního zákona

13 22.5.2015 13 Negativní vymezení působnosti InfZ § 2 odst. 3 InfZ Zákon se nevztahuje na poskytování: informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací (komplexní právní úprava) – InfZ se vůbec na poskytování informací nevztahuje – Žádost je vyřizována zcela v režimu zvláštního zákona: z. č 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí z. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí z. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě 3

14 22.5.2015 14 Informace, jejichž poskytování upravuje zvláštní zákon Nutné rozlišovat: 1.Předpisy, které upravují komplexně přístup k určité informaci 2.Předpisy, které upravují jen určitý aspekt práva na informace – uplatní se pravidlo subsidiarity InfZ – procesní: některé předpisy upravují zvláštní způsob přístupu k informacím (např. nahlížení do spisu § 38 SŘ, 168 odst. 2 SZ) – hmotněprávní: některé předpisy upravují (zužují nebo rozšiřují) přístup k informacím (např. občan obce má podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona o obcích širší přístup k informacím) 3

15 22.5.2015 15 Poskytování informací ze správních spisů Správní řád obecně není zvláštní úpravou ve vztahu k InfZ odlišná právní povaha a podmínky uplatnění práva na informace o činnosti správních orgánů a práva nahlížet do správních spisů Správní řád ve vztahu k InfZ zvláštní úpravou pouze ve vztahu k nahlížení do spisu X Požaduje-li žadatel poskytnutí informací ze správního spisu jinou formou (např. poskytnutím kopií), uplatní se InfZ 3

16 22.5.2015 16 Vyřízení žádosti o informace ze správních spisů U řady informací bude nutné zajistit jejich ochranu dle InfZ: 1.Ochrana osobních údajů obsažených ve správním spisu – § 8a InfZ 2.Informace předané třetí osobou - § 11 odst. 2 písm. a) InfZ 3.Informace získané při dozoru a kontrole - § 11 odst. 3 InfZ 4.Podkladové informace - § 11 odst. 1 písm. b) InfZ (pokud správní řízení nebylo dosud pravomocně ukončeno) 3

17 22.5.2015 17 4. Pojem informace

18 22.5.2015 18 Vytváření nové informace § 2 odst. 4 InfZ: Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací Povinný subjekt může informaci vytvořit, ale může též žádost o vytvoření nové informace rozhodnutím podle § 2 odst. 4 a § 15 odmítnout (2 As 23/2010-61) Aplikace § 2 odst. 4 InfZ vyloučena tam, kde povinný subjekt informaci sice nemá (nebyla vytvořena nebo jí nedisponuje), avšak ze zvláštního zákona vyplývá povinnost takovou informaci vytvářet a/nebo mít - pak musí být informace doplněna a žadateli poskytnuta Od vytváření nové informace nutno odlišit zpracování odpovědi na žádost 4

19 22.5.2015 19 Dotazy na názory Povinný subjekt není povinen vysvětlovat či odůvodňovat, proč jeho představitel určitý názor zaujal X Pokud však žádost směřuje k poskytnutí informací, o které měl představitel tohoto subjektu opírat své stanovisko, pak takové informace mají být poskytnuty – Jak žádost vyřídit? Doložitelným způsobem se pokusit v rámci organizační struktury povinného subjektu zjistit, zda obec (obecní úřad) předal určité informace svému představiteli (např. dotazy na příslušné odbory). Podle výsledků se pak odpoví. 4

20 22.5.2015 20 Budoucí rozhodnutí Povinný subjekt není povinen sdělovat žadateli, jaká opatření má v úmyslu učinit v budoucích záležitostech Rozhodnutí: -správní rozhodnutí -jakékoli řešení určité otázky (srov. § 11 odst. 1 písm. b) InfZ) 4

21 22.5.2015 21 Pojem informace § 3 odst. 3 InfZ: Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Informace = zaznamenaný obsah Neexistující informace: – povinný subjekt žádost rozhodnutím dle § 15 odst. 1 InfZ odmítne – odmítnout žádost pro neexistenci by nešlo v případě, pokud by povinný subjekt informací nedisponoval, avšak zákon by předpokládal, že informaci musí mít (pak si ji musí opatřit a poskytnout) 4

22 22.5.2015 22 Pojem informace Zaznamenanou informací, tj. informací ve smyslu § 3 odst. 3 InfZ, je každá skutečnost, resp. každý údaj, který lze z existujících záznamů povinného subjektu dovodit, přímo či zprostředkovaně posouzením jiných souvisejících údajů Specifická situace, pokud určitá informace ve smyslu InfZ existovala, avšak došlo k jejímu zničení (k zániku nosiče, který konkrétní informaci obsahoval) - žádost o poskytnutí neexistující informace - rozhodující pouze to, zda informace v době podání žádosti existovala či nikoliv 4

23 22.5.2015 23 Pojem informace Vymezení informace v žádosti o její poskytnutí Okamžik rozhodný pro vyhledání informací: – informační povinnosti podléhají informace, které existují ke dni podání žádosti § 3 odst. 4 InfZ: Informací podle tohoto zákona není počítačový program Poskytování e-mailové korespondence pracovníků povinných subjektů E-mailová korespondence představitelů povinných subjektů 4

24 22.5.2015 24 Zveřejněná informace § 3 odst. 5 InfZ Povinnost zveřejnit informace podle InfZ: – povinně - § 5 odst. 1, 2, 3 InfZ – dobrovolně - § 5 odst. 7 InfZ Povinnost zveřejnit informace podle zvláštních zákonů Zveřejňování dokumentů na úřední desce: – dokument zveřejněn se všemi uvedenými údaji (např. včetně osobních údajů) – další zveřejnění po uplynutí zákonem předepsané doby zveřejnění na úřední desce – zveřejnění dobrovolné s nutností ochrany 4

25 22.5.2015 25 Doprovodná informace § 2 odst. 6 InfZ: Doprovodnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která úzce souvisí s požadovanou informací (například informace o její existenci, původu, počtu, důvodu odepření, době, po kterou důvod odepření trvá a kdy bude znovu přezkoumán, a dalších důležitých rysech). 4

26 22.5.2015 26 5. Pojem poskytování informace a způsoby jeho realizace

27 22.5.2015 27 Poskytování informací § 4 odst. 1 InfZ: Způsoby poskytování informace Další šíření poskytnuté informace žadatelem a odpovědnost povinného subjektu za využití informace žadatelem Zveřejnění poskytnuté informace žadatelem Zveřejnění informace poskytnuté „privilegovanému“ žadateli Odpovědnost povinného subjektu za vyřizování žádostí 5

28 22.5.2015 28 Poskytování informací § 4 odst. 2 InfZ: Informace poskytovaná zveřejněním se poskytuje ve všech formátech a jazycích, ve kterých byla vytvořena. Pokud je taková informace zveřejněna v elektronické podobě, musí být zveřejněna i ve formátu, jehož specifikace je volně dostupná a použití uživatelem není omezováno. § 4 odst. 3 InfZ: Je-li informace poskytována na základě žádosti, poskytuje se ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, pokud tento zákon nestanoví jinak. Povinné subjekty nejsou povinny měnit formát nebo jazyk informace, pokud by taková změna byla pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží; v tomto případě vyhoví povinný subjekt žádosti tím, že poskytne informaci ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena. 5

29 22.5.2015 29 Forma poskytnutí informace na základě žádosti § 4 odst. 3 InfZ – Povinný subjekt je povinen respektovat požadavek žadatele a informaci ve formátu a jazyce podle obsahu žádosti – Pokud žadatel nesdělí formu poskytnutí informace, volí ji povinný subjekt, který je vázán pravidlem prioritního poskytnutí informace v elektronické podobě - § 4 odst. 5 InfZ Možnost odchýlení se od požadované formy pro nepřiměřenou zátěž: 1.jestliže by povinný subjekt musel formu (formát) informace měnit a zároveň 2.jestliže by taková změna pro něj byla nepřiměřenou zátěží – posuzovat individuálně podle podmínek povinného subjektu (technické, personální) – rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti 5

30 22.5.2015 30 Informace jako součást většího celku § 4 odst. 4 InfZ: Pokud je požadovaná informace součástí většího celku a její vynětí by bylo pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží, poskytne povinný subjekt takový celek v souladu s tímto zákonem. Povinnost vydat rozhodnutí při poskytnutí informace v rámci celku? Není nezbytné vydávat, jestliže součástí tohoto celku budou veškeré žadatelem požadované informace Je nutné vydat, jestliže by z tohoto celku měly být z důvodu ochrany zčásti vyjmuty i ty informace, které spadaly do předmětu žádosti 5

31 22.5.2015 31 Zveřejňování informací 1.Povinné zveřejňování informací - § 5 odst. 1,2,3 InfZ 2.Dobrovolné zveřejňování informací - § 5 odst. 7 InfZ 5

32 22.5.2015 32 6. Omezení práva na informace

33 22.5.2015 33 Důvody pro neposkytnutí informace 1.Ochrana utajovaných skutečností – 7 InfZ 2.Ochrana soukromí, projevů osobní povahy a osobních údajů - § 8a InfZ – výjimky jsou dány především § 5 odst. 2 ZOOÚ, § 12 OZ, § 8b InfZ 3.Ochrana obchodního tajemství - § 9 InfZ 4.Ochrana důvěrnosti majetkových poměrů - § 10 InfZ 5.Ochrana ve specifických případech - § 11 InfZ – mj.: a)ochrana vnitřních poměrů povinného subjektu - § 11 odst. 1 písm. a) InfZ b)ochrana nových (podkladových) informací vniklých při přípravě rozhodnutí povinného subjektu - § 11 odst. 1 písm. b) InfZ c)ochrana informací předaných třetí osobou - § 11 odst. 2 písm. a) InfZ d)ochrana autorských práv - § 11 odst. 2 písm. c) InfZ e)ochrana kontrolní činnosti povinného subjektu - § 11 odst. 3 InfZ 6

34 22.5.2015 34 Ochrana utajovaných informací § 7 InfZ: Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne. Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 6

35 22.5.2015 35 Ochrana soukromí a osobních údajů § 8a InfZ: Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu. § 11-16 OZ, § 5 a 10 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů pouze fyzické osoby! § 4 písm. a) ZOOÚ – osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů lze považovat za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo nebo nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 6

36 22.5.2015 36 Příjemci veřejných prostředků § 8b odst. 1 InfZ: Povinný subjekt poskytne základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky. Výjimka z ochrany osobních údajů – bez souhlasu Veřejné prostředky: – § 2 písm. g) a i) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů – široké vymezení jakékoli platby poskytnuté z rozpočtu státu či územního samosprávného celku majetek či práva náležející státu či ÚSC – sporné, do jaké míry tak široké zpřístupnění osobních údajů v souladu s ústavním požadavkem ochrany osobních údajů 6

37 22.5.2015 37 Ochrana obchodního tajemství § 9 InfZ: (1) Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím, povinný subjekt ji neposkytne. (2) Při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství. § 17 ObchZ: Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel jejich utajení odpovídajícím způsobem zajišťuje. Pojmové znaky obchodního tajemství musí být splněny kumulativně 6

38 22.5.2015 38 Ochrana důvěrnosti majetkových poměrů § 10 InfZ: Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne. Vztahuje se i na právnické osoby Pojem majetkové poměry Rozhodnutí o odmítnutí žádosti – obsahové požadavky: – na základě jakého zákona z uvedených oblastí – a při výkonu jaké agendy dle tohoto zákona povinný subjekt požadovanou informaci obdržel – např. informace o poplatnících a plátcích místních poplatků, informace o odvodech za porušení rozpočtové kázně 6

39 22.5.2015 39 Další omezení práva na informace Fakultativní důvody pro neposkytnutí informace - § 11 odst. 1 InfZ povinnému subjektu dána možnost, úvaha, zda tak učiní či nikoli adekvátně zdůvodnit správní uvážení: – podřazení informací pod některý ze zákonných důvodů – zda existuje legitimní zájem na neposkytnutí požadované informace (dle čl. 17 odst. 4 LZPS) § 11 odst. 1 InfZ umožňuje omezit přístup k informacím, nikoli však poskytnutí informací zcela vyloučit – NSS 5 As 28/2007-89 6

40 22.5.2015 40 Ochrana vnitřních poměrů povinného subjektu § 11 odst. 1 písm. a) InfZ: Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu. 6

41 22.5.2015 41 Ochrana nových (podkladových) informací § 11 odst. 1 písm. b) InfZ: Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím. 6

42 22.5.2015 42 Ochrana informací předaných třetí osobou § 11 odst. 2 písm. a) InfZ: Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí. 6

43 22.5.2015 43 Ochrana autorských práv § 11 odst. 2 písm. c) InfZ: Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského. Nutné, aby požadovaná informace byla z objektivního hlediska předmětem práva autorského - § 2 autorského zákona: Základním pojmovým znakem díla je kumulativní splnění podmínek, že dílo je výsledkem jedinečné tvůrčí činnosti autora a že je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. Projektová dokumentace stavby – naplňuje podmínky autorského díla 6

44 22.5.2015 44 Ochrana kontrolní činnosti povinného subjektu § 11 odst. 3 InfZ: Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností. 6

45 22.5.2015 45 Podmínky omezení § 12 InfZ: Všechna omezení práva na informace provede povinný subjekt tak, že poskytne požadované informace včetně doprovodných informací po vyloučení těch informací, u nichž to stanoví zákon. Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření. V odůvodněných případech povinný subjekt ověří, zda důvod odepření trvá. Ústavní podmínky pro omezení práva na informace - čl. 17 odst. 4 LZPS Zákonné provedení ústavních limitů práva na informace: – formální podmínka – materiální podmínka 6

46 22.5.2015 46 7. Vyřizování žádostí o poskytnutí informací

47 22.5.2015 47 Forma a způsob podání žádosti § 13 odst. 1 InfZ: Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Forma podání žádosti: – Ústní – Písemná náležitosti § 14 odst. 2 InfZ, není podáním ve smyslu § 37 SŘ – elektronické žádosti bez nutnosti zaručeného elektronického podpisu podání žádosti datovou schránkou – žádost podaná písemně Způsob podání žádosti – písemně, elektronicky, datovou schránkou 7

48 22.5.2015 48 Podání žádosti § 14 odst. 1 InfZ: Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt. Okamžik podání žádosti Okamžik podání elektronické žádosti: Okamžik podání žádosti podané datovou schránkou § 14 odst. 3 InfZ: Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu. 7

49 22.5.2015 49 Náležitosti žádosti § 14 odst. 2 InfZ: Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. § 14 odst. 4 InfZ: Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 věty první a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 3, není žádostí ve smyslu tohoto zákona. 7

50 22.5.2015 50 Způsoby vyřízení žádosti 1.Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 InfZ 2.Odložení žádosti, pokud žadatel nevyhoví výzvě k doplnění žádosti – § 14 odst. 5 písm. a) InfZ 3.Rozhodnutí o odmítnutí žádosti, pokud žadatel neupřesní žádost na základě výzvy povinného subjektu - § 14 odst. 5 písm. b) InfZ 4.Odložení žádosti pro nedostatek působnosti - § 14 odst. 5 písm. c) InfZ 5.Poskytnutí požadované informace - § 14 odst. 5 písm. d) InfZ 6.Rozhodnutí o (částečném) odmítnutí žádosti - § 15 InfZ 7.Odložení žádosti pro neuhrazení nákladů - § 17 InfZ 7

51 22.5.2015 51 Odkaz na zveřejněnou informaci § 6 odst. 1 InfZ: Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. -Není povinností povinného subjektu, ale možností -Zveřejněná informace ve smyslu § 6 odst. 1 InfZ -Lhůta pro odkaz na zveřejněnou informaci -Provedení odkazu § 6 odst. 2 InfZ: Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, povinný subjekt mu ji poskytne 7

52 22.5.2015 52 Počítání lhůt pro úkony povinného subjektu Obecně ke lhůtám podle InfZ: – některé lhůty jsou výslovně navázány na správní řád (srov. § 20 odst. 4 InfZ) – v takovém případě se pro počítání lhůty aplikují zcela pravidla plynoucí ze správního řádu – v případě ostatních lhůt je nutné vycházet z obecných právních principů, jejich součástí jsou obecná pravidla pro počítání lhůt v právu Pravidla počítání lhůt: – zachování lhůty – lhůta je zachována, je-li alespoň v její poslední den předána zásilka k doručení žadateli – soboty, neděle, svátky – lhůta končí až nejbližším následujícím pracovním dnem – počátek lhůty – do počátku lhůty se nezapočítává den rozhodný pro její počátek (např. den přijetí žádosti) 7

53 22.5.2015 53 § 14 odst. 5 písm. a) InfZ § 14 odst. 5 písm. a) InfZ: Povinný subjekt posoudí žádost a brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží. Kdy lze uplatnit výzvu k doplnění žádosti? Kdy není splněna zákonná podmínka pro výzvu k doplnění žádosti? Náležitosti výzvy k doplnění žádosti Lhůta pro odeslání výzvy k doplnění žádosti Nesouhlas žadatele s výzvou k doplnění Lhůta pro doplnění žádosti žadatelem Ochrana žadatele před odložením žádosti pro její nedoplnění 7

54 22.5.2015 54 § 14 odst. 5 písm. b) InfZ § 14 odst. 5 písm. b) InfZ: Povinný subjekt posoudí žádost a v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti. Důvody pro uplatnění výzvy k upřesnění žádosti Požadavek poskytnutí informací za určité časové období jako žádost neurčitá? Výzvu k upřesnění nutné učinit do sedmi dnů ode dne přijetí žádosti Stížnost dle § 16a InfZ přímo proti výzvě k upřesnění žádosti možná není Lhůta pro vyřízení žádosti po jejím upřesnění Důsledky neupřesnění žádosti – rozhodnutí o odmítnutí žádosti – odvolání 7

55 22.5.2015 55 § 14 odst. 5 písm. c) InfZ § 14 odst. 5 písm. c) InfZ: Povinný subjekt posoudí žádost a v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli. Náležitosti sdělení o odložení žádosti – odůvodněno Sedmidenní lhůta je lhůtou pořádkovou Možné podat stížnost dle § 16a InfZ Působnost, v níž odkládají žádosti ÚSC - § 20 odst. 6 InfZ – respektovat povahu požadovaných informací 7

56 22.5.2015 56 § 14 odst. 5 písm. d) InfZ § 14 odst. 5 písm. d) InfZ: Povinný subjekt posoudí žádost a nerozhodne-li podle § 15, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence podle § 14a, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku. Lhůta pro poskytnutí informace Povinnost povinného subjektu respektovat žadatelem určenou formu informace a způsob jejího vydání Poskytování listin bez podpisů a razítek Poskytnutí kopie dokumentu a jeho přílohy Neexistující informace Opakované žádosti 7

57 22.5.2015 57 Prodloužení lhůty pro vyřízení žádosti § 14 odst. 7 InfZ: Lhůtu pro poskytnutí informace podle odstavce 5 písm. d) může povinný subjekt prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou: a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost, b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti, c) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace. 7

58 22.5.2015 58 Prodloužení lhůty pro vyřízení žádosti Pro jaké úkony povinného subjektu lze prodloužit lhůtu? Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace (stačí je-li vyrozumění odesláno v poslední den základní lhůty) X pokud nevyrozumí včas, povinný subjekt možnost prodloužit lhůtu ztrácí Prodloužení lhůty při novém vyřizování žádosti povinným subjektem na základě rozhodnutí nadřízeného orgánu Důvody prodloužení lhůty Obrana žadatele proti prodloužení lhůty 7

59 22.5.2015 59 Rozhodnutí o odmítnutí žádosti § 15 odst. 1 InfZ: Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Odmítnutí žádosti úplné částečné – Zákonné důvody pro odmítnutí žádosti - § 7-11 InfZ – Fakultativní důvody pro odmítnutí žádosti (judikatura) – neexistence informace, § 2 odst. 4 InfZ, nevyhovění žadatelem požadované formě 7

60 22.5.2015 60 Rozhodnutí o odmítnutí žádosti Neposkytnutí informace z důvodů výslovně stanovených ve zvláštních zákonech? Důvody omezující pouze určitý způsob přístupu k informacím - § 38 SŘ Která omezení stanovená zvláštními zákony nelze považovat za důvody pro neposkytnutí informace? Zneužívání práva na informace 7

61 22.5.2015 61 Rozhodnutí o odmítnutí žádosti Procesní postup při odmítnutí žádosti – rozsah aplikace správního řádu – § 20 odst. 4 písm. a) InfZ – pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti se použijí ustanovení správního řádu – správní řád se vztahuje pouze na rozhodnutí, ne na řízení předcházející jeho vydání – vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti je prvním úkonem povinného subjektu podle správního řádu při vyřizování žádosti Náležitosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti Lhůta pro vydání rozhodnutí Opakované žádosti 7

62 22.5.2015 62 8. Nápravné prostředky proti (ne)vyřízení žádosti povinným subjektem

63 22.5.2015 63 Nápravné prostředky proti postupu povinného subjektu 1.Odvolání (rozklad) proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti (§16 InfZ) – Proti úplnému nebo částečnému odmítnutí žádosti o poskytnutí informací 2.Stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o poskytnutí informace (§16a InfZ) – Proti úplné nečinnosti povinného subjektu (neposkytnutí informace) – Proti neúplnému vyřízení žádosti – Proti odkazu na zveřejněnou informaci – Proti odložení žádosti o poskytnutí informace – Proti výši úhrady nebo licenční odměně 3.Žádost o ochranu před nečinností podle § 80 správního řádu 4.Ochrana ve správním soudnictví - žaloba proti rozhodnutí nadřízeného orgánu, žaloba na ochranu před nečinností 8

64 22.5.2015 64 Odvolání § 16 odst. 1 InfZ: Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. Rozsah aplikace správního řádu – podle § 20 odst. 4 písm. b) InfZ se pro odvolací řízení použijí ustanovení správního řádu – speciální úprava - § 16 odst. 2 a 3 InfZ Lhůta pro podání odvolání – patnáct dní ode dne oznámení rozhodnutí Náležitosti odvolání – 82 odst. 2 SŘ Způsob podání odvolání - § 37 odst. 4 SŘ – písemně, ústně do protokolu, v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem Místo podání odvolání – u povinného subjektu, pokud u odvolacího orgánu – nutné postoupit § 12 SŘ, pokud odvolatel podal u nadřízeného orgánu z vážných důvodů, pak ano 8

65 22.5.2015 65 Odvolání § 16 odst. 2 InfZ: Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dní ode dne doručení odvolání. Lhůta pro předložení odvolání nadřízenému orgánu – 15 dnů ode dne doručení odvolání – kromě odvolání a spisového materiálu též stanovisko k podanému odvolání + informace, vůči nimž povinný subjekt uplatnil důvod pro odmítnutí žádosti Autoremedura – § 87 plně aplikovatelný – Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, je může změnit nebo zrušit, pokud tím plně vyhoví odvolání 8

66 22.5.2015 66 Odvolání § 16 odst. 3 InfZ: Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit. Prodloužení lhůty pro rozhodnutí o odvolání Aplikace správního řádu při rozhodování o odvolání Lhůta pro nové vyřízení žádosti po zrušení rozhodnutí pov. Subjektu Postup při novém vyřízení žádosti 8

67 22.5.2015 67 Stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti Dva typy stížnosti na postup povinného subjektu – stížnost na vyřizování žádosti – stížnost na výši úhrady nákladů Problematické aspekty institutu stížnosti Aplikace správního řádu v řízení o stížnosti – podle § 20 odst. 4 písm. c) InfZ se pro řízení o stížnosti správní řád užije pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení – dále ze správního řádu ustanovení o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení o ochraně před nečinností a ustanovení § 178 SŘ – procesní situace, které nejsou v InfZ pojednány, řešit s přihlédnutím k základním zásadám činnosti správních orgánů z odpovídajících věcných řešení SŘ 8

68 22.5.2015 68 Stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti § 16a odst. 1 písm. a) InfZ – odkaz na zveřejněnou informaci § 16a odst. 1 písm. b) InfZ – nečinnost při vyřízení žádosti povinného subjektu § 16a odst. 1 písm. c) InfZ – neúplné vyřízení žádosti – nesouhlas s poskytnutými informacemi – nadřízený orgán se musí zabývat tím, zda poskytnuté informace plně odpovídají předmětu žádosti – není-li spis dostatečně průkazný - nové vyřízení žádosti 8

69 22.5.2015 69 Stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti §16a odst. 1 písm. d) InfZ – výše úhrady – postup nadřízeného orgánu při přezkumu výše požadované úhrady zda byla uplatněna řádně, ve lhůtě, zda celková výše úhrady odpovídá § 17, nařízení č. 173/2006 Sb. a sazebníku úhrad za poskytování informací v případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání – zda se o takové vyhledání jednalo, zda hodinová sazba odpovídá předpisům, zda celková výše úhrady je přezkoumatelná na podkladě spisu – nutné, aby povinný subjekt předložil poskytované informace a náležitě zdůvodnil výši úhrady – stížnost při požadavku úhrady jen za poskytnutí části požadovaných informací - žádost je nutné vnímat jako celek 8

70 22.5.2015 70 Stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti § 16a odst. 2 InfZ: Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. Způsob podání stížnosti – Písemně nebo ústně – Elektronicky – ačkoli tak InfZ nestanoví, podle NSS se užijí pravidla pro podání podle správního řádu (§ 37 SŘ), tj. musí být podána se zaručeným elektronickým podpisem nebo musí být do 5 dnů doplněna Vyřízení stížnosti v případě žádosti podané pod smyšlenou identitou – v této fázi může konstatovat až nadřízený orgán, podání nutné předat Stížnost podaná osobou, která nebyla žadatelem a není oprávněna za žadatele jednat 8

71 22.5.2015 71 Stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti § 16a odst. 3 InfZ: Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne a)doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3 InfZ, b)uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 InfZ. Povinnost podat stížnost u povinného subjektu Podání stížnosti u nadřízeného orgánu povinného subjektu Podání stížnosti u nepříslušného orgánu Lhůta pro podání stížnosti Povaha lhůty – prekluzivní nebo pořádková? – prekluzivní 8

72 22.5.2015 72 Stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti § 16a odst. 5 InfZ: Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Postup povinného subjektu po podání stížnosti Spisový materiál – obsah Možnost vyřízení stížnosti v autoremeduře Vyřízení žádosti o informace před předáním stížnosti nadřízenému orgánu 8

73 22.5.2015 73 Stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti § 16a odst. 6 InfZ: Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že a)postup povinného subjektu potvrdí b)povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo c)usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti. 8

74 22.5.2015 74 Stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti §16a odst. 7 InfZ: Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že a)výši úhrady nebo odměny potvrdí b)výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo c)povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti. § 16a odst. 8 InfZ: Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena. 8

75 22.5.2015 75 9. Úhrada nákladů

76 22.5.2015 76 Úhrada nákladů Oprávnění povinného subjektu žádat úhradu nákladů za poskytnuté informace - § 17 odst. 1 InfZ: – Za pořízení kopií – Za odeslání informace žadateli – Za opatření technického nosiče dat – Za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace Sazebník úhrad jako podmínka pro uplatnění požadavku úhrady nákladů Obcházení úhrady nákladů žadateli 9

77 22.5.2015 77 Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací Výklad pojmu – které činnosti lze považovat za vyhledání informace – kdy bude možné takové vyhledání považovat za mimořádně rozsáhlé Vyhledání informace – identifikace, shromáždění požadovaných informací a navazující zpracování odpovědi na žádost – nelze zařadit dobu nutnou na posouzení, zda vyhledané informace lze nebo nelze poskytnout Mimořádně rozsáhlé vyhledání informace – shromáždění informací bude pro daný povinný subjekt představovat v jeho konkrétních podmínkách časově náročnou činnost, která se objektivně vzato vymyká běžnému poskytování informací tímto povinným subjektem 9

78 22.5.2015 78 Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací Možnost obecně vyčíslit mimořádnou rozsáhlost počtem hodin? – ne Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací vs. množství požadovaných a žadateli vydaných informací – jednou žádostí je požadováno poskytnutí velkého množství různorodých dokumentů – žadatel požaduje informace sice související, avšak vzhledem k jiným objektivním okolnostem bude poskytnutí informace vyžadovat rozsáhlou činnost povinného subjektu – žadatel sice požaduje poskytnutí jedné konkrétní informace nebo několika málo konkrétních informací, avšak s ohledem na objektivní okolnosti bude jejich vyhledání a poskytnutí vyžadovat mimořádně rozsáhlou vyhledávací aktivitu Povinnost povinného subjektu doložit do spisu, že poskytnutí informace vyžadovalo mimořádně rozsáhlé vyhledávání 9

79 22.5.2015 79 Úhrada nákladů § 17 odst. 3 InfZ: V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. § 17 odst. 4 InfZ: Nesplní-li povinný subjekt vůči žadateli oznamovací povinnost podle odstavce 3, ztrácí nárok na úhradu nákladů. V jaké lhůtě musí být požadavek úhrady nákladů uplatněn? – nejpozději ve lhůtách podle§ 14 odst. 5 písm. d) InfZ a odst. 7 9

80 22.5.2015 80 Úhrada nákladů Odůvodnění výše úhrady – uvést nejen celkovou požadovanou částku, ale i její podrobnější rozpis Uplatnění úhrady jen vůči některým požadovaným informacím – je možné akceptovat, pokud povinný subjekt podmíní úhradou vydání všech informací § 17 odst. 5 InfZ: Poskytnutí informace podle odstavce 3 je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle věty druhé neběží. 9


Stáhnout ppt "22.5.2015 1 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, NA ÚSEKU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU JUDr."

Podobné prezentace


Reklamy Google