Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRV v období 2014-2020. Obsah prezentace Úvod do problematiky rozvoje venkova SZP, SSR Legislativa EU Priority PRV PRV ČR - Obecná část Vymezení PRV ve.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRV v období 2014-2020. Obsah prezentace Úvod do problematiky rozvoje venkova SZP, SSR Legislativa EU Priority PRV PRV ČR - Obecná část Vymezení PRV ve."— Transkript prezentace:

1 PRV v období 2014-2020

2 Obsah prezentace Úvod do problematiky rozvoje venkova SZP, SSR Legislativa EU Priority PRV PRV ČR - Obecná část Vymezení PRV ve vztahu k potravinářství Rozpočet Harmonogram PRV 2014, PRV 2015+ PRV ČR – implementovaná opatření Charakteristika skupin opatření (projektová, plošná) Investice do hm. majetku Spolupráce LEADER Další opatření 2

3 Nový rámec rozvoje venkova Evropa 2020 Strategický dokument EK, stanovuje cíle, které se týkají zaměstnanosti, vzdělávání, výzkumu a inovací, sociálního začleňování, snižování chudoby, otázek klimatu a energetiky Společný strategický rámec (SSR) odráží EU 2020 pomocí společných tematických cílů, které jsou dosaženy klíčovými akcemi pro každý fond z ESIF Dohoda o partnerství národní dokument popisující zamýšlené využití fondů se zaměřením na cíle EU 2020 Ostatní fondy ESIF (ERDF, ESF, Kohezní fond, EMFF) Politika rozvoje venkova (EAFRD) 3

4 SZP od r. 2014 a rozvoj venkova Flexibilita = možnost obousměrného převodu finančních prostředků z I. do II. pilíře Možnost převodu až 15 % obálky PP (tj.786,3 mil. EUR) do PRV Pro rok 2014 ČR tuto možnost nevyužila (rozhodnutí do 31.12.2013) Pro období 2015-2019 byla z I. pilíře převedena celková částka 111 mil. EUR Dále byl rozpočet PRV posílen o prostředky z degresivity ve výši cca 24 mil. EUR 4

5 Klíčová legislativa ve vztahu k PRV Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu; Zastřešující nařízení, Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z EZFRV; Nařízení o RV, Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1306/2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky; Horizontální nařízení, Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci SZP; Nařízení o PP, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1310/2013, kterým se stanoví některá přechodná ustanovení o podpoře pro rozvoj venkova z EZFRV, pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2014, a kterým se mění nařízení o přímých platbách, horizontální nařízení a nařízení o SOT, pokud jde o jejich použití v roce 2014; Přechodné nařízení pro rok 2014. 5

6 Co je PRV a jeho vztah k potravinářství PRV je dokument, který umožňuje čerpat finanční prostředky z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), PRV se primárně zaměřuje na podporu aktivit zemědělských podniků, vedoucích k rozvoji venkova. Rozvoj venkova je obsáhlé téma, zahrnuje několik oblastí : 1.Zemědělství a související sektory (potravinářství, lesnictví) 2.Životní prostředí a změny klimatu 3.Socioekonomickou situaci a venkově Podpora potravinářského sektoru z PRV vychází z úzkého propojení prvovýroby a zpracovatelů zemědělské produkce, identifikované potřeby jsou proto také řešeny již od úrovně zemědělské výroby. Podnikatelé v potravinářství jsou často také podnikateli v zemědělství. 6

7 Priority EU dle významu pro PRV ČR P2. Zvýšení konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti a zlepšení životaschopnosti zemědělských podniků P3. Podpora organizace potravinového řetězce a řízení rizik v zemědělství P4. Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví P5. Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku P6. Podpora sociálního začlenění, snižování chudoby a hospodářský rozvoj ve venkovských oblastech P1. Podpora přenosu znalostí a inovací v zem., lesním hosp. a venk. oblastech 7

8 PRV: Charakteristika potravinářského průmyslu Výkonnost zaostává za průměrem EU (HPH v ČR je o 53 % nižší než je v EU) Nižší podíl potravinářství na HPH v porovnání s ostatními ČS Hl. důvodem je: 1.přetrvávající orientace na výrobky s nižší přidanou hodnotou a v nižší cenové hladině, v návaznosti na to 2.větší závislost na odběratelích (především obchodních řetězcích) a 3.nedostatečné využití výrobních kapacit dané „nehomogenními“ a časově nestabilními dodávkami zemědělských surovin. Nedostatečná konkurenceschopnost znamená mj. sníženou schopnost generovat dostatek zdrojů na investice

9 PRV: Analýza potřeb v rámci organizace potr. řetězce a posílení konkurenceschopnosti zem. činnosti Potřeba: Zvýšení účinnosti výrobních faktorů zvýšením kapitálové vybavenosti a zlepšením kvality pracovní síly, a to jak vzděláváním, tak podporou generační obměny. Řešení: Investice do hm. majetku Zahájení činnosti mladých zemědělců Předávání znalostí a informační akce, Poradenství 9

10 PRV: Analýza potřeb v rámci organizace potr. řetězce a posílení konkurenceschopnosti zem. činnosti Potřeba: Zvýšení podílu zpracovávaných surovin a přidávání další hodnoty, a tak posílit konkurenceschopnost zemědělských i zpracovatelských podniků a v konečném úhrnu pak celého sektoru. Řešení Spolupráce: Podpora vývoje nových postupů produktů a technologií Investice do hm. majetku 10

11 PRV: Analýza potřeb v rámci organizace potr. řetězce a posílení konkurenceschopnosti zem. činnosti Potřeba: Posílit postavení prvovýrobců ve výrobkové vertikále, např. jejich sdružováním do odbytových organizací, které by zlepšily jejich postavení na trhu ve vztahu k odběratelům, nebo propojením obchodní politiky distribučních řetězců se zpracovateli agrární produkce, s cílem poskytnutí co nejúplnějších informací spotřebitelům, co a od koho kupují. Řešení? V rámci PRV není tato potřeba řešena přímo: Opatření na podporu seskupení producentů/odbyt. organizací není implementováno vzhledem k nízké ochotě prvovýrobců takto posílit svoji pozici, malá účinnost opatření posílení postavení prvovýrobců zapojením zpracovatelů do systémů jakosti podle analýz prozatím dostatečně řeší drobné veřejné intervence a podpora z PRV tak v současné chvíli zcela nezbytná. 11

12 Finanční rámec PRV Na období 2014-2020 alokováno 2,17 mld. EUR z EZFRV Příspěvek EZFRV tvoří 75%, celková alokace tak včetně převodu z I. pilíře a kofinancování z rozpočtu ČR činí 3,08 mld. EUR (což je o cca 600 mil. EUR méně v porovnání s předchozím obdobím). 300 mil. EUR z původního rozpočtu při projednávání Víceletého finančního rámce bylo převedeno do kohezní politiky, tyto prostředky jsou i nadále určeny na podporu venkova: o podpora občanské vybavenosti a služeb na venkově v rámci IROP (MMR), včetně podpory malého a středního podnikání pro nezemědělské podnikatele, o vodohospodářská infrastruktura řešena prostřednictvím OP ŽP (MŽP), o oblast kulturního dědictví bude podporována v rámci IROP, pouze na projekty cíleně využívané v cestovním ruchu. 12

13 Návrh rozpočtu PRV a srovnání PRV 2014-2020 (celkem 3,08 mld. EUR)PRV 2007-2013 (celkem 3,6 mld. EUR) 13

14 Harmonogram přípravy PRV 2015-2020 Konzultace PRV s EK – vypořádání připomínekSchválení PRV ze strany EKPříjem žádostí pro plošná opatřeníPříjem žádostí pro projektová opatření Schválení programového dokumentu vládou ČRPředložení PRV Evropské komisi 9. 7. 2014 16. 7. 2014 IV. Q 2014 I. Q 2015 květen 2015 podzim 2015 14

15 Program rozvoje venkova 2015-2020 Obsah PRV se řídí: o Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z EZFRV o Prováděcím nařízením EK č. 808/2014 o Vodítky EK každé opatření z nabídky nařízení k rozvoji venkova (resp. vybrané pro PRV) může přispívat k cílům několika priorit výběr opatření závisí na potřebách členských států inovace, životní prostředí a změny klimatu jsou průřezová témata prolínající se všemi prioritami minimálně 30 % rozpočtu z EZRFV musí být určeno pro zmírnění klimatických změn a obhospodařování půdy (Agroenvironmentální- klimatické opatření, Ekologické zemědělství, Platby ve znevýhodněných oblastech) Minimálně 5 % rozpočtu z EZFRV musí být určeno pro LEADER 15

16 Implementovaná opatření PRV 2015+ Předávání znalostí a informační akce (1) Poradenské, řídicí a pomocné služby v zemědělství (2) Investice do hmotného majetku (4) Rozvoj zem. podniků a podnikatelské činnosti (6) Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů (8) Agroenvironmentálně klimatické opatření (10) Ekologické zemědělství (11) Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě (12) Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (13) Platby za dobré životní podmínky zvířat Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů (15) Spolupráce (16) LEADER (19) 16

17 Základní rozdíly projektových a plošných opatření Stanovení podmínek Pravidla Nařízení vlády Příjem žádostí Vyhlášení kol Každý rok do 15. května Výběr/schválení žádostí Dle bodového hodnocení a fin. alokace Neprobíhá Výplata Po realizaci projektu Každoročně Projektová Plošná 17

18 Možnost podání odvolání (Přezkumná komise) Projektová opatření – proces administrace 1. Podání žádosti Výzva k podání žádostiPodání žádosti Administrativní a věcná kontrola žádosti Doporučení ke schváleníDoplnění příloh 2. Schválení Schválení žádosti na základě dosaženého počtu bodů a rozpočtu Podepsání DohodyRealizace projektu 3. Výplata Podání žádosti o proplacení KontrolaVyplacení dotace 18

19 Plošná opatření – proces administrace Podání žádosti Podání žádosti o zařazení/dotaci (nutná evidence v LPIS) Kontroly Výplata Vydání Rozhodnutí SZIF Možnost podání odvolání (Odvolací komise) Výplata dotace 19

20 LPIS LPIS je základní systém evidence půdy, který umožňuje čerpat dotace vázané na zemědělskou půdu Evidence půdy eviduje uživatele, nikoliv na vlastníka (KN) Novela nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů (ve schval. procesu) Vstup do LPIS přes Portál farmáře 20

21 Investice do hmotného majetku Investice do hm. majetkuInvestice do zemědělských podniků Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Opatření přispívá k dosažení konkurenceschopného zemědělství a potravinářství tím, že: podporuje investice do zemědělských a zpracovatelských podniků vedoucí k restrukturalizaci a modernizaci podniků, usnadňuje vývoj a zavádění jak výrobkových, tak procesních inovací, podporuje zpracování a marketing výrobků a distribuci zemědělských a potravinářských výrobků i alternativními cestami (krátké dodavatelské řetězce). 21

22 Investice do hmotného majetku – míra podpory Míra podpory je 40 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace v případě operace Investice do zemědělských podniků je možné tuto míru podpory zvýšit o 10 % pro: mladé začínající zemědělce; oblasti čelící přírodním omezením (LFA); operace navazující na projekty opatření Spolupráce maximálně však 60 % způsobilých výdajů 22

23 Investice do zemědělských podniků Žadatelem je zemědělský podnikatel Podpora se týká: investic do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu investic do speciálních mobilních strojů pro rostlinnou výrobu, investic do pořízení speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu (způsobilé není pořízení traktorů) investic do zpracování a využití záměrně pěstované i zbytkové a odpadní biomasy pro vlastní potřebu 23

24 Zpracování a uvádění na trh zem. produktů Žadatelem je zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nebo výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého, nebo středního podniku. Podporovány jsou hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů : výstavba, modernizace a rekonstrukce budov pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení a značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů), investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně marketingu) 24

25 Spolupráce Podpora operačních skupin a projektů EIPPodpora vývoje nových produktů, postupů a technologií Sdílení zařízení a zdrojů Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech 25

26 Spolupráce podporuje zavádění a předávání inovací v zemědělství, potravinářství, lesnictví a ve venkovských oblastech posiluje spolupráci v zemědělství, potravinářství, lesnictví a ve venkovských oblastech posiluje vazby mezi zemědělstvím, produkcí potravin, lesnictvím, a výzkumem a inovacemi podporuje krátké dodavatelské řetězce a zlepšuje tak začlenění prvovýrobců do potravinového řetězce podporuje společné investiční akce za účelem efektivního využívání zdrojů a zařízení a udržitelné výroby biomasy včetně jejího dalšího využití 26

27 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií napomůže zavádění a šíření inovací v zemědělství, potravinářství, posílí vazby mezi zemědělsko- potravinářským sektorem a výzkumem, a přispěje ke zlepšení konkurenceschopnosti zemědělských a potravinářských podniků Co je inovace: zavedení a praktické využití nových poznatků vědy a výzkumu, významné zlepšení výroby z hlediska ekonomiky výroby, kvality produktů, užitných vlastností produktů, týká se produktů, materiálů, technologií… 27

28 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií Žadatel: Uskupení minimálně dvou subjektů, kdy alespoň jeden subjekt musí prokázat podnikatelskou činnost v odvětví zemědělství, potravinářství a minimálně jeden subjekt musí být výzkumnou institucí. Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nebo výrobce krmiv, který má k vývoji nového produktu, postupu nebo technologie prokazatelně dostatečné zdroje v podobě kvalifikovaného personálu a výrobních zdrojů beneficientem je zemědělský podnikatel a nebo výrobce potravin nebo krmiv 28

29 Sdílení zařízení a zdrojů Žadatel : zemědělský podnikatel splňující kategorii mikropodniku, výrobce potravin splňující kategorii mikropodniku, podnikatel v lesnictví splňující kategorii mikropodniku, subjekty podnikající v oblasti služeb pro zemědělství, potravinářství a lesnictví splňující kategorii mikropodniku. 29

30 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů Žadatel : zemědělský podnikatel výrobce potravin subjekty podnikající v oblasti služeb pro zemědělství a potravinářství nevládní neziskové organizace zastupující zemědělce nebo zpracovatele potravin obce nebo svazky obcí místní akční skupiny 30

31 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech Žadatel : zemědělský podnikatel výrobce potravin podnikatelský subjekt obce, svazky obcí 31

32 LEADER Podpora rozvoje venkova dle priorit a potřeb definovaných obyvateli daného regionu Financování probíhá přes MAS – nezisková organizace, místní společenství subjektů ze zastoupením místní samosprávy (obce), podnikatelů, neziskových organizací, jednotlivců… V MAS nesmí mít veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin více než 49 % hlasovacích práv. O územní působnosti MAS rozhodují obce, území musí být celistvé, má společnou charakteristiku a problémy MAS musí mít zpracovanou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 32

33 LEADER – základní popis opatření Příjemci: koneční žadatelé z území MAS, MAS Míra podpora: 25 – 100 % způsobilých výdajů, výše a míra podpory je závislá na typu realizovaného projektu Možné podporovat pouze opatření implementovaná v PRV 2015-2020 LEADERRealizace integrované strategie územíRealizace projektů spolupráce 33

34 LEADER – proces standardizace Příprava metodiky standardizace MAS, gesce MZeVýzva k podání žádostí MASPříjem žádostí MAS (SZIF)Standardizace prvních MASPředložení žádosti o implementaci SCLLD, gesce MMRKonečný termín pro schválení SCLLD prosinec 2017 listopad 2014 – květen 2015 2014 únor 2015 březen 2015 červenec 2014 34

35 LEADER - financování 2. polovina 2014 – 1. polovina 2015 – v rámci opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (500 tis. Kč/MAS) První finanční podpora z PRV 2014 – 2020 na přelomu roku 2015/2016 Celková alokace z PRV pouze poloviční v porovnání s předchozím obdobím Možnost čerpání fin. prostředků z dalších programů ČR ve vztahu k ESIF : o Integrovaný regionální operační program financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj (gesce MMR), o Operační program Zaměstnanost financovaný z Evropského sociálního fondu (MPSV), o Operační program Životní prostředí (MŽP) 35

36 Hlavní změny v podmínkách plošných opatření LFA, AEO, EZ, Natura 2000 na z.p. Definice aktivního farmáře (týká se LFA, EZ) Žadatelem zemědělský podnikatel Změny podmínek ve vztahu k chovu hosp. zvířat (HZV): prodloužení kontrolního období změna limitů povolené intenzity chovu HZV V současné době příprava NV V souvislosti s novelou k LPIS – nově definované zemědělské kultury 36

37 Struktura AEO AEO PRV 07-13 a 14AEO 15+EZ Postupy šetrné k ŽP Ošetřování TPPéče o krajinuOšetřování TP EZLouky Zatravňování orné půdy IP Obecná péče o extenzívní louky a pastviny Z Zatravňování orné půdy Travní porosty IP Mezofilní a vlhkomilné louky Pěstování meziplodin Mezofilní a vlhkomilné louky Biopásy na orné půděOrná půda Horské a suchomilné louky BiopásyHorské a suchomilné louky Ochrana čejky chocholaté Trvalé kultury Trvale podmáčené a rašelinné louky Hnízdiště bahňáků Ochrana modrásků Hnízdiště chřástala polního Pastviny Suché stepní trávníky a vřesoviště Druhově bohaté pastviny Suché stepní trávníky a vřesoviště 37

38 Hlavní změny u AEO na TP Max. zatížení HZV = 1,15 VDJ/ha TP v období od 1.6. do 30.9., max. zatížení HZV = 1,5 VDJ/ha ZP v období od 1.6. do 30.9., (mimo podm. a raš. luk) Min. zatížení HZV = 0,3 DJ/ha TP v období 1.6. do 30.9., s výjimkou podm. a raš. luk., modráska, chřástala, SSTV Zaveden max. denní limit intenzity HZV pro tituly SSTV a DBP 38

39 Zatravňování orné půdy – hlavní změny Podpora zatravnění se vztahuje na PB v SEO, MEO, ZOD, podél vod. útvarů nebo OPVZ, v ZCHÚ, OP NP Pro získání podpory nestačí samotná lokalizace PB v LFA Možnost zatravňování druhově bohatou směsí (složení musí být schváleno OOP) Nový titul Zatravňování drah soustředěného odtoku (vymezeno v LPIS) Před vysetím zatravňovací směsi umožněno aplikovat hnojiva (do výše 120 kg.N/ha) 39

40 Hlavní změny v dalších AEO Biopásy: Krmné biopásy - jednoleté biopásy. Nektarodárné biopásy - biopásy na dva až tři roky. Hnízdiště čejky chocholaté podporuje zlepšení stavu populace ohroženého druhu omezení agrotechnických prací na vymezené ploše (zákaz vjezdu mechanizace v období leden až květen, vysetí stanovené plodiny v červnu, sklizeň nebo zapravení od pol. listopadu do konce roku) 40

41 Struktura a nové tituly EZ Ekologické zemědělství Travní porostyOrná půdaOvocné sadyViniceChmelnice Zelenina a spec. byliny Intenzivní Pěstování trav na semeno Ostatní Pěstování ostatních plodin Krajinotvorné Odplevelování dočasným zatravněním Odplevelování dočasným úhorem 41

42 Hlavní změny LFA Platba na veškerou z.p. v LFA-H a LFA-S (v LFA-O platba zůstává na travních porostech – pozor na změnu definic kultur v LPIS) Nová diferenciace platby v LFA-H (typy H1 až H5) Degresivní platba podle velikosti podniku (v diskuzi), hraniční velikost podniku 1000 a 2500 ha) Nově vstupující žadatelé nebudou vázáni pětiletým hospodařením v LFA (již od 2014, novela 29/2014) Bez horního limitu intenzity HZV Min. intenzita chovu HZV 0,3 VDJ/ha z.p. v LFA-H a LFA-S, 0,3 VDJ/ha TP v LFA-O Prodloužení evidence DPB na uživatele do 31.10 42

43 Redefinice LFA (od 2018) Vymezení ve 2 krocích: 1.Určení LFA oblastí na základě přírodních (biofyzikálních) kriterií společných pro celou EU: nízká teplota podmáčené půdy hloubka půdy zrnitost půdy skeletovitost půdy svažitost kyselé půdy 2.Tzv. fine tuning (doladění) – z oblastí vymezených v kroku 1. budou odstraněny takové plochy, kde je přírodní omezení překonáno 43

44 DĚKUJI ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "PRV v období 2014-2020. Obsah prezentace Úvod do problematiky rozvoje venkova SZP, SSR Legislativa EU Priority PRV PRV ČR - Obecná část Vymezení PRV ve."

Podobné prezentace


Reklamy Google