Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pomocný analytický přehled 25. září 2014Ing. Martin Minář.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pomocný analytický přehled 25. září 2014Ing. Martin Minář."— Transkript prezentace:

1 Pomocný analytický přehled 25. září 2014Ing. Martin Minář

2 Obsah prezentace PAP obecně specifika jednotlivých částí PAP kontroly PAP ostatní 2

3 Podmínky předávání aktiva celkem netto ve dvou bezprostředně předcházejících obdobích vyšší než 100 mil. Kč po splnění podmínek musí být PAP předáván minimálně tři po sobě jdoucí účetní období 3

4 Struktura PAP I. úroveň část I část II část III II. úroveň část IV část V část VI část VII část VIII část IX III. úroveň část X část XI část XII část XIII IV. úroveň část XIV část XV část XVI část XVII údaje o vybraných SÚ v detailním členění detail charakteru přírůstků a úbytků rozvahových účtů rozklad údajů z předchozích částí v členění dle partnerů nové části – pro rok 2014 dobrovolné 4

5 Vykazování partnerů noví partneři „P2X“ – pro účely konsolidace, v roce 2014 vykazování dobrovolné – pokud není identifikovatelný – označení 444 majetek pořízený nákupem – prodávající + ostatní subjekty v případě nákladů souvisejících s pořízením (i TZ) oprávky – subjekt, od kterého byl majetek pořízen přenesená daňová povinnost – partner pouze dodavatel, ne FÚ transfery – skutečný poskytovatel, nikoli zprostředkovatel v některých případech možno uvést vlastní IČ („ostatní“, nepřesný odhad 403) 5

6 Opravy a doplnění údajů v rámci účetního období – u chyby identický zápis se záporným znaménkem a následně správné vykázání položky předcházející období – pro přesun mezi položkami PAP i pro doplnění chybějícího údaje se použije typ změny X20/X70 (ostatní) 6

7 Část I. Počáteční a konečné stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech partnerem transakce P22 u aktiv ten, od kterého bylo pořízeno nebo nabyto – stejný vykazován i v případě úbytku SÚ 403 – partnerem poskytovatel transferu (je vykazován i u časového rozlišování) P22 není nutné vykazovat: – u aktiv vytvořených vlastní činností – u aktiv zařazených do užívání před 1. 1. 2014 – v případě bezúplatného převodu mezi VÚJ (i svěření) 7

8 Část II. a III. Vybrané náklady/výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost u položek 547, 551, 552, 553, 554, 556, 558, 56499 a 66499 se jako partner P21 vykazuje partner aktiva, ke kterému se položka vztahuje 8

9 Část IV. DNM a DHM – typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů detailní členění přírůstků na SÚ 04X → SÚ 01X, 02X a 03X pak pouze změna 410 (zařazení do užívání) v případě pořízení bez SÚ 04X (DDM, bezúplatné nabytí) se změna 410 nepoužije změna 402 (nákup-nový) – nepoužívá se u TZ a u pořízení pozemků bezúplatné převody se zřizovatelem či mezi PO JMK – typ změny 408/458 (bezúplatné nabytí/převod z titulu organizačních změn – platí obecně) – použije se i při vyřazení svěřeného majetku (účetně dojde k „odsvěření“ a např. likvidaci či prodej realizuje JMK) změna 461 (vyř. likvidací) – uvádí se u zmařené investice, není snížení stavu v důsledku živelních pohrom (470) – nepoužije se při vyřazení svěřeného majetku 9

10 Část VI. Pohledávky – typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů změna 651 (úhrada pohledávky/vypořádání) nezachycuje snížení pohledávky jejím prominutím, upuštěním ani vyřazením (665-vyř. na základě dvoustranné dohody, 666 – vyř. ostatní) Část V. Zásoby – typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů 10

11 Část VII. Závazky – typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů ČástVIII. Část VIII. Ostatní aktiva – typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů zvýšení/snížení hotovosti na pokladně (BÚ) – 801 (nákup/příjem)/ 851 (prodej/výdaj/splátka) 11

12 Část IX. Jmění účetní jednotky – typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů položky 401, 403, 414, 41441401, 41441409 Investiční dotace (918/968) – zvýšení jmění z důvodu přijetí investičního transferu (včetně ID zřizovatele) a snížení z důvodu jejich časového rozlišování 12

13 Část X. Počáteční a konečné stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva/pasiva nebo partnerů transakce nově identifikátor veřejné zakázky – pouze u SÚ 314 a 321 (v roce 2014 se týká pouze SÚ 314, vykazovaní partnera a současně vyplňování části X. za SÚ 321 není povinné) – sleduje se u VZ zadaných od 1. 1. 2014, pokud je zakázce přidělen u některých aktiv a pasiv stačí uvádět PS a KS 13

14 Část XI. Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce nově průměrná marže – v roce 2014 dobrovolně – (výnosy vůči partnerovi-související náklady)/výnosy vůči partnerovi – sleduje se u vybraných SÚ: výnosy z prodeje DM (645, 646, 647) výnosy z prodeje cenných papírů (661) vybrané výnosy z prodeje vl. výkonů a zboží a materiálu (601, 602, 604, 609, 644) 14

15 Specifika vykazování prům. marže u SÚ 601, 602, 604, 609 a 644 vyžadováno pouze v případě, že lze předpokládat, že partner transakce bude o tomto výrobku/službě/zboží/výkonu/materiálu účtovat jako o dlouhodobém hmotném/nehmotném majetku 15

16 Část XII. Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle jednotlivých partnerů transakce Část XIII. Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle jednotlivých partnerů aktiva/pasiva a partnerů transakce 16

17 Nová IV. úroveň následující části PAP předávány ročně ve stavu k 31. 12. předávání za rok 2014 dobrovolné 17

18 Část XIV. Přehled majetkových účastí a jejich změn vyplňují se pouze majetkové účasti držené za účelem výkonu majetkových práv, tj. určování provozních a finančních politik (za účelem obchodování se neuvádí) 18

19 Přehled podrozvahových účtů uvádí se PS a KS položky dále sledovány dle jednotlivých partnerů – neuvádí se pouze není-li partner identifikovatelný a u podmíněných pohledávek a závazků, u kterých lze předpokládat, že budou předmětem soudních sporů Část XVI. Část XV. Počáteční a koncové stavy na vybraných podrozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů podrozvahového účtu 19

20 Část XVII. ??? Vysvětlení významných částek týká se významných skutečností na jednotlivých řádcích syntetických účtů z částí I., II., III. a XV., které hodnotou převýší 0,05% aktiv netto za období (v části I a XV se posuzuje konečný stav) vysvětlovat se má 10 nejvýznamnějších skutečností vzhledem k jejich hodnotě, a to v rámci jednotlivého SÚ vždy se uvádí partner u vybraných SÚ není vysvětlení vyžadováno (241, 243, 245, 261, 262, 263, 331, 333, 335, 401, 411, 413, 414, 416, 521, 524, 525, 527) 20

21 Kontroly PAP v CSÚIS Kontrola nepovolených partnerů Vnitrovýkazové kontroly Mezivýkazové kontroly Křížové kontroly prováděno již AUTOMATEM na KrÚ, ale není 100% (kontroly postupně rozšiřovány, neodhalení zahraničních IČ) 21

22 Kontroly nepovolených partnerů kontrola zda IČ skutečně existuje v případě zahraničních subjektů či subjektů bez IČ vykazování kódů dle přílohy k metodice 22

23 Vnitrovýkazové kontroly PAP I. „součtové“ kontroly – aktiva: PS+MD-D = KS x pasiva: PS-MD+D = KS – KS ≥ 0 (mimo výjimek dle 410/2009) – Σ „AÚ“ = SÚ – Σ jednotlivých typů změn = obratu 23

24 VVK PAP – část IV. zařazení do užívání (změny 410/460) pozemky – u pol. 031 a 04203100 je změna 402 (nákup – nový) = 0 Typ změny 410 = Typ změny 460 012-015 a 019041* 021-025 a 02904202* 03104203100 03203201 + 0320320904203201 + 04203209 24

25 VVK PAP – část V. u SÚ 119 a 138 („na cestě“) kontrola součtu jednotlivých typů změn na obraty MD a D u ostatních pol. zásob kontrola MD-D (z důvodu účtování zp. B) 25

26 VVK PAP – část X. u SÚ 068, 224, 231, 236, 241, 243, 244, 245 kontrola, zda je partner z přípustného sektoru dle ESA (sektory 121*, 122* a 2*) kontrola partnerů u SÚ 345 – 349 – druhy ÚJ dle vymezení obsahu SÚ – 345 – partner není VÚJ – 346 a 347 – OSS, SF, státní PO – 348 a 349 – kraj, obec, DSO, RRRS, PO ÚSC 26

27 Mezivýkazové kontroly PAP vazba mezi údaji v souhrnném a detailním členění (např. položky s označením P10 – součet za položku v části X.=části I.) – týká se částí X. – XIII. kontrola SÚ z částí II. a III. na VZZ KS příslušného SÚ aktiva = běžné období Brutto v rozvaze KS příslušného SÚ pasiva = běžné období v rozvaze SÚ opravných položek = korekce vybraných SÚ v rozvaze 27

28 Křížové kontroly - obecně aktuálně na části PAP X. – XIII. pouze mezi ÚJ, které předávají PAP (! konsolidace a PKP) probíhají až po zaslání většiny výkazů do CSÚIS opravy lze zasílat dodatečně výsledek zatím neovlivňuje stav zpracování výkazů, ale dle vyjádření MF je ŽÁDOUCÍ rozdíly odstranit, případně kontaktovat partnera 28

29 Křížové kontroly I. zúčtovací vztahy – SÚ 346, 347, 348, 349 (transfery, odvody, vratky,…) – SÚ 326, 452 (přijaté NFV) – kontrolována shoda u jednotlivých partnerů v PS, obratech (MD i D) a KS náklady/výnosy – úroky (většinou mimo PAP) – 67203 – výnosy z transferů – finanční dary (není obvyklé) 29

30 Křížové kontroly II. bezúplatné převody majetku – z titulu org. změn (typ X58 a X08) – převody mezi JMK a PO JMK i mezi jednotlivými PO JMK – jiné změny (typ X59 a X09) – dlouhodobý majetek: 012, 013, 014, 015, 01901909, 02102101, 02102102, 02102103, 02102109, 02202201, 02202202, 025, 02902901, 02902902, 02902903, 02902904, 02902909, 031, 03203201, 03203202, 03203209 – zásoby: 112, 119, 121, 122, 123, 132, 138, 139 30

31 Časté příčiny rozdílů KRK – zúčtovací vztahy chybějící předpisy závazných ukazatelů (investiční dotace, odvody investičních zdrojů) chybějící předpisy odvodu z příjmů z prodaného majetku odlišné účtování o vratkách nevyčerpaných dotací nesprávně uvedené IČ partnera či typ změny časový nesoulad (rozdílný okamžik zaúčtování) 31

32 Časté příčiny rozdílů KRK – majetek časový nesoulad zaúčtování – požadavek na včasné předávání podkladů zřizovateli nesprávné IČ partnera (i v případě převodu majetku mezi příspěvkovými organizacemi) nesprávný typ změny – POZOR - v případě prodeje či likvidace svěřeného majetku (i v případě likvidace bez finančního prospěchu) typ změny 458 – bezúplatný převod zřizovateli (vyřazení a likvidaci majetku zobrazí v PAPu až zřizovatel) – vazba na metodické sdělení k prodeji nepotřebného majetku a 36/INA-VOK Zásady vztahů orgánů JMK k řízení PO 32

33 Základní dokument Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu (poslední verze ze dne 17. 6. 2014) http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/aktuality/2014/ aktualizovana-metodika-tvorby-pap-pro-ro- 18212 33

34 Pro rok 2014 nepovinné - rekapitulace partneři P2X identifikátor veřejné zakázky u SÚ 321 průměrná marže IV. úroveň PAP (nově přidané části) 34

35 Kontrola PAP MPO za rok 2012 NKÚ kontroloval PAP Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2012 bylo zjištěno, že téměř 11% údajů (71 mld. Kč) bylo zatíženo nesprávnostmi z chyb při vedení účetnictví MPO nejednoznačnost účetních předpisů – nebylo možné vyhodnotit 25% údajů (168 mld. Kč) největší riziko pro využitelnost údajů PAP představuje nejasná aplikace předpisů pozdní vydání novely vyhlášky upravující povinnosti zpracovatelů PAP tvorba PAP upravena právně nezávazným dokumentem 35

36 PAP a konsolidace Návrh konsolidační vyhlášky státu – předpokládaná účinnost od 1. 1. 2015. Většina krajů požaduje odklad o rok z důvodu nedostatečného času pro implementaci změn a chybějící závazné metodiky účtování mezi VÚJ. Rozfázování konsolidace: – - I. fáze – vybrané účetní jednotky (poprvé v 2016 za údaje 2015) – - II. fáze – ostatní konsolidované ÚJ 36

37 PAP a konsolidace Pro účely vytvoření účetních výkazů za ČR se budou využívat - údaje z PAPu – IV. Úroveň - údaje z účetních výkazů (u organizací nepředávajících PAP) - Pomocný konsolidační přehled (ostatní konsolidované ÚJ zařazené do DKCS) 37

38 Prostor pro diskusi


Stáhnout ppt "Pomocný analytický přehled 25. září 2014Ing. Martin Minář."

Podobné prezentace


Reklamy Google