Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvaha, rozpad rozvahy do účtů, účtová osnova, účtový rozvrh „12“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvaha, rozpad rozvahy do účtů, účtová osnova, účtový rozvrh „12“"— Transkript prezentace:

1 Rozvaha, rozpad rozvahy do účtů, účtová osnova, účtový rozvrh „12“

2 Definice rozvahy Účetní výkaz, který zachycuje aktiva a pasiva podniku

3 Funkce rozvahy Přehledně uspořádat majetek podniku a zdroje jeho krytí
Zjistit hospodářský výsledek

4 Druhy rozvah Počáteční rozvaha - k počátku období
Konečná rozvaha - na konci účetního období Zahajovací rozvaha – ke dni zápisu do Obchodního rejstříku, ke dni zahájení podnikání Průběžná rozvaha – k libovolnému dni v roce

5 Struktura rozvahy

6 Popis aktiv Dlouhodobý majetek – doba držení majetku v podniku je větší než 1 rok Nehmotný = nehmotná podstata, cena větší než ,- Hmotný = hmotná podstata, odepisovaný majetek se opotřebovává, věci movité mají cenu větší než ,- Finanční = dlouhodobá investice, nákup akcií, podílů ve firmách, cíl – rozhodovací vliv

7 Oběžný majetek – ve firmě je po dobu kratší než 1 rok
Zásoby - časem se spotřebovávají, mění svoji podobu Materiál = základní surovina, pomocný materiál, provozovací látky, obaly, drobný majetek Nedokončená výroba = nedokončený produkt, kvůli své podstatě se nedá prodat Polotovar = nedokončený produkt, dá se prodat Výrobek = hotový produkt Zboží = věci movité a nemovité zakoupené za účelem dalšího prodeje + vlastní výrobky prodávané v podnikových prodejnách

8 Krátkodobý finanční majetek
Pokladna – peníze v hotovosti Ceniny – kolky, poštovní známky, stravenky, karty pohonných hmot, telefonní karty, dálniční známky Banka – peníze na účtu, bezhotovost Krátkodobé cenné papíry – držení do 1 roku, cíl = zisk při brzkém prodeji Pohledávky – mě někdo dluží (odběratel, stát, zaměstnanec, společník, jiná osoba)

9 Popis pasiv Vlastní kapitál – vlastní zdroj krytí, nemusím vracet
ZK – vklady společníků ZRF – tvoří jej ze zákona některé společnosti, např. pro krytí možné ztráty OKF – fondy ze zisku (např. na kulturní vyžití zaměstnanců), přijaté dary HV – výnosy mínus náklady Běžný – vznikl v daném roce Ve schvalovacím řízení – z minulého roku, určen k rozdělení Valnou hromadou Nerozdělený – z minulých let, nebyl rozdělen jinam Valnou hromadou

10 Cizí kapitál – cizí zdroj krytí, v budoucnosti musím vrátit
Úvěr – od banky Půjčka – od jiné osoby Závazek – od dodavatele, zaměstnance, státu, leasingové společnosti Rezervy – na budoucí závazky

11 Rozpad rozvahy do účtů Každá položka rozvahy je přenesena na samostatný účet

12 Účtová osnova Seznam všech syntetických účtů, které může daná účetní jednotka v rámci svého účetnictví používat Vychází ze směrné účtové osnovy Vydává ji a schvaluje Ministerstvo financí

13 Typy účtových osnov Pro podnikatele Pro banky Pro pojišťovny
Pro rozpočtové a příspěvkové organizace Pro nadace Pro církve

14 Směrná účtová osnova Seznam účtových tříd = základ účtové osnovy
0 = dlouhodobý majetek 1 = zásoby 2 = krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 3 = zúčtovací vztahy 4 = kapitálové účty a dlouhodobé závazky 5 = náklady 6 = výnosy 7 = závěrkové a podrozvahové účty 8,9 = vnitropodnikové účty

15 Účtový rozvrh Seznam syntetických a analytických účtů, které používá daná účetní jednotka Vydává a schvaluje ji daná účetní jednotka Je nedílnou součásti vnitropodnikových směrnic

16 Skladba účtové osnovy Účet Účtová skupina Účtová třída
tabulka zachycující rozvahové nebo výsledkové změny, je označen číselným kódem a názvem 3místné číslo např pokladna Účtová skupina Shrnuje účty stejného typu 2 místné číslo Např. 21 – peníze Účtová třída Shrnuje skupiny stejného typu 1 místné číslo Např. 2 – krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

17 Dělení účtů Rozvahové Podrozvahové Výsledkové Aktivní Pasivní
Nákladové Výnosové

18 Syntetický účet = zobrazují souhrnné stavy a pohyby majetku, zdrojů, nákladů a výnosů. V české účetní praxi mají třímístný číselný kód. Analytický účet = slouží k zpodrobnění údajů syntetického účtu. V české účetní praxi mají většinou šestimístný číselný kód, přičemž první tři číslice vypovídají o syntetickém účtu, ke kterému se daný účet vztahuje. Platí: KS účtu syntetického se rovná součtu KS účtů analytických

19 Souvztažnost Souvztažnost je určení správných účtů pro zachycení konkrétního účetního případu.

20 Podvojnost Každá účetní operace se zachycuje minimálně na dva účty. Jednou na stranu MÁ DÁTI a podruhé na straně DAL. Obě strany se musí rovnat.

21 Hodnoty účtů a stran účtů
Počáteční stav = stav účtu na počátku účetního období Obrat MD/ obrat D = součet přírůstků / úbytků na dané straně účtu (bez počátečního stavu) Stav MD/ stav D = součet počátečního stavu a obratu dané strany účtu Konečný stav = zůstatek účtu na konci účetního období (KS = PS + přírůstky – úbytky)


Stáhnout ppt "Rozvaha, rozpad rozvahy do účtů, účtová osnova, účtový rozvrh „12“"

Podobné prezentace


Reklamy Google