Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální informace z programového období 2014+ Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 2. 10. 2015 RSK Jihomoravského kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální informace z programového období 2014+ Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 2. 10. 2015 RSK Jihomoravského kraje."— Transkript prezentace:

1 Aktuální informace z programového období 2014+ Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 2. 10. 2015 RSK Jihomoravského kraje

2 Akční plán realizace SRR ČR 2015-2016 -Zakomponování RAP do kap. 4 -Míra naplňování aktivit SRR prostřednictvím aktivit RAP -MPŘ – ukončení 11. 9. Aktualizace Národního dokumentu k územní dimenzi -Finanční alokace, indikátorová soustava pro monitorování a hodnocení územní dimenze -Schváleno vládou dne 14. 9. (ÚV 742/2015) Metodický pokyn pro využití IN -Videokonference s EK 6. 10. – upřesnění implementace ITI v ČR ve vztahu k hodnocení projektů (způsob naplnění článku 7 nařízení EFRR) -Vyhlášena výzva SCLLD / první MAS předkládají strategie do MS2014+, ukončení výzvy 31. 12. 2015 (předpokládá se její prodloužení) Aktuální činnost MMR – ORP

3 3. zasedání NSK -13.11. 2015 -Vystoupení zástupců ŘO OP, které využívají výstupy RSK/RAP -Vystoupení zástupců RSK – zpětná vazba k fungování RSK -Shrnutí aktuálních verzí RAP Doplnění Strategie regionálního rozvoje -Září – výstupy expertního posouzení stávající verze SRR a návrhy na její doplnění Metodika vyhodnocení SRR -Dopracování indikátorové soustavy SRR do konce roku 2015 Plánované činnosti

4 -V současné době je vyhlášeno celkem 87 výzev -OP Zaměstnanost: 32 výzev -OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost: 20 výzev -OP Životní prostředí: 16 výzev -PS Česko-Polsko: 6 výzev -IROP: 5 výzev -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání: 5 výzev -OP Technická pomoc: 2 výzvy Výzvy

5 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost -Značná část programu již vyhlášena -Ve druhé polovině září nově vyhlášeny výzvy v programech Marketing a Technologie (II. výzva) OP Doprava -Prozatím zaměřeno na dočerpávání OP D I -Říjen 2015 - výzvy na SC 1.1 (železniční doprava), 2.1 (silnice TEN-T) a 3.1 (silnice mimo TEN-T) Program rozvoje venkova -Příjem žádostí od 29. 9., ukončení 12. 10. 2015 -Investice do zemědělských podniků (4.1.1) -Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (4.2.1) -Lesnická infrastruktura (4.3.2) -Technika a technologie pro lesní hospodářství (8.6.1) -Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh (16.2.2) Výzvy

6 OP Věda, výzkum, vzdělávání -Místní akční plány rozvoje vzdělávání (příjem ŽoP 26. 10, ukončení 12/2016) -Krajské akční plány rozvoje vzdělávání (příjem ŽoP 28. 8., ukončení při vyčerpání alokace, nejpozději do 31. 12. 2016) OP Životní prostředí -Náhrada stávajících stacionárních spalovacích zdrojů na pevná paliva v domácnostech (příjem žádostí o podporu od 14.8.2015, ukončení příjmu žádostí o podporu: 30.9.2015) -Výzvy vyhlášeny v prioritních osách 1 (Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní), 2 (Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech), 3 (Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika), 4 (Ochrana péče o přírodu a krajinu). -Výzvy v prioritní ose 5 (Energetické úspory) by měly být vyhlášeny v polovině října Výzvy

7 Integrovaný regionální operační program Vybrané úseky silnic II. a III. třídy Deinstitucionalizace sociálních služeb (včetně SVL): 9/2015 – 3/2016 Územní plány: 9/2015 – 3/2017 Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie Provozní a animační výdaje MAS OP Zaměstnanost Zvýšená zaměstnatelnosti cílových skupin na trhu práce (vyhlášení výzvy: 31.8.2015) Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování OP Technická pomoc 12. 10 - výzva pro sekretariáty regionálních stálých konferencí, ITI a Regionální rady Seminář k tématu dne 3.11. Mzdové náklady: max. 3 FTE (max. superhrubá mzda ve výši 53 600 Kč) Způsobilé výdaje : např. analýzy, studie, příprava RAP, tuzemské cestovné, IT vybavení Nezpůsobilé výdaje: např. nepřímé náklady (energie, nájemné), vzdělávání zaměstnanců Výzvy

8 Monitorovací výbory Operační programŘídicí orgánzástupci krajů (jde ve všech případech o AK) OP PIKMPOAK - Ing. J. Drozd/Mgr. M. Radvan, LL.M. OP ZMPSVAK- Bc. M. Čermák /Mgr. M. Šlapal OPTPMMRAK - Mgr. M. Otta OP ŽPMŽPAK - Mgr.D. Havlík/Ing. M. Zeman,MBA OP VVVMŠMTAK - Kamil Ubr PRVMZEAK -JUDr. M. Hašek /MVDr. S. Mišák OP DMDAK- Ing. L. Růžička /Mgr. F. Pěruška IROPMMR AK - Ing. Soňa Měrtlová / Mgr. et Bc. Petr Krčál / Mgr. Františka Pěruška /Mgr. Lucien Rozprým / Ing. Petr Pavlinec

9 Děkuji za pozornost stepan.nosek@mmr.cz


Stáhnout ppt "Aktuální informace z programového období 2014+ Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 2. 10. 2015 RSK Jihomoravského kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google