Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nové programové období, rozvojové strategie území Regionální rozvoj ve vazbě na podporu EU 2014+ David Koppitz ředitel Odboru regionální politiky Ministerstvo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nové programové období, rozvojové strategie území Regionální rozvoj ve vazbě na podporu EU 2014+ David Koppitz ředitel Odboru regionální politiky Ministerstvo."— Transkript prezentace:

1 Nové programové období, rozvojové strategie území Regionální rozvoj ve vazbě na podporu EU 2014+ David Koppitz ředitel Odboru regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Výroční konference ROP Jihozápad1. 12. 2015, České Budějovice

2 = Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických typů území s cílem podpořit konkurenceschopnost a vyrovnat územní disparity Územní dimenze bude realizována v zásadě dvěma způsoby: integrovanými nástroji - (ITI, IPRÚ, CLLD) projekty ve specifických výzvách („cílené výzvy“) - zacílení územně, tematicky, územně i tematicky, jiným způsobem (např. bonifikací) Vláda ČR schválila dne 27. 8. 2014 (usnesení č. 681 a 682): Národní dokument k územní dimenzi (aktualizace – UV ze dne 14. 9. 2015 č. 742) Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 - 2020 (aktualizace 10. 11. 2015) Územní dimenze

3 = Evropskou komisí silně prosazovaný způsob implementace ESI fondů v rozvoji regionů, měst a obcí. Cílem je: dosažení vyšší kvality strategického plánování a řízení efektivnější vynakládání finančních prostředků (zesilující a synergický efekt) 1) Integrované územní investice (ITI) – Pražská, Brněnská, Ostravská a Plzeňská metropolitní oblast, Ústecko - chomutovská, Hradecko-pardubická a Olomoucká aglomerace. 2) Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) – aglomerace České Budějovice, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec - Jablonec, Mladá Boleslav, Zlín. 3) Komunitě vedený místní rozvoj (CLLD) - realizován ve venkovském prostoru (prostřednictvím místních akčních skupin, cca 180 MAS). Realizace územní dimenze – integrované nástroje

4

5 ITI bude realizováno nositeli (metropolitními oblastmi nad 300 tis. obyvatel) jako zprostředkujícími subjekty. Klíčová pro realizaci je spolupráce s řídicími orgány a alokace finančních prostředků v operačních programech. Mezi hlavní nosná témata spojující jádrová města aglomerací s jejich funkčním zázemím patří zejména: o doprava, o vzdělávání a trh práce, o propojení výzkumných kapacit a aplikace jejich výstupů do praxe, o inovace a podnikání, o oblast životního prostředí včetně technické infrastruktury. Integrované územní investice (ITI)

6 Metropolitiní oblasti/aglomerace ITI Metropolitní oblastPočet obyvatelPočet statuárních měst / obcí v MO Pražská2 000 0002/515 Ostravská990 0005/233 Brněnská610 0001/167 Ústecko-Chomutovská520 0005/75 Olomoucká440 0003/230 Hradecko-Pardubická330 0002/145 Plzeňská310 0001/117

7 Nástroj pro realizaci integrovaných strategií rozvoje území umožňující koordinaci navzájem provázaných a územně zacílených intervencí z různých prioritních os jednoho či více programů ESI fondů. Řešené území představuje jádrové město a jeho spádové území vymezené na základě funkčních vazeb. Mezi hlavní nosná témata spojující jádrová města s jejich funkčním zázemím patří zejména: o doprava, o veřejné služby (zejména sociální) o zaměstnanost a trh práce, o životní prostředí Integrované plány rozvoje území (IPRÚ)

8 Regionální pól rozvojePočet obyvatel Počet obcí České Budějovice155 00079 Jihlava100 00075 Karlovy Vary114 00027 Liberec – Jablonec n. N.174 00024 Mladá Boleslav58 00018 Zlín107 00011

9 Podmínkou je osvědčení o standardizaci MAS (SZIF) Výzva pro předkládání strategií CLLD – otevřena 1. 9. 2015 Podpora z IROP, Programu rozvoje venkova, OP Zaměstnanost a OP Životní prostředí MMR – ORP – metodická pomoc (i v rámci projektu MEDUIN) Organizace seminářů pro MAS Komunitně vedený místní rozvoj

10 Posílení principu partnerství Zapojení klíčových partnerů z veřejného, soukromého i neziskového sektoru Hledání konsenzu – nutná dohoda mezi realizátory opatření a projektů Tlak na celkovou kvalitu a VÝSLEDKY dílčích projektů Integrace témat (mobilita-ŽP, školství-trh práce apod.) Silná věcná koordinace na straně měst

11 Národní stálá konference Systém stálých konferencí – Národní stálá konference, Regionální stálé konference Vazba na Dohodu o partnerství, Národní dokument k územní dimenzi a Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů Pozitivní reakce EK na uplatnění principu partnerství v podobě systému Stálých konferencí Koordinace územní dimenze

12 Přispívá k zajištění vzájemné provázanosti a koordinace státu a regionů (územních partnerů) při implementaci územní dimenze a realizaci Dohody o partnerství a programů spolufinancovaných z ESI fondů Koordinace a sladění územní dimenze a tematického zaměření programů ESI fondů s promítnutím územně koncentrovaných intervencí Harmonizace cílení a časování výzev pro intervence z evropských fondů Slaďování a propojení regionálních a integrovaných strategií se strategiemi na národní úrovni Podpora vzájemného dialogu partnerů napomáhajícího lepší koordinaci investičních aktivit v území Pozn. Funkci sekretariátu NSK plní MMR, Odbor regionální politiky Význam Národní stálé konference

13 Řízení územní dimenze

14 Regionální stálé konference Zajištění efektivního fungování RSK na principu partnerství Koordinace přípravy a realizace územní dimenze na regionální úrovni Podpora realizace sektorových strategií Přenos informací z národní úrovně na regionální a opačně Akceptace RSK ze strany ŘO (v souladu s Dohodou o partnerství) a jejich zapojení do diskuze v regionech Role RSK z hlediska absorpční kapacity OP v regionech Zapojení RSK v rámci plánování a nastavení výzev Vyhodnocování rozvoje území a dopadu realizovaných opatření Koordinace územní dimenze

15 Složení RSK

16 Akční plán Strategie regionálního rozvoje Schválen UV č. 806 ze dne 12. 10. 2015 Zpracován poprvé, a to pro období 2015-2016 Jde o krátkodobý realizační plán, jehož cílem je rozpracování a konkretizace aktivit SRR Navazuje na schválené programové dokumenty OP a PRV Obsahuje příspěvek krajů k realizaci SRR

17 Regionální akční plán Tvoří podstatný vstup pro tvorbu Akčního plánu SRR Významný podklad pro ŘO operačních programů - zjišťování absorpční kapacity a zacilování výzev (plán výzev) – nejprve IROP 1.1 Konkretizace podoby možného využití Evropských strukturálních a investičních fondů a dalších zdrojů (včetně národních dotačních titulů) RAP je základním dokumentem pro činnost RSK Neobsahuje pouze aktivity financované s Evropských strukturálních a investičních fondů

18 Novela zákona 248/2000 Sb. (účinnost 25. 11. 2015) Aktualizace MPIN (10. 11. 2015) Vyhlášení výzvy pro integrované nástroje urbánního prostoru (26. 11. 2015) Ukončení výzvy 28. 2. 2016 3. zasedání Národní stálé konference (13. 11. 2015) Maximální možné využití RAP Obhajoba a reflektování identifikovaných potřeb v území na úrovni vlády – národní dotační tituly Ustavení ZS na úrovni ITI v souladu s požadavky EK Celková změna přístupu ke strategickému plánování a řízení v České republice Aktuality v rámci územní dimenze

19 Diskuze, náměty, komentáře.. Ing. David Koppitz Ředitel odboru regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj ČR tel.: 234 154 166 mob.: 731 445 556 email: david.koppitz@mmr.cz http://www.mmr.czdavid.koppitz@mmr.cz http://www.mmr.cz


Stáhnout ppt "Nové programové období, rozvojové strategie území Regionální rozvoj ve vazbě na podporu EU 2014+ David Koppitz ředitel Odboru regionální politiky Ministerstvo."

Podobné prezentace


Reklamy Google