Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora venkova po roce 2013 z pohledu Olomouckého kraje Seminář MAS 10. května 2013, Olomouc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora venkova po roce 2013 z pohledu Olomouckého kraje Seminář MAS 10. května 2013, Olomouc."— Transkript prezentace:

1 Podpora venkova po roce 2013 z pohledu Olomouckého kraje Seminář MAS 10. května 2013, Olomouc

2 Aktivity Olomouckého kraje pro venkov Kohezní politika 2014+ stručný úvod Zapojení Olomouckého kraje do přípravy na kohezní politiku 2014+ Obsah 2

3 Aktivity Olomouckého kraje pro venkov

4 1.Program obnovy venkova (2013 - 22 mil. Kč, infrastruktura, strategie MAS, územní plány, obce do 2 000 obyvatel) 2.Příspěvky na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje (2013 – 13,5 mil. Kč, obnova lesa, prořezávky, majitelé lesa) 3.Vodohospodářský fond (2013 až 40 mil. Kč, výstavba, modernizace, ČOV, kanalizace, obce do 2 000 EO) 4.Program podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2013 (2013 – 29,6 mil. Kč, obnova kult. památek i drobné architektury, podpora kult. aktivit, vlastníci/nájemci památky) 5.Příspěvek dobrovolným hasičům OK (2013 – 5 mil. Kč, možno kombinovat se státní dotací, obec) 6.Významné projekty a 30-tis Kč příspěvky (alokace není stanovena, veřejně prospěšná činnost, fyzické i právnické osoby) Dotační tituly pro obce 4

5 Spolupráce se subjekty v území NS MAS, mikroregiony – vzájemná spolupráce, konzultace, poradenství Zapojení do projektů, případně jejich realizace – tento projekt, partnerství v dalších projektech Podpora regionálního značení a regionálních potravin Poradenství a semináře týkající se dotačních titulů - konzultační místo OPPS ČR-PR, Program švýcarsko-české spolupráce, EHP Norsko Podpora KIS – Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Olomouckého kraje Zapojení do soutěže Vesnice roku Aktivity OK v oblasti venkova 5

6 Kohezní politika 2014+ stručný úvod

7 Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) Evropský sociální fond (ESF) Fond soudržnosti (FS) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) Evropský námořní a rybářský fond (EMFF) (dále jen „fondy SSR“) Finanční alokace fondů SSR pro ČR na období 2014 až 2020 se předpokládá ve výši 20,6 mld. EUR Fondy Společného strategického rámce 7

8 V návrhu nařízení EK zveřejněném v říjnu 2011 nově: Dohoda o partnerství Princip tematické koncentrace (užší zacílení podpory) a sladění priorit se Strategií 2020 Princip integrovaného přístupu k územnímu rozvoji a partnerství v rámci víceúrovňové veřejné správy Ex-ante kondicionality (předběžné podmínky) Legislativní rámec KP 2014+ 8

9 Sladění zaměření podpor a výsledků – nejde o nárokování, ale zdůvodnění z pohledu přínosů a dopadů vycházející ze znalosti místních potřeb Územní přístup vychází z „plánování a provádění fondů SSR“ – strategie rozvoje na celostátní i místní úrovni „Integrovaný přístup“ umožňující využití fondů SSR napříč operačními programy na opatření umožňující dosažení optimálního měřitelného účinku (výstupu) Principy politiky soudržnosti 2014+ 9

10 Koordinátorem přípravy 2014+ určeno MMR, regionální subjekty mají být zapojeny formou partnerství Stanoven harmonogram přípravy 2014+ –Předložení návrhu Dohody o partnerství do vlády do 31. 5. 2013 –Předložení návrhu operačních programů do vlády do 31. 5. 2013 Ukládá zajistit promítnutí územní a urbánní dimenze do návrhů operačních programů Usnesení vlády č. 867/2012 10

11 Vymezení operačních programů pro programové období 2014-2020 – schváleno Vládou ČR dne 28. listopadu 2012 (UV č. 867/2012) OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – řídící orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Zaměstnanost – řídící orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí OP Doprava – řídící orgán: Ministerstvo dopravy OP Životní prostředí – řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí Integrovaný regionální operační program – řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj OP Praha – pól růstu ČR – řídící orgán: Magistrát hlavního města Prahy OP Technická pomoc – řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj 11 Návrh operačních programů – MMR ČR

12 Priorita 1 – Transfer znalostí a inovací Priorita 2 – Zvýšení konkurenceschopnosti Priorita 3 – Podpora organizace potravinového řetězce a řízení rizik v zemědělství Téma přírodní zdroje (vč. tématu lesy) – priorita 4 a 5 Priorita 6 – Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a podpora hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech 1.Investice do nezemědělských činností pro zemědělské podnikatele 2.Podpora cestovního ruchu pro zemědělské podnikatele 3.LEADER 1.Realizace integrované strategie rozvoje území 2.Realizace projektů spolupráce 3.Činnost místních akčních skupin 4.?Spolupráce? – společné řešení problémů více subjektů na venkově Program rozvoje venkova pro 2014+ 12

13 Další kroky přípravy KP 2014+: Příprava Dohody o spolupráci pro rozvoj a investice – 4/2012-6/2013 –Vyjednávání s EK zahájeno v září Schválení Víceletého finančního rámce EU na období 2014 až 2020 – 6/2013 –Rozdělení financí mezi jednotlivé fondy a nástroje (ESF, ERDF, FS, EAFRD, Connecting Europe atd.) –Stanovení finančních alokací pro jednotlivé členské státy Dopracování návrhů operačních programů v souladu s výsledky jednání s EK – 1/2013-11/2013 Odsouhlasení operačních programů EK – 11/2013- 12/2013 Zahájení realizace operačních programů – 1/2014 Časový plán na další období ČR a EU 13

14 Zapojení Olomouckého kraje do přípravy na kohezní politiku 2014+

15 Cílem je řešení problémů ke snižování disparit regionů – hospodářská výkonnost (vůči potenciálu a specifikům), zaměstnanost, včetně kvality života Úkolem je hledání „mixu“ mezi regionálním a tematickým přístupem Řešení v rámci víceúrovňové správy - územně cílený přístup („place-based approach“) Územní dimenze a Integrovaný rozvoj území 15

16 OPŽPOPPIKOPVVVOPDOPZIROP Regionální dohoda o partnerství pro jeden kraj Územní dimenze – AK ČR Územní dimenze v operačních programech

17 Společný postup Olomouckého a Zlínského kraje v rámci projektu realizovaného dle usnesení VRR z 19. 9. 2012 MMR bylo požádáno (duben 2013) o zapojení do projektu Aktivity projektu: –Formulování rozvojových priorit pro využití prostředků fondů SSR (Společného strategického rámce) v období 2014-20 na území kraje –Zpracování Strategie integrovaného územního rozvoje –Ustavení regionálního partnerství pro přípravu 2014+ dle usnesení VRR z 23. 4. 2013 –Návrh ex-ante kondicionalit na úrovni kraje Příprava regionu soudržnosti Střední Morava na KP 2014+ 17

18 Zpracovat střednědobou strategii využití fondů SSR (včetně EZFRV) ke snížení disparit měst a obcí OK se zaměřením na hospodářský růst a zaměstnanost vycházející: z využití potenciálu území – výsledky analýz a komunikace v rámci místních partnerství v přirozených centrech (města, mikroregiony, svazky obcí, MAS) zohlednění místních specifik zejména v oblasti služeb veřejného zájmu Cíl společného projektu 18

19 Zefektivnění a zkvalitnění procesu programování a řízení Posílení regionálního partnerství v programování a řízení za účelem dosažení územních synergických efektů Zjednodušení administrace a implementace fondů SSR na úrovni kraje (vč. řízení rizik) Uplatnění tzv. regionální obálky pro financování strategie integrovaného územního rozvoje kraje Priority kraje při přípravě 2014+ 19

20 Zpracování strategie integrovaného územního rozvoje kraje která předpokládá dílčí rozvojové strategie: Strategie rozvoje města a městských oblastí Strategie rozvoje mikroregionu (MAS, ORP) Strategie služeb ve veřejném zájmu na úrovni kraje Tematické cíle (priority pro dílčí politiky) Tematické cíle (priority pro dílčí politiky) Legislativní rámec Územní dimenze (kategorizace území) Ustavení regionálního partnerství Společné priority rozvoje kraje a místní samosprávy Priority měst (a městských oblastí) Priority venkova (MAS) Priority služeb ve veřejném zájmu (infrastruk., školství, podnikání,inovace,zdravotnictví) Strategie integrovaného územního rozvoje kraje Postup přípravy integrované rozvojové strategie

21 Hospodářsky slabé, periferní Pól růstu Jeseník Zábřeh Šumperk Mohelnice Uničov Litovel Šternberk Konice Olomouc Prostějov Přerov Lipník Hranice VÚ Libavá Vycházíme ze SRR 2014+ ORP Olomouc – samostatné řešení Nutno vyspecifikovat lokální problémy a cíle pro menší územní celky Místní priority zahrnout do integrované strategie za OK Rozpracování územní dimenze za OK 21

22 Ustavení partnerství na místní a regionální úrovni (obce, města, kraj, MAS, podnikatelé, NNO) Hledání společných rozvojových priorit kraje a subjektů na místní úrovni Promítnutí požadavků na regionální rozvoj z úrovně měst a venkova do strategie integrovaného územního rozvoje kraje Zapojení partnerů do programování a řízení Regionální partnerství – účel a cíle 22

23 Další kroky Olomouckého kraje: Připomínkování regionální dimenze v operačních programech, spolupráce v rámci AK ČR – 4/2012-6/2013 Příprava Strategie integrovaného územního rozvoje Olomouckého kraje – 6/2013 –Ustavení regionálního partnerství –Návrh priorit a alokací pro čerpání z operačních programů –Návrh způsobu implementace Rozpracování priorit s partnery, příprava Regionálních dohod o partnerství – 6/2013-11/2013 Schválení Strategie integrovaného územního rozvoje Olomouckého kraje – 11/2013-12/2013 Dopracování ex-ante kondicionalit a zahájení realizace strategie – 1/2014 Časový plán na další období kraj 23

24 Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Děkuji za pozornost 24


Stáhnout ppt "Podpora venkova po roce 2013 z pohledu Olomouckého kraje Seminář MAS 10. května 2013, Olomouc."

Podobné prezentace


Reklamy Google