Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Programovací období 2014 - 2020. Fondy ESIF - nový souhrnný název Evropské strukturální a investiční fondy EU (ESIF) - jednotný soubor předpisů  Evropský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Programovací období 2014 - 2020. Fondy ESIF - nový souhrnný název Evropské strukturální a investiční fondy EU (ESIF) - jednotný soubor předpisů  Evropský."— Transkript prezentace:

1 Programovací období 2014 - 2020

2 Fondy ESIF - nový souhrnný název Evropské strukturální a investiční fondy EU (ESIF) - jednotný soubor předpisů  Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)  Evropský sociální fond (ESF)  Fond soudržnosti (FS)  Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova(EZFRV)  Evropský námořní a rybářský fond (EMFF)

3 Operační programy Národní operační programy  Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  Operační program Zaměstnanost  Operační program Doprava  Operační program Životní prostředí  Integrovaný regionální operační program  Operační program Praha - pól růstu ČR  Operační program Technická pomoc  Operační program Rybářství 2014-2020  Program rozvoje venkova

4 Alokace

5 Programy přeshraniční spolupráce  Interreg V-A Česká republika - Polsko  Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika  Interreg V-A Rakousko - Česká republika  Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020  Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020

6 Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce  Program nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE,  Program nadnárodní spolupráce DANUBE  Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE  Program meziregionální spolupráce ESPON 2020  Program meziregionální spolupráce INTERACT III

7 Novinky 2014 - 2020 - rozšíření počtu zapojených fondů - nastavení systému předběžných podmínek - vyšší měřitelnost přínosu podpořených operací - finanční závislost na rychlosti a kvalitě čerpání (výkonnostní rámec) - vyšší míra uplatnění územně specifického přístupu a využití integrovaných nástrojů - vyšší míra uplatnění finančních nástrojů - snížení počtu programů - koncepce Jednotného metodického prostředí - rozšířené fungování monitorovacího systému

8  Loga na hmotný majetek? NE  Vlaječka ČR a EU na stole? NE  Povinná věta? NE  Vzdělávání zaměstnanců? ANO  Sociální podnikání? ANO  Zateplení bytových domů? ANO  Výstavba víceúčelových hřišť? NE  Výstavba domova pro seniory? NE  Podpora ubytovacích zařízení v cestovním ruchu? NE  Podpora kulturních památek? ČÁSTEČNĚ

9 OP ZAMĚSTNANOST - schválen EK dne 6. 5. 2015 Rozdíly oproti 2007–2013 Zaměření na propojení dalšího vzdělávání s potřebami trhu práce, transformace a deinstitucionalizace sociální a zdravotní péče, větší důraz na integrovaná řešení. Zaměření Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, sociální začleňování a boj s chudobou, sociální inovace a mezinárodní spolupráce a efektivní veřejná správa. www.esfcr.cz

10 IROP - schválen EK dne 4. 6. 2015 Rozdíly oproti 2007–2013 Razantní snížení počtu programů a jeden centrální program, podpora terénních a komunitních přístupů v sociální integraci nad ambulantními, rozšíření podpory nástrojů pro podporu sociální integrace – sociální bydlení, sociální podnikání a posun v zacílení na napojení sítě TEN-T u silniční infrastruktury. Zaměření Doprava v regionech, zkvalitnění veřejných služeb, veřejná správa. www.strukturalni-fondy.cz www.dotaceEU.cz www.s-f.cz www.esifondy.cz

11 Typy financování projektů -ex-post financování -kombinované financování Kombinované financování se bude používat pro NNO. Pro ostatní příjemce bude platit ex–post financování.

12 OP VVV - schválen Evropskou komisí dne 13. 5. 2015 Rozdíly oproti 2007–2013 Větší zaměření na vysoké školy, propojení modernizace výzkumné infrastruktury a zařízení („tvrdé aktivity“) a rozvoj výzkumných týmů a jejich kapacity („měkké aktivity“), podpora dlouhodobého strategického partnerství v oblasti výzkumu a vývoje, využití regionálních center VaV postavených v období 2007–2013. Zaměření Posílení kapacit pro výzkum, rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj a rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. www.msmt.cz

13 Územní dimenze  ITI  IPRÚ  CLLD

14 Integrovaná územní investice (ITI) - jeden z integrovaných nástrojů - rozvoj metropolitních oblastí, kam se dle Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 řadí také Ústecko- chomutovská aglomerace - území statutárních měst Ústeckého kraje + funkční zázemí - rezervování finančních prostředků na integrované projekty - žadateli nebudou pouze města, ale také dopravní podniky, univerzity, NNO atd.

15 Koordinovaný přístup (KPSVL) - nástroj pomoci obcím při sociálním začleňování sociálně vyloučených obyvatel za místní podpory Agentury pro sociální začleňování - Strategický plán sociálního začleňování - úzká vazba na KP - koordinace výzev k z OPZ, OP VVV a IROP - v rámci IROP výzva na výstavbu a rekonstrukci bytů pro účely sociálního bydlení, určená pouze pro obce a partnery spolupracují pouze v režimu KPSVL

16 Místní akční plán vzdělávání (MAP) -podmínka čerpání v OP VVV a IROP 2.4 -prioritně pro MŠ a ZŠ -minimálně 70% škol  Opatření 1: Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita  Opatření 2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání  Opatření 3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

17 Další plány a pojmy KAP ŠAP RAP SUMF SUMP NSK RSK

18 Děkuji za pozornost. Mgr. Lenka Houdová, projektový pracovník lenka.houdova@mmdecin.cz


Stáhnout ppt "Programovací období 2014 - 2020. Fondy ESIF - nový souhrnný název Evropské strukturální a investiční fondy EU (ESIF) - jednotný soubor předpisů  Evropský."

Podobné prezentace


Reklamy Google