Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Členství ČR v EU II. Regionální politika EU 2007-13 2. března 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Členství ČR v EU II. Regionální politika EU 2007-13 2. března 2010."— Transkript prezentace:

1 Členství ČR v EU II. Regionální politika EU 2007-13 2. března 2010

2 Příprava podoby počátky jednání už od roku 2003 protichůdné zájmy hlavních zemí úzce propojeno s rozpočtovým rámcem závěrečná dohoda v prosinci 2005

3 Cíle na období 2007-13 Cíl: Konvergence –podpora růstu a tvorby pracovních míst v nejméně rozvinutých členských zemích a oblastech –regiony s nižším HDP než 75 % průměru EU –ERDF se soustředí na: modernizace ekonomických struktur členských států a regionů zlepšení infrastruktury, životního prostředí –ESF se soustředí na vzdělávání, trh práce posílení administrativy a veřejné správy investice do lidského kapitálu

4 Cíle na období 2007-13 Cíl: Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost –regiony s vyšším HDP než 75 % průměru EU –ekonomika založená na znalostech –životní prostředí –posilování Lisabonské strategie Cíl: Evropská územní spolupráce –navazuje na Interreg- podpora přeshraniční a meziregionální spolupráce –řízení vodních zdrojů, životní prostředí –podpora vědy a výzkumu

5 Cíle na období 2007-13 (miliard eur) –51,7 % staré členské státy, 48,3 % nové –cílem zvýšit HDP aspoň o 10 %, 2,5 milionu pracovních míst

6

7 Analýza SWOT 2000 – 20062007 - 2013 CíleFinanční nástrojCíleFinanční nástroj Fond soudržnosti Konvergence Fond soudržnosti ERDF ESF Cíl 1 ERDF ESF EAGGF – orientační sekce FIFG Cíl 2 ERDF ESF Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost - regionální úroveň - národní úroveň ERDF ESF Cíl 3ESF INTERREGERDF Evropská územní spolupráce ERDF URBANERDF EQUALESF LEADER+EAGGF – orientační sekce Rozvoj venkova a restrukturalizace rybolovu mimo rámec Cíle 1 EAGGF – záruční sekce FIFG Problematika rozvoje venkova a rybolovu nebude nadále součástí politiky soudržnosti, ale zařadí se pod Společnou zemědělskou politiku. 9 CÍLŮ 6 FINANČNÍCH NÁSTROJŮ 3 CÍLE3 FINANČNÍ NÁSTROJE

8 Množství prostředků pro ČR (2007-13) Konvergence25 883 511 035 Regionální konvergence17 064 488 596 Fond soudržnosti8 819 022 439 Konkurenceschopnost (Praha)419 093 449 z toho: konkurenceschopnost194 247 800 dodatečná alokace224 845 649 Přeshraniční a transnac. spolupráce389 051 107 z toho: přeshraniční275 599 077 dodatečná přeshraniční75 990 880 transnacionální37 461 150 Celkem 26 691 655 591 (740 mld. Kč)

9 Základní rámec regionální politiky ČR (2007-13) Strategické obecné zásady Společenství- evropská úroveň –návrh Komise, schvaluje Rada s EP –hlavní cíle a rozdělení prostředků –navázání na další dokumenty (Lisabonská strategie) Národní rozvojový plán- vnitrostátní úroveň –nepovinný, schvaluje vláda –priority rozvoje státu, hlavní směřování veřejné podpory Národní strategický referenční rámec –propojení předchozích –nutné schválení oběma partnery, u nás v červenci 2007 –strategické cíle, způsob řízení a koordinace strukturální politiky –systém finanční podpory –přehled operačních programů

10 Obsah NSRR socioekonomická analýza –jak vypadají hlavní oblasti (ŽP, doprava, lidské zdroje) –popis regionálního rozdělení ČR SWOT analýza strategie ČR pro období 2007-13 –hlavní zásady a východiska –globální cíl: „Přeměna socioekonomického prostředí ČR v souladu s principy udržitelného rozvoje tak, aby ČR byla přitažlivým místem pro realizaci investic, práci a život obyvatel. Prostřednictvím trvalého posilování konkurenceschopnosti bude dosahováno udržitelného růstu s cílem dosáhnout hospodářské úrovně EU-25. ČR bude usilovat o růst zaměstnanosti a o vyvážený a harmonický rozvoj regionů, který povede ke zvyšování úrovně kvality života obyvatelstva.“ - na to navázány strategické cíle a priority

11

12

13 NSRR- čeho má být dosaženo

14 NSRR- strategický cíl I

15 NSRR- strategický cíl II

16 NSRR- strategický cíl III

17 NSRR- strategický cíl IV

18 Schéma rámce strukturální politiky v ČR

19 Operační programy ČR (2007-13)- Tématické OP Podnikání a inovace –podpora rozvoje podnikatelského prostředí (zakládání firem, inovace, moderní technologie) –7 prioritních os: prioritní osa 1: Vznik firem prioritní osa 2: Rozvoj firem prioritní osa 3: Efektivní energie prioritní osa 4: Inovace prioritní osa 5: Prostředí pro podnikání a inovace prioritní osa 6: Služby pro rozvoj podnikání prioritní osa 7: Technická pomoc –ERDF OP Doprava –zkvalitnění infrastruktury a vzájemné propojenosti železnic, silnic i říční dopravy –8 prioritních os (sítě TEN-T i mimo) –ERDF i Fond soudržnosti OP Životní prostředí –zlepšení kvality ŽP i zavádění nových technologií v této oblasti –9 prioritních os (odpady, voda, obnovitelná energie, vzdělávání…) –ERDF i Fond soudržnosti

20 Operační programy ČR (2007-13)- Tématické OP Lidské zdroje a zaměstnanost –snižování nezaměstnanosti skrze aktivní politiku na trhu práce, profesní vzdělávání, boj se sociálním vyloučením –6 prioritních os –ESF, neinvestiční projekty OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost –zkvalitnění a modernizace systému vzdělávání všech stupňů, celoživotní učení –4 prioritní osy, ESF –ERDF i Fond soudržnosti Integrovaný operační program –infrastruktura pro veřejnou zprávu a veřejné služby, rozvoj informačních technologií, cestovní ruch –4 prioritní osy, ERDF OP Technická pomoc –efektivní řízení, kontrola a vyhodnocování realizace regionální politiky –1 prioritní osa, financuje ERDF

21 Operační programy ČR (2007-13)- Tématické OP Výzkum a vývoj pro inovace –posilování výzkumného a inovačního potenciálu ČR (VŠ a výzkumné instituce), zlepšení terciálního vzdělávání –4 prioritní osy, financuje ERDF

22 Regionální operační programy každý NUTS II region svůj vlastní cílem zvýšit konkurenceschopnost regionů, urychlit jejich rozvoj a zvýšit atraktivitu pro investory co všechno lze financovat (ale bude se lišit v každém regionu): –dopravní dostupnost a obslužnost –rozvoj území –regionální rozvoj podnikání –rozvoj cestovního ruchu ERDF, investiční projekty Operační programy Praha (Cíl: Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost) –OP Praha Adaptabilita (neinvestiční, ERDF) –OP Praha Konkurenceschopnost (investiční, ESF)

23

24 Regionální operační programy

25

26 Evropská územní spolupráce cíl: Evropská územní spolupráce vychází z předchozího Interregu 5 OP (sousední země, Bavorsko+Sasko) OP Meziregionální spolupráce OP Nadnárodní spolupráce

27 Zhodnocení 2007-2013 průběh vyjednávání –velké obtíže –Komise odmítá schvalovat operační programy, nutné přepracování –možným problémem velké množství OP novinky na léta 2007-2013 –spolufinancování zvýšeno až na 85 % –zavedeno pravidlo n+3 –umožněno průběžné financování (zálohy) –možnost započíst i DPH


Stáhnout ppt "Členství ČR v EU II. Regionální politika EU 2007-13 2. března 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google