Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace projektu Multipolis 29. 3. 2012. Název projektu Vývoj metodické pomůcky pro výukovou aktivitu zaměřenou na multikulturní výchovu CZ.1.07/1.2.00/14.0094.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace projektu Multipolis 29. 3. 2012. Název projektu Vývoj metodické pomůcky pro výukovou aktivitu zaměřenou na multikulturní výchovu CZ.1.07/1.2.00/14.0094."— Transkript prezentace:

1 Prezentace projektu Multipolis 29. 3. 2012

2 Název projektu Vývoj metodické pomůcky pro výukovou aktivitu zaměřenou na multikulturní výchovu CZ.1.07/1.2.00/14.0094

3 Realizátor projektu www.scio, s.r.o. Pobřežní 34, 186 00 Praha 8 e-mail: multipolis@scio.cz

4 Cílová skupina projektu primárně žáci 4. - 9. tříd ZŠ, včetně malotřídních Odpovídající ročníky SŠ vytvořené pomůcky mohou být využitelné také v prvních ročnících SŠ

5 Náplň projektu Stolní didaktická hra Metodická příručka Podpůrné webové stránky

6 Hra – základní principy Založená na evokaci Prožívání reálných situací Vtažení hráče do děje Hráč děj částečně sám vytváří Hráč se učí přemýšlet o lidech Několik herních sad zajišťuje velkou variabilitu

7 Hra – vedlejší efekty Podpora čtenářské gramotnosti Existuje možnost volby Rozhodnutí ovlivňují věci kolem nás Rozvoj dalších kompetencí v oblastech OV. –Rizikové jevy –Komunikace s vrstevníky, autoritami atd. –Hodnoty a postoje

8 Metodická příručka Úvodní část přiblíží učitelům problematiku MKV a interkulturních přístupů ve výuce –Interkulturní kompetence pedagogů a sebezkušenostní cvičení –Postavení Multikulturní výchovy v RVP –Moderní přístupy ve výuce MKV –Subkultury –Přemýšlíme o lidech –Etnická, kulturní a společenská odlišnost a její vnímání žáky a studenty ZŠ a SŠ

9 Metodická příručka Druhá část přiblíží učitelům samotný projekt a metodiku projektu –Obecně o hře, co učiteli a žákům nabízí –Problémy a rizika, která je nutné uvědomit si před vlastním využitím hry –Základní postup při práci s hrou –Vhodný výběr témat a aktivit

10 Metodická příručka Třetí část přiblíží učitelům konkrétní herní sady –tabulka návaznosti na RVP –metodika k sadě –práci s tématy, které se v dané sadě objevují –pracovní list –další možné aktivity

11 Ukázka tabulky návaznosti na RVP Určení:8. a 9. třída; tercie a kvarta víceletých gymnázií Témata sady:Např.: rizikové chování, juvenilní kriminalita, identita jedince v kontextu sociální reality, mezilidská komunikace a vztahy, motivy jednání, poznávání druhých lidí Vhodná pro předměty: Výchova k občanství Očekávané výstupy (dle RVP):  uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem  objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám  rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti Výchova ke zdraví  v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli mladých lidí přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování  dává do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika, spojená se zneužíváním návykových látek, a životní perspektivu mladého člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým  vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi Vhodná pro průřezové téma: Multikulturní výchova Naplňuje tématické okruhy průřezového tématu (dle RVP):  Lidské vztahy  Etnický původ  Multikulturalita  Princip sociálního smíru a solidarity Etická výchova  Pozitivní hodnocení druhých.  Kreativita a iniciativa. Řešení problémů a úkolů.  Přijetí vlastního a společného rozhodnutí.  Komunikace citů.  Interpersonální a sociální empatie.  Prosociální chování v osobních vztazích. Pomoc, darování, dělení se, spolupráce, přátelství Osobnostní výchova :  sebepoznání a sebepojetí  rozvoje schopností poznávání  poznávání lidí  mezilidské vztahy  hodnoty, postoje, praktická etika Další využití:Primární prevence na škole

12 Internetové stránky Propagace projektu Podpůrné materiály Další návazné aktivity –Mozaika (ukázka) –Camino (ukázka) –Udělej si vlastní Multipolis

13 Nástrahy - obtíže - protivenství v obecné rovině Neexistuje všeobecně sdílená definice multikulturalismu Multikulturalismus je velkou částí společnosti vnímán negativně

14 Nástrahy - obtíže - protivenství ve škole Někteří učitelé si nejsou jisti proč a jak MKV učit Nebezpečí ZOO efektu Časté vytváření „pozitivních“ stereotypů –Např. Vietnamská komunita v ČR Mýtus, zploštění a „zaškatulkování“ jedince, vytváření rasového a kulturního ostří namířeného proti jiným minoritám, vynucování mýtu na členech dané minority

15 Odezva na projekt Dosud se do projektu zaregistrovalo 550 škol; očekáváme celkem 700 registrovaných škol Spolupráce a podpora od předních odborníků na MKV Pilotování hry ukázalo velkou spokojenost žáků i učitelů na 80% žáků chtělo hrát hru znovu –Dílčí problémy se čtením situací, pro 25% žáků bylo čtení karet Situací ve hře těžké; učitelé ovšem skutečnost, že se při hře hodně čte, oceňovali.

16 Harmonogram projektu Zásadní datum pro projekt je přelom září a října 2012. V této době dojde k: –Distribuci her a metodických příruček do škol –Školení koordinátorů implementace v celé ČR –Spuštění nových webových stránek projektu obsahujících mimo jiné další možné aktivity

17 Děkuji za pozornost. A nezapomeňte!

18 PŘEMÝŠLEJTE O LIDECH


Stáhnout ppt "Prezentace projektu Multipolis 29. 3. 2012. Název projektu Vývoj metodické pomůcky pro výukovou aktivitu zaměřenou na multikulturní výchovu CZ.1.07/1.2.00/14.0094."

Podobné prezentace


Reklamy Google