Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Přerov 29. června 2012 Informace o vyhlášené Výzvě č. 33/2012 Bc. Hana Strnadelová vedoucí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Přerov 29. června 2012 Informace o vyhlášené Výzvě č. 33/2012 Bc. Hana Strnadelová vedoucí."— Transkript prezentace:

1 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Přerov 29. června 2012 Informace o vyhlášené Výzvě č. 33/2012 Bc. Hana Strnadelová vedoucí odboru řízení projektů

2 Harmonogram výzev Na webových stránkách pod tímto odkazem: http://www.rr-strednimorava.cz/file/2658/ naleznete aktuální „Harmonogram 2012“. Podle aktuální situace může být na základě jednání Výboru Regionální rady upraven ve výjimečných případech. Výzvy musí reflektovat aktuální potřeby jednotlivých krajů a zásady finančního řízení schválené Výborem Regionální rady pro jednotlivé roky uvedené v programovém dokumentu ROP Střední Morava.

3 Výzva č. 33/2012 Vyhlášeno: 11. 6. 2012 – 13. 8. 2012 2.3.2 Sociální infrastruktura – IPRÚ Bouzov 2.4 Podpora podnikání 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – IPRÚ Horní Vsacko 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – IPRÚ Jesenicko, Šumpersko 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – IPRÚ Olomouc

4 3.2 Veřejná infrastruktura a služby 3.1.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 – IPRÚ Horní Vsacko 3.1.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 – IPRÚ Luhačovicko 3.1.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 – IPRÚ Olomouc 2.4 Podpora podnikání – projekt naplňující Koncept

5 2.3.2 Sociální infrastruktura - IPRÚ Bouzov Vyhlášení výzvy: 11.6.2012 - 13.8.2012 do 14.00 hodin Oprávnění žadatelé/příjemci: Obce s více než 500 a méně než 5 000 obyv. podle zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Podporované aktivity v rámci výzvy: Infrastruktura pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit, včetně kulturních, sportovních a multifunkčních zařízení Nezbytné podmínky:  Nevhodné jsou aktivity zaměřené na opravy a údržbu anebo energetické úspory – např. oprava střechy, zateplování, výměna oken.  Projekty předkládané v rámci podporovatelných aktivit musí prokázat vazbu na návštěvnost území a využitelnost pro CR Minimální/maximální výše dotace: Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 1 mil. Kč. Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 13,5 mil. Kč Webová žádost Benefit = 85 % FEA = 70 % Finanční alokace pro výzvu: 25 mil. Kč

6 2.4 Podpora podnikání Oprávnění žadatelé: Malé a střední podniky (MSP) – podnikatelské subjekty (právnické a fyzické) podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (§2 odst.2, písm. a) až c) zákona) Podporované aktivity v rámci výzvy: stavební úpravy a případné rozšíření, modernizace a revitalizace stávajících objektů pro podnikání v rámci brownfields investice do dopravní a technické infrastruktury průmysl. zón a lokalit menšího rozsahu odstranění nevyužitelných staveb v rámci revitalizace území Nezbytné podmínky: Nebudou podporovány projekty zaměřené na regeneraci brownfields pro budoucí zemědělské využití, projekty zaměřené na některé z následujících odvětví (stavba lodí, zemědělství, rybolov, doprava) Místo realizace projektů: Území regionu soudržnosti Střední Morava - Zlínský kraj - území okresu Vsetín, území okresu Kroměříž, území obce s rozšířenou působností Valašské Klobouky Minimální/maximální výše dotace: Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 2 mil. Kč Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 50 mil. Kč Finanční alokace pro výzvu: 94 mil. Kč

7 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – IPRÚ Horní Vsacko Oprávnění žadatelé: Kraje, Obce, Dobrovolné svazky obcí Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi Nestátní neziskové organizace Podporované aktivity v rámci výzvy: Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb subjektů v CR Nezbytné podmínky: Prvky jednotného odbavovacího systému: 1) centrální zúčtovací systém (hardware, software) 2) koncové stanice s plným vybavením (turnikety, čtecí zařízení, pokladny) 3) prvky nezbytné pro provoz a rozvoj jednotného odbavovacího systému, např. síťové prvky, propojení Minimální/maximální výše dotace: Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 1 mil. Kč Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 8 mil. Kč Finanční alokace pro výzvu: 8 mil. Kč

8 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu - IPRÚ Jesenicko, Šumpersko Oprávnění žadatelé: Kraje Zájmová sdružení právnických osob, kdy alespoň jedna právnická osoba, která je členem tohoto zájmového sdružení je kraj nebo právnická osoba založená nebo zřízená krajem za účelem rozvoje CR Podporované aktivity v rámci výzvy: Vybudování jednotného odbavovacího systému, tj. aplikace společného systému skipasů a čtecích terminálů včetně rozšíření systému pro navazující aktivity a služby cestovního ruchu (ubytování, stravování, zábava, wellness Nezbytné podmínky:  Nevhodné jsou aktivity zaměřené na opravy a údržbu anebo energetické úspory – např. oprava střechy, zateplování, výměna oken.  Nevhodné jsou aktivity zaměřené na obměnu stávajícího vybavení za vybavení stejné kvality a technologické úrovně. Minimální/maximální výše dotace: Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 1 mil. Kč Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 7,68mil. Kč Finanční alokace pro výzvu: 7,68 mil. Kč

9 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu - IPRÚ Olomouc Oprávnění žadatelé: Statutární město Olomouc Podporované aktivity v rámci výzvy:  Revitalizace nebo rekonstrukce významného historického území, objektu včetně mobiliáře v historickém centru města Olomouc Nezbytné podmínky:  Nevhodné jsou aktivity zaměřené na opravy a údržbu anebo energetické úspory – např.oprava střechy, zateplování, výměna oken.  Nevhodné jsou aktivity zaměřené na obměnu stávajícího vybavení za vybavení stejné kvality a technologické úrovně. Minimální/maximální výše dotace: Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 1 mil. Kč Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 89,36mil. Kč Finanční alokace pro výzvu: 89,36mil. Kč

10 3.2 Veřejná infrastruktura a služby Podporované aktivity v rámci výzvy: Infrastruktura pro aktivní a kulturně-poznávací formy cestovního ruchu, lázeňství a výstavnictví včetně návazné infrastruktury Rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných primárně pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury Vybudování jednotného systému turistických okruhů, naučných stezek a/nebo navigačních tabulí v turistické destinaci Stavební úprava kulturní památky, technické památky nebo kulturní zajímavosti se záměrem využití pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury Oprávnění žadatelé: Obce a kraje, Dobrovolné svazky obcí, Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, Nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace), Zájmová sdružení právnických osob Minimální/maximální výše dotace dle jednotlivých aktivit: Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 2 mil. Kč. Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 25 mil. Kč Finanční alokace pro výzvu: 148 mil. Kč

11 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 - IPRÚ Horní Vsacko Oprávnění žadatelé: podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby) podle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (§2 odst. 2, písm. a) až c) zákona). Podporované aktivity v rámci výzvy: Zvýšení kvality stravovacích zařízení včetně návazné infrastruktury - V rámci aktivity bude podpořena modernizace a rekonstrukce infrastruktury stávajících objektů stravovacích zařízení v rámci ubytovacích zařízení s minimální ubytovací kapacitou 30 lůžek. Cílem je zvýšení kvality poskytovaných stravovacích služeba rozšíření nabídky služeb (např. výroba a podávání tradičních valašských jídel apod.). V rámci aktivity je možné i pořízení potřebného gastronomického vybavení (pevně spojeného se stavbou). Ne zbytné podmínky pro realizaci projektů: Žadatelé musí mít majetek (movitý i nemovitý), do kterého bude dotace z ROP Střední Morava směřovat, ve svém vlastnictví a současně ve své účetní evidenci. Minimální/maximální výše dotace dle jednotlivých aktivit: Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 1 mil. Kč. Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 4 mil. Kč. Finanční alokace daná výzvou: 4 mil. Kč

12 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 - IPRÚ Luhačovicko Oprávnění žadatelé: podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby) podle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (§2 odst. 2, písm. a) až c) zákona). Podporované aktivity v rámci výzvy: Rozvoj a obnova doplňkové infrastruktury cestovního ruchu Nezbytné podmínky pro realizaci projektů: Žadatelé musí mít majetek (movitý i nemovitý), do kterého bude dotace z ROP Střední Morava směřovat, ve svém vlastnictví a současně ve své účetní evidenci. Minimální/maximální výše dotace dle jednotlivých aktivit: Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 2 mil. Kč. Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 35 mil. Kč. Finanční alokace daná výzvou: 40 mil. Kč

13 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 – IPRÚ Olomouc Oprávnění žadatelé: podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby) podle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (§2 odst. 2, písm. a) až c) zákona). Podporované aktivity v rámci výzvy: Podpora nových ubytovacích zařízení typu kemp v souladu s územním plánem města Olomouce - Cílem aktivity je zvýšení počtu ubytovaných návštěvníků na vymezené ploše typu kemp s hygienickým zázemím. Jedná se o výstavbu nového ubytovacího zařízení typu kemp na vymezené ploše* s hygienickým zázemím a případně v objektech provozovatele za účelem vzniku nového typu ubytování na území města Olomouce. Nezbytné podmínky pro realizaci projektů: Žadatelé musí mít majetek (movitý i nemovitý), do kterého bude dotace z ROP Střední Morava směřovat, ve svém vlastnictví a současně ve své účetní evidenci. Minimální/maximální výše dotace dle jednotlivých aktivit: Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 1 mil. Kč. Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 3 mil. Kč Finanční alokace daná výzvou: 3 mil. Kč

14 2.4 Podpora podnikání - projekt naplňující Koncept Podporované aktivity v rámci výzvy: V rámci oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání - Projekty naplňující Koncept mohou být aktivity zaměřeny pouze na naplnění konceptu „Regenerace Brownfields – Hulín“ registrační číslo 2.4/2010/09 Nezbytné podmínky pro realizaci projektů: Žadatel může předložit v rámci této výzvy pouze jednu projektovou žádost naplňující Koncept „Regenerace Brownfields – Hulín“ a to pod názvem „Centrum občanských služeb v Hulíně“ Místo realizace projektů: Území obce Hulín Minimální/maximální výše dotace dle jednotlivých aktivit: Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 2 mil. Kč. Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 15,6 mil. Kč Finanční alokace pro výzvu: 15,6 mil. Kč

15 RELEVANTNÍ MONITOROVACÍ INDIKÁTORY: Žadatel je povinen si vybrat a kvantifikovat monitorovací indikátory na úrovni výstupu, výsledku i dopadu (min. 1 indikátor za každou úroveň), které budou v rámci projektu naplněny a uvést je ve webové žádosti BENEFIT7. Definice monitorovacích indikátorů je uvedena v Instrukci pro práci s monitorovacími indikátory. Výběr MI vzhledem k charakteru projektu Nezvolení dostatečného počtu MI = NESPLNĚNÍ KRITÉRIA FORMÁLNÍCH NEDOSTATKŮ. Nezbytné podmínky

16 FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA (FEA): Při zpracování FEA musí být splněny následující eliminační podmínky: u projektu, který nezakládá veřejnou podporu:  je FNPV < 0 a FRR < diskontní sazba  je ENPV > 0 a ERR > společenská diskontní sazba u projektu, který zakládá veřejnou podporu:  je ENPV > 0 a ERR > společenská diskontní sazba Kontrola splnění uvedených eliminačních podmínek = KONTROLA PŘIJATELNOSTI A FORMÁLNÍCH NEDOSTATKŮ. Při hodnocení projektu mohou být chybné, nevhodné či nad- hodnocené údaje v jednotlivých záložkách FEA upraveny pro účely hodnocení projektu  boduje se výsledná hodnota ukazatele ERR. Nezbytné podmínky

17 Způsobilost výdajů: Max. limity u některých typů způsobilých výdajů U projektů zakládající veřejnou podporu ode dne doručení dopisu o schválení projektové žádosti k dopracování (dopis po jednání VRR v rámci Etapy 1) Maximální délka trvání projektu: Ukončení fyzické realizace projektů 30. 6. 2015 Nezbytné podmínky

18 Lhůty z pohledu žadatele Aktivita Lhůta v pracovních dnech Aktivita Lhůta v pracovních dnech Etapa 1 Etapa 2 Předložení projektové žádosti od vyhlášení výzvy 40 Doložení příloh k dopracování projektu na základě výzvy - projekty do 10 mil Kč 22/44/66 Doložení příloh k dopracování projektu na základě výzvy - projekty nad 10 mil Kč 22/44/110 Doložení formálních nedostatků na základě výzvy 5 Výzva k doložení příloh k dopracování projektu prostřednictvím dopisu 5 Vyzvednutí originálu projektové žádosti v případě vyřazení z administrace projektových žádostí 66 Vyzvednutí originálu projektové žádosti v případě vyřazení z administrace projektových žádostí 66 Aktivita Lhůta v pracovních dnech Etapa 3 Doložení příloh před podpisem Smlouvy na základě výzvy44

19 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Příprava projektu a webové žádosti BENEFIT7

20 Benefit7  www.eu-zadost.cz - přístup na základě registrace www.eu-zadost.cz  Instrukce pro vyplnění:  Dokumentace k výzvám  Odkaz na webovou aplikaci (BENEFIT7)

21 Benefit7 - přístup do žádosti  Uživatel  přístup k žádosti i dalším osobám  záložka Přístup k žádosti.  Přístup další osoby  musí již být zaregistrována  není registrována = nelze uložit údaje o této osobě.  Nový uživatel  editační právo či jen povolení čtení žádosti  také možnost změna vlastníka žádosti. DOPORUČENÍ: Přístup dalších osob k žádosti  projekt editován a ukládán vždy jen jednou osobou  aby nedošlo k současnému ukládání dat a tím přepisu a špatné provázanosti jednotlivých polí a záložek.

22 Benefit7 - obsah žádosti Identifikace žádostiPartner projektuFinanční plán ProjektAdresa partneraPrioritní témata Dopady a místa realizaceOsoby partneraVýběrová řízení Popis projektu Harmonogram projektu Horizontální témata Personální zajištění projektuPodpora de-minimisUdržitelný rozvoj Žadatel projektuDalší podpory projektuRovné příležitostí Adresa žadateleHodnoty indikátorůPublicita Osoby žadateleRozpočet projektuPřílohy projektu Zkušenosti žadatelePřehled financováníČestná prohlášení Oranžové záložky  žadatel se v Etapě 1 nemusí vyjadřovat. Etapa 1 = žadatel tyto informace již zná  doporučujeme uvést. Tyto informace nejsou známy  jeho projekt bude vybrán do Etapy 2  doloží informace vztahující se k této záložce dodatečně.

23 Benefit – problémová místa  Instrukce pro vyplnění  Soulad s marketingovou analýzou a popisem investičního záměru:  hodnoty monitorovacích indikátorů  výstupy projektu (m2, m3 apod.)  finanční částky  Monitorovací indikátory (pozor na vyplnění min. 1 indikátor dopadu, 1 výsledku, 1 výstupu)  Rozpočet - rozčlenění

24 Benefit – nejčastější chyby 1.  NESOULAD mezi Benefitem a ostatními přílohami  NESPRÁVNĚ uveden typ účetní jednotky  CHYBNĚ vyplněn rozpočet  nejsou uvedeny měrné jednotky (m2, m3, ks) a jednotkové ceny  chybí členění rozpočtu na jednotlivé SO nebo logické celky  CHYBNĚ vyplněné monitorovací indikátory:  výchozí a plánovaná hodnota stejná, tudíž rozdíl roven nule  chybně nastavené indikátory ve vztahu k jednotkám  CHYBNĚ zadaná velikost podniku

25 Benefit – nejčastější chyby 2.  NEDODRŽENÍ podmínek v harmonogramu – mezi datem ukončení fyzické realizace a datem ukončení projektu max. 22 pracovních dnů  SCHÁZÍ v čestném prohlášení jméno, datum a podpis oprávněné osoby

26 Benefit – ukončení a finalizace  Dle instrukcí žadatel/zpracovatel vyplní aplikaci  Provede kontrolu údajů:  dle vlastních podkladů, co do rozsahu relevantnosti údajů  dle webové aplikace, zda je vše vyplněno  Žadatel zafinalizuje žádost  vygenerován unikátní kód

27 Žádost  Statutární zástupce:  Podepisuje žádost  V případě vyřazení projektové žádosti  zaslán dopis o vyřazení z dalšího procesu administrace  V případě schválení projektové  zaslán dopis o schválení k dopracování / oznámení o schválení k financování  V kopii zaslán e-mail v případě výzvy na doložení nedostatků v projektu  Hlavní kontaktní osoba – komunikace s ÚRR, zaslány výzvy k doplnění nedostatků zjištěných v žádosti

28 Žádost – odpovědnost žadatele  Hlavní zodpovědnost za posouzení, zda projekt zakládá či nezakládá veřejnou podporu, nese žadatel  Zodpovědnost za údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách nese žadatel, ne zpracovatel, což žadatel stvrzuje podpisem v čestném prohlášení

29 Kontakty: http://www.rr-strednimorava.cz/kontakty OŘP: Zlín – Ing. Jiří Pavlíček, tel.: 577 043 857, E-mail: jiri.pavlicek@rr-strednimorava.cz jiri.pavlicek@rr-strednimorava.cz Olomouc – Mgr. Vilém Skyba, tel.: 587 333 317, E-mail: vilem.skyba@rr-strednimorava.cz vilem.skyba@rr-strednimorava.cz OMEMO: BENEFIT 7 Ing. Kateřina Procházková, tel.: 587 333 320, E-mail: katerina.prochazkova@rr-strednimorava.cz katerina.prochazkova@rr-strednimorava.cz FEA Ing. Zdeněk Říha, tel.: 587 333 336, E-mail: zdenek.riha@rr-strednimorava.cz zdenek.riha@rr-strednimorava.cz

30 DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Jeremenkova 40b Olomouc www.rr-strednimorava.cz Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj.


Stáhnout ppt "Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Přerov 29. června 2012 Informace o vyhlášené Výzvě č. 33/2012 Bc. Hana Strnadelová vedoucí."

Podobné prezentace


Reklamy Google