Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Olomouc 15. 10. 2013 Zlín 16. 10. 2013 Informace o vyhlášené Výzvě č. 47/2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Olomouc 15. 10. 2013 Zlín 16. 10. 2013 Informace o vyhlášené Výzvě č. 47/2013."— Transkript prezentace:

1 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Olomouc 15. 10. 2013 Zlín 16. 10. 2013 Informace o vyhlášené Výzvě č. 47/2013

2 Výzva č. 47/2013 Oblast/ podoblast Název oblasti/podoblasti 2.1IPRM Zlín „Společensko – kulturní a vzdělávací centrum Zlín“ Vyhlášení výzvy: 9. 10. 2013 Ukončení výzvy: 11. 11. 2013 do 12:00 hod. 3.2Veřejná infrastruktura a služby Vyhlášení výzvy: 9. 10. 2013 Ukončení výzvy: 25. 11. 2013 do 12:00 hod.

3 3.2 Veřejná infrastruktura a služby Hlavní východiska pro vyhlášení výzvy:  Poslední výzva na cestovní ruch v rámci ROP Střední Morava  Změna podmínek oproti dříve vyhlášené výzvě:  samostatné finanční alokace pro jednotlivé aktivity  projektové žádosti budou hodnoceny v rámci jednotlivých aktivit samostatně  způsobilost výdajů - v rámci stanovených aktivit lze vybudovat návaznou/doplňkovou infrastrukturu CR či pořídit techniku bez finančního omezení - limitů

4 3.2 Veřejná infrastruktura a služby Hlavní východiska pro vyhlášení výzvy:  Projekty musí prokázat přímý dopad na cestovní ruch a vliv na zvýšení počtu návštěvníků území  Převažující cílovou skupinou musí být návštěvníci Definice cestovního ruchu dle Prováděcího dokumentu ROP Střední Morava: „Jedná se o aktivity, v rámci kterých cestují osoby do vzdálenějších míst mimo jejich obvyklé prostředí a pobývají v těchto místech po dobu ne delší než jeden rok za účelem rekreace, poznání, podnikání či jiným účelem. Tyto osoby jsou převažujícími uživateli výsledků projektů cestovního ruchu“.

5 3.2 Veřejná infrastruktura a služby Aktivita A: Infrastruktura pro aktivní a kulturně-poznávací formy CR, lázeňství a výstavnictví vč. návazné infrastruktury 58 mil. Kč Aktivita B: Rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných primárně pro cestovní ruch vč. návazné infrastruktury 25 mil. Kč Aktivita C: Vybudování jednotného systému turistických okruhů, naučných stezek a/nebo navigačních tabulí v turistické destinaci 10 mil. Kč Aktivita D: Stavební úprava kulturní nebo technické památky, kulturní zajímavosti se záměrem využití pro CR vč. návazní infrastruktury 82 mil. Kč Celková finanční alokace pro výzvu:175 mil. Kč

6 3.2 Veřejná infrastruktura a služby Minimální výše dotace/1 projekt:2 mil. Kč Maximální výše dotace/1 projekt – aktivita A, B a D: 25 mil. Kč Maximální výše dotace/1 projekt – aktivita C:5 mil. Kč

7 3.2 Veřejná infrastruktura a služby Maximální procentní výše dotace – IS Benefit7: 85% ze způsobilých výdajů Předpokládaná procentní výše dotace - reálná výše dotace 70% ze způsobilých výdajů  Projekty nezakládající veřejnou podporu – maximální procentní výše dotace  Projekty zakládající veřejnou podporu – maximální procentní výše dotace Malý podnik:60% ze způsobilých výdajů Střední podnik:50% ze způsobilých výdajů Velký podnik (např. obec, město či kraj):40% ze způsobilých výdajů

8 3.2 Veřejná infrastruktura a služby Oprávnění žadatelé:  kraje podle zákona č. 129/2000 Sb.  obce podle zákona č. 128/2000 Sb.  dobrovolné svazky obcí  organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi  nestátní neziskové organizace  občanská sdružení  obecně prospěšné společnosti  církevní právnické osoby  nadace  zájmová sdružení právnických osob, kdy alespoň 1 PO, která je členem tohoto sdružení, je kraj nebo PO založená nebo zřízení krajem za účelem rozvoje CR

9 3.2 Veřejná infrastruktura a služby Aktivity: A.Infrastruktura pro aktivní a kulturně-poznávací formy CR, lázeňství a výstavnictví vč. návazné infrastruktury  modernizace, stavební úpravy a rozšiřování stávající infrastruktury, možná výstavba i nové infrastruktury  infrastruktura pro aktivní formy CR:  rozvoj venkovské turistiky, vč. hippo-, agro-, eko-,  rozvoj pěší turistiky, např. naučné stezky, gastronomické cesty, vinařské stezky, spojení naučných stezek s historickými/přírodními památkami  rozvoj vodní turistiky (rekreační plavba)

10 3.2 Veřejná infrastruktura a služby Aktivity: A.Infrastruktura pro aktivní a kulturně-poznávací formy CR, lázeňství a výstavnictví vč. návazné infrastruktury  infrastruktura pro kulturně - poznávací formy CR:  infrastruktura, která se váže k lidovým tradicím (folklor, řemesla)  infrastruktura a zázemí pro významné kulturně - společenské akce  infrastruktura pro lázeňství – rozšíření stávající nebo vybudování nové lázeňské infrastruktury  lázeňské objekty  rozšíření sítě vycházkových tras  služby a kulturní/sportovní vyžití  v rámci výše uvedených aktivit lze podpořit návaznou infrastrukturu: parkoviště, komunikace vedoucí k objektům CR atd.

11 3.2 Veřejná infrastruktura a služby Aktivity: B.Rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných primárně pro cestovní ruch vč. návazné infrastruktury  u stávajících sportovních areálů využívaných primárně pro CR:  modernizace a stavební úpravy doplňkové infrastruktury  rozšiřování doplňkové infrastruktury (parkoviště, odpočívadla)  výstavba nové doplňkové infrastruktury (parkoviště, odpočívadla)  infrastruktura pro zimní sporty  infrastruktura pro letní aktivity

12 3.2 Veřejná infrastruktura a služby Aktivity: C.Vybudování jednotného systému turistických okruhů, naučných stezek a/nebo navigačních tabulí v turistické destinaci  jednotný systém turistických okruhů, naučných stezek a navigačních tabulí  budování doplňkové infrastruktury (odpočinková posezení, přístřešky)  v rámci výše uvedených aktivit lze podpořit návaznou infrastrukturu: parkoviště, komunikace vedoucí k objektům CR atd.

13 3.2 Veřejná infrastruktura a služby Aktivity: D. Stavební úprava kulturní nebo technické památky, kulturní zajímavosti se záměrem využití pro CR vč. návazní infrastruktury  modernizace, stavební úpravy, rozšiřování stávající infrastruktury  kulturní památky:  architektonicky cenné objekty,  tradiční kulturní a historické památky, objekty lidové architektury  zámky, hrady  technické památky:  historické dílny, staré pivovary a továrny  plavební kanály, mlýny a hamry  mosty, úzkokolejné železnice  kulturní zajímavosti:  muzea, skanzeny  v rámci výše uvedených aktivit lze podpořit návaznou infrastrukturu: parkoviště, komunikace vedoucí k objektům CR atd.

14 3.2 Veřejná infrastruktura a služby Nezbytné podmínky:  projekty MUSÍ prokázat dopad na CR a vliv na zvýšení počtu návštěvníků území  žadatel MŮŽE v rámci výzvy předložit POUZE 1 PŽ  lze podporovat úpravu památek, které NEJSOU v seznamu památek podporovaných v rámci IOP  lze podporovat i budování návazné/doplňkové infrastruktury CR  komunikace vedoucí k objektům CR vč. parkovišť atd.  zajištění propagace v návaznosti na uvedené aktivity  nevhodné jsou aktivity zaměřené POUZE  na obměnu stávajícího vybavení stejné kvality a technologické úrovně  na opravy a údržbu

15 3.2 Veřejná infrastruktura a služby Nezbytné podmínky:  podporovány NEBUDOU projekty, které jsou podporovatelné v rámci Programu rozvoje venkova (PRV):  projekty zaměřené na kulturní dědictví na území obcí do 500 obyvatel  kulturní památky  památkové rezervace  památkové zóny  podporovány NEBUDOU projekty, u nichž cílová skupina zasahuje „velké území“ a má „nadregionální dopad“  Aquaparky  golfová hřiště  kongresová centra a výstaviště Tyto projekty byly financovány v rámci specifické výzvy prioritní osy 3 Cestovní ruch!

16 3.2 Veřejná infrastruktura a služby Relevantní socioekonomické přínosy  zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa) – základní, střední bez nebo s maturitou, vyšší odborné a bakalářské, vysokoškolské  zlepšení dostupnosti (úspora času)  rozvoj CR v regionu – sportovně rekreační infrastruktura  rozvoj CR v regionu – doprovodná turistická infrastruktura  rozvoj CR v regionu – infrastruktura poznávací turistiky  zlepšení stavu infrastruktury pro kulturu – míra zlepšení současného stavu  bezbariérové úpravy

17 3.2 Veřejná infrastruktura a služby Hodnocení projektových žádostí  projektové žádosti budou hodnoceny samostatně v rámci jednotlivých aktivit,  v případě, že v rámci jedné projektové žádosti bude kombinováno více aktivit, bude tato projektová žádost zařazena do aktivity podle převažující velikosti způsobilých výdajů,  v případě nedostatečného počtu kvalitních projektových žádostí v rámci některé z aktivit může VRR snížit finanční alokaci aktivity ve prospěch jiné aktivity.

18 Nejčastější chyby  NESOULAD mezi Benefitem a ostatními přílohami  NESPRÁVNĚ uveden typ účetní jednotky  CHYBNĚ vyplněn rozpočet  nejsou uvedeny měrné jednotky (m2, m3, ks) a jednotkové ceny  chybí členění rozpočtu na jednotlivé SO nebo logické celky  CHYBNĚ vyplněné monitorovací indikátory:  výchozí a plánovaná hodnota stejná, tudíž rozdíl roven nule  chybně nastavené indikátory ve vztahu k jednotkám  CHYBNĚ zadaná velikost podniku

19 Nejčastější chyby  NEDODRŽENÍ podmínek v harmonogramu – mezi datem ukončení fyzické realizace a datem ukončení projektu max. 22 pracovních dnů  SCHÁZÍ v čestném prohlášení jméno, datum a podpis oprávněné osoby

20 Odpovědnost žadatele  Statutární zástupce:  Podepisuje žádost  V případě vyřazení projektové žádosti  zaslán dopis o vyřazení z dalšího procesu administrace  V případě schválení projektové  zaslán dopis o schválení k dopracování / oznámení o schválení k financování  V kopii zaslán e-mail v případě výzvy na doložení nedostatků v projektu  Hlavní kontaktní osoba – komunikace s ÚRR, zaslány výzvy k doplnění nedostatků zjištěných v žádosti

21 Odpovědnost žadatele  Hlavní zodpovědnost za posouzení, zda projekt zakládá či nezakládá veřejnou podporu, nese žadatel  Zodpovědnost za údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách nese žadatel, ne zpracovatel, což žadatel stvrzuje podpisem v čestném prohlášení

22 DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Jeremenkova 40b Olomouc www.rr-strednimorava.cz Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj.


Stáhnout ppt "Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Olomouc 15. 10. 2013 Zlín 16. 10. 2013 Informace o vyhlášené Výzvě č. 47/2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google