Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzva č. 29 – školení pro žadatele OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání Mgr. Zuzana Plecitá PhDr. Eva Chvalinová,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzva č. 29 – školení pro žadatele OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání Mgr. Zuzana Plecitá PhDr. Eva Chvalinová,"— Transkript prezentace:

1 Výzva č. 29 – školení pro žadatele OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání Mgr. Zuzana Plecitá PhDr. Eva Chvalinová, Ph.D.

2 Cíl výzvy č. 29  je zkvalitnění a rozšíření možnosti studia na vysokých školách pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, a to optimalizací podmínek umožňujících jejich studium včetně zajištění podpůrných služeb ze strany vysokých škol. 2

3 Cíl výzvy č. 29  Výzva je zaměřena na podporu studentů s pohybovým, smyslovým, psychickým, kognitivním a jiným zdravotním postižením a jejich kombinací a na socio-ekonomicky znevýhodněné studenty (dále jen studenti se SVP).  Podpora spolupráce na úrovni kateder, fakult, vysokých škol a praxe. 3

4 Podmínka výzvy  Za každou vysokou školu může být podán pouze jeden projekt, který bude systémově řešit téma studentů se SVP napříč všemi složkami vysoké školy. 4

5 Území dopadu x místo realizace Území dopadu: Celá Česká republika mimo území hl. města Prahy Sídlo žadatele: Celé území České republiky včetně hl. města Prahy 5

6 Oprávnění předkladatelé Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Všechny státní, veřejné a soukromé VŠ. 6

7 Cílové skupiny  studenti VŠ;  akademičtí pracovníci VŠ;  ostatní pracovníci VŠ;  pedagogičtí pracovníci základních, středních a vyšších odborných škol (v případě poskytování poradenských služeb a podpory talentovaných žáků). 7

8 Podporované aktivity  Projekt musí obsahovat alespoň jednu ze dvou povinných aktivit. V rámci projektu lze tedy kombinovat minimálně jednu povinnou aktivitu s jednou či více aktivitami doplňkovými.  Doplňkové aktivity nelze na rozdíl od aktivit povinných realizovat samostatně. 8

9 Povinná/é aktivita/y projektu A) Inovace studijních programů v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce prostřednictvím modularizace, zkvalitňování nabídky kombinovaného a distančního studia, modernizace didaktických metod, realizace výuky v cizích jazycích, podpory podnikatelského přístupu atd. Inovace, které přesahují rámec jednoho studijního programu a které zvyšují možnosti mezioborových studií. 9

10 Povinná/é aktivita/y projektu B)Zapojení odborníků z praxe a zahraničí při vytváření a realizaci inovovaných studijních programů. 10

11 Doplňkové aktivity  Podpora praxí a stáží studentů VŠ u budoucích zaměstnavatelů.  Tvorba, zavádění, realizace a vyhodnocování systémů zajišťování kvality.  Zavádění a inovace systémů monitoringu potřeb trhu práce pro absolventy studijních programů/oborů (zkoumání kvality absolventů a jejich schopnosti adaptace na trhu práce). 11

12 Doplňkové aktivity  Zvyšování odborných kompetencí akademických a ostatních pracovníků VŠ – pouze ve vztahu ke vzdělávacímu procesu studentů se specifickými potřebami.  Podpora spolupráce vysokých škol se základními školami a středními školami v rámci poskytování poradenských služeb a podpory talentovaných žáků. Do této aktivity jsou zahrnuty i vyšší odborné školy. 12

13 Specifická kritéria  Systémovost a komplexnost řešení podpory studentů se specifickými vzdělávacími potřebami napříč všemi složkami vysoké školy zaručující dlouhodobý dopad projektu – max. 14 bodů 13

14 Obsah kritéria  Kritérium hodnotí, zda je projektová žádost zaměřena na systémový rozvoj podpory studentů se SVP na celé vysoké škole s důrazem na pokračování těchto aktivit i po skončení projektu. Systémový rozvoj je zde chápán jako soustava legislativních a organizačních opatření, dále zdrojů, intervencí a služeb zajišťovaných uvnitř i vně vysoké školy. 14

15 Specifická kritéria  Synergická vazba na projekty jiných operačních programů – max. 1 bod 15

16 Obsah kritéria  Žadatel získá toto bodové hodnocení v případě, kdy je projekt obsahově provázaný svým zaměřením s jiným projektem téhož žadatele nebo partnera projektu financovaným (tj. již scháleným/ realizovaným) z operačního programu (dále jen „OP“ ) uvedeného v seznamu viz Příloha č.1. Vazby na jiné projekty z uvedených OP žadatel popíše v projektové žádosti v záložce Popis projektu – Vazby na jiné projekty s uvedením celého názvu projektu, registračního čísla projektu, Operačního programu a oblasti podpory. 16

17 Monitorovací indikátory 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 Obecně závěrem Nebudou-li navržené klíčové aktivity projektu v souladu s podporovanými aktivitami, není možné projekt podpořit. Rovněž řízení projektu a/nebo činnosti související s administrací projektu či s jeho realizací (např. povinná publicita, vedení účetnictví, audit, výběrové řízení na služby či zařízení, přijímací řízení k náběru CS apod.) není možné uvést v projektové žádosti jako samostatné klíčové aktivity. 25

26 Děkujeme za pozornost. Mgr. Zuzana Plecitá zuzana.plecita@msmt.cz PhDr. Eva Chvalinová, Ph.D. eva.chvalinova@msmt.cz 26


Stáhnout ppt "Výzva č. 29 – školení pro žadatele OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání Mgr. Zuzana Plecitá PhDr. Eva Chvalinová,"

Podobné prezentace


Reklamy Google