Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

II. Metodický výklad výzvy. Cíl oblasti podpory 1.3 Zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Výzva č.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "II. Metodický výklad výzvy. Cíl oblasti podpory 1.3 Zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Výzva č."— Transkript prezentace:

1 II. Metodický výklad výzvy

2 Cíl oblasti podpory 1.3 Zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Výzva č. 51 je zaměřena na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky. 2

3 Podporovaná aktivita dle Prováděcího dokumentu Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce. Hlavní podporovaná aktivita výzvy obsahuje 3 povinné aktivity (A, B, C). Aktivity A a B se dále dělí na jednotlivé podaktivity Žadatel musí předložit projektovou žádost obsahující všechny uvedené aktivity a podaktivity. 3

4 Podporované aktivity Aktivita A: Koučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce o Podaktivita A1: Vzdělávání ředitelů o Podaktivita A2: Mentoring a podpora pedagogických pracovníků školy o Podaktivita A3: Metodik ICT ve škole 4

5 Podporované aktivity Aktivita B: Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky o Podaktivita B1: ICT – „co už máme“ o Podaktivita B2: ICT – „co chceme“ o Podaktivita B3: ICT – „oborové didaktiky“ Aktivita C: Evaluace 5

6 Aktivita A: Koučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce Podpora pro všechny pedagogické pracovníky zapojené do projektu. Aktivita bude trvat min. 6 měsíců pro každou školu zapojenou do projektu. Podaktivity A1, A2, A3 mohou probíhat paralelně, podmínkou je zařazení všech podaktivit do projektu. 6

7 Podaktivita A1: Vzdělávání ředitelů Povinná vzdělávací aktivita: proškolení v oblasti zadávání veřejných zakázek dle postupu uvedeného v Příručce pro příjemce v kap. 7 Závazné postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, v rozsahu minimálně 3 x 45 min. Další vzdělávací aktivity: profil Škola21, cloudy bezpečnostní politika v kyberprostoru včetně licencování a ochrany duševního vlastnictví. Vzdělávací aktivity mohou být organizovány pro více škol v regionu. Doplnění prezenčních aktivit o e-learningovou formu. 7

8 Podaktivita A2: Mentoring a podpora pedagogických pracovníků školy Metodická a technická podpora školám. Mentoři - tým odborníků z řad realizačního týmu žadatele o a) využití ICT ve výuce, pomoc při technických problémech o b) využití ICT v oborových didaktikách. Rozsah a způsob poskytování odborné pomoci je na každém žadateli dle jeho uvážení a požadavků konkrétních škol. 8

9 Podaktivita A3: Metodik ICT ve škole Metodik ICT – pedagogický pracovník zaměstnaný v konkrétní škole zapojené do projektu. Vyškolen v rámci aktivit B. Podpora, aby mohl po skončení sám působit jako metodik ICT (zejm. v oblasti využití a integraci moderních ICT ve výuce). Tuto pozici může zastávat na škole i několik pracovníků. 9

10 Aktivita B: Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky Prezenční vzdělávací aktivity budou probíhat přímo na školách (šk. rok 2014/2015) a budou doplněny e-learningem či dalšími on-line nástroji. Důraz zejména na praktické informace a činnosti. Semináře v minimálním hodinovém rozsahu (celkem 25 vyučovacích hodin) a na všechna témata popsaná v podaktivitách B1 – B3. 10

11 Podaktivita B1: ICT – „co už máme“ Minimální časová dotace: 5 x 45 minut Vzdělávání přizpůsobené konkrétnímu vybavení jednotlivých škol (pozor na duplicitu s op 1.4 a 1.5), důraz na praktická cvičení. Další témata: autorský zákon, možnosti legálního bezplatného využívání zdrojů na internetu… Vzdělávací aktivity přímo ve školách (případně pro 2 – 3 blízké školy ve větších obcích/městech společně). E-learnigová opora či práce on-line včetně budování on-line komunit pedagogů. 11

12 Podaktivita B2: ICT – „co chceme“ Minimální časová dotace: 5 x 45 minut Vzdělávání v oblasti využití moderních mobilních (dotykových) zařízení ve výuce – jedná se např. o tablet, netbook, notebook. Během školení poskytnuto pedagogům mobilní (dotykové) zařízení. Mobilní ICT učebna (příjemce) tak, aby mohla být proškolena celá sborovna, požadavek udržitelnosti. Vzdělávací aktivity přímo ve školách (případně pro 2 – 3 blízké školy ve větších obcích/městech společně). E-learnigová opora či práce on-line včetně budování on-line komunit pedagogů. 12

13 Podaktivita B3: ICT – „oborové didaktiky“ Minimální časová dotace: 15 x 45 minut Vzdělávání v oblasti využití moderních mobilních (dotykových) zařízení ve výuce konkrétních předmětů. Příklady vhodných aktivit: cloudy pro oborové didaktiky, projektová výuka vedená s ICT, rozvoj žákovských dovedností pro 21. století s využitím ICT. Vzdělávací aktivity přímo ve školách (případně pro 2 – 3 blízké školy ve větších obcích/městech společně) nebo v rámci kraje. E-learnigová opora či práce on-line včetně budování on-line komunit pedagogů. 13

14 Mobilní (dotyková) zařízení Partner s finančním příspěvkem (škola) – může pro účely vzdělávání pořídit mobilní (dotyková) zařízení v počtu odpovídající max. počtu zapojených pedagogů v obou aktivitách B2 a B3. Maximálně 20 ks zařízení pro 1 partnera (školu). Pokud bude cena pořizovaných zařízení rovna nebo vyšší než 100 tis. Kč, je partner povinen využít postup pro zadávání zakázek malého rozsahu uvedený v Příručce pro příjemce v kap. 7.5 pod písmenem B. 14

15 Aktivita C: Evaluace Vyhodnocení přínosu/dopadu/efektu vzdělávacích aktivit na reálné využití ICT techniky ve výuce v dané škole (partner). Každá škola vyhodnotí přínos/dopad/efekt vzdělávacích aktivit v návaznosti na počáteční stav. Evaluační zprávy za každou školu doloží příjemce nejpozději se závěrečnou monitorovací zprávou. 15

16 Role partnerů (škol) v projektu Koordinace při přípravě a realizaci projektu – identifikace vzdělávacích potřeb pedagogů, požadavky na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů školy v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu. Stanovení vhodného typu mobilního (dotykového) zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na podmínkách konkrétní školy. Zajištění nákupu IT techniky dle bodů výše (doporučení hned na začátku projektu). Zajišťování cílové skupiny. Evaluace projektových aktivit. Každá škola pozice v realizačním týmu koordinátor projektu - (max. 0,5 úvazku). 16

17 Podmínky realizace Aktivity zaměřené na vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení musí být akreditovány MŠMT. Pokud se nejedná již o akreditovaný kurz, je možné získat akreditaci v průběhu realizace projektu, nejpozději však ke dni ukončení projektu. V případě, že vzdělávací kurz/modul nebude při ukončení projektu akreditován, bude příjemce povinen již poskytnuté finanční prostředky vrátit zpět poskytovateli dotace. 17

18 Podmínky realizace Projekt zaměřen pouze na ZŠ, nebo ZŠ a SŠ – poměr cca 4 : 1 (žadatel uvádí do „Popisu CS“). Z toho počet malých škol (do 200 žáků). V případě, že žadatel/partneři počítá ve svém projektu s realizací veřejné zakázky, nutné uvést v záložce „Rizika projektu“ + v záložce „Popis opatření na eliminaci (odstranění) rizik“ uvést způsoby řešení této veřejné zakázky. Požadavek na mentory (experty). Zveřejnění výstupů na portálu www.rvp.cz pod licencí Creative Commnons – (Rozhodnutí o poskytnutí dotace). 18

19 Specifická kritéria 19 NázevMax. počet bodů Doložení akreditace vzdělávacích programů 5 Doložení zájmu o zapojení škol do projektu 4 Zapojení malých základních škol5 Synergická vazba na projekty jiných operačních programů. 1 CELKEM15

20 Specifická kritéria Doložení akreditace vzdělávacích programů (5 bodů) Projekt získá 5 bodů v případě, že bude v podobě samostatné přílohy projektové žádosti doložena platná akreditace minimálně pro 30 % vzdělávacích programů DVPP, které chce žadatel v rámci projektu realizovat, včetně obsahu vzdělávacích programů (jak byly přiloženy k žádosti o akreditaci v systému DVPP MŠMT). 20

21 Specifická kritéria Doložení zájmu o zapojení škol do projektu (4 body) a) Projekt získá 4 body v případě, že k projektové žádosti bude formou samostatné přílohy doložen zájem o zapojení do projektu od minimálně 90% pedagogů škol z celkového plánovaného počtu pedagogů zapojených škol do projektu. b) Projekt získá 3 body v případě, že k projektové žádosti bude formou samostatné přílohy doložen zájem o zapojení do projektu od minimálně 70% pedagogů škol z celkového plánovaného počtu zapojených škol do projektu a tento podíl zároveň nedosáhne minimálně 90 % dle bodu a). 21

22 Specifická kritéria Zapojení malých základních škol (5 bodů) Projekt získá 5 bodů, pokud z celkového plánovaného počtu zapojených základních škol bude minimálně 30 % ZŠ s počtem žáků do 200 (stav k 30.9. 2013) – žadatel toto uvede v projektové žádosti v části popis cílové skupiny. Žadatel, který bude chtít získat toto bodové ohodnocení, uvede dosažení minimálního 30 % (popř. vyššího) zastoupení těchto škol z celkového počtu plánovaných zapojených škol zároveň jako jeden z cílů projektu. Nesplnění cílů projektu je sankcionováno na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 22

23 Specifická kritéria Synergická vazba na projekty jiných operačních programů. (1 bod) Žadatel získá toto bodové hodnocení v případě, kdy je projekt obsahově provázaný svým zaměřením s jiným projektem téhož žadatele nebo partnera projektu financovaným (tj. již schváleným/ realizovaným) z operačního programu (dále jen „OP“ ) uvedeného v seznamu, viz níže. Vazby na jiné projekty z uvedených OP žadatel popíše v projektové žádosti v záložce Popis projektu – Vazby na jiné projekty s uvedením celého názvu projektu, registračního čísla projektu, OP a oblasti podpory. 23


Stáhnout ppt "II. Metodický výklad výzvy. Cíl oblasti podpory 1.3 Zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Výzva č."

Podobné prezentace


Reklamy Google