Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyhlášené oblasti / podoblasti podpory výzva č. 03/2008 17. března 2008 Jeseník 18. března 2008 Olomouc 19. března 2008 Zlín 20. března 2008 Kroměříž.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyhlášené oblasti / podoblasti podpory výzva č. 03/2008 17. března 2008 Jeseník 18. března 2008 Olomouc 19. března 2008 Zlín 20. března 2008 Kroměříž."— Transkript prezentace:

1 Vyhlášené oblasti / podoblasti podpory výzva č. 03/2008 17. března 2008 Jeseník 18. března 2008 Olomouc 19. března 2008 Zlín 20. března 2008 Kroměříž

2 Vyhlášené oblasti / podoblasti podpory: 1.2.1. Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a zastávky 2.3.2 Sociální infrastruktura 2.4 Podpora podnikání 3.2. Veřejná infrastruktura a služby 3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2 Datum vyhlášení výzvy: 28. 2. 2008 Datum ukončení výzvy: 5. 5. 2008 (16:00 hod.) vyjma 3.3.2 (14. 4. 2008 do 16:00 hod.) Výzva č. 03/2008

3 Podoblast podpory 1.2.1. Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a zastávky Předpokládaná finanční alokace na výzvu: 350 mil. Kč

4 Podporovány budou především projekty na zvyšování atraktivity, efektivnosti a dostupnosti veřejné dopravy, které bude dosaženo prostřednictvím rozvoje integrovaného dopravního systému v souladu s krajskými koncepcemi integrované dopravy. Především ve městech budou realizovány nové či modernizovány stávající přestupní terminály a zastávky veřejné dopravy. Strategie pro dosažení cílů

5 Podporované aktivity v rámci výzvy –Budování přestupních terminálů integrované veřejné dopravy –Stavební úpravy a případné rozšíření nevyhovujících zastávek veřejné dopravy a jejich výstavba –Bezbariérové úpravy zastávek a souvisejícího vybavení a přístupových cest –Zavádění moderních a ekologických technologií ve veřejné dopravě (informační systémy, systémy umožňující přednost dopravních prostředků hromadné dopravy na křižovatkách apod.)

6 Podmínky pro realizaci projektů –V rámci ROP Střední Morava nebudou podporovány projekty, které jsou podporovatelné v rámci Programu rozvoje venkova – tj. projekty realizované v obcích do 500 obyvatel –Nevhodné jsou aktivity zaměřené na opravy a údržbu –V rámci realizace projektů nesmí být dosaženo nepřiměřeného zisku a projekty, pro které je to relevantní, musí být realizovány ve vazbě na závazek veřejné služby

7 Oprávnění žadatelé / příjemci –Kraje –Dobrovolné svazky obcí –Obce –Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi –Správa železniční dopravní cesty, s.o. –Obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb.

8 Struktura financování Projekty nezakládající veřejnou podporu: Projekty zakládající veřejnou podporu:

9 Typ operace −Individuální projekt Minimální výše dotace – 1 mil. Kč Maximální výše dotace – 100 mil. Kč Cílové skupiny –Obyvatelé regionu a lidé pracující v regionu –Domácí a zahraniční návštěvníci regionu a turisté –Tuzemští a zahraniční investoři

10 Monitorovací indikátory - hlavní −Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) −Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě −Přírůstek počtu obyvatel obsluhovaných zlepšenou veřejnou dopravou −Hodnota úspory času v EUR −Počet projektů na zavádění moderních a ekologických technologií ve veřejné dopravě −Počet nových nebo rekonstruovaných zastávek ve veřejné dopravě

11 Podoblast podpory 2.3.2 Sociální infrastruktura Předpokládaná finanční alokace na výzvu: 250 mil. Kč Strategie pro dosažení cílů: podporovány budou projekty zaměřené na zvýšení kvality života na venkově Podporované aktivity musí být v souladu s regionálními strategickými dokumenty upravujícími jednotlivé oblasti sociální infrastruktury.

12 Podporované aktivity v rámci výzvy –Vzdělávací infrastruktura – především mateřské a základní školy  předškolní vzdělávání  základní vzdělávání  středoškolské a vyšší odborné vzdělávání –Infrastruktura pro poskytování sociálních služeb –Infrastruktura pro poskytování zdravotní péče –Infrastruktura pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit, včetně kulturních, sportovních a multifunkčních zařízení –Úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti (např. osoby s handicapem) –Infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti, prevenci a řešení rizik

13 Podmínky pro realizaci projektů –Nebudou podporovány projekty, které jsou podporovatelné v rámci Programu rozvoje venkova – tj. projekty realizované v obcích do 500 obyvatel –Nevhodné jsou aktivity zaměřené POUZE na opravy a údržbu anebo POUZE na energetické úspory – např. výměna oken, oprava střechy, zateplování –U projektů pro sociální infrastrukturu žadatelé musí být zařazeni do sítě krajských poskytovatelů sociálních služeb –U projektů pro infrastrukturu pro poskytování zdravotní péče bude podmínkou, že investice budou směřovány pouze do majetku subjektů s převládajícím vlastnictvím veřejného sektoru –S ohledem na nutnost koordinace umístění projektů, u nichž cílová skupina zasahuje „velké území“ jako jsou např.: aquaparky, golfová hřiště, kongresová centra a výstaviště, budou tyto projekty financovány prostřednictvím specifické výzvy v rámci prioritní osy “Cestovní ruch“ –Ve vybraných oblastech může být vybavení s ohledem na zvýšení kvality poskytovaných služeb podpořeno v rámci uvedených aktivit i samostatně. Nevhodné jsou aktivity zaměřené POUZE na obměnu stávajícího vybavení za vybavení stejné kvality a technologické úrovně.

14 Oprávnění žadatelé / příjemci –Kraje –Dobrovolné svazky obcí –Obce s více než 500 a méně než 5 000 obyvateli –Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi –Nestátní neziskové organizace - občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace

15 Struktura financování Projekty nezakládající veřejnou podporu: Projekty zakládající veřejnou podporu:

16 Typ operace −Individuální projekt Minimální výše dotace – 1 mil. Kč Maximální výše dotace – 80 mil. Kč Cílové skupiny –Obyvatelé, lidé žijící, pracující a podnikající v obcích s více než 500 a méně než 5 000 obyvateli –Místní podnikatelé a subjekty zajišťující služby v komerčním i neziskovém sektoru –Správci a provozovatelé veřejné infrastruktury

17 Monitorovací indikátory - hlavní −Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí (obcí) celkem −Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech (obcí) celkem −Počet podniků / organizací služeb založených nebo udržených v revitalizované části venkovské oblasti −Počet uživatelů majících prospěch z podpořených zařízení sociální infrastruktury −Počet nově vytvořených pracovních míst −Zvýšení atraktivity podpořených obcí −Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objektů pro sociální služby

18 Podoblast podpory 2.4 Podpora podnikání Předpokládaná finanční alokace na výzvu: 100 mil. Kč.

19 Strategie pro dosažení cílů Podporována bude regenerace brownfields především v urbanizovaném území, kde se kromě odstranění nevyužívaných nemovitostí, které zhoršují atraktivitu prostředí pro život, následně vytvoří podmínky pro rozvoj nových podnikatelských aktivit. Využití brownfields může být realizováno pouze ve vymezených odvětvích OKEČ, které jsou uvedeny v příloze č. 1 výzvy č. 03/2008.

20 Podporované aktivity v rámci výzvy –stavební úpravy a případné rozšíření, modernizace a revitalizace stávajících objektů pro podnikání v rámci brownfields –investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu (pouze v návaznosti na regeneraci brownfields) –odstranění nevyužitelných staveb v rámci revitalizace území (pouze v návaznosti na regeneraci brownfields)

21 Podmínky pro realizaci projektů –Aktivity nesmí být podporovatelné v rámci Operačního programu Podnikání a inovace –Budou podporovány projekty a aktivity s budoucím využití především pro služby občanské vybavenosti a další aktivity neuvedené v Operačním programu Podnikání a inovace –Nebude podporována regenerace brownfields pro budoucí zemědělské využití a dále zaměřené na: výrobu, zpracování a uvádění na trh zemědělských výrobků uvedených v příloze 1 Smlouvy o ES, stavba lodí, zemědělství, rybolov, akvakulturu, uhelný průmysl, dopravu, průmysl syntetických vláken, ocelářský průmysl –Nevhodné jsou aktivity zaměřené na opravy a údržbu –Projekty podpořené z oblasti podpory 2.4 nesmí mít převažující využití ve vazbě na cestovní ruch –Po dobu udržitelnosti projektu musí výstupy projektu zůstat ve vlastnictví příjemce

22 Oprávnění žadatelé / příjemci –Malé a střední podniky (MSP) – podnikatelské subjekty (právnické a fyzické) podle zákona č. 513/1991 Sb.

23 Struktura financování Projekty v této oblasti budou vždy zakládat veřejnou podporu, maximální poměr dotace k celkově způsobilým výdajům je následující:

24 Typ operace −Individuální projekt Minimální výše dotace - 1 mil. Kč. Maximální výše dotace - 100 mil. Kč. Cílové skupiny - Obyvatelé regionu a lidé pracující v regionu

25 Monitorovací indikátory - hlavní –Počet projektů na podporu MSP –Soukromé spolufinancování MSP –Počet podniků/organizací služeb založených nebo udržených v revitalizované části města –Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem –Plocha provozoven v revitalizovaných objektech –Upravená plocha v bezprostředním okolí revitalizovaných areálů a objektů brownfields –Počet nově vytvořených pracovních míst v podpořených podnicích MSP působících v průmyslových zónách a brownfields

26 Podoblast podpory 3.2. Veřejná infrastruktura a služby Předpokládaná finanční alokace na výzvu: 150 mil. Kč

27 Strategie pro dosažení cílů Cílem je v rámci v této oblasti podpory zaměřit se v místech s odpovídajícím potenciálem na rozvoj a budování klíčových aktivit, které zvýší atraktivitu území v rámci cestovního ruchu a přispějí tak ke zvýšení návštěvnosti, k rozvoji podnikání, zvýšení privátních investic a tvorbě či udržení pracovních míst. Podpora bude zaměřena na rozvoj odpovídajících forem a aktivit cestovního ruchu s důrazem na celoroční zvýšení návštěvnosti.

28 Podporované aktivity v rámci výzvy -Rozvoj a obnova infrastruktury pro aktivní a kulturně- poznávací formy cestovního ruchu, lázeňství a výstavnictví včetně návazné infrastruktury –Rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných primárně pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury –Vybudování jednotného systému turistických okruhů, naučných stezek a/nebo navigačních tabulí v turistické destinaci –Stavební úprava kulturní památky, technické památky nebo kulturní zajímavosti se záměrem využití pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury

29 Podmínky pro realizaci projektů –Budou podporovány úpravy památek, které nejsou podporovány v rámci Integrovaného operačního programu –Nebudou podporovány projekty, které jsou podporovatelné v rámci Programu rozvoje venkova –Nevhodné jsou aktivity zaměřené na opravy a údržbu –Lze podpořit i vybudování návazné/doplňkové infrastruktury cestovního ruchu, především komunikaci vedoucích k objektům cestovního ruchu včetně parkovišť, zajištění propagace, ale vše pouze v návaznosti na výše uvedené aktivity –S ohledem na nutnost koordinace umístění projektů, u nichž cílová skupina zasahuje „velké území“ jako jsou např.: aquaparky, golfová hřiště, kongresová centra a výstaviště, budou tyto projekty financovány prostřednictvím specifické výzvy v rámci prioritní osy “Cestovní ruch“ –Vybavení s ohledem na zvýšení kvality poskytovaných služeb může být podpořeno v rámci uvedených aktivit i samostatně. Nevhodné jsou aktivity zaměřené POUZE na obměnu stávajícího vybavení za vybavení stejné kvality a technologické úrovně

30 Oprávnění žadatelé / příjemci –Kraje –Dobrovolné svazky obcí –Obce –Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi –Zájmová sdružení právnických osob –Nestátní neziskové organizace: občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace

31 Struktura financování Projekty nezakládající veřejnou podporu: Projekty zakládající veřejnou podporu:

32 Typ operace −Individuální projekt Minimální výše dotace - 2 mil. Kč Maximální výše dotace - 50 mil. Kč Cílové skupiny – Obyvatelé regionu a lidé pracující v regionu – Domácí i zahraniční návštěvníci regionu a turisté – Místní podnikatelé a subjekty zajišťující služby – Místní NNO – Obce a svazky obcí

33 Monitorovací indikátory - hlavní –Počet projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu –Počet nových nebo zrekonstruovaných kulturních anebo památkových objektů –Počet nových nebo zrekonstruovaných zařízení využitých primárně pro cestovní ruch –Venkovní plocha nových a zrekonstruovaných zařízení využitých primárně pro cestovní ruch –Vnitřní plocha nových a zrekonstruovaných zařízení využitých primárně pro cestovní ruch –Počet návštěvníků podpořeného zařízení po prvním roce provozu –Počet nových expozic –Zvýšení počtu návštěvníků turistické oblasti

34 Podoblast podpory 3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2 Předpokládaná finanční alokace na výzvu: 130 mil. Kč

35 Strategie pro dosažení cílů Cílem je zaměřit se na zvýšení atraktivity území v rámci cestovního ruchu a přispět tak ke zvýšení návštěvnosti, k rozvoji podnikání, zvýšení privátních investic a tvorbě či udržení pracovních míst. Podpora bude zaměřena na rozvoj odpovídajících forem a aktivit cestovního ruchu s důrazem na celoroční zvýšení návštěvnosti.

36 Podporované aktivity v rámci výzvy –Modernizace, výstavba nebo rozšíření (zvýšení kapacity) ubytovacího zařízení za účelem zvýšení ubytovacího standardu, včetně případné modernizace nebo rozšíření stravovacích služeb a návazných služeb –Rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných primárně pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury –Stavební úpravy a případně rozšíření a modernizace lázeňského objektu včetně návazné infrastruktury –Stavební úpravy kulturní památky, technické památky nebo kulturní zajímavosti se záměrem využití pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury –Vybudování návazné infrastruktury a doplňkových služeb primárně využitelných pro cestovní ruch

37 Podmínky pro realizaci projektů –Budou podporovány úpravy památek, které nejsou v seznamu památek podporovaných v rámci Integrovaného operačního programu –Nebudou podporovány projekty, které jsou podporovatelné v rámci Programu rozvoje venkova –Nevhodné jsou aktivity zaměřené na opravy a údržbu –Lze podpořit i vybudování návazné/doplňkové infrastruktury cestovního ruchu, především komunikací vedoucích k objektům cestovního ruchu včetně parkovišť, zajištění propagace, ale vše pouze v návaznosti na výše uvedené aktivity –S ohledem na nutnost koordinace umístění projektů, u nichž cílová skupina zasahuje „velké území“ jako jsou např.: aquaparky, golfová hřiště, kongresová centra a výstaviště, budou tyto projekty financovány prostřednictvím specifické výzvy v rámci prioritní osy “Cestovní ruch“ –Vnitřní vybavení bude podporovatelné pouze za předpokladu, že bude pevně spojené s budovou nebo se stavbou a dále budou mít vliv na zvýšení kvality poskytovaných služeb. Nevhodné jsou aktivity zaměřené POUZE na obměnu stávajícího vybavení za vybavení stejné kvality a technologické úrovně.

38 Oprávnění žadatelé / příjemci –Podnikatelské subjekty (právnické a fyzické) podle zákona č. 513/1991 Sb. Prostřednictvím ROP Střední Morava budou v cestovním ruchu podporováni podnikatelé s doloženým dvouletým účetním obdobím v obcích do 2 000 obyvatel a v obcích nad 2 000 obyvatel podnikatelé bez omezení.

39 Struktura financování Projekty v této oblasti budou vždy zakládat veřejnou podporu, maximální poměr dotace k celkově způsobilým výdajům je následující:

40 Typ operace - Individuální projekt Minimální výše dotace - 2 mil. Kč Maximální výše dotace - 100 mil. Kč Cílové skupiny –Obyvatelé regionu a lidé pracující v regionu –Domácí i zahraniční návštěvníci regionu a turisté –Místní podnikatelé –Místní NNO –Obce a svazky obcí

41 Monitorovací indikátory - hlavní –Počet projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu –Počet podpořených podniků cestovního ruchu –Počet projektů modernizace či rozšíření ubytovacích zařízení –Počet nových nebo zrekonstruovaných kulturních anebo památkových objektů –Počet nových nebo zrekonstruovaných zařízení využitých primárně pro cestovní ruch –Venkovní plocha nových a zrekonstruovaných zařízení využitých primárně pro cestovní ruch –Vnitřní plocha nových a zrekonstruovaných zařízení využitých primárně pro cestovní ruch –Soukromé spolufinancování MSP –Počet návštěvníků podpořeného zařízení návazné infrastruktury po 1. roce provozu –Počet návštěvníků podpořeného ubytovacího zařízení po 1. roce provozu –Využití kapacity ubytovacích zařízení – čisté využití lůžek –Počet nově vybudovaných lůžek –Počet modernizovaných lůžek –Počet vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj CR –Zvýšení počtu návštěvníků turistické oblasti

42 Hodnocení projektů 1.Posouzení přijatelnosti projektu 2.Kontrola formálních náležitostí 3.Věcné hodnocení Hodnocení žadatele - finanční zdraví žadatele - reference výsledků obdobných projektů žadatele či projektů - partnerství a významné zapojené subjekty - personální a organizační zajištění projektu

43 Hodnocení projektů Hodnocení kvality a proveditelnosti projektu - potřebnost projektu - jasnost, podrobnost, provázanost a logika popisu aktivit a jejich provázanost v rámci projektu - majetkové vztahy vč. podmínek budoucího provozu - vztah a výše výdajů k jednotlivým aktivitám projektu včetně popisu účetních metod - harmonogram projektu - udržitelnost - kritické milníky realizace projektu a zahájení provozu - úroveň technického řešení, porovnání variant řešení atd.

44 Hodnocení projektů Hodnocení významu projektu oblast podpory: 2.4 a 3.2 - zvýšení ekonomické vyspělosti a životní úrovně obyvatel - zvýšení atraktivity prostředí - zlepšení podmínek pro rozvoj MSP - zajištění kvalitních a dostupné sociální služby - zlepšení infrastruktury, služeb, informovanosti a propagace - vazba na indikátory, atd. podoblasti podpory: 1.2.1., 2.3.2, 3.3.2 - soulad s cíli ROP Střední Morava, strategií a koncepcí města a generely území - kontinuita s dalšími aktivitami města - atraktivnost řešení - vazba na indikátory

45 Hodnocení projektů Horizontální témata - udržitelný rozvoj - rovné příležitosti

46 Povinné přílohy předkládané spolu s projektovou žádostí 1.Doklady o právní subjektivitě žadatele 2.Podklady pro posouzení finančního zdraví 3.Podklady pro hodnocení proveditelnosti projektu 4.Čestná prohlášení

47 1. Doklady o právní subjektivitě žadatele Obce - 1.2.1, 2.3.2, 3.2 -Usnesení zastupitelstva obce, města / statutárního města o volbě starosty / primátora Dobrovolné svazky obcí - 1.2.1, 2.3.2, 3.2 - Smlouva o vytvoření DSO - Stanovy - Doklad o registraci DSO od příslušného KÚ Kraje - 1.2.1, 2.3.2, 3.2 - Usnesení zastupitelstva kraje o volbě hejtmana Organizace zřizované nebo zakládané obcemi a kraji - 1.2.1, 2.3.2, 3.2 - Zřizovací / zakládací listina - Výpis z OR s uvedením statutárního orgánu Občanská sdružení – 2.3.2 a 3.2 –Stanovy s označením dne registrace na MV ČR –Doklad o volbě statutárních orgánů Obecně prospěšné společnosti – 1.2.1, 2.3.2, 3.2 –Výpis z rejstříku o.p.s.

48 1. Doklady o právní subjektivitě žadatele Nadace – 2.3.2 a 3.2 –Nadační listina –Výpis z nadačního rejstříku Církevní právnické osoby – 2.3.2 a 3.2 –Zakladatelská smlouva nebo zakládací listina –Výpis z rejstříku registrovaných církví a náboženských společností / rejstříku evidovaných právnických osob, příp. Rejstříku svazů církví a náboženských společností vedených MK ČR Zájmová sdružení právnických osob – 3.2 - Zakladatelská smlouva nebo zápis o schválení založení sdružení na ustavující členské schůzi sdružení obsahující seznam zakládajících členů - Stanovy - Doklad o zápisu sdružení do registru sdružení vedeného u krajského úřadu příslušného podle místa sdružení Podnikatelské subjekty (FO, PO) - 2.4, 3.3.2 - Výpis z OR / ŽL - Osvědčení, Zřizovací / zakládací listina

49 2. Podklady pro posouzení finančního zdraví Obce –Doklad o dluhové službě za poslední uzavřený rok Dobrovolné svazky obcí –Nepředkládají tuto přílohu Kraje –Nepředkládají tuto přílohu Organizace zřizované nebo zakládané obcemi a kraji –Daňová přiznání za poslední dvě uzavřená zdaňovací období –Rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha k účetní závěrce (u žadatelé s UCE dle zák. 563/1991 Sb.) Podnikatelské subjekty (FO, PO) –Daňová přiznání za poslední dvě uzavřená zdaňovací období –Rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha k účetní závěrce (u žadatelé s UCE dle zák. 563/1991 Sb.)

50 2. Podklady pro posouzení finančního zdraví Nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a církevní právnické osoby) – 2.3.2, 3.2, 1.2.1 –Daňová přiznání za poslední dvě uzavřená zdaňovací období –Rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha k účetní závěrce (u žadatelé s UCE dle zák. 563/1991 Sb.) Zájmové sdružení právnických osob – 3.2 –Daňová přiznání za poslední dvě uzavřená zdaňovací období –Rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha k účetní závěrce (u žadatelé s UCE dle zák. 563/1991 Sb.)

51 3. Podklady pro hodnocení proveditelnosti projektu Studie proveditelnosti včetně příloh dle Metodického pokynu Osnova Studie proveditelnosti a Analýzy nákladů a přínosů a Metodického pokynu Projekty vytvářející příjmy. 4. Čestná prohlášení Čestná prohlášení tvoří součást webové žádosti Benefit7 v tištěné podobě.

52 Děkujeme za pozornost JUDr. Zdeňka Šrámková odbor územního pracoviště Olomouc Úřad Regionální rady Tel.: 587 333 312 E-mail: zdenka.sramkova@rr-strednimorava.czzdenka.sramkova@rr-strednimorava.cz www.rr-strednimorava.cz Ing. Lenka Hnilová odbor územního pracoviště Zlín Úřad Regionální rady Tel.: 577 043 855 lenka.hnilova@rr-strednimorava.cz www.rr-strednimorava.cz


Stáhnout ppt "Vyhlášené oblasti / podoblasti podpory výzva č. 03/2008 17. března 2008 Jeseník 18. března 2008 Olomouc 19. března 2008 Zlín 20. března 2008 Kroměříž."

Podobné prezentace


Reklamy Google