Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 socioekonomická analýza území Analýza problémů a potřeb území 6 oblastí rozvoje  Občanská vybavenost (zkvalitnění stavu obecních úřadů, kulturních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " socioekonomická analýza území Analýza problémů a potřeb území 6 oblastí rozvoje  Občanská vybavenost (zkvalitnění stavu obecních úřadů, kulturních."— Transkript prezentace:

1

2

3  socioekonomická analýza území Analýza problémů a potřeb území 6 oblastí rozvoje  Občanská vybavenost (zkvalitnění stavu obecních úřadů, kulturních a sportovních zařízení, zvýšení kvality sítě předškolního a základního zařízení, obnova kulturního dědictví regionu..)  Infrastruktura (zlepšení stavu komunikací, veřejných prostranství, výstavba a obnova vodohospodářské infrastruktury..)  Příroda a krajina (zachování a posílení prostupnosti krajiny a zvýšení biodiverzity..)  Rozvoj pracovních příležitostí a podnikání (modernizace provozů a vybavení zemědělských, lesnických a dalších provozoven..)  Cestovní ruch (zvýšení kvality infrastruktury pro cestovní ruch, zkvalitnění propagace území)  Spolupráce, komunikace (prohlubování spolupráce a partnerství subjektů)

4  Zvýšení atraktivity území pro život obyvatel a návštěvníky regionu  Zachování a zlepšení stavu životního prostředí a posílení energetické nezávislosti regionu  Zajištění ekonomicky udržitelného rozvoje území  Realizace rozvojové strategie MAS 21 v souladu s potřebami místních aktérů a s využitím zkušeností z jiných regionů v ČR i zahraničí

5 Strategický cílOblast rozvojePodoblast rozvojeSpecifický cíl Zvýšení atraktivity území pro život obyvatel a návštěvníky regionu 1.1 Občanská vybavenost Kvalita samosprávy a občanská infrastruktura1.1.1 Zvyšování otevřenosti a odbornosti veřejné správy 1.1.2 Zajištění kvalitní a dostupné občanské vybavenosti v sídlech 1.1.3 Podpora zvyšování kvality výuky ve školských zařízeních Kulturní a sociální klima1.1.4 Posílení sociální soudržnosti regionu 1.1.5 Rozvoj nabídky společensko – kulturních aktivit Obnova hospodářských, průmyslových, zemědělských a vojenských areálů 1.1.6 Podpora využití nevyužitých objektů a území 1.2 Infrastruktura Technická a dopravní infrastruktura1.2.1 Zajištění modernizace a rozvoje technické infrastruktury 1.2.2 Zvýšení bezpečnosti dopravy a dopravní dostupnosti regionu Vzhled obcí1.2.3 Zlepšení stavu veřejných prostranství 1.2.4 Zapojení veřejnosti do plánování/realizace úprav veřejných prostranství Zachování a zlepšení stavu životního prostředí a posílení energetické nezávislosti regionu 2. 1Příroda a krajina Ochrana, péče a hospodaření v krajině2.1.1 Zajištění ochrany přírody a krajiny Environmentální přístup v oblasti odpadového hospodářství a úspor energie 2.1.2 Integrovaný přístup k nakládání s odpady 2.1.3 Podpora energetické soběstačnosti regionu Zajištění ekonomicky udržitelného rozvoje území 3.1 Rozvoj pracovních příležitostí a podnikání Rozvoj podnikání3.1.1 Stabilizace a rozvoj podnikání 3.1.2 Rozvoj podnikání v zemědělství a lesnictví Podpora zaměstnanosti3.1.3 Podpora tvorby pracovních míst 3.2 Cestovní ruch Podmínky pro rozvoj cestovního ruchu3.2.1 Vytvoření podmínek pro rozvoj podnikání Marketing a organizace cestovního ruchu3.2.2 Efektivní koordinace rozvoje cestovního ruchu Realizace rozvojové strategie MAS 21 v souladu s potřebami místních aktérů a s využitím zkušeností z jiných regionů v ČR i zahraničí 4.1 Spolupráce a komunikace Komunikace a spolupráce v rámci MAS 21 4.1.1 Zefektivnění komunikace a posílení spolupráce mezi MAS 21 a jejími partnery na regionální, národní a mezinárodní úrovni 4.1.2 Posílení synergie rozvojových aktivit na území MAS 21 a efektivnější využívání zdrojů pro rozvoj území Komunikace a spolupráce MAS s externími subjekty 4.1 3. Přenos národních a mezinárodních zkušeností do území MAS21

6  špatný technický stav vybraných kulturních památek  kvalita vybavenosti základních škol a kapacita předškolních zařízení  kvalita sociálních a návazných služeb v regionu  neexistence sociálního bydlení  nadměrné dopravní zatížení a bezpečnost dopravy v obcích  rozvoj zemědělského i nezemědělského podnikání  zlepšení hospodářské i rekreační funkce lesů  zvýšení zaměstnanosti osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením

7  Integrovaný regionální operační program  Program rozvoje venkova  Operační program zaměstnanost

8  Celková alokace 74 847 200 Kč  6 opatření  Vzdělávání 13 329 040 Kč  Kulturní dědictví 4 500 000 Kč  Kvalitní sociální služby 3 014 080 Kč  Sociální bydlení 6 530 080 Kč  Bezpečná doprava 44 474 000 Kč  Sociální podnikání 3 000 000 Kč

9 Opatření CLLD: 1.1 Kulturní dědictví SC IROP: 3. 1. Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví Možná témata projektů: Revitalizace památek uvedených na indikativním seznamu světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví – městská památková zóna M. Lázně, městská památková rezervace Fr. Lázně a na indikativním seznamu NKP – Kostel Dobrého pastýře v Podhradí. Možní příjemci dotace: Vlastníci památek Min./max. celkové zp. výdaje v Kč: 50 000 – 2 500 000

10 Opatření CLLD: 1.2 Vzdělávání SC IROP: 2. 4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Možná témata projektů: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání Infrastruktura pro základní vzdělávání v základních školách. Infrastruktura škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání. Infrastruktura pro celoživotní vzdělávání, pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi. Infrastruktura na podporu inkluzivního vzdělávání. Možní příjemci dotace: Zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělávání, zařízení v oblasti středního vzdělávání, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, NNO, církve a církevní organizace Min./max. celkové zp. výdaje v Kč: 50 000 – 2 500 000

11 Opatření CLLD: 1.3 Kvalitní sociální služby SC IROP: 2. 1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi Možná témata projektů: Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce. Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb. Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce. Možní příjemci dotace: NNO, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, DSO, organizace zřizované nebo zakládané DSO, církve, církevní organizace Min./max. celkové zp. výdaje v Kč: 50 000 – 1 000 000

12 Opatření CLLD: 1.4 Sociální bydlení Vazba na SC IROP: 2. 1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi Možná témata projektů: Pořízení, výstavba či rekonstrukce bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich přizpůsobení pro potřeby sociálního bydlení, včetně pořízení základního vybavení Možní příjemci dotace: Obce, NNO, církve, církevní organizace Min./max. celkové zp. výdaje v Kč: 50 000 – 5 000 000

13 Opatření CLLD: 1.5 Bezpečná doprava Vazba na SC IROP: 1. 2. Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy Možná témata projektů: Budování dopravních bezpečnostních opatření na komunikacích. Přizpůsobování komunikací osobám s omezenou pohyblivostí či orientací (budování bezbariérových přístupů, zvuková signalizace apod.). Výstavba a modernizace cyklostezek a cyklotras pro dopravu osob do zaměstnání, za službami Možní příjemci dotace: Obce, DSO, organizace zřízované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané DSO Min./max. celkové zp. výdaje v Kč: 50 000 – 5 000 000

14 Opatření CLLD: 1.6 Sociální podnikání SC IROP: 2. 2. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Možná témata projektů: Podpora vzniku nových sociálních podniků. Rozšiřování kapacit stávajících sociálních podniků. Pořízení potřebného vybavení pro sociální podnik. Možní příjemci dotace: OSVČ, MSP, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, DSO, organizace zřizované nebo zakládané DSO, NNO, církve, církevní organizace Min./max. celkové zp. výdaje v Kč: 50 000 – 2 500 000

15  Celková alokace 42 922 770 Kč  5 opatření  Neproduktivní investice v lesích 3 000 000Kč  Rozvoj podnikání na venkově 15 000 000 Kč  Rozvoj zemědělských podniků 15 000 000 Kč  S produkty na trh 5 000 000 Kč  Lesnická a zemědělská infrastruktura, pozemkové úpravy 2 968 070 Kč  Projekty spolupráce 1 954 700 Kč

16 Název Fiche 3.1. Neproduktivní investice v lesích Oblasti podpory -projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa (např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků) -aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území (např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory) -opatření k údržbě lesního prostředí (např. zařízení k odkládaní odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně) Projekty musí být realizovány na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí NATURA 2000. Definice příjemce dotace: Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní subjekty a jejich sdružení. Výše způsobilých výdajů (Kč): 50 000 – 5 000 000

17 Název Fiche 3. 2. Rozvoj podnikání na venkově Oblasti podpory investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ – NACE): C (Zpracovatelský průmysl) F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost) G(Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel) I (Ubytování, stravování a pohostinství) J (Informační a komunikační činnosti) M (Profesní, vědecké a technické činnosti) N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby) N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1) N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti) N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav) N 82.92 (Balící činnosti) P 85.59 (Ostatní vzdělávání j.n.) R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb) Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu. Definice příjemce dotace: Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech jakož i zemědělci. Výše způsobilých výdajů (Kč): 50 000 – 5 000 000

18 Název Fiche 3. 3. Rozvoj zemědělských podniků Oblasti podpory - hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě (investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci) - investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku. Nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu. Investice pro rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí, vinic, oplocení vinic a oplocení sadů. Podpora se neposkytuje na pořízení kotlů na biomasu. Definice příjemce dotace: Zemědělský podnikatel. Výše způsobilých výdajů (Kč): 50 000 – 5 000 000

19 Název Fiche 3. 4. S produkty na trh Oblasti podpory -hmotné a nehmotné investice, týkající se zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh (investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů..) -investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů, investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně investic do marketingu) a investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu Nelze podpořit investice týkající se zpracování produktů rybolovu a výroby medu. Definice příjemce dotace: Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt. Výše způsobilých výdajů (Kč): 50 000 – 5 000 000

20 Název Fiche3. 5. Lesnická a zemědělská infrastruktura, pozemkové úpravy Oblasti podpory Podpora týkající se zemědělské infrastruktury zahrnuje:  hmotné a nehmotné investice, související s rekonstrukcí a budováním zemědělské infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty polních cest. Podporována bude i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení. Polní cesty musí být realizovány na území, kde byly dokončeny pozemkové úpravy, a mimo intravilán obce. Podpora týkající se lesnické infrastruktury zahrnuje:  hmotné nebo nehmotné investice, související s rekonstrukcí a budováním lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Podporována bude i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení. Podpora týkající se pozemkových úprav zahrnuje:  realizaci plánů společných zařízení (opatření zajišťující zpřístupnění především zemědělských a lesních pozemků, opatření k ochraně životního prostředí a zachování krajinného rázu, zvýšení ekologické stability krajiny, protierozní, protipovodňová opatření pro ochranu půdního fondu a vodohospodářská opatření) Realizace společných zařízení musí být v souladu se schválenými návrhy pozemkových úprav. Definice příjemce dotace: Zemědělská infrastruktura: Obec nebo zemědělský podnikatel Lesnická infrastruktura: FO nebo PO hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní osobností, vysokých škol, obcí nebo jejich svazků Pozemkové úpravy: Obec nebo zemědělský podnikatel Výše způsobilých výdajů (Kč): 50 000 – 5 000 000

21  Celková alokace 13 900 000 Kč  4 opatření  Prevence sociálního vyloučení 2 000 000 Kč  Prorodinná opatření 7 500 000 Kč  Podpora sociálního podnikání 1000 000 Kč  Vzdělání podporuje zaměstnanost 3 400 000 Kč

22 Opatření CLLD 2.1 Prevence sociálního vyloučení Vazba na OPZ SC 2. 3. 1. Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených Popis možných zaměření projektů A)Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., s cílem sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených (př. odborné sociální poradenství, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi…) B)Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení (komunitní sociální práce a podpora komunitních center) C)Další programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 Sb.(programy prevence a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách, podpora mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí…) Typy příjemců podpory Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č.108/2006 Sb., NNO, obce, organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti, DSO, vzdělávací a poradenské instituce, školy a školská zařízení, obchodní korporace, OSVČ, sociální podniky.

23 Opatření CLLD 2.2 Prorodinná opatření Popis možných zaměření projektů A) Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení (typu školní družiny, kluby), s možností podpory příměstských táborů v době školních prázdnin (pro děti mladšího školního věku, možná podpora dopravy dětí do těchto zařízení), B) Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost (vznik, transformace a provoz dětských skupin dle zákona č. 274/2014 Sb., podpora živností volných a vázaných dle živnostenského zákona, C) Individuální péče o děti (vzdělávání chův, příprava a realizace dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb., podpora pracovního uplatnění). Typy příjemců podpory Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č.108/2006 Sb., NNO, obce, organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti, DSO, vzdělávací a poradenské instituce, školy a školská zařízení, obchodní korporace, OSVČ, sociální podniky

24 Opatření CLLD 2.3 Podpora sociálního podnikání Popis možných zaměření projektů Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání (vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny, vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku financovaných z přímých nákladů projektu, marketing sociálního podnikání, provozování sociálního podnikání) Typy příjemců podpory Poskytovatelé sociálních služeb, obce, organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti, DSO, vzdělávací a poradenské instituce, školy a školská zařízení, obchodní korporace, OSVČ, sociální podniky.

25 Opatření CLLD2.4 Vzdělání podporuje zaměstnanost Popis možných zaměření projektů -Zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce (Rekvalifikace a další profesní vzdělávání, zprostředkování zaměstnání, podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce, podpora vytváření nových pracovních míst, podpora umístění na uvolněná pracovní místa, podpora flexibilních forem zaměstnání, prostupné zaměstnávání, podpora zahájení podnikatelské činnosti, doprovodná opatření, realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.) Typy příjemců podpory Poskytovatelé sociálních služeb, NNO, obce, organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti, DSO, vzdělávací a poradenské instituce, školy a školská zařízení, obchodní korporace, OSVČ, sociální podniky.

26  IROP 95 %  PRV max. 85 % (čl. 25) max. 50 % (ostatní čl.)  OPZ 100 % (NNO,OHK) 95 % (ostatní) Příspěvek unie 95% Národní zdroje 0% Vlastní podíl žadatele 5% Příspěvek unie 75% z dotace Národní zdroje 25% z dotace Příspěvek unie 85% Národní zdroje 15% (OHK,NNO) 10% (ostatní) Vlastní zdroje 5% (ostatní příjemci) Financování : Ex-post, kombinované Financování : Ex-post Financování : Ex-post, Ex-ante

27 Opatření/Fiche SCLLD 20162017201820192020202120222023 V tis. Kč 1. 1. Kulturní dědictví 0 01 222,65630,00642,15655,20668,25681,75 1.2. Vzdělávání 0 1 000,002 621,501 866,071 902,051 940,711 979,362 019,35 1.3. Kvalitní sociální služby 0 272,98545,95421,97430,11438,85447,59456,63 1.4. Sociální bydlení 0 500,001 274,22914,21931,84950,78969,72989,31 2.1. Prevence sociálního vyloučení 0 400,00600,00 400,00 300,00100,00 2.2. Prorodinná opatření 0 1 500,00 2250,00 1 500,00 1 125,00 375,00 1.5. Bezpečná doprava 0 2000,00 10 083,59 6 226,36 6 346,44 6 475,41 6 604,39 6 737,81 3.1. Neproduktivní investice v lesích 0 0 2 000,00 0 1 000,00 0 0 0 3.5. Lesnická a zemědělská infrastruktura, pozemkové úpravy 0 0 1 500,00 0 1 468,07 0 0 0 3.2. Rozvoj podnikání na venkově 0 3 000,00 3 500,00 3 000,00 0 2 500,00 0 3.3. Rozvoj zemědělských podniků 0 3 000,00 3 500,00 3 000,00 0 2 500,00 0 3.4. S produkty na trh 0 0 3 000,000 2 000,00 0 0 0 1.6. Sociální podnikání 0 407,55 420,00 428,10 436,80 445,50 454,50 2.3. Podpora sociálního podnikání 0 200,00 300,00200,00 150,00 50,00 2.4. Vzdělání podporuje zaměstnanost 0 680 1 020,00680,00 510,00 170,00 3.6. Projekt spolupráce 0 0 01 000,000 0 954,67 0

28  Podání žádosti o podporu strategie – konec roku 2015  Schválení integrované strategie – min. 3 měsíce od zahájení hodnocení m+3  Výzva na příjem integrovaných projektů po schválení strategie m+4  Podávání projektových záměrů do výzvy MAS, jejich hodnocení a výběr m+5  schvalování vybraných projektů na MAS – m+6  ověření způsobilosti projektů, postupů MAS, vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace – do 4 měsíců od předání žádosti o podporu na CRR m+11


Stáhnout ppt " socioekonomická analýza území Analýza problémů a potřeb území 6 oblastí rozvoje  Občanská vybavenost (zkvalitnění stavu obecních úřadů, kulturních."

Podobné prezentace


Reklamy Google