Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Region á ln í operačn í program regionu soudržnosti Středn í Morava 2007 – 2013 (ROP)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Region á ln í operačn í program regionu soudržnosti Středn í Morava 2007 – 2013 (ROP)"— Transkript prezentace:

1 1 Region á ln í operačn í program regionu soudržnosti Středn í Morava 2007 – 2013 (ROP)

2 2 Programovací období 2007 - 2013 Finanční alokace – Cíl 1 Konvergence Celková alokace ČR 750,6 mld. Kč Celková alokace ČR 750,6 mld. Kč ROP 18 % 135,1 mld. Kč ROP 18 % 135,1 mld. Kč ROP Střední Morava 14,11 % 19,0 mld. Kč ROP Střední Morava 14,11 % 19,0 mld. Kč Roční alokace Střední Morava 2,7 mld. Kč Roční alokace Střední Morava 2,7 mld. Kč Roční výše spolufinancování 15% Roční výše spolufinancování 15% Informace k datu 2. 5. 2007

3 3 Priority ROP pro NUTS II Střední Morava N á zev priority V á ha priority Alokace 2007-2013 (mil. Kč) Priorita 1: Doprava Priorita 1: Doprava38,8% 7 281 Priorita 2: Integrovaný Priorita 2: Integrovaný rozvoj a obnova regionu rozvoj a obnova regionu39,4% 7 393 Priorita 3: Cestovní ruch Priorita 3: Cestovní ruch18,5% 3 472 Priorita 4: Technická Priorita 4: Technická pomoc pomoc3,3%619

4 4 Priority ROP SM Priority a oblasti podpory ROP NUTS II Střední Morava Priorita 1 Doprava Priorita 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu Priorita 3 Cestovní ruch 1.1 Regionální dopravní infrastruktura 1.2 Veřejná doprava 1.3 Bezmotorová doprava 2.1 Rozvoj regionálních center 2.2 Rozvoj měst 2.3 Rozvoj venkova 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu 3.2 Veřejná infrastruktura a služby 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby Priorita 4 Technická pomoc 4.1 Implementace 4.2 Absorpční kapacita 2.4 Podpora podnikání 3.4 Propagace a řízení

5 5 Priorita 1: DOPRAVA Finanční alokace 2007-2013 cca 7 281 mil. Kč Oblasti podpory:  1.1 Region á ln í dopravn í infrastruktura 56,1 % 4 085 mil. Kč 56,1 % 4 085 mil. Kč  1.2 Veřejn á doprava 35,9 % 2 614 mil. Kč 35,9 % 2 614 mil. Kč  1.3 Bezmotorov á doprava 8 % 582 mil. Kč 8 % 582 mil. Kč

6 6 1.1 Regionální dopravní infrastruktura PŘÍKLADY AKTIVIT - Rekonstrukce, modernizace a výstavba silnic II. a III. třídy - Odstranění nebezpečných míst, úprava frekventovaných silnic, snížení dopadů provozů na silnicích na ekosystémy, napojení průmyslových areálů, infrastruktura pro regionální letiště a infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti PŘÍJEMCI - kraje, dobrovolné svazky obcí, obce, organizace zřizované kraji nebo obcemi, Správa železniční dopravní cesty, zájmová sdružení právnických osob

7 7 1.2 Veřejná doprava PŘÍKLADY AKTIVIT - přestupní terminály, rekonstrukce a výstavba zastávek, modernizace a výstavba systémů MHD, vč. nákupu dopravních prostředků i ekologických, bezbariérové úpravy zastávek, zavádění moderních a ekologických technologií PŘÍJEMCI - kraje, dobrovolné svazky obcí, obce, organizace zřizované kraji nebo obcemi, podnikatelské subjekty, Správa železniční dopravní cesty

8 8 1.3 Bezmotorová doprava PŘÍKLADY AKTIVIT - výstavba a rekonstrukce regionálně významných cyklistických stezek, zvýšení bezpečnosti, preference pro cyklistickou a jinou bezmotorovou dopravu PŘÍJEMCI - kraje, dobrovolné svazky obcí, obce, organizace zřizované kraji nebo obcemi, podnikatelské subjekty

9 9 Priorita 2: INTEGROVANÝ ROZVOJ A OBNOVA REGIONU Finanční alokace 2007-2013 cca 7 281 mil. Kč Finanční alokace 2007-2013 cca 7 281 mil. Kč Oblasti podpory: Oblasti podpory:  2.1 Rozvoj regionálních center 10 % 739 mil. Kč 10 % 739 mil. Kč  2.2 Rozvoj měst 50 % 3 697 mil. Kč 50 % 3 697 mil. Kč  2.3 Rozvoj venkova 30 % 2 218 mil. Kč 30 % 2 218 mil. Kč  2.4 Podpora podnikání 10 % 739 mil. Kč 10 % 739 mil. Kč

10 10 2.1 Rozvoj regionálních center PŘÍKLADY AKTIVIT - přeložky, technická infrastruktura, odstranění nevyužitých staveb a ekol. zátěží, obnova a rekonstrukce objektů, hrubé terénní úpravy, úpravy veřejných prostranství, výsadba okrasné zeleně, transformace neefektivních urbanizovaných ploch, vzdělávací infrastruktura, poskytování sociálních služeb, zdravotní péče a zařízení pro volnočasové aktivity, pořízení vybavení, pilotní inovační aktivity, integrace marginalizovaných skupin, infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti a řešení rizik PŘÍJEMCI - Olomouc a Zlín

11 11 2.2 Rozvoj měst PŘÍKLADY AKTIVIT - Projektová příprava a dokumentace, architektonická soutěž, přeložky, infrastruktura, odstranění nevyužitých staveb a ekol. zátěží, obnova a rekonstrukce objektů, hrubé terénní úpravy, úpravy veřejných prostranství, výstavba okrasné zeleně, transformace neefektivních urbanizovaných ploch, vzdělávací infrastruktura, poskytování sociálních služeb, zdravotní péče a zařízení pro volnočasové aktivity, pořízení vybavení, pilotní inovační aktivity, integrace marginalizovaných skupin, infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti a řešení rizik PŘÍJEMCI - kraje, dobrovolné svazky obcí, obce se statutem města, organizace zřizované kraji nebo obcemi, neziskové organizace, vlastníci nemovitostí v památkových zónách

12 12 2.3 Rozvoj venkova PŘÍKLADY AKTIVIT - Projektová příprava a dokumentace, architektonická soutěž, přeložky, infrastruktura, odstranění nevyužitých staveb a ekol. zátěží, obnova a rekonstrukce objektů, hrubé terénní úpravy, úpravy veřejných prostranství, výstavba okrasné zeleně, transformace neefektivních urbanizovaných ploch, vzdělávací infrastruktura, poskytování sociálních služeb, zdravotní péče a zařízení pro volnočasové aktivity, pořízení vybavení, pilotní inovační aktivity, integrace marginalizovaných skupin, infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti a řešení rizik PŘÍJEMCI - kraje, dobrovolné svazky obcí, obce, organizace zřizované kraji nebo obcemi, neziskové organizace, vlastníci nemovitostí v památkových zónách

13 13 2.4 Podpora podnikání PŘÍKLADY AKTIVIT - rekonstrukce, modernizace objektů pro podnikání, vč. brownfields, investice do dopravní infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu, odstranění nevyužitých staveb PŘÍJEMCI - MPS – podnikatelské subjekty, vlastníci nemovitostí v památkových zónách pouze ve vazbě na integrované projekty předkládané veřejným sektorem

14 14 Priorita 3: CESTOVNÍ RUCH Finanční alokace 2007-2013 cca 3 472 mil. Kč Oblasti podpory: Oblasti podpory: 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu 22 % 764 mil. Kč 22 % 764 mil. Kč 3.2 Veřejn á infrastruktura a služby 3.2 Veřejn á infrastruktura a služby 22 % 764 mil. Kč 22 % 764 mil. Kč 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby 50 % 1 736 mil. Kč 50 % 1 736 mil. Kč 3.4 Propagace a řízení 3.4 Propagace a řízení 6 % 208 mil. Kč 6 % 208 mil. Kč

15 15 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu PŘÍKLADY AKTIVIT - Infrastruktura pro aktivní a kulturně-poznávací formy ČR a lázeňství, vč. návazné infrastruktury, sportovní areály pro cestovní ruch, turistické okruhy, naučné stezky, navigační tabule, rekonstrukce kulturních památek nebo zajímavostí s využitím pro cestovní ruch, vč. návazné infrastruktury PŘÍJEMCI - kraje, dobrovolné svazky obcí, zájmová sdružení právnických osob

16 16 3.2 Veřejná infrastruktura a služby PŘÍKLADY AKTIVIT - Infrastruktura pro aktivní a kulturně-poznávací formy ČR a lázeňství, vč. návazné infrastruktury, sportovní areály pro cestovní ruch, turistické okruhy, naučné stezky, navigační tabule, rekonstrukce kulturních památek nebo zajímavostí s využitím pro cestovní ruch, vč. návazné infrastruktury a zajištění propagace PŘÍJEMCI - kraje, dobrovolné svazky obcí, obce, organizace zřizované kraji či obcemi, neziskové organizace

17 17 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby PŘÍKLADY AKTIVIT - Modernizace, výstavba a rozšíření ubytovacích zařízení, vč. stravování, vytváření návazných služeb, sjezdové či běžecké lyžování, rekonstrukce a modernizace lázeňských objektů, rekonstrukce kulturních památek, budování návazné infrastruktury a zajištění propagace PŘÍJEMCI - Podnikatelské subjekty

18 18 3.4 Propagace a řízení PŘÍKLADY AKTIVIT - Založení a činnost řídicí struktury krajských agentur a partnerských organizací, marketing turistické destinace, nové regionální produkty cestovního ruchu, jejich propagace, jednotný informační systém PŘÍJEMCI - kraje, organizace zřizované kraji či obcemi, zájmová sdružení právnických osob

19 19 Priorita 4: TECHNICKÁ POMOC Finanční alokace 2007-2013 cca 619 mil. Kč Oblasti podpory: Oblasti podpory: 4.1 Implementace 4.1 Implementace 67 % 415 mil. Kč 67 % 415 mil. Kč 4.2 Absorpční kapacita 4.2 Absorpční kapacita 33 % 204 mil. Kč 33 % 204 mil. Kč

20 20 4.1 Implementace PŘÍKLADY AKTIVIT - Řízení a implementace, monitoring a hodnocení, kontrola, audit, publicita, nezbytná činnost platební jednotky ROP PŘÍJEMCI - Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava, kraje, organizace zřizované kraji či obcemi

21 21 4.2 Absorpční kapacita PŘÍKLADY AKTIVIT - kurzy, semináře, školení, workshopy, vydávání tištěných publikací, příprava integrovaných rozvojových plánů a projektů a individuálních projektů, poradenství PŘÍJEMCI - Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava, kraje, organizace zřizované kraji či obcemi

22 22 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava Zákon č. 248/2000 Sb., o regionálním rozvoji Zákon č. 248/2000 Sb., o regionálním rozvoji Řídicí orgán ROP Střední Morava Řídicí orgán ROP Střední Morava Sídlo Olomouc Sídlo Olomouc Územní pracoviště: Olomouc / Zlín Územní pracoviště: Olomouc / Zlín

23 23 Orgány Regionální rady VÝBOR – 16 členů (členové zastupitelstev obou krajů) VÝBOR – 16 členů (členové zastupitelstev obou krajů) PŘEDSEDA – statutární zástupce RR, který RR zatupuje navenek. PŘEDSEDA – statutární zástupce RR, který RR zatupuje navenek. ÚŘAD – výkonný orgán RR – odborné, organizační a technické zabezpečení činnosti RR ÚŘAD – výkonný orgán RR – odborné, organizační a technické zabezpečení činnosti RR

24 24 INFORMACE O ROP SM POSKYTUJE: Úřad Regionální rady ADRESA: budova RCO (5. patro) Jeremenkova 40b Jeremenkova 40b Olomouc Olomouc www.rr-strednimorava.cz

25 25 DĚKUJI ZA POZORNOST JUDr. Zdeňka Šrámková 587 333 312 zdenka.sramkova@rr-strednimorava.cz


Stáhnout ppt "1 Region á ln í operačn í program regionu soudržnosti Středn í Morava 2007 – 2013 (ROP)"

Podobné prezentace


Reklamy Google