Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název: Finanční analýza - přehled finančních výsledků:ukazatele Autor: Ing. Jan Štěpka Název SŠ:VOŠ, SPŠ automobilní a technická Tem. oblast:Účetnictví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název: Finanční analýza - přehled finančních výsledků:ukazatele Autor: Ing. Jan Štěpka Název SŠ:VOŠ, SPŠ automobilní a technická Tem. oblast:Účetnictví."— Transkript prezentace:

1 Název: Finanční analýza - přehled finančních výsledků:ukazatele Autor: Ing. Jan Štěpka Název SŠ:VOŠ, SPŠ automobilní a technická Tem. oblast:Účetnictví Ročník: Provoz a ekonomika dopravy – 3.ročník Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0504 Datum vzniku: Září 2012

2 Anotace Materiál poskytuje studentům přehled o nejdůležitějších ukazatelích finanční analýzy, včetně jejich výpočtu, způsobu interpretace a významu. Prezentace vytvořena autorem.

3 Finanční analýza Přehled finančních výsledků: ukazatele Finanční ukazatele FINANČNÍ UKAZATELE VÝPOČET UKAZATELŮ Vzájemné porovnávání agregovaných veličin Cíl: zobrazení výsledků společnosti

4 Přehled finančních výkazů: ukazatele Jeden ukazatel sám o sobě není významný Pro vhodnou finanční analýzu se musí pochopit vzájemný vztah mezi různými ukazateli Účinnost a pochopení ukazatelů vyplývá z přesnosti finančních výkazů a jejich rekvalifikace Metoda výpočtu ukazatelů musí být konzistentní z jednoho účetního období do druhého Ukazatele dávají náznak; neurčují pravidla Dopad navrhované transakce na potřeby finančních ukazatelů je třeba vzít v úvahu

5 Hlavní finanční ukazatele Equito ratio Čistý finanční dluh Čistý finanční dluh/EBITDA Úrokové krytá Celkové strukturové rozpětí Krytí investičního majetku Current liquidity (acid test) Quick liquidity (quick test) Doba splatnosti závazků Doba obratu zásob Rentabilita aktiv (ROA) Rentabilita Vlastního Kapitálu (ROE) Ukazatele týkající se VK a zadluženosti Ukazatele týkající se oběžných aktiv Ukazatele týkající se ziskovosti a efektivnosti

6 ANALÝZA ZÍSKANÝCH INFORMACÍ Ukazatel  Celková čistá hodnota(TNW)  Equity ratio koeficient samofinancování  Čistý finanční dluh Stručná definice Vlastní jmění minus nehmotný investiční majetek TNW_______ Aktiva celkem (krátkodobé a dlouhodobé finanční závazky minus hotovost a hotovostní ekvivalenty) Význam  Ukazuje úroveň prostředků vlastníka vložených do podnikání upravenou o nehmotná aktiva  Ukazuje rozsah, v jakém společnost používá své vlastní prostředky k financování svých operací  Ukazuje úroveň závislosti na třetích stranách  Ukazuje úroveň zadlužení společnosti Klíč k výkladu  Pokud jsou nehmotná aktiva významná, pak je nutná další analýza jejich hodnoty  Preferuje se vysoký poměr  Nízký poměr může naznačovat velkou závislost na třetích stranách a může signalizovat problémy s finanční solventností  Preferuje se nízká hodnota, ačkoliv samozřejmě hodnota závisí na typu společnosti

7 ANALÝZA ZÍSKANÝCH INFORMACÍ Ukazatel  EBIT  Úrokové krytí Stručná definice Výsledek hospodaření před úroky a daněmi EBIT________ Zaplacené úroky a další finanční poplatky Význam  Hrubý provozní(běžný) příjem po odpočtu odpisů, amortizace a oprávek  Představuje bohatství vytvořené společností po vzniku externích nákladů a interních výrobních nákladů  Ukazuje to schopnost společnosti krýt své úrokové výdaje a další finanční poplatky provozním ziskem Klíč k interpretaci  Pozitivní hodnota se považuje za znak ziskovosti  Negativní hodnota může signalizovat neschopnost kontrolovat provozní náklady  Negativní EBIT kontra pozitivní EBITDA může znamenat vysoké odpisy v důsledku vysoké úrovně investičního majetku nebo plánovaného snížení hodnoty majetku  Vysoký poměr ukazuje na schopnost společnosti platit finanční závazky a tím její dobrou finanční situaci.

8 ANALÝZA ZÍSKANÝCH INFORMACÍ Ukazatel  Běžná likvidace Current liquidity  Pohotová likvidita Quick Liquidity Stručná definice Oběžná aktiva Krátkodobé závazky (Oběžná aktiva-zásoby) (Krátkodobé závazky- zálohy od odběratelů) Význam  Měří schopnost společnosti splnit své krátkodobé závazky oběžnými aktivy  Vyjadřuje schopnost splnit krátkodobé závazky pouze prodejnými aktivy Klíč k interpretaci  Vysoký ukazatel je výhodou  Příliš vysoký ukazatel však může naznačovat špatné řízení oběžných aktiv (zásoby,pohledávky)  Vysoký ukazatel je dobrým znakem krátkodobé likvidity.  Je důležité analyzovat dopad použité metody ocenění zásob

9 ANALÝZA ZÍSKANÝCH INFORMACÍ Ukazatel  Doba inkasa pohledávek  Doba splatnosti závazků Stručná definice Krátko a dlouho pohledávky Tržby Krátko a dl.závazky (náklady na materiál + hodnota zboží a prodaného materiálu + náklady na najeté služby) Význam  Ukazuje průměrný počet dní splatnosti pohledávek  Průměrný počet dní splatnosti závazků Klíč k interpretaci  Vysoký nárůst může znamenat zhoršení úvěrové schopnosti klienta  Implikace: vyšší odtok hotovosti nebo potenciální odpisy  „Vysoký“ může signalizovat závislost financování na dodavatelích, ale může také znamenat finanční problémy, nebo že se spolčenosti těší dobrému obchodnímu kreditu  „Nízký“ znamená, že firma nevyužívá implicitní financování svých operací dodavateli, což znamená vyšší hotovosti odtok X 360

10 ANALÝZA ZÍSKANÝCH INFORMACÍ Ukazatel  Doba obratu zásob Stručná definice (zásoby- zálohy dodavatelům) Tržby Význam  Průměrná doba, kterou zásoby stráví ve společnosti před prodejem Klíč k interpretaci  Vysoký obrat je vítán, naznačuje efektivní využití hotovosti. Avšak nárůst v obratu můžeme znamenat ztrátu prodejů.  Nízký obrat může signalizovat hotovost vázanou na zásoby a také pravděpodobně snížení hodnoty zásob X 360

11 ANALÝZA ZÍSKANÝCH INFORMACÍ Ukazatel  Rentabilita aktiv (ROA)  Rentabilita VK (ROA) Stručná definice (EBIT + finanční výsledek Celková aktiva HV po zdanění VK Význam  Měří schopnost společnosti generovat výnosy z běžných a finančních operací a úroveň efektivnosti  Ukazatel čistých výdělků k vlastnímu kapitálu akcionářů  Ukazuje efektivnost společnosti při použití vlastního kapitálu Klíč i interpretaci  Vysoká ROA je vítána neboť naznačuje vysokou efektivnost operací společnosti  Závisí na činnosti: např. průmyslová společnost může mít nízkou ROA díky vysoké úrovni aktiv, ale to nemusí nutně znamenat neefektivnost  Celkové měření efektivnosti společnosti, tím i schopnosti jejího vrcholového vedení  Je ovlivněno mimořádnými a finančními položkami

12 Analýza cash flow- hlavní cíle Hlavním cílem je zhodnotit schopnost společnosti vytvořit cash flow ke splácení: Závazků Dividendy, podílů na zisku Při zachování dlouhodobých aktiv a pasiv, finanční a ekonomické rovnováhy

13 Analýza cash flow- logická cesta vývoje Zisk/ztráta (upraveno o nepeněžní operace) Změny v pracovním kapitálu - Zásoby - Pohledávky - Závazky -………….. Výsledek Představuje „peněžní výsledek“ roku, hospodářský výsledek roku očištěný od položek nepeněžního charakteru Představuje peněžní vtoky/odtoky pocházející ze změny stavu oběžných aktiv a krátkodobých závazků (s výjimkou finančních) (řízení pracovního kapitálu) Představuje peněžní zdroje dostupné společnosti ke splácení finančních investic,finančních závazů

14 Analýza cash flow-logická cesta vývoje Změny hmotných a nehmotných aktiv Změny „finančních investic “ Čistá finanční bilance Změny vlastního jmění Změny dlouhodobých závazků Čistá krátkodobá finanční bilance Ukazuje potřebu finančních zdrojů nebo naopak dostupnost z finančních investic a dlouhodobé provozních investice Představuje veškeré finanční potřeby vzniklé z činnosti společnosti Představuje finanční zdroje inkasované(splacené,pokud je údaj negativní) společností od akcionářů/z vlastnictví nebo od třetích finančních stran Představuje krátkodobé finanční potřeby, které se musí řešit bankovními úvěry (nebo finanční zdroje dostupné ke splacení krátkodobých finančních závazků,pokud je údaj negativní)


Stáhnout ppt "Název: Finanční analýza - přehled finančních výsledků:ukazatele Autor: Ing. Jan Štěpka Název SŠ:VOŠ, SPŠ automobilní a technická Tem. oblast:Účetnictví."

Podobné prezentace


Reklamy Google