Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací cíle Chemie. Vzdělávací cíl Konkrétně formulovat pojmy a dovednosti, které si žáci v dané vyučovací hodině mají osvojit. Použít, pokud je to.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací cíle Chemie. Vzdělávací cíl Konkrétně formulovat pojmy a dovednosti, které si žáci v dané vyučovací hodině mají osvojit. Použít, pokud je to."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací cíle Chemie

2 Vzdělávací cíl Konkrétně formulovat pojmy a dovednosti, které si žáci v dané vyučovací hodině mají osvojit. Použít, pokud je to možné, takových vyučovacích metod, pomocí kterých je možné rozvíjet aktivitu žáků, či studentů. Je nutné si uvědomit a zdůraznit vztah probírané látky a denní praxe – možné použít i jako motivaci U žáků rozvíjet zejména tvořivost a tzv. „chemické myšlení“.

3 Cíle vzdělávání na gymnáziích V souladu s požadavky na vzdělávání, které jsou formulovány v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knize) a zakotvenými v zákoně č. 561/2004 Sb., kde jsou návazně cíle vzdělávání konkrétně uvedeny v rámcově vzdělávacím programu (RVP) pro jednotlivé stupně škol. RVP G je orientačně rozdělen do osmi vzdělávacích oblastí. Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou tvořeny jedním vzdělávacím oborem nebo více obsahově blízkými :.

4 Vzdělávací obory na gymnáziích Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk, Další cizí jazyk); Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace); Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Biologie, Geografie, Geologie); Člověk a společnost (Občanský a společenskovědní základ, Dějepis); Člověk a svět práce (Člověk a svět práce); Umění a kultura (Hudební obor, Výtvarný obor); Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova); Informační a komunikační technologie (Informační a komunikační technologie).

5 Zařazení chemie Chemie, jak je zřejmé, je zařazena do vzdělávacího oboru Člověk a příroda spolu s dalšími předměty přírodovědně zaměřenými a to především proto, že jsou si přírodovědné disciplíny velmi blízké i v metodách a prostředcích, které používají ve své výzkumné činnosti. Používají totiž vždy souběžně empirické prostředky (tj. soustavné a objektivní pozorování, měření a experimenty) a prostředky teoretické (pojmy, hypotézy, modely a teorie). Každá z těchto složek je přitom v procesu výzkumu nezastupitelná, vzájemně se ovlivňují a podporují. V tomto vzdělávacím oboru stejně jako v dalších je třeba vést vyučovací proces tak, by si žák osvojil přesně charakterizované kompetence (způsobilosti) a to nejen k učení a k řešení problémů, ale i kompetence komunikativní,sociální, personální a kompetence občanské.

6 Cíle chemie na gymnáziích Aby se těchto požadovaných kompetencí dosáhlo je třeba ve školách používat takových vyučovacích metod a prostředků, kterými se zvýší jednak aktivita žáků při získávání nových poznatků, které rovněž preferují schopnost žákova samostatného uvažování a rovněž schopnost prezentace svého názoru, o kterém je žák přesvědčen. Realizace těchto cílů není možná bez používání co nejnázornějších dynamických vyučovacích prostředků ve vzdělávacím procesu.

7 Chemické myšlení Naučit žáky pozorovat chemické látky a probíhající děje Naučit je samostatně používat chemickou symboliku, Umět sestavovat a upravovat chemické rovnice Naučit žáky využívat chemických vědomostí a dovedností v jiných předmětech a denní praxi Naučit žáky řešit problémy

8 Příklady otázek a úkolů stimulující chemické myšlení žáků Jak se změní praní prádla přidáním sody? Co se stane, dáme-li vaječnou skořápku do octa? Sestavit náčrtek předpokládaného pokusu, Vytvořit graf závislosti rozpustnosti látky na teplotě či jiných faktorech (proč je třeba míchat cukr v čaji).

9 Formulace VVC Využívá tzv. „ aktivních sloves“ Bloomovy taxonomie: Znalost Porozumění Aplikace Analýza Syntéza Hodnotící posouzení

10 Bloomova taxonomie v kognitivní oblasti Znalost - žák na základě pamětních procesů znovu pozná nebo si vybaví fakta, metody, pojmy. Aktivní slovesa: popsat, vybavit si, vyjmenovat, rozeznat vybrat, reprodukovat, nakreslit. Příklad: žák je schopen definovat pojem orbital, znalost značek chemických prvků, definovat směs homogenní a heterogenní.

11 Bloomova taxonomie v kognitivní oblasti Porozumění – žák je schopen pochopit význam obsahu sdělení. Aktivní slovesa: vysvětlit popsat důvody, rozpoznat příčiny, doložit. Příklady: vysvětlit Hundovo pravidlo, dovede vysvětlit Periodický zákon, dovede rozlišit směs homogenní a heterogenní.

12 Bloomova taxonomie v kognitivní oblasti Aplikace – žák je schopen vybavit si v situacích taková zobecnění, která se k těmto situacím vztahují a správně jich užít ke splnění stanoveného úkolu. Aktivní slovesa: použít, aplikovat sestavit vyřešit, vybrat. Příklad: Žák je schopen sestavit filtrační aparaturu, je schopen sestavit elektronové schéma prvků.

13 Bloomova taxonomie v kognitivní oblasti Analýza – žák je schopen rozložit sdělení na prvky nebo části. Aktivní slovesa: uvést podrobnosti, specifikovat, vyjmenovat části celku, přirovnat, porovnat, rozlišit mezi…… Příklad: Žák je schopen rozlišit na základě znalosti struktury molekuly alkoholů a fenolů, je schopen porovnat vzájemně fyzikální vlastnosti halových prvků.

14 Bloomova taxonomie v kognitivní oblasti Syntéza – žák skládá prvky a části tak, aby vznikl celek. Aktivní slovesa: shrnout, zobecnit, dokázat, utřídit, navrhnout, sestrojit, vysvětlit důvody. Příklad : Žák umí shrnout společné základní vlastnosti jednotlivých skupin látek (halogenů, alkalických kovů, kyslíkatých derivátů uhlovodíků).

15 Bloomova taxonomie v kognitivní oblasti Hodnotící posouzení – žák zjišťuje, zda to, co posuzuje, odpovídá kriteriím, normám z hlediska přesnosti, efektivnosti nebo účelnosti. Aktivní slovesa: posoudit, vyhodnotit, uvést argumenty pro a proti, podrobit kritice. Příklad: Žák je schopen uvést důvody pro a proti používání jaderné energie.

16 Výchovné cíle Nedílně spjaté s cíli vzdělávacími Cílem je výchova žáků (studentů) - k čestnosti - pravdomluvnosti - lásce k bližnímu Především vlastním příkladem

17 Učitel by : neměl být náladový, měl by být spravedlivý, měl by být slušný k žákům, neměl by mluvit vulgárně, měl by být svědomitý a důsledný ve vztahu k žákům, Měl by být k žákům taktní, Měl by zachovávat normy společenského chování, Měl by vést žáky ke kultivovanému chování (nebát se připomenout zásady slušného chování) – nejlépe humornou formou.

18 Mezipředmětové vztahy Jazyk český Matematika Fyzika Informatika Biologie Geologie, zeměpis

19 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA  Rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu, podstatné informace zaznamenává,  reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta,  využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu,  vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát,  ovládá spisovnou mluvu a základy pravopisu  vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích.

20 CIZÍ JAZYK Je schopen hledat informace v cizojazyčném textu, popřípadě pracovat s cizojazyčnými vyhledávači Potřebnost anglického jazyka pro informace v oblasti chemie

21 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor, procenta – procento, základ, procentová část, počet procent, rovnice – lineární rovnice, určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem, zvládá výpočty dekadických logaritmů, řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti.

22 Fyzika a chemie Jednota v definicích základních pojmů (teplo, teplota, atom, katoda, anoda, elektrochemické články) Dbaní na dodržování základních dovedností týkajících se techniky odměřování roztoků, vážení a podobně.

23 CHEMIE A INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE při vyhledávání informací na internetu vyhledává informace v databázích, komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení, pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru, používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji, zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě.

24 Oblasti v biologii Biogenní prvky, přírodní látky ( sacharidy tuky, bílkoviny, enzymy, hormony), metabolické cesty živočichů, Fotosynthesa, složení potravy, hygienické návyky, Desinfekce, správné zacházení s chemickými látkami.

25 Geologie a zeměpis Nerosty a jejich složení. Jejich význam pro chemický průmysl. Rozšíření nerostných surovin na Zemi.


Stáhnout ppt "Vzdělávací cíle Chemie. Vzdělávací cíl Konkrétně formulovat pojmy a dovednosti, které si žáci v dané vyučovací hodině mají osvojit. Použít, pokud je to."

Podobné prezentace


Reklamy Google