Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 28. červen 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 28. červen 2011."— Transkript prezentace:

1 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 28. červen 2011

2 1. Zahájení 2. Mezitímní účetní závěrka za I. pololetí 3. Aktuální řešení na KrÚ JMK ve vztahu k účetnictví a přenosu dat 4. Výklad MV ČR k rozpočtovým opatřením 5. Financování ÚSC (SPOD, VSS, predikce daní) 6. Rozpočtové určení daní – výhled MF 7. ČÚS 708 – Odpisování dlouhodobého majetku 8. Předpokládaný vývoj účetní legislativy 9. Aktuálně řešené problematiky 10. Zaslané a ostatní dotazy 11. Diskuse, závěr Obsah Ing. Ludmila Hrachovinová Ing. Jana Tomková Ing. Marek Kurka Ing. Marek Kurka Ing. Antonín Špaček

3 02 Mezitímní účetní závěrka za I. pololetí

4 02 Mezitímní účetní závěrka - Užitečné odkazy Stránky KrÚ JMK Domácí stránka › Krajský úřad › Dokumenty odborů krajského úřadu › OE Odbor ekonomický › Účetní reforma v oblasti veřejných financí - účetnictví státu od roku 2010  aktuální právní předpisy  metodiky http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=156690&TypeID=2 Domácí stránka › Krajský úřad › Metodické listy odborů krajského úřadu › OE Odbor ekonomický › Oddělení financování obcí › Metodika  Zprávy financování obcí  Metodické pokyny http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=6092&TypeID=1 Domácí stránka › Krajský úřad › Dokumenty odborů krajského úřadu › OE Odbor ekonomický ›  Příprava rozpočtu obcí na rok 2011  Porady OE s obcemi II. a III. Typu http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=113422&TypeID=1

5 02 Mezitímní účetní závěrka - Užitečné odkazy Stránky MFČR Domovská stránka › Daně a cla › Účetní reforma v oblasti veřejných financí › Aktuality  kontrolní vazby  aktuální XSD schémata pro PO http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_ucetni_reforma_v_oblasti_vf_aktuality.html Domovská stránka › Daně a cla › Účetní reforma v oblasti veřejných financí › Otázky a odpovědi  otázky a odpovědi k účetním metodám a postupům http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_ucetni_reforma_v_oblasti_vf_otazky.html

6 02 Mezitímní účetní závěrka Mezitímní účetní závěrka neškolských příspěvkových organizací zřizovaných obcemi za 2. čtvrtletí 2011 Termín pro předání účetních výkazů (tj. výkazů Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha) v elektronické podobě za 2. čtvrtletí 2011 u neškolských příspěvkových organizací zřizovaných obcemi je stanoven od 11. do 15. července 2011 Příklad pro „předmět zprávy“ či textový soubor automat.sub pro účetní výkazy zasílané formátem XML: WinVYK25 06/2011 14.07.2011 08:15:10 00209392 Domov důchodců Sokolnice Vstupní údaje výkazů jsou od 1.1.2011 předkládány v Kč, s přesností na dvě desetinná místa (již ne v tis. Kč)

7 02 Mezitímní účetní závěrka Předávání účetních dat obcí, měst a DSO za 2. čtvrtletí 2011 Termín pro předání účetních dat obcí, měst a DSO za 2. čtvrtletí 2011 v elektronické podobě je stanoven do 12. července 2011 Příklad pro „předmět zprávy“ či textový soubor automat.sub pro účetní výkazy zasílané formátem XML: WinUCR23 06/2011 12.07.2011 08:15:10 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

8 03 Aktuální řešení na KrÚ JMK ve vztahu k přenosu dat a k účetnictví

9 03 Aktuální řešení na KrÚ JMK - přenos dat do CSÚIS - aktualizace dat z INBOXu Zálohování požadovaných dat v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 383/2009 Sb. a částí Protokoly o uskutečněných přenosech dat a neúspěšných pokusech o přenos dat na straně 19 Technického manuálu odbor 28 MFČR – Účetnictví a audit jako správce účetních záznamů v Centrálním systému účetních informací státu (CSÚIS) si Vás dovoluje upozornit na následující skutečnosti: Dne 4. května 2011 byla zveřejněna aktualizace Technického manuálu. Do části Bod B. Komunikační rozhraní byla doplněna nová kapitola: „Retence zpráv v inboxu ZO“, str. 18. Uvedená kapitola obsahuje pokyn, že s platností od 1. 7. 2011 budou v inboxu ZO uchovávány pouze zprávy, které nebudou starší než 180 dnů. V uvedeném termínu je nutno, aby si Účetní jednotky samostatně zajistili zálohování požadovaných dat v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 383/2009 Sb. a částí Protokoly o uskutečněných přenosech dat a neúspěšných pokusech o přenos dat na straně 19 Technického manuálu. odkaz na Technický manuál: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_ucetni_reforma_v_oblasti_vf_techinfo_5164 8.html

10 03 Aktuální řešení na KrÚ JMK - přenos dat do CSÚIS - aktualizace dat z INBOXu Počet výkazů za účetní jednotku XY

11 03 Aktuální řešení na KrÚ JMK - přenos dat do CSÚIS - aktualizace dat z INBOXu Výkazy za čtvrtletní měsíce roku 2010 807 + 3 * 2 050=6 957 Výkazy za nečtvrtletní měsíce roku 2010 807 (ÚSC+DSO)

12 03 Aktuální řešení na KrÚ JMK - přenos dat do CSÚIS - aktualizace dat z INBOXu Ke každému výkazu jsou uloženy cca 3-4 zprávy

13 03 Aktuální řešení na KrÚ JMK - chyby minulých let Chyby minulého období na nákladových či výnosových účtech doporučujeme opravovat na stejném nákladovém či výnosovém účtu v případě, že jde o částku nevýznamnou. Pokud by se jednalo o významnou chybu, která by výrazným způsobem ovlivnila výsledek hospodaření, je možné použít účet 408. Opravy nákladů nebo výnosů minulých účetních období se zachycují na položkách nákladů a výnosů, kterých se týkají v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. § 69 odst. 1 písm. b). Ing. Schneiderová – Obec účtuje: “Oprava na příslušném nákladovém či výnosovém účtu vyrovná v roce 2012 zdroj 432 (VH minulých let)“ Doporučení: mít ve vnitřních předpisech nastavenu hladinu významnosti a účetní postup napsat do komentáře v Příloze odůvodnění zvoleného účetního postupu

14 03 Aktuální řešení na KrÚ JMK - přeřazování majetku z účtu 022 na účet 028 Přeřazování majetku z účtu 022 na 028 pro majetek s oceněním do 40 tis. Kč Ing. Michal Svoboda a Jaroslava Svobodová na metodických dnech MF ČR a KrÚ ve Smilovicích v podstatě tento postup doporučili, mělo by se to objevit i na stránkách MF ČR. Rozporoval to JUDr. Ing. Lanc (firma AGIS, auditor, daňový poradce, spolupracuje s Ústeckým krajem). Dřívější postupy účtování 283/76 104/2000 v části majetku uvádí následující: (11) Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek, který byl zaúčtován do 31. 12. 2000 na majetkové účty, se vede na těchto účtech až do vyřazení. O majetku, který byl uveden do užívání před tímto datem, se účtuje podle dříve platných opatření. Ale v současné vyhlášce (a vlastně ani dřívější) nic takového nebylo a není, nic podobného není ani v přechodných ustanoveních. Tudíž podle striktního výkladu stávající vyhlášky by měl skutečně majetkový účet 022 obsahovat položky s oceněním vyšším než 40 tis., tudíž takové položky, které toto ocenění nemají, mají být na účtu 028.

15 03 Aktuální řešení na KrÚ JMK - přeřazování majetku z účtu 022 na účet 028 Bylo by to dobré pro obce, poněvadž řada skutečně starých majetků, zřejmě již dosti opotřebovaných, by mohla být převedena do drobných majetků, plně dooprávkována a tudíž dále neodpisovaná. Vzhledem k datu pořízení a s přihlédnutím k opotřebení nemůže být řeč o porušení věrného a poctivého obrazu účetnictví. Je možné: a)posečkat na závazné stanovisko MF ČR b)přeřazení provést, s tím, že pokud nakonec bude doporučeno nepřevádět a MF ČR obrátí z názorech o 180 stupňů, tak bude nutné zřejmě opravit. Doporučení: mít ve vnitřních předpisech stanoven účetní postup napsat do komentáře v Příloze odůvodnění zvoleného účetního postupu

16 03 Aktuální řešení na KrÚ JMK - přeřazování majetku z účtu 022 na účet 028 Ing. Schneiderová – Obec účtuje: Přeřazení z účtu 022 na 028 19.05.2011 Lze ještě přeúčtovat majetek pořízený v letech 1970-199x, který byl původně zařazen na účet 022 do DDM na 028? Jedná se o věci do 40 tis.Kč např. kamna, fax, kontejner atd. Já to i na přednáškách doporučuji provést - budou pak mít celkové údaje v sumarizacích větší vypovídací schopnost a postup je v souladu s obsahovým vymezením položky - účtu 022. Musím Vás však upozornit, že se k tomuto vede diskuze a ne všichni kontroloři toto uznali. Problém je v tom, že dříve se opravdu jednalo o dlouhodobý majetek - jen byly jiné ceny. Na druhou stranu hranici, zda jde o DHM nebo DDHM určuje opravdu jen pořizovací cena a pokud by se účty "vyčistily" tak v tom vidím jen přínos - menší pracnost s odpisy, věrnější obraz hodnoty majetku (jedná se o věci nejpozději z roku 1998 - tedy již opravdu opotřebované) a lepší vypovídací schopnost výkazu. Doporučuji se zeptat metodika Vašeho kraje, jak na toto nahlížejí, abych Vás našimi "dobrými" nápady neuvedla do zprávy s "nedostatkem". Účetní zápis by byl tento: 028/022 a 406/088. V případě, že zvolíte rovnoměrný odpis u "starých věcí", tak bude zobrazení však podobné, protože se stejně asi odepíší do nuly - 406/082 - na druhou stranu, když zvolíte u odpisování zjednodušený postup - tak cca 40% dooprávkování u těchto "starých věcí" nebude zcela v souladu se stavem majetku. Ať to promýšlím, jak promýšlím, nápad s převodem na 028 se mi pořád jeví jako dobrý. Lze provést i letos, když vyjde letos CUS k evidenci DM - tak bude platný až od 2012.

17 Výklad MV ČR k rozpočtovým opatřením 04

18 04 Provádění rozpočtových opatření Provádění rozpočtových opatření  stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV č. 4/2011,  provádění a schvalování rozpočtových opatření radou (změny závazných ukazatelů):  zastupitelstvo radě nevymezí rozsah provádění rozpočtových opatření – změna pouze v rámci závazných ukazatelů,  zastupitelstvo radě vymezí rozsah provádění rozpočtových opatření – rada schvaluje rozpočtová opatření dle schváleného vymezení zastupitelstvem tedy i změny závazných ukazatelů. Stanoviska odboru dozoru a kontroly veřejné zprávy.

19 Financování ÚSC nové informace v roce 2011 05

20 05 Dotace na částečnou kompenzaci snížení příspěvku na výkon státní správy v roce 2011 Dotace na částečnou kompenzaci snížení příspěvku na výkon státní správy v roce 2011  účelová dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa (podléhá finančnímu vypořádání za rok 2011),  určena pro všechny ORP (vyjma města Brna),  rozhodnutí vystaveno na Jihomoravský kraj X průtoková dotace – rozhodnutí na jednotlivé ORP?,  položka 4111, účelový znak 98116, výdaje sledovat na § 6409?,  stanovisko MF ČR:  výjimečnost situace, časová tíseň – rozhodnutí pouze na kraj,  paragraf 6409 jen technická klasifikace kapitoly VPS, příjemci mohou použít paragraf 6171 – Činnost místní správy.

21 05 Dodatek k metodice použití dotace na výkon agendy SPOD Dodatek k metodice použití dotace na výkon agendy SPOD  materiál zaslán elektronicky, mj. součástí Zpráv MF ČR č. 03/2011,  okruh úprav:  výdaje na stravování (pouze stravné na pracovních cestách),  náhrady mezd při pracovní neschopnosti (ze 14 na 21 dní),  náklady na pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za osoby vykonávající agendu sociálně-právní ochrany dětí,  roční paušál k specializovanému softwaru pro výkon této agendy,  očkování proti žloutence,  nelze hradit náklady na pohoštění, dotace nesmí být vložena do peněžního fondu zřízeného obcí.

22 05 Aktuální daňová predikce MF ČR Aktuální daňová predikce MF ČR – květen 2011  zveřejněna na stránkách JMK:  Domácí stránka › Krajský úřad › Dokumenty odborů krajského úřadu › OE Odbor ekonomický http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=145793&TypeID=2  reaguje na ekonomický vývoj a aktuální změny v legislativě (zrušení zdanění státních příspěvků na stavební spoření…),  v souhrnu propad daňových příjmů oproti predikci pro sestavení SR na rok 2011 u obecních rozpočtů ve výši 6 mld. Kč (sdílené daně 3,7 mld. Kč).

23 05 Aktuální daňová predikce MF ČR

24 05 Aktuální stav projednávání legislativy Aktuální stav projednávání legislativy  Senátní novela zákona o rozpočtovém určení daní (zapojení daně z elektřiny mezi daňové výnosy stanoveného okruhu obcí a krajů): zamítnuto v 1. čtení v PS PČR  Novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů: projednáno v 1. čtení v PS PČR a výborech  Novela zákona o DPH a o rozpočtovém určení daní (zvýšení sazeb DPH a úprava podílů na výnosech DPH pro obecní a krajské rozpočty): projednáno v 1. čtení v PS PČR (ST 377), předloženo rozpočtovému výboru

25 05 Aktuální stav projednávání legislativy Aktuální stav projednávání legislativy  Věcný záměr změny zákona č. 250/2000 Sb. a zákona o dluhopisech (řešení zadluženosti obcí, poskytování dotací ÚSC a vydávání komunálních obligací): vypořádání připomínek z vnějšího připomínkového řízení

26 05 Rozpočtování v Kč Rozpočtování v Kč  od roku 2011 předávání finančních výkazů do CSÚIS v Kč,  dle metodického pokynu JMK předávání schváleného a upraveného rozpočtu v korunách v částkách zaokrouhlených na celé stokoruny,  rozpočtování v korunách? Přijaté dotace a jejich čerpání (odstranění problémů se zaokrouhlováním - zejména u dotací z EU), Transfery mezi ÚSC (zajištění konsolidace v rozpočtu?) Další problémové oblasti? NUTNÁ JEDNOTNOST PŘI PŘEDÁVÁNÍ VÝKAZŮ

27 06 Rozpočtové určení daní Výhled MF ČR

28 07 ČÚS 708 Odpisování dlouhodobého majetku

29 07 ČÚS 708 - Odpisování dlouhodobého majetku Původně od 1.1.2011, posun na 31.12.2011, u PO až na 1.1.2013 Příčinou odpisů je užívání majetku účetní jednotkou S užíváním je spojeno opotřebení aktiva (fyzické či morální), avšak toto není prvotní příčinou odpisů Odpisováním dochází k přesouvání „hodnoty“ majetku do nákladů, neboli dochází k časovému rozlišení výdajů na pořízení majetku (souvisí s rozpouštěním SÚ 403 do výnosů u vybraných ÚJ kromě OSS) PROTO odpisy (oprávky) vyjadřují trvalé snížení hodnoty majetku

30 07 ČÚS 708 - Odpisování dlouhodobého majetku - Informační přínos Zreálnění hodnot vykazovaného dlouhodobého majetku (rozvaha) Zreálnění zobrazení výkonnosti ÚJ (výsledovka) Kalkulační položka Informace pro řízení (strategické plánování CF, DM,…) Daně? Účetní odpis ≠ daňový odpis

31 07 ČÚS 708 - Odpisování dlouhodobého majetku - Základní pravidla (1) Základní způsob je zjednodušený, ÚJ může použít místo něj rovnoměrné, výkonové či komponentní odpisování Kombinace způsobu v rámci ÚJ je možná Vždy povinná kategorizace majetku do 7 odpisových skupin, á la CZ-CPA, resp. CZ-CC Některé odlišnosti pro DM: –a) nově pořízený použitý (opotřebení nebo doba jeho životnosti je alespoň 1/3 celkového) –b) nově pořízený (jiný než ad a), tzn. „nový“) Povinné dooprávkování k 1. dni účinnosti standardu

32 07 ČÚS 708 - Odpisování dlouhodobého majetku - Základní pravidla (2) Odpisování od 1. dne měsíce následujícího po měsíci zařazení DM, výše odpisů s přesností na měsíce Zaúčtování odpisů nejpozději k 31.12., lze i častěji (vnitřní předpis ÚJ, případně jiný právní předpis stanoví) ÚJ musí vždy sestavit odpisový plán Odpisový plán pro individuální DM, ale i pro množinu DM (významnost) Odpisový plán musí zohlednit případná technická zhodnocení DM v minulosti Lze zohlednit nevýznamnou výši zůstatkové ceny DM (5% z ocenění DM, nestanoví-li ÚJ jinak)

33 07 ČÚS 708 - Odpisování dlouhodobého majetku - Rovnoměrný způsob Kategorizace do 7 odpisových skupin (příloha) Odhad předpokládané doby používání (v letech, zohlednění zařazení či vyřazení v průběhu Ú období) Nově pořízený použitý DM (kromě bezúplatných převodů): –odpisový plán pro zbývající předpokládanou dobu používání –nezobrazují se případné předchozí odpisy a oprávky

34 07 ČÚS 708 - Odpisování dlouhodobého majetku - Účetní odpisové skupiny - Příloha č. 1 I - ruční nástroje, nářadí, výpočetní technika, skleněné, keramické, papírové výrobky, kancelářské vybavení,… II – kopírky, foťáky, měřící přístroje, elektronika, bicykly, předměty pro volný čas,… III – kožené, kovové, dřevěné výrobky, některá elektrická zařízení a spotřebiče,… IV – většina výrobních strojů, dopravní prostředky, nábytek, hudební nástroje,… V – průmyslové dílce z kovu, oceli, betonu, železobetonu – NE stavby, trezory, lodě, lokomotivy,… VI – např. stavby z dřeva či plastů… VII – ostatní stavby…

35 07 ČÚS 708 - Odpisování dlouhodobého majetku - Rovnoměrný způsob Při odhadu předpokládané doby používání ÚJ přihlédne zejména k těmto skutečnostem: –Kvalitativní podstata majetku a její trvanlivost –Prostředí, kde bude majetek užíván (eroze, koroze, vandalismus,…) –Intenzita užívání majetku –Případné morální zastarávání –další specifické podmínky a vlastnosti...

36 07 ČÚS 708 - Odpisování dlouhodobého majetku - Výkonový způsob Nejpřesnější, nejvěrnější a nejnáročnější Povinný pro odpisování skládky odpadu nebo stanoví-li tak jiný právní předpis (zatím žádný),......jinak pouze možnost pro ÚJ (vnitřní předpis) Odpisový plán podle předpokládaných výkonů DM za celou dobu používání (tuny, kusy, kilometry, litry,...) → odpis na jednotku výkonu Zaúčtování odpisu podle skutečných výkonů za dané Ú období (= aktualizace odpisového plánu včetně odpisu na jednotku výkonu) Odpis = výkon * odpis na jednotku výkonu

37 07 ČÚS 708 - Odpisování dlouhodobého majetku - Komponentní způsob Na pomezí rovnoměrného a výkonového způsobu Možnost pro ÚJ, a to pouze pro některé stavby a samostatné movité věci (typicky budovy) Identifikace komponenty při sestavení odpisového plánu (např. plášť budovy, střecha budovy, konstrukce budovy,...) Komponenta se odpisuje samostatně (odděleně) Odpisový plán obsahuje také rozdělení zůstatkové ceny a rozdělení oprávek dle jednotlivých komponent Při výměně komponenty změna ocenění DM Analytika pro ÚS 08 a SÚ 551 dle jednotlivých komponent DM včetně jeho oprávek se vykazuje jako celek!

38 07 ČÚS 708 - Odpisování dlouhodobého majetku - Rovnoměrný, výkonový a komponentní způsob DM vč. jeho TZ se odpisuje po celou dobu jeho používání Při bezúplatných převodech mezi vybranými ÚJ (odpisuje jiná vybraná ÚJ) se nenavazuje na původní odpisování! Nejpozději při inventarizaci ÚJ ověřuje odpisový plán, zejm.: –předpokládanou dobu používání DM –vliv provedeného technického zhodnocení –aktualizace odpisu na jednotku výkonu při výkonových odpisech –další...

39 07 ČÚS 708 - Odpisování dlouhodobého majetku - Zjednodušený způsob Základní způsob odpisování, jednoduchost na úkor informačního přínosu Pro každou odpisovou skupinu pevně stanovená doba odpisování (příloha) Při bezúplatných převodech mezi vybranými ÚJ nabývající ÚJ přebírá celý odpisový plán, pokračuje v odpisování Nově pořízený použitý DM (kromě bezúplatných převodů): –nezobrazují se případné předchozí odpisy a oprávky

40 07 ČÚS 708 - Odpisování dlouhodobého majetku - Zjednodušený způsob - Příloha č. 2 Účetní odpisová skupina Stanovená doba používání v letech I5 II8 III12 IV20 V30 VI50 VII80

41 07 ČÚS 708 - Odpisování dlouhodobého majetku - Dooprávková k 31.12.2011 (1.1.2013 pro PO) ÚJ, která neodpisovala a přechází na rovnoměrný, výkonový nebo komponentní způsob: vždy kategorizace (příloha) a vždy odhad zbývající doby použitelnosti a poté: –a) ÚJ zná okamžik zařazení DM i výši ocenění → prostý dopočet oprávek (trojčlenka) + sestavení odpisového plánu –b) ÚJ nezná ocenění → reprodukční pořizovací cena a postup podle a) + sestavení odpisového plánu –c) ÚJ nezná okamžik zařazení DM → oprávky = 40% ocenění DM + sestavení odpisového plánu –d) ÚJ nedokáže (zdůvodnění) odhadnout zbývající dobu použitelnosti → její stanovení podle tabulky v příloze + sestavení odpisového plánu

42 07 ČÚS 708 - Odpisování dlouhodobého majetku - Dooprávkování k 31.12.2011 (1.1.2013 pro PO) ÚJ, která neodpisovala a přechází na zjednodušený způsob: ≠ nově pořízený použitý DM! vždy kategorizace (příloha) vždy zbývající doba použitelnosti (příloha) vždy doba pro dooprávkování (příloha) prostý dopočet oprávek (trojčlenka) dle tabulky v příloze

43 07 ČÚS 708 - Odpisování dlouhodobého majetku - Dooprávkování - zjednodušený způsob - Příloha 4 Účetní odpisová skupina Stanovená zbývající doba používání v letech Stanovená doba pro provedení dopočtu oprávek k 31. prosinci 2011 I3 2 II5 3 III7 5 IV12 8 V18 12 VI30 20 VII48 32

44 07 ČÚS 708 - Odpisování dlouhodobého majetku - Dooprávkování k 31.12.2011 (1.1.2013 pro PO) ÚJ, která odpisovala DM: vždy klasifikace (příloha), vždy odhad doby použitelnosti a poté 2 možnosti: 1) prostý dopočet oprávek (trojčlenka), přičemž: –dopočtené oprávky > skutečné oprávky → dooprávkování –dopočtené oprávky < skutečné oprávky → neúčtuje se 2) dopočet oprávek podle pevně stanovených dob (příloha) AD 1) pouze v odůvodněných případech (vnitřní předpis + komentář k ÚZ): –oprávky = 40% ocenění DM –oprávky dle doby pevně stanovené (příloha)

45 07 ČÚS 708 - Odpisování dlouhodobého majetku - Dlouhodobý nehmotný majetek U zjednodušeného způsobu: –odpisy podle pevně stanovených dob odpisování (příloha) –dooprávkování podle odhadu ÚJ v rámci pevně stanovených dob U ostatních způsobů na základě posouzení ÚJ, tj. přiměřeně podle pravidel pro tyto způsoby pro DHM (včetně dooprávkování), tedy –doba použitelnosti –intenzita používání (lze i výkonový odpis) –prostý dopočet dooprávkování (trojčlenka) –...

46 07 ČÚS 708 - Odpisování dlouhodobého majetku - DNM - zjednodušený způsob - Příloha č. 3 Dlouhodobý nehmotný majetek Stanovená doba používání v letech audiovizuální dílo, software a obdobné produkty 3 nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, licence a obdobná práva a ostatní DNM s výjimkou studií, záměrů, analýz, plánů a obdobných produktů 8 studie, záměry, analýzy, plány a obdobné produkty 30

47 07 ČÚS 708 - Odpisování dlouhodobého majetku - Postupy účtování odpis DM (od 1. 1. 2012, 1. 1. 2013 u PO): 551 / 07x, 08x dooprávkování DM (31. 12. 2011, 1. 1. 2013 u PO): 406 / 07x, 08x v souvislosti s transfery: –rozpuštění poměrné části SÚ 403 do výnosů dle výše odpisů: 403 / 67x –rozpuštění poměrné části SÚ 403 dle výše oprávek (DM pořízený z investiční dotace a již odpisovaný): 403 / 401

48 07 ČÚS 708 - Odpisování dlouhodobého majetku - Vnitřní předpisy Nezbytné zajistit tok informací do účtárny (workflow) a zapojení majetkových pracovníků – odpovědné osoby pro odhad doby životnosti a zatřídění majetku Který majetek kterým způsobem odpisovat Pravidla pro zatřídění majetku do odpisových skupin (zejm. DM přímo nevyjmenovaného v příloze) Hranice významnosti pro zaúčtování zůstatkové ceny DM Postup a pravidla pro dooprávkování (zejm. u jiných způsobů než zjednodušeného) Postup a pravidla pro inventarizaci, zejm. pravidelné posuzování zbývající doby životnosti

49 08 Předpokládaný vývoj účetní legislativy prezentováno MF ČR na poradě s kraji

50 08 Předpokládaný vývoj účetní legislativy - zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. úpravy povinností vybraných účetních jednotek ve vztahu k CSÚIS, vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - příspěvkové organizace, které nejsou konsolidovanou účetní jednotkou podle tohoto zákona, u nichž o tom rozhodne jejich zřizovatel nový odstavec 6 pro oceňování - v případě svěření majetku do správy nebo bezúplatného převodu od zřizovatele podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v tomto případě účetní jednotka při ocenění majetku navazuje na výši ocenění v účetnictví účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala. úprava části V. - Inventarizace majetku a závazků - souvislost s novou vyhláškou 6)V návaznosti na změnu zákona o účetnictví budou předkládány m.j. změna zákona o obcích, krajích v tom smyslu, že zastupitelstvu je vyhrazeno schvalovat účetní závěrku k rozvahovému dni a schvalovat účetní závěrky k rozvahovému dni zřízených příspěvkových organizací.

51 08 Předpokládaný vývoj účetní legislativy - prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. úvahy nad novým syntetickým účtem pro majetek určený k prodeji (alternativa další část přílohy s rozborem jednotlivých majetků, § 14 - Dlouhodobý hmotný majetek účet 032 - jen movité předměty účet 021 - nemovité kulturní památky, účet 029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek - odstranění demonstrativního výčtu zvířat pro nadbytečnost, uspořádací účty - dojasnění znění - pokud víme, že TZ přesáhne hranice až v následujícím roce, tak přeúčtujeme na 04x (nikoli odúčtování do nákladů), § 20 - Zásoby - zrušení bodu g), kdy součástí zásob jsou další movité věci s oceněním pod 40.000 a dobou použitelnosti delší než jeden rok, vymezení účtu 111 - Pořízení materiálu - do okamžiku převod na sklady (nyní chybné znění do okamžiku spotřeby),

52 08 Předpokládaný vývoj účetní legislativy - prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. § 22 - Krátkodobé pohledávky návrhy nových obsahových vymezení účtů 311 a 315 - současné "soukromoprávní vztahy" snaha nahradit jiných pojmem např. "vztahů, které nejsou výkonem státní moci".. účet 314 - snaha upravit okamžik vypořádání.. další změna názvu účtů 346 - 349 (jen názvu, nikoli obsahového vymezení) 346, 347 -... za organizacemi vládní části 348, 349 -... za organizacemi municipální části ! požadavek na tvorbu OP i k účtu 315 - kraje zásadně nesouhlasí, MF ČR argumentuje nesystémovostí tvorby OP jen k některým pohledávkám OP není třeba tvořit k pohledávkám, kde není protistranou výnos.

53 08 Předpokládaný vývoj účetní legislativy - prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. předběžná informace - PO zahrnuté do konsolidačního celku nebude nadále moci vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu diskuse nad hladinou významnosti - návrh MF 10 mil. aktiv nebo cizích zdrojů nebo nákladů nebo výnosů změna názvu účtu 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody změna názvu účtu 408 - Opravy minulých období (snaha definovat kritérium významnosti 0,3 % aktiv netto nebo 260.000 Kč - významné tehdy, pokud ovlivní úsudek uživatele informace), návrh nového účtu - "Závazky k osobám mimo veřejný sektor" - např. vůči NNO, aktivace - mínusový náklad, nikoli výnos (samostatné účty 506 - 508, 516) - argumentace mezinárodními účetními předpisy, úprava obsahového vymezení účtu 521 - patří sem DPN (upozorněno na možné problémy v důsledku výpočtů základů pro odvody a příděl FKSP),

54 08 Předpokládaný vývoj účetní legislativy - prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. reálná hodnota - rozsáhlá diskuse nad smyslem účtování, zejména u prodejů majetků PO.. rozpouštění přecenění - návrh výsledkově 564, 664, letos zřejmě 549 a 649, varianta zcela nový účet, výkaz Příloha zrušení části A.10 zrušení části C.1 - C.6 nová část - položka s hodnotou účtu 403 rozpuštěného do výnosů nová část - rozbor účtů 564 a 664 ve vztahy k rozpouštění reálné hodnoty podrozvaha - kritérium krátkodobosti a dlouhodobosti - do/nad roku od vzniku, nikoli do konce účetního období § 69 - opravy nákladů a výnosů - doplněno "nevýznamné".

55 09 Aktuálně řešené problematiky

56 09 Aktuálně řešené problematiky - reverse charge x DPH shledané riziko pro čerpání dotací, silný tlak na vyřešení situace a vyjádření příslušných institucí, naposledy uplatněno kraji ve vnějším připomínkovém řízení k novele DPH ÚSC nebudou z daného systému vyjmuty, ze strany MF byl jménem I. náměstka ministra financí zaslán na jednotlivé resorty dopis s upozornění na změnu ve způsobu uplatňování DPH s požadavkem na prověření pravidel čerpání a vykazování dotací a případnou aktualizaci v návaznosti na úpravu zákona o DPH, v současné době probíhají v rámci MF diskuse mezi zástupci odboru nepřímých daní, účetnictví a státního rozpočtu, jejíchž cílem je zmapování dopadů dané problematiky na účetnictví a výkaznictví s cílem nastavení jednotlivých metodických pravidel interpelace ministra pro místní rozvoj - Kamil Jankovský - "nic se nemění a DPH je nadále uznatelný výdaj".

57 09 Aktuálně řešené problematiky - reverse charge x DPH DPH z těchto specifických plnění v režimu reverse charge je součástí celkového zúčtování s FÚ a v rámci něho je těžko (z pohledu rozpočtové skladby) identifikovatelná je možná i varianta, že budeme mít z pohledu plnění reverze charge něco odvést, ale jiné vstupy nás dostanou do celkové pozice nadměrného odpočtu a v tom je shledováno to riziko, aby někdo nehledal přímo konkrétní finanční tok, ještě třeba na výpisu z banky... řešení - všechny jsou alespoň částečné špatné: rozúčtovat vypořádání s FÚ zvláštní položky pro reverse chargy "aktivace" výdajových položek "není problém".. úvahy MF o zvláštních položkách pro DPH - vyvedení z 5362.

58 09 Aktuálně řešené problematiky - vztahy statutárního města x městské části na přelomu 2010/2011 ze strany MF ČR rozporován způsob účtování (rozpočtování) vztahů magistrátu města Brna a městských částí vzájemné vztahy zachycování přes konsolidační položky (typicy 4121 * 5321), tento způsob zkresluje (nadhodnocuje) příjmy a výdaje (v úrovni výkazu sestaveného na úrovni účetní jednotky), v situaci konsolidace financování (půjčky) zkresluje i saldo příjmů a výdajů, město Brno pro vnitřní účely řeší sestavením výkazu na úrovni konsolidace okresu, pro MF ČR tento postup nepřijatelný, červen 2011 - předběžný návrh řešení ze strany MF ČR - od 2012 "plusování, mínusování" - používá Praha.... úprava RS - ZJ pro převody městským částem... NÁZOR BRNA ???

59 09 Aktuálně řešené problematiky - dokončení procesu finančního vypořádání s MF ČR DOTACE NA VOLBY - situace v březnu 2011 vyřešena tak, že: v případě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nebylo prozatímně vykryto přečerpání města Brna ve výši Kč 1.259.677,94 v případě voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí nebylo prozatímně vykryto přečerpání města Znojmo ve výši Kč 423.527,00 spojením částky, která zůstala na účtu JMK z vratek obcí, a částky, která byly nyní (8.6.2011) zaslány z MF ČR, vznikly tedy částky nárokované výše uvedenými městy a těmto byly tyto částky dne 10.6.2011 uvolněny. DOTACE NA SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANU DĚTÍ - 8 obcí s rozšířenou působností požadovalo v rámci finančního vypořádání této dotace doplatek výdajů. Ze strany MF ČR byly tyto nároky uznány a částky tedy byly po přijetí na účet JMK dne 8.6.2011 obcím neprodleně odeslány dne 10.6.2011. DOTACE NA VYBRANÁ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ - SOUČÁST SOUHRNNÉHO FINANČNÍHO VZTAHU - městu Brno uznán nárok na doplatek ve výši Kč 160,00

60 10 Zaslané a ostatní dotazy

61 10 Zaslané dotazy V příloze zasílám k nahlédnutí soupis dlouhodobého majetku s historickou cenou pořízení - postupně jak se navyšovala (4 – 10 – 20 – 30 -40 tis. Kč). Účastnily jsme se školení, kde bylo doporučeno vyžádat si stanovisko KrÚ ve věci dooprávkování ve 100% výši pořizovací ceny k 31.12.2011. Jak v tomto případě bude vypadat účetní zápis? Jaká je jiná doporučená metoda? Jaký vliv budou mít odpisy na rozpočet? Bude se provádět souběžně s účetní operací odpisy do nákladů a současně tvorba fondů i bankovní krytí investičního fondu – pokud ano, jaká bude rozpočtová skladba? Je nutno vytvořit samostatný bankovní účet pro investiční fond? (U p.o. je to jasné, ale ty neúčtují s rozpočtovou skladbou).

62 11 Inventarizace dle vyhlášky č. 270/2010 Sb. Postřehy ze školení Ing. Nejezchleb

63 do roku 2010 řešeno jen zákonem o účetnictví - § 29 a § 30, precizace technické stránky procesu, přičemž uniká vlastní smysl a přínosy (vnitřní předpisy), vyhláška ukládá nové povinnosti, většina z nich je však již ve stávajících směrnicích zapracována, aktualizace směrnic - sjednocení pojmů s vyhláškou, doplnění rozšíření povinností, povinně aplikována poprvé pro inventarizační práce k jakékoliv účetní závěrce sestavované k okamžiku po 1. 1. 2011. 11 Inventarizační vyhláška - 270/2010 Sb.

64 Základní cíle inventarizace § 29 zákona Účetní jednotky inventarizací zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví a zda nejsou dány důvody pro účtování o položkách podle § 25 odst. 3 majetek existuje.... (manko, přebytek, schodek), posouzení, zda není nutno tvořit opravné položky (ostatní zúčtovatelný rozdíl), Další úkoly mimo zákon rovnoměrné odepisování - posouzení adekvátnosti odpisového plánu, aktualizace reálné hodnoty?... inventarizační komise by se měla hodnotou zabývat.. je reálná hodnota v daný čas ještě adekvátní?.. význam pro uživatele výkazů... sledování případného neoprávněného užívání - zejména při inventurách nemovitosti, případná opatření týkající se péče řádného hospodáře, posouzení likvidace (obecný požadavek) - efektivní kroky při nakládání zbytkovým majetkem. 11 Inventarizační vyhláška - 270/2010 Sb.

65 Vybrané formální požadavky vyhlášky č. 270/2010 Sb. pravidla pro sestavování plánu inventur - v § 3 odst. 1 písm. a) víceletá "supersměrnice" pro jeho sestavování - na čí návrh, do kdy... + každoroční plán inventur nové požadavky na plán inventur víceletá "supersměrnice" pro jeho sestavování - na čí návrh, do kdy... pravidla pro jmenování inventarizačních komisí - § 3 odst. 1 písm. c) zejména znalosti - nejméně dvoučlenná komise význam u velkých účetních jednotek, malá obec se starostou a účetní? vymezení pojmu inventarizační položka a část inventarizační položky - § 2 písm. h, i) položka - třeba 028 nebo i část 028.0xxx část inventarizační položky - konkrétní majetek, včetně souboru. 11 Inventarizační vyhláška - 270/2010 Sb.

66 Vybrané formální požadavky vyhlášky č. 270/2010 Sb. pomocná evidence - § 2 odst. j) vše, co je využitelné pro zjišťování skutečných stavů - například údaje týkající se karet majetku (bližší popis věcí), faktury apod. "U MNĚ - CO POMŮŽE ZINVENTARIZOVAT" inventurní evidence - § 2 odst. k) účetní záznamy vznikající nově v průběhu inventury (pokud nemají jiné speciální pojmenování uvedené ve vyhlášce) - např. dokument řešící problematiku záměn jednotlivých položek jiná evidence - § 2 odst. l) fakticky to samé jako u a), nicméně rozdíl je v tom, že není vedeno u účetní jednotky, ale nezávisle na ní (údaje z katastru nemovitostí, centrální evidence sbírek apod.) "VENKU" inventarizační rozdíl - např. chybí majetek, přebývá... zúčtovatelný rozdíl - širší pojem, veškeré zúčtování v souvislosti s inventurami (např. opravná položka zaúčtovaná v souvislosti s inventurami - např. draze nakoupený pozemek se jeví jako nepotřený). 11 Inventarizační vyhláška - 270/2010 Sb.

67 Věcné záležitosti vyhlášky č. 270/2010 Sb. odsouhlas pohledávek a závazků - § 3 odst. 1 písm. j) stanoví výši ocenění pohledávek a závazků, od které bude prováděno vzájemné odsouhlasení jednotlivých pohledávek a závazků a zajišťuje jejich odsouhlasení má význam, ale pro sporné pohledávky, po splatnosti apod., militantní výklad by přinesl jen problémy, vrátí se jen určité %, stanovit raději vyšší hranici a konkrétní případy, odsouhlasovat závazky? požadavky na nezaměnitelnou identifikaci (inventarizační identifikátor) - § 9, § 3 odst. 2 pokud vzhledem k charakteru hmotného majetku nelze označení fyzicky připojit k majetku, může být označení připojeno k účetnímu záznamu, který popisuje tento majetek nebo jiným způsobem dokládá jeho existenci problém např. u komunikací - musí být řešeno popisem např. ve stylu "odtud potud" inventarizace prostřednictvím třetích osob - § 4 odst. 5 lze jejich prostřednictvím provést i celou inventarizaci, využití např. pro PO a předaný majetek.. 11 Inventarizační vyhláška - 270/2010 Sb.

68 Věcné záležitosti vyhlášky č. 270/2010 Sb. inventarizace "cizích věcí" - § 6 odst. 5 Předmětem fyzické inventury je také skutečný stav majetku, který nemá vybraná účetní jednotka ve vlastnictví nebo nemá k němu příslušnost hospodaření, ale který se nachází na pozemcích, v budovách nebo jiných prostorech, které má tato vybraná účetní jednotka ve vlastnictví nebo k nim má příslušnost hospodaření, pokud mohou z této skutečnosti vznikat pro vybranou účetní jednotku práva nebo povinnosti. nejkontroverznější ustanovení celé vyhlášky, logika ustanovení je však správná - cíl odhalovat neoprávněné využívání obecního majetku, např. v souvislosti s pronájmem apod. problém dostatku informací k danému majetku - nutná spolupráce s majetkáři apod. 11 Inventarizační vyhláška - 270/2010 Sb.

69 Věcné záležitosti vyhlášky č. 270/2010 Sb. otázka fyzických inventur pozemků... - § 6 odst. 4 V případě, kdy vybraná účetní jednotka nemovitý majetek běžně užívá, není nutné ověřovat jeho existenci vizuálně. Ověřovat vizuálně existenci nemovitého majetku není nutné též v případě, kdy vybraná účetní jednotka prokáže skutečný stav tohoto majetku na základě fotografické nebo obdobné dokumentace. opět problematické ustanovení - co to je "běžně užívá" ? záměr druhé věty byl též jiný, než vyplývá z ustanovení... ! vyhláška chce fyzickou inventuru pozemků.., co je takřka nemožné... doporučení: přes INTERNET ověřit stav pozemků, dá se tisknout, řešit problémové pozemky - zastavěné apod. - NEJEFEKTIVNĚJŠÍ ZPŮSOB ODHALENÍ NEOPRÁVNĚNÉHO POUŽÍVÁNÍ. 11 Inventarizační vyhláška - 270/2010 Sb.

70 Rekapitulace potřebných úprav ve vnitřních směrnicích - směrnice k inventarizaci by měla obsahovat: Pravidla pro jmenování členů inventarizační komise (dále jen „IK“) Rozsah pravomocí a rozsah činností členů IK Stanoví podmínky pro zjišťování skutečného stavu, způsob používání měření, vážení…, odchylky Zajištění podmínek pro provádění inventarizace skutečnost= stav v účetnictví Stanoví povinnost součinnosti zaměstnanců s IK Kompetenční a odpovědnostní řád za průkazné záznamy k inventarizaci včetně vydání podpisových vzorů Stanoví postupy pro oceňování zásob Stanoví, od jaké výše budou pohledávky ověřované u dlužníků Stanoví povinnost využití jiných evidencí – KN, ortofotomapy Postupy pro zjišťování inventarizačních rozdílů Oběh dokladů pro zúčtovatelné rozdíly Úplnost účetnictví – vztah od prvotních dokladů do účetnictví, nejen vazba - vycházet prvotně z účetnictví a pak dohledávat skutečnost k účetnictví Postupy pro vyhodnocení závěrečné zprávy 11 Inventarizační vyhláška - 270/2010 Sb.

71 Přílohou směrnice by měly být: Vzor inventurního soupisu Vzor závěrečné zprávy Postupy zjišťování při fyzické a dokladové inventuře Příp. Metodika k proškolení IK Plán inventur Obecná část – postup pro sestavování plánu inventur Klasický „příkaz k inventarizaci“ (každoroční) - s obsahem: jmenování IK, seznam inventurních soupisů, harmonogram provádění inventur a inventarizace, harmonogram rozdílové inventarizace, soupisy k rozdílové inventarizaci, koordinace, pokud inventuru provádí třetí osoba seznam identifikátorů zápis o proškolení IK 11 Inventarizační vyhláška - 270/2010 Sb.

72 Přílohou směrnice by měly být: Vzor inventurního soupisu Vzor závěrečné zprávy Postupy zjišťování při fyzické a dokladové inventuře Příp. Metodika k proškolení IK Plán inventur Obecná část – postup pro sestavování plánu inventur Klasický „příkaz k inventarizaci“ (každoroční) - s obsahem: jmenování IK, seznam inventurních soupisů, harmonogram provádění inventur a inventarizace, harmonogram rozdílové inventarizace, soupisy k rozdílové inventarizaci, koordinace, pokud inventuru provádí třetí osoba seznam identifikátorů zápis o proškolení IK 11 Inventarizační vyhláška - 270/2010 Sb.

73 Další porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu září 2011

74 Děkujeme Vám za pozornost Oddělení financování obcí odboru ekonomického Krajský úřad Jihomoravského kraje Ing. Ludmila Hrachovinová Ing. Antonín Špaček, tel. 541 65 2233 Ing. Jana Tomková, tel. 541 65 2200 Ing. Marek Kurka, tel. 541 65 2202

75


Stáhnout ppt "Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 28. červen 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google