Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nová opatření na podporu odborného vzdělávání Akční plán podpory odborného vzdělávání 2013+ III. konference projektu VIP Kariéra II - KP Praha 12. prosince.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nová opatření na podporu odborného vzdělávání Akční plán podpory odborného vzdělávání 2013+ III. konference projektu VIP Kariéra II - KP Praha 12. prosince."— Transkript prezentace:

1 Nová opatření na podporu odborného vzdělávání Akční plán podpory odborného vzdělávání 2013+ III. konference projektu VIP Kariéra II - KP Praha 12. prosince 2012

2 1. Koncepce a současné trendy 2

3 Koncepce DZ vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011- 2015)  DZ vychází z Programového prohlášení vlády: -Podpora rozvoje odborného středního vzdělávání a posílení jeho prestiže. -Podpora technického školství pro zajištění a rozvoj kvalitní obslužné a řídící struktury technických odvětví. -Získání a udržení kvalitních a motivovaných učitelů a zajištění jejich co nejlepší přípravy a profesního rozvoje. Akční plán podpory odborného vzdělávání -APOV 2008, průběžné hodnocení APOVu (leden 2012), APOV 2013+ (leden 2013) -PS pro řešení problematiky OV => posílení úlohy vlivu na OV + koordinace 3

4 Struktura žáků ve SŠ 4 z toho je cca 38 % žáků orientováno na technické vzdělávání z toho je cca 53 % žáků orientováno na technické vzdělávání

5 Podíl žáků ve středních školách s odborným zaměřením, kteří se vzdělávají v přírodovědných nebo technických oborech 5

6 Počty žáků v technických a přírodovědných oborech => porovnání se zahraničím 6 SŠ VŠ

7 Vývoj podílu nezaměstnaných čerstvých absolventů středních a vyšších odborných škol podle skupin oborů vzdělání (2007-2011) 7

8 Závěry ze statistik Struktura žáků v jednotlivých kategoriích oborů vzdělání je v čase „vyrovnaná“. Nedostatek absolventů SŠ ve vybraných oborech vzdělání je dán zejména demografickým poklesem. 8 Řešením je zejména MOTIVACE

9 Role PREDIKCE kvalifikačních potřeb MOTIVAČNÍ Regulační 9

10 Kritéria rozvoje RgŠ – SŠ (regulace) Zařazování nebo posilování oborů: -v souladu s předpokládanými nebo očekávanými budoucími potřebami trhu práce -u unikátních nebo jedinečných oborů je nutná dohoda v rámci Asociace krajů s MŠMT V rámci optimalizace sítě SŠ: -při redukci kapacit SŠ => utlumování oborů, jejichž absolventi vykazují vyšší míru nezaměstnanosti -nepředpokládá se vznik nových SŠ  potřeba predikce kvalifikačních potřeb 10

11 2. Motivace žáků 11

12 Kariérové poradenství a informování veřejnosti Systémový model KP 12 MŠMT řešení problémů, kterým žáci čelí v průběhu vzdělávání proces výběru nebo změny vzdělávací dráhy prevence předčasných odchodů ze vzdělávání speciální pedagogická centra (pro žáky se zdravotním postižením) MPSV řešení situací spojených s přechodem ze vzdělávání do světa práce podporu při hledání pracovního uplatnění a zvýšení zaměstnatelnosti Další NÚV: Centrum kariérového poradenství NVF: Středisko podpory poradenských služeb

13 Kariérové poradenství a informování veřejnosti Slabé stránky KP 13 1.Počáteční a další vzdělávání výchovných poradců je spíše zaměřeno na pedagogické a psychologické poradenství než na kariérové poradenství. 2.Spojování funkce pedagogického a psychologického poradenství s kariérovým poradenstvím. 3.Nedostatečná provázanost s trhem práce. 4.Nízké využití potenciálu třídních učitelů.

14 Opatření na podporu kariérového poradenství -Počáteční a další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti kariérového poradenství v základních školách a středních školách. -Zkvalitnění poradenských služeb v oblastech metodiky poradenství i vlastní poradenské činnosti poskytovaných přímo řízenými organizacemi MŠMT. -Spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Úřadem práce ČR a sdruženími zaměstnavatelů a zřizovatelů škol v oblasti kariérového a celoživotního poradenství. -Spolupráce základních a středních škol při realizování tematického okruhu Svět práce v základních školách v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy. 14

15 Praktické vyučování na ZŠ -RVP ZV modul Člověk a svět práce -závisí pouze na dobrovolnosti ZŠ (problematika personálních a materielních podmínek) Opatření: -praktické vyučování vrátit zpět do ZŠ -využití potenciálu SŠ, vytvoření podmínek -tam kde není prokazatelně možné využít potenciál SŠ => možnost využít dotačních programů 15

16 Podpora polytechnického vzdělávání na ZŠ – IPo Investiční prostředky -podpora nákupu pracovních stolů, vybavení dílen, dílenský nábytek, nástroje, stroje apod. -podpora stavebních úprav škol Rozvoj a podpora ZŠ s komunitou v obci -spolupráce se SŠ -spolupráce se zaměstnavateli – navázání spolupráce při dodávkách odpadového materiálu pro práci v dílnách ZŠ, navázání spolupráce s instruktory, zkušenými mistry, exkurze ZŠ do firem -zapojení rodičů dětí nebo jiných občanů z komunity do výuky (odborný asistent učitele) a do vedení zájmového vzdělávání při ZŠ v oblasti „Člověk a svět práce“ Podpora pedagogických pracovníků -vedení PP při začlenění „Člověk a svět práce“ do výuky, -vedení PP k využívání zajímavých motivačních a nízkonákladových udržitelných aktivit, vedení k projektovému vyučování 16

17 Podpora polytechnického vzdělávání na SŠ – IPo Investiční prostředky -vybavení laboratoří, odborných učeben, strojů, SW apod. => tam, kde není možné toto zajistit ve spolupráci se zaměstnavateli -podpora stavebních úprav škol Rozvoj a podpora spolupráce SŠ a ZŠ při real. vzdělávací oblasti „Člověk a svět práce“ -podpora zájmového vzdělávání dětí ze ZŠ učiteli ze SŠ -peer to peer programy, kde žáci SŠ vedou žáky SŠ -sdílení laboratoří a dílen pro výuku -exkurze do SŠ -společná spolupráce se zaměstnavateli – dodávky materiálu Podpora spolupráce škol v krajích -krajská setkání metodiků, vedoucích předmětových komisí, učitelů v oblasti přírodovědného vzdělávání, technického vzdělávání a matematiky -vytváření systému majákových škol, center excelence a svépomocných sítí škol 17

18 Příklad nefinanční motivace -Možnost získání výučního listu pro absolventy oborů vzdělání s maturitní zkouškou kategorie dosaženého vzdělání L (pokusné ověřování od září 2012,zapojeno 7 SŠ). 18

19 3. Spolupráce se zaměstnavateli 19

20 Podpora spolupráce škol a zaměstnavatelů -Vytvoření podmínek pro posílení role vzdělávání žáků v reálném pracovním prostředí u zaměstnavatelů. -Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol v reálném pracovním prostředí u zaměstnavatelů. -Využití odborníků z praxe při vzdělávání ve školách. -Úprava souvisejících legislativních dokumentů, které spolupráci škol a zaměstnavatelů přímo upravují nebo ji nepřímo ovlivňují + jejich transparentnost. -vytvářet modely spolupráce typu škola-zaměstnavatelé-kraj -Usilovat o sektorové dohody se zaměstnavateli v regionu o předpokládaných požadavcích na vývoj v oblasti pracovních sil -Daňové zvýhodnění zaměstnavatelů zapojených do vzdělávání.  IPn POSPOLU 20

21 4. Kvalita 21

22 Zajištění kvality odborného vzdělávání -DVPP učitelů odborných předmětů a praktického vyučování. -Zavedení vyšší míry standardizace RVP a ŠVP pro oblast praktického vyučování realizovaného na pracovištích zaměstnavatelů. -Přímá účast zaměstnavatelů a dalších sociálních partnerů: -na torbě vzdělávacích programů, -na vzdělávání, -na hodnocení průběhu a výstupů odborného vzdělávání. -Průběžné a systémové hodnocení souladu školních vzdělávacích programů s rámcovými vzdělávacími programy. -Vytvořit rámcový systém hodnocení odborného vzdělávání. 22

23 5. Financování 23

24 Co lze nyní … Střední školy => zaměstnavatelé -Umožnění školám použít část normativu na mzdové náklady smluvního partnera, spojené s realizací praktického vyučování. Zaměstnavatelé => střední školy -Limit odpočtu hodnoty darů od základu daně až 10 %. -Daňová uznatelnost limitovaného účelového motivačního příspěvku. 24

25 Opatření v oblasti FINANCOVÁNÍ V rámci financování RgŠ a)Zohlednění specifik: -oborů vzdělání v souladu s potřebami trhu práce a zaměstnavatelů (potřeba predikce) -škol zajišťujících vzdělání ve třídách, kde je vyučováno několik oborů vzdělání b)rozvojové programy (např. EXCELENCE pro SŠ, malonákladové učebnice, DVPP u zaměstnavatelů) c)ESF: Šablony pro SŠ, IPn POSPOLU Stipendia -Umožnit vydání stipendijního řádu (se souhlasem zřizovatele ) podle něhož bude možno žákům a studentům poskytovat kromě prospěchového stipendia i jiné stipendium. Daňové odpočty -DZ MŠMT ČR 2011-2015: MŠMT + MPO => MF (POSPOLU) 25

26 Děkuji Vám za pozornost 26 Petr BANNERT vedoucí oddělení středního vzdělávání (O211) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 143 e-mail: Petr.Bannert@msmt.czPetr.Bannert@msmt.cz www: http://www.msmt.czhttp://www.msmt.cz


Stáhnout ppt "Nová opatření na podporu odborného vzdělávání Akční plán podpory odborného vzdělávání 2013+ III. konference projektu VIP Kariéra II - KP Praha 12. prosince."

Podobné prezentace


Reklamy Google