Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro žadatele Výzva č. 78 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.1 Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro žadatele Výzva č. 78 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.1 Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro žadatele Výzva č. 78 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.1 Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách srpen 2011

2 Obsah Evropský sociální fond v ČR Výzva Informační systémy Projektová žádost Předložení žádosti Hodnocení žádosti Kde hledat informace Kontakty

3 Evropský sociální fond v ČR ESF MPSV ŘO ZS ESF – rozvoj zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora rovných příležitostí MPSV – orgán zodpovědný za řízení pomoci z ESF v ČR ŘO – řídící orgán OP LZZ (odbor řízení pomoci z ESF MPSV) – metodická činnost, správa systémů Monit7+ a Benefit7 ZS – zprostředkující subjekt (oddělení implementace ESF a IOP MPSV) – zprostředkovává informace mezi ŘO a žadatelem / příjemcem podpory

4 Výzva č. 78 Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách Alokace – 45 000 000 Kč Podporované aktivity –podpora procesů střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb –podpora zavádění, realizace a vyhodnocení procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na místní úrovni, tj. na úrovni obce/obcí v kontextu §94 písm.d) zákona o sociálních službách a střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Cílové skupiny –zadavatelé sociálních služeb –poskytovatelé registrovaných sociálních služeb –uživatelé sociálních služeb

5 Výzva č. 78 Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách Žadatelé –obce a organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti –svazky obcí –NNO – o.p.s., o.s., církevní právnické osoby –poskytovatelé registrovaných sociálních služeb Žadatel musí být přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu. Výše finanční podpory –min. 500 000 Kč –max. 5 000 000 Kč

6 Výzva č. 78 Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách Partnerství –s finančním příspěvkem – nemohou být organizační složky státu a územní samosprávné celky (tj. obce, příspěvkové organizace obcí) –bez finančního příspěvku –role partnera (Příručka pro žadatele) Zvážit partnerství a počet partnerů – administrativní náročnost, možnost spolupráce v rámci aktivit

7 Výzva č. 78 Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách Délka trvání projektu –maximálně 24 měsíců –ukončení realizace nejpozději do 30. 6. 2015 Předpokládaný termín zahájení projektu –březen 2012 Přílohy výzvy –omezení způsobilých výdajů –návod na vyplnění monitorovacích indikátorů v Benefit7

8 Výzva č. 78 Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách Překryv individuálního a grantového projektu –komunitní plánování v jednom regionu lze finančně podpořit z individuálního i grantového projektu –nesmí se financovat stejné aktivity z obou projektů –plánování na obecní úrovni může jít do větší hloubky či pokryje oblasti, které krajské plánování nepokrývá vůbec –komunitní plánování na obecní úrovni v návaznosti na plánování kraje

9 Informační systémy IS Monit7+ –Systém pro věcný a finanční monitoring OP LZZ Benefit7 –On-line aplikace k vyplnění projektové žádosti Monit7+Benefit7 ZS Příjemce

10 Projektová žádost Vyplnění žádosti v aplikaci Benefit7+ https://www.eu-zadost.cz/uvod.aspx D6 – Průvodce vyplněním projektové žádosti Instalace certifikátů Registrace a přihlášení uživatele Nabídka aplikace Obecná pravidla aplikace Technické problémy: benefit7@mpsv.cz

11 Projektová žádost Popis projektu –cíle co nejkonkrétněji –zdůvodnění potřebnosti projektu –rizikovost projektu a popis řízení rizik Klíčové aktivity –podrobný popis –vazba na cíle projektu –vazba na výstupy/výsledky –vazba na příslušné náklady v rozpočtu

12 Projektová žádost Cílové skupiny –konkrétní popis z hlediska vymezení ve výzvě –popis zapojení cílové skupiny –vazba aktivit projektu na potřeby cílové skupiny –popis výsledku, přínosu projektu pro cílovou skupinu Harmonogram realizace –reálné nastavení harmonogramu

13 Projektová žádost Rozpočet –způsobilost výdajů – nezbytnost pro realizaci projektu – návaznost na klíčové aktivity, efektivita –nezpůsobilost výdajů - vymezení v Metodice způsobilých výdajů OP LZZ (D5) –limity pro osobní náklady a zařízení/vybavení stanovené v Příloze č.1 výzvy –přiměřenost rozpočtu vzhledem k výstupům projektu (v případě nepřiměřenosti nižší bodové ohodnocení, krácení) –kalkulace jednotlivých nákladů v rozpočtu (stanovení jednotkové ceny, výpočet jednotkové ceny/počtu jednotek)

14 Projektová žádost Celkové způsobilé náklady = přímé + nepřímé způsobilé náklady Přímé náklady –Osobní náklady –Cestovné –Zařízení a vybavení –Nákup služeb

15 Projektová žádost Osobní náklady –zaměstnanci příjemce nebo partnera s finančním příspěvkem –přímá práce na projektu na základě pracovní smlouvy, DPP, DPČ –mzdy a platy v čase a místě obvyklé –jeden pracovník nemůže být zaměstnán na projektech ESF celkově na více než 1,6 úvazku. Cestovné –zahraniční služební cesty (vyhláška MF) –cestovné zahraničních expertů (per diems) –náklady na tuzemské pracovní cesty zaměstnanců příjemce a partnerů jsou nepřímé náklady

16 Projektová žádost Zařízení a vybavení (max. 20 % z přímých nákladů) –nové a použité vybavení a zařízení –drobný hmotný majetek –odpisy vlastního dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku –výukový materiál/pomůcky –nájem, splátky operativního a finanční leasingu –neodpisovaný hmotný (nižší než 40 tis. Kč) a nehmotný (nižší než 60 tis. Kč) majetek

17 Projektová žádost Nákup služeb (max. 60 % z přímých nákladů) –výdaje spojené s dodáním služeb –postup pro výběr dodavatelů a uzavírání smluv s nimi se řídí Metodickým pokynem pro zadávání zakázek (D9) Příklady –analýzy –dotazníková šetření –nájem prostor pro jednání pracovních skupin –vytvoření katalogu sociálních služeb

18 Projektová žádost Křížové financování –hmotný majetek nad 40 tis. Kč –výdaje na nábytek bez ohledu na výši pořizovací ceny –stavební úpravy přesahující 40 tis. Kč za každou jednotlivou účetní položku za účelem usnadnění přístupu a pohybu osobám se zdravotním postižením

19 Projektová žádost Nepřímé náklady –náklady, které nejsou přímo spojené s realizací klíčových aktivit –zahrnují některé náklady spojené s administrací projektu (kopírování, tisk pro administraci a publicitu, zajištění publicity, personalistiky, účetnictví ad.) –taxativní vymezení v Metodice způsobilých výdajů OP LZZ a v příloze výzvy

20 Projektová žádost Stanovení nepřímých nákladů –nepřímé náklady se stanovují jako procento k celkovým přímým nákladům po odečtení křížového financování Přímé náklady projektu bez křížového financování Podíl nepřímých nákladů > 0,5 mil. Kč a ≤ 4 mil. Kč18 % > 4 mil. Kč a ≤ 5 mil. Kč16 %

21 Projektová žádost Monitorovací indikátory –stanovené hodnoty jsou v případě schválení projektu k podpoře závazné –do žádosti uvést popis a způsob naplňování Druh indikátoru Kód národního číselníku Název indikátoru Výstupy07.41.00Počet podpořených osob - celkem 07.45.00Počet podpořených organizací - celkem 07.57.00Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů Výsledky07.46.13Počet úspěšných absolventů kurzů celkem

22 Projektová žádost Stanovení hodnoty indikátorů v žádosti 7.41.00 - jednou započítaní účastníci vzdělávání 7.45.00 - organizace žadatele + partnera/partnerů 7.57.00 - komunitní plán, katalog sociálních služeb 7.46.13 - počet osvědčení ze vzdělávání Vzdělávat se mohou pouze koordinátoři / metodici, kteří jsou přímo zapojení do procesu plánování, v kurzech akreditovaných MPSV

23 Projektová žádost Přílohy –povinné (právní subjektivita žadatele, IPRM) –nepovinné –všechny nahrát do Benefit7 (pouze v případě nedostatečné kapacity aplikace přiložit na CD) Kontrola žádosti –v tištěné verzi Čestné prohlášení –podpis statutárního zástupce

24 Předložení žádosti Formální náležitosti –finalizace v aplikaci Benefit7 –2 výtisky –sešití, přelepení, podpisy, přílohy, označení obálky –možné technické problémy, přetíženost Benefitu před ukončením výzvy - dostatek času na finalizaci a předložení žádosti Termín –nejpozději 7. 9. 2011 do 12 hodin (doručené poštou nebo osobně) –po stanoveném termínu nelze žádost předložit

25 Hodnocení žádosti Formální hodnocení –Všechna formální kritéria jsou opravitelná –V případě 3 a více chyb vyřazení žádosti z dalšího hodnocení Hodnocení přijatelnosti –Kritéria přijatelnosti jsou neopravitelná –V případě chyby vyřazení žádosti z dalšího hodnocení Seznam formálních kritérií a kritérií přijatelnosti: vytištěná projektová žádost / Příručka pro žadatele

26 Hodnocení žádosti Věcné hodnocení –2 individuální externí hodnotitelé –Pokud se hodnocení výrazně liší, projekt hodnotí třetí –Příručka pro hodnotitele projektů http://www.esfcr.cz/folder/4626/ http://www.esfcr.cz/folder/4626/ Výběrová komise –Projekty s více než 65 body za obecná kritéria Předpokládaný termín vyhlášení výsledků –4 – 5 měsíců po ukončení výzvy v závislosti na počtu přijatých žádostí

27 Kde hledat informace Webový portál ESF v ČR www.esfcr.czwww.esfcr.cz –Výzvy –Aktuality –Semináře –Dokumenty –Realizované projekty –Upozornění na odstávky aplikace ESF Fórum https://forum.esfcr.cz/node/discussion.php?ident =205&1274863724 https://forum.esfcr.cz/node/discussion.php?ident =205&1274863724 –Dotazy elektronickou cestou prostřednictvím zřízeného klubu

28 Kde hledat informace Desatero příruček OP LZZ D1 Příručka pro žadatele D5 Metodika způsobilých výdajů OP LZZ D6 Průvodce vyplněním projektové žádosti D8 Metodika monitorovacích indikátorů D9 Metodický pokyn pro zadávání zakázek http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/desatero-op-lzz

29 Kontakty Ing. Věra Nouzová – projektová manažerka E-mail: vera.nouzova@mpsv.czvera.nouzova@mpsv.cz Mgr. Barbara Vávrová – projektová manažerka E-mail: barbara.vavrova@mpsv.czbarbara.vavrova@mpsv.cz Adresa: MPSV, oddělení 824 – oddělení realizace programů – sociální integrace a služby Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2

30 Děkujeme za Vaši pozornost a přejeme mnoho štěstí při podávání žádostí o podporu z OP LZZ


Stáhnout ppt "Seminář pro žadatele Výzva č. 78 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.1 Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách."

Podobné prezentace


Reklamy Google