Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz Seminář k výzvě OP LZZ č. 69 – Představení výzvy, žadatelé, typy projektů, témata projektů a Desatero.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz Seminář k výzvě OP LZZ č. 69 – Představení výzvy, žadatelé, typy projektů, témata projektů a Desatero."— Transkript prezentace:

1 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Seminář k výzvě OP LZZ č. 69 – Představení výzvy, žadatelé, typy projektů, témata projektů a Desatero OP LZZ Mgr. Šárka Poláková, oddělení metodiky polakova@mvcr.cz Seminář k výzvě OP LZZ č. 69 – Vzdělávání pro územní veřejnou správu Představení výzvy, žadatelé, typy projektů, témata projektů a Desatero OP LZZ Mgr. Šárka Poláková, oddělení metodiky polakova@mvcr.cz

2 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Představení výzvy OP LZZ č. 69 Název výzvy – Výzva k předkládání GP 4.1 – Vzdělávání pro územní veřejnou správu Datum vyhlášení – 24. 9. 2010 Aplikace Benefit7 je otevřená od 24.9.2010 Datum ukončení – do vyčerpání finančních prostředků alokovaných pro tuto výzvu, nejdéle však do 30. 11. 2010 do 15 h Celková alokace na výzvu – 200.000.000,- Kč (170.000.000,- Kč z ESF, 30.000.000,- Kč kofinancování žadatelem) Typ projektů – grantové projekty Limity finančních prostředků na projekt: Minimální objem celkových způsobilých výdajů na projekt je 1.000.000,- Kč (režim grantových projektů) Maximální objem celkových způsobilých výdajů na projekt je 10.000.000,- Kč

3 Výzvu naleznete na webu: www.osf-mvcr.cz výzvy/OP LZZ/ Přehled výzev z OP LZZ/Výzva 69 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

4 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Kdo může žádat? = oprávnění žadatelé Obce (zákon o obcích č. 128/2000 Sb., zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností); Kraje (ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávních celků; č. 129/2000 Sb., o krajích – krajské zřízení);

5 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Cílové skupiny výzvy = na koho musejí být zaměřené aktivity územní samosprávné celky a úřady územních samosprávných celků, jejich orgány a jejich zaměstnanci politici územních samosprávných celků včetně volených zastupitelů územních samosprávných celků

6 Typy projektů Podporovány budou regionální projekty. Regionální grantové projekty jsou určeny pro cílové skupiny na území jednoho kraje a musí mít dopad na území kraje, pro který byly schváleny. Sídlo žadatele (předkladatele regionálního projektu) může být kdekoliv na území České republiky (vč. Prahy). www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

7 www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporované činnosti = typy aktivit, které se mohou objevit v projektech aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti veřejné správy a veřejných služeb včetně zavádění sledování výkonnosti a kvality úřadů veřejné správy a analytické činnosti k identifikaci prostoru pro zlepšení a k návrhům řešení skrze vzdělávání rozvoj vzdělávacích programů, vytváření nových vzdělávacích programů a vzdělávání cílové skupiny Z hlediska podporovaných aktivit se jedná o projekty, jejichž uskutečnění představuje klíčovou podmínku pro naplňování strategie „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“, schválené usnesením vlády č. 757/2007.

8 Podporované oblasti vzdělávání 1) Strategické plánování a řízení 2) Finanční plánování a řízení 3) Procesní řízení 4) Projektové řízení 5) Právo a legislativa (specifické vzdělávání, např. veřejné zakázky) 6) Vzdělávání vedoucích pracovníků – manažerské vzdělávání 7) Implementace moderních metod řízení ve VS (CAF, BSC, EFQM atp.) 8) Řízení a rozvoj lidských zdrojů 9) Komunikační a prezentační dovednosti, měkké dovednosti 10) Vzdělávání v oblasti korupce - její prevence a eliminace 11) Vzdělávání v oblasti hodnocení vlivů veřejných politik / intervencí z veřejných zdrojů na území samosprávných celků. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

9 Podporované doprovodné aktivity 1) Aktualizace či upřesnění analýzy vzdělávacích potřeb ve vazbě na podporované oblasti výzvy. 2) Implementace prostředí pro potřeby e-learningu včetně systému pro webcast (pouze v případě, pokud si bude žadatel vytvářet obsah vzdělávání vlastními kapacitami). 3) Sestavení a rozvoj interních lektorských týmů. 4) Pořízení potřebného vybavení jako je PC pro lektory, dataprojektor, tabule, promítací plátno atp. Tyto položky je potřeba důkladně zdůvodnit včetně popisu využití nakoupeného vybavení v době udržitelnosti projektu a opět jsou relevantní pouze ve vazbě na vzdělávání realizované vlastními kapacitami organizace. Nelze vybavovat celé učebny, zvláště učebny počítačové. 5) Hodnocení efektivnosti prováděných vzdělávacích aktivit, zavedení systému zpětné vazby a jejího zjišťování (projekt by měl obsahovat popis technik a nástrojů hodnocení vzdělávacích aktivit). Bližší specifikace podporovaných činností i podmínek výzvy je součástí přílohy č. 1 výzvy. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

10 Akreditace vzdělávacích kurzů V rámci výzvy jsou přípustné pouze vzdělávací programy akreditované u MVČR –Veškeré informace k akreditacím se nacházejí zde: http://www.mvcr.cz/clanek/vzdelavani-ve-verejne-sprave-a-akreditace- vzdelavacich-instituci-676573.aspx?q=Y2hudW09NQ%3D%3D http://www.mvcr.cz/clanek/vzdelavani-ve-verejne-sprave-a-akreditace- vzdelavacich-instituci-676573.aspx?q=Y2hudW09NQ%3D%3D Vzdělávací program musí být akreditován před jeho realizací. Pokud byl kurz akreditován již dříve, musí mít nyní pro příjemce charakter nové, nadstavbové aktivity Akreditace musí být platná po celou dobu realizace daného kurzu. Dokládání akreditace –jako příloha žádosti o dotaci nebo příloha monitorovací zprávy Podmínka získávání popřípadě dokládání akreditace neplatí pro kurzy určené cílové skupině „politici územních samosprávných celků včetně volených zastupitelů územních samosprávných celků“ vzhledem k tomu, že nemají povinnost se vzdělávat dle zákona č. 312/2002 Sb. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

11 Omezení výzvy Žadatel předloží seznam obcí, které deklarovaly zájem o školení organizované žadatelem, které bude současně sloužit jako čestné prohlášení účastníka (obce/kraje) o tom, že shodného kurzu se neúčastní v rámci jiného projektu (viz Příloha 2 výzvy – Prohlášení orgánu obce/kraje). Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

12 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Aktivity, které nelze podpořit V rámci výzvy nebudou podpořeny projekty, jejichž součástí je realizace zahraniční pracovní cesty, vzdělávání v oblasti IT, jazykové vzdělávání. V rámci výzvy je žadatel oprávněn podat pouze jeden projekt. V rámci výzvy není přípustné partnerství Nákup software je v rámci způsobilých výdajů projektu limitován částkou 60 tis. Kč (položka v rozpočtu projektu).

13 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Kontaktní osoby Kontaktní adresa pro osobní předání žádosti: Ministerstvo vnitra ČR Odbor strukturálních fondů – Sekretariát odboru Jindřišská 34 110 00 Praha 1 Kontaktní osoba pro výzvu: Ing. Magda Šimonová, magda.simonova@mvcr.cz

14 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Desatero OP LZZ D1_Příručka pro žadatele D2_Příručka pro příjemce D3_Horizontální témata D4_Manuál pro publicitu D5_Metodika způsobilých výdajů OP LZZ D6_Průvodce vyplněním projektové žádosti D7_Veřejná podpora a podpora de minimis (není relevantní) D8_Metodika monitorovacích indikátorů D9_Metodický pokyn pro zadávání zakázek D10_ Pokyny pro vyplnění monitorovacích zpráv o realizaci projektu a jejich příloh Dokumenty jsou dostupné na webové adrese: http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/desatero-op-lzz

15 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Prostor pro Vaše dotazy


Stáhnout ppt "Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz Seminář k výzvě OP LZZ č. 69 – Představení výzvy, žadatelé, typy projektů, témata projektů a Desatero."

Podobné prezentace


Reklamy Google