Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novelizace účetních předpisů od 1. 1. 2016 14. 12. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novelizace účetních předpisů od 1. 1. 2016 14. 12. 2015."— Transkript prezentace:

1 Novelizace účetních předpisů od 1. 1. 2016 14. 12. 2015

2 Připravované změny legislativy od roku 2016 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví prováděcí vyhláška - č. 410/2009 Sb. technická vyhláška - č. 383/2009 Sb. inventarizační vyhláška - č. 270/2010 Sb. – pouze formální úprava – odkazy na jiné předpisy konsolidační vyhláška - č. 312/2014 Sb. vyhláška o FKSP - č. 114/2002 Sb. novelizace ČÚS 2

3 Zákon o účetnictví novelizace zákonem 221/2015 Sb. (ve sbírce zveřejněn 10. 9. 2015, platnost od 1. 1. 2016) důvodem implementace směrnice Rady EU praktické dopady na VÚJ minimální mimo jiné opětovné zavedení jednoduchého účetnictví (netýká se VÚJ) úpravy informací uváděných v příloze k ÚZ 3

4 Zákon o účetnictví – zásadní změny kategorizace účetních jednotek v závislosti na aktivech, obratu a počtu zaměstnanců – mikro ÚJ, malé ÚJ, střední ÚJ, velké ÚJ (různé povinnosti) VÚJ vždy velkou ÚJ (v povinnostech často výjimky, tzn. prakticky bez dopadu) definován subjekt veřejného zájmu – banky – pojišťovny – penzijní společnosti – zdravotní pojišťovny – firmy, které jsou emitenty investičních cenných papírů k obchodování na evropském regulovaném trhu 4

5 Zjednodušený rozsah účetnictví v závislosti na konsolidaci upraven § 9 odst. 3 a 4 zákona o účetnictví příspěvkové organizace vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, pokud tak rozhodne jejich zřizovatel (bez ohledu na konsolidaci) pro PO JMK žádné změny, tzn. všechny PO ve zjednodušeném rozsahu 5

6 Návrh novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. formální úpravy a zpřesnění (např. investiční fond x fond investic, dohady) ostatní zásoby - + věci nabyté za účelem bezúplatného předání (ne mezi VÚJ) repo obchody – nová úprava technické zhodnocení – „zpřesnění“ definice a zrušení uspořádacích účtů (045 a 044) změny ve struktuře Přílohy fondy - ? 6

7 Repo obchody poskytnutí/přijetí finančních aktiv (CP) za hotovost se současným závazkem přijmout/poskytnout finanční aktivum za hotovost a úrok kolaterál – finanční aktivum poskytnuté jako zajištění (nové SÚ v podrozvaze) úprava účtování (hotovost x pohledávka/závazek, kolaterál – v rozvaze se neúčtuje) 7

8 Technické zhodnocení definice v § 55 odst. 4 doplněna o: Náklady vynaloženými na technické zhodnocení se rozumí souhrn nákladů na dokončený zásah do jednotlivého dlouhodobého majetku. + zrušení uspořádacích účtů => zvýšení právní jistoty, že se účetní pojetí liší od daňového (úhrn za rok) 8

9 Technické zhodnocení II. „dokončený zásah“ - ? vypořádání připomínek – doporučeno stanovit ve vnitřní směrnici ÚJ, co dokončený zásah znamená (sama dokáže nejlépe posoudit stav a povahu majetku včetně charakteru zásahů) např. technická návaznost (podmíněnost) zásahů, řešení jednoho problému 9

10 Příloha A.4 – doplnění kolaterálů A.5 – splatné závazky zrušeny – nově informace dle § 18 odst. 3 písm. b) zákona – tzn. IČ + informace o zápisu do veřejného rejstříku uváděná na obchodních listinách (Krajský soud v Brně, spisová značka …) 10

11 Příloha A.6 + A.7 – informace o skutečnostech, které existovaly ke konci rozvahového dne jako podmínky či situace/nejisté podmínky zrušeny a nahrazeny -> A.6 nově informace dle § 19 odst. 6 zákona – důsledky a kvantifikace ekonomických dopadů významných událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení ÚZ 11

12 Příloha B.1 – B.4 – informace o repo obchodech – zrušeny nově B.1 nahrazuje dřívější A.8 – podmíněnost právních účinků vkladu do katastru nemovitostí B.2 nahrazuje dřívější A.9 – nekrytí FI B.3 – nová položka - § 68 odst. 3 novelizované vyhlášky – VÝZNAMNÉ informace o vzájemně zúčtovaných částkách včetně jejich vysvětlení 12

13 Příloha část F (fondy) – technické úpravy v souvislosti s novelou zákona 250/2000 Sb. – fond investic – investiční příspěvky od zřizovatele – investiční dotace ze státní fondů a jiných veřejných rozpočtů (dříve investiční příspěvky ze státních fondů) 13

14 Fondy oblast fondů PO de facto beze změn! přes počáteční náznaky řešení, nakonec avizovány změny účetní legislativy až v souvislosti s úpravou rozpočtových pravidel původní záměr zrušení § 66 odst. 8 a odúčtování nekryté části 416/401 nebyl ani v návrhu rozeslaném k připomínkám (tvorba a čerpání pak pouze v případě skutečného přesunu finančních prostředků - analytické členění peněžních prostředků) 14

15 Krytí FI – MS 6/2015 mimo postupu při ověření krytí FI dle § 66 odst. 8 i zúčtování „fiktivních“ zůstatků z důvodu ČRIT nejprve postup jako v roce 2014 (zúčtování „běžného“ nekrytí FI) následně odúčtování části nekryté z titulu tvorby z odpisů krytých ČRIT celková částka za roky 2013,2014 a 2015 MD 416 / D 401 15

16 Tvorba FI v roce 2016 během I.Q 2016 bude upřesněno metodickým sdělením předpokládaný postup: – tvorba FI ve výši odpisů snížených o výnosy z titulu časového rozlišení přijatých IT 16

17 Návrh novely technické vyhlášky technické úpravy (přesunutí Seznamu ÚJ, rušení neaktivních ZO/NZO atd.) PAP – soulad s vyhl. 410/2009 Sb. + zejména dílčí zjednodušení oproti současnému stavu Pomocný konsolidační záznam – nový „výkaz“ pro PO s PAP 17

18 PAP zrušení „konsolidovaného“ partnera transakce P22 (majetkové účty, oprávky, opravné položky + RF – finanční dary) zrušení „konsolidovaného“ partnera transakce P21 u SÚ 547, 551, 552, 553, 554, 556, 558, 644 a položky 56499, 66499 zrušení vykazování průměrné marže doplnění kontaktní osoby (jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo) – osoba schopná poskytnout doplňující informace, bude sloužit i jako kontakt při řešení rozdílů KRK (ekonom/účetní PO) 18

19 Pomocný konsolidační záznam nový „výkaz“ – na požádání MF – ověření nejasností při konsolidačních úpravách budou spuštěny nové „konsolidační“ KRK – zejména pro účely vysvětlení významných rozdílů (10 mil. Kč?), ale i v jiných případech krátké lhůty – aktuálně 10 dní od požadavku technické řešení ? – SW (XML - MF>JMK>PO>JMK>MF) zpočátku by měla být nastavena vysoká hladina významnosti => minimum případů 19

20 PKZ – navrhovaná podoba 20 popis požadavku

21 Návrh novely konsolidační vyhlášky bez dopadu na PO zejména změny legislativně technického charakteru (soulad s ostatními účetními předpisy atd.) od roku 2016 příspěvkové organizace konsolidovanými ÚJ: – PO bez PAP – na základě výkazů (bez dopadu) – PO s PAP – na základě rozšířeného PAP (nové části + partneři P2X + pomocný konsolidační záznam?) + vzájemné odsouhlasování pohledávek a závazků 21 PKP

22 Vzájemné odsouhlasování týká se pouze PO předávajících PAP ve vztahu ke konsolidovaným ÚJ povinnost provést odsouhlasení pohl. a záv. před předáním účetních záznamů (mimo zjevně sporných) - § 22 konsolidační vyhlášky ÚJ si stanoví hranici, od které bude odsouhlasovat (pokud ne =>0) – PO JMK doporučujeme pro rok 2016 hranici 500 tis. Kč (stejně jako JMK) forma – prozatím neupřesněna 22

23 Příklady hranic významnosti pro odsouhlasování Výčet konsolidovaných jednotek 2015 ( http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/ucetni-vykaznictvi-statu/vycet-konsolidovanych-jednotek-statu-a-d ) http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/ucetni-vykaznictvi-statu/vycet-konsolidovanych-jednotek-statu-a-d 23 Účetní jednotkaHranice (Kč)Účetní jednotkaHranice (Kč) Město Kralupy n. Vltavou100Poslanecká sněmovna10 000 000 HZS JMK50 000ČOI (pohledávky)28 315 584,24 ČSÚ150 000RRRS Jihovýchod100 000 000 NKÚ500 000MFČR200 000 000

24 Návrh novely vyhlášky o FKSP navýšení základního přídělu: – od 1. 1. 2016 na 1,5 % z ročního objemu nákladů na platy – od 1. 1. 2017 na 2 % z ročního objemu nákladů na platy 24

25 Novelizace ČÚS pouze návrhy k připomínkám 701, 703, 704, 706, 707, 708, 709, 710 úpravy v souvislosti s novelami vyhlášek navrhována zásadní úprava darů na investice (703+704) – investiční dar účtován jako transfer na SÚ 403 (zjednodušeně 241/403 a 401/416 – bude upřesněno MS) – časové rozlišování se všemi důsledky jako u IT 25

26 Další důležité informace

27 Nahrazení zákona č. 320/2001 Sb. zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, by měl být zrušen a nahrazen zákonem o řízení a kontrole veřejných financí plánovaná účinnost od 1. 1. 2017 ? zatím v připomínkovém řízení, konečná verze a platnost se prozatím nedá předpokládat (4. verze k připomínkování – zásadní připomínky) 27

28 Cíle návrhu nového zákona vymezení odpovědnosti za zavedení řízení a kontroly veřejných financí zvýšení ochrany veřejných prostředků odstranění duplicitních kontrol prováděných orgány finanční správy posílení nezávislosti interního auditu 28

29 Řízení a kontrola veřejných financí zahrnuje řídící a kontrolní mechanismy a interní audit cílem je chránit VF a zajistit nakládání 3E za nastavení bude odpovídat ředitel PO s přihlédnutím k identifikovaným rizikům 29

30 Řízení a kontrola veřejných financí upouští se od příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní řídící ekonomickou kontrolu budou provádět: – hodnotitel (předběžné hodnocení – nový prvek) – ověřovatel – schvalovatel 30

31 Zveřejňování účetních závěrek poslední povinný úkon spojený s obdobím povinnost dle § 21a zák. 563/1991 Sb. a § 66 písm. c) zák. 304/2013 Sb. = uložení ÚZ do Sbírky listin OR u příslušného rejstříkového soudu (kompletní ÚZ = rozvaha, VZZ, příloha) nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované závěrky (do konce následujícího účetního období) po schválení zřizovatelem 31

32 Způsob zveřejnění MS 8/2011 zastaralé, bude aktualizováno aktuální postup a technické požadavky na vložení na odkazu https://or.justice.cz/ias/ui/specifikaceSL https://or.justice.cz/ias/ui/specifikaceSL 32

33 Sankce za nezveřejnění neuposlechnutí výzvy rejstříkového soudu – pořádková pokuta do výše 100 tis. Kč dle § 37 zák. 563/1991 Sb. je nezveřejnění správním deliktem, za který hrozí pokuta do výše 3 % hodnoty aktiv celkem (od 2016 netto, do 2016 brutto) prozatím dostatečně nevymáháno, ale „peněz není nikdy dost“ 33 Aktiva nettoMožná pokutaAktiva nettoMožná pokuta 20 mil. Kč600 000 Kč100 mil. Kč3 000 000 Kč 50 mil. Kč1 500 000 Kč12 mld. Kč360 000 000 Kč

34 Děkuji za pozornost Ing. Martin Minář minar.martin@kr-jihomoravsky.cz Tel. 541 65 2242 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Novelizace účetních předpisů od 1. 1. 2016 14. 12. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google