Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IAS 1 - Sestavování a zveřejňování účetní závěrky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IAS 1 - Sestavování a zveřejňování účetní závěrky"— Transkript prezentace:

1 IAS 1 - Sestavování a zveřejňování účetní závěrky
Cíl : - srovnatelnost s ÚZ předchozích období - srovnatelnost s ÚZ jiných podniků

2 Součásti účetní závěrky
rozvaha výsledovka výkaz o změnách ve vlastním kapitálu výkaz peněžních toků účetní pravidla a vysvětlující komentáře

3 Zásady uplatňované při ÚZ
věrné zobrazení trvání činnosti podniku nezávislost účetních období kontinuita a konzis-tence vykazování významnost a agregace zákaz kompenzace srovnatelnost údajů

4 Rozvaha - minimální požadavky
Budovy, pozemky a zařízení investice do nemovitostí nehmotná aktiva finanční investice investice vykázané dle ekvivalenční metody biologická aktiva zásoby obchodní pohledávky a ostatní pohledávky hotovost a pen.ekviv. obchodní a ostatní závazky rezervy

5 Rozvaha - minimální požadavky pokr.
finanční závazky (bez položek vykázaných dříve) daňové závazky a pohledávky menšinové podíly vlastní kapitál a fondy Další zveřejňované údaje - dlouhodobá aktiva v rozčlenění - závazky a pohledávky členěné dle subjektů - zásoby - rezervy - vlastní kapitál členěný dle druhů a splacenosti ad.

6 Minimální obsah rozvahy dle IAS/IFRS (horizontální forma) Aktiva
Název firmy Rozvaha k ….……20xx měna (v …. měn.j) Aktiva Pasiva Pozemky, budovy a zařízení Závazky Investice do nemovitostí Obchodní a jiné závazky Nehmotná aktiva Rezervy Investice oceňované ekvivalenční metodou Finanční závazky (nezahrnuté v jiných pol.) Odložené daňové pohledávky Závazky z titulu běžných daní Finanční aktiva (nezahrnutá do jiných pol.) Odložené daňové závazky Pohledávky z titulu běžných daní Závazky, které jsou součástí celků určených k prodeji Biologická aktiva Aktiva držená k prodeji Vlastní kapitál Zásoby Emitovaný kapitál a rezervní fondy Obchodní a jiné pohledávky Menšinový podíl Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

7 Výkaz zisku a ztráty vertikální s účelovým členěním nákladů a výnosů:
Název firmy Výkaz zisku a ztráty za 20xx měna (v …. měn.j) Tržby (revenues) -Náklady prodeje (costs of sales) Hrubý zisk (hrubá marže) Ostatní výnosy -Odbytové náklady -Správní náklady -Ostatní náklady Zisk/ztráta běžného období

8 Výkaz Cash-flow CF z provozní oblasti CF z investiční oblasti
Počáteční stav peněžních prostředků Zisk +/- Úprava o nepeněžní operace +/- Změny položek rozvahy v oblasti prac. kapitálu CF z provozní oblasti +/- změny položek rozvahy v oblasti dlouh. majetku CF z investiční oblasti +/- změny položek rozvahy v oblasti dlouh. zdrojů CF z financování CF celkem (z provozní obl.+z investiční obl.+ z financování) Konečný stav peněžních prostředků

9 Výkaz změn ve vlastním kapitálu
Druh změny Zákl. kapitál Emisní ážio Fond z přecenění Rezerv- fond Stat. fondy Nerozd. zisk Zisk běž. období Celkem Počáteční stav 1000 100 50 130 120 1500 Příděl do rez. fondu + 10 - 10 - Výplata dividend - 60 Příděl do fondu odměn + 20 - 20 Výplata odměn zaměstnancům - 50 Přecenění budovy + 100 Přecenění cen. papírů Nerozdělený zisk minulých let + 30 - 30 Konečný stav 60 70 160 1510


Stáhnout ppt "IAS 1 - Sestavování a zveřejňování účetní závěrky"

Podobné prezentace


Reklamy Google