Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aneta Marková Finanční rámec grantových projektů z OP VK pro prioritní osy 1 a 3, oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3 a 3.2 ORR, Krajský úřad Kraje Vysočina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aneta Marková Finanční rámec grantových projektů z OP VK pro prioritní osy 1 a 3, oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3 a 3.2 ORR, Krajský úřad Kraje Vysočina."— Transkript prezentace:

1 Aneta Marková Finanční rámec grantových projektů z OP VK pro prioritní osy 1 a 3, oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3 a 3.2 ORR, Krajský úřad Kraje Vysočina

2 Aneta Marková  Veřejná podpora  Financování  Limity finanční podpory  DPH  Křížové financování  Zálohové platby  Druhy výdajů  Nezpůsobilé výdaje  Způsobilé výdaje  Přímé a nepřímé náklady  Rozpočet projektu 25.9.2016

3 Aneta Marková 25. září 2016 Veřejná podpora  podpora poskytnutá z veřejných prostředků, narušuje hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určitou skupinu/podnik/odvětví  neslučitelná se společným trhem – je zakázaná Oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3 Poskytované prostředky nemají charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie (bývalý článek 87 Smlouvy o ES). Oblast podpory 3.2 Grantové projekty podpořené v rámci tohoto globálního grantu zakládají svým charakterem veřejnou podporu.  v rámci této výzvy bude poskytnuta podle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 smlouvy na podporu de minimis  výše veřejné podpory nesmí přesáhnout 200 000 EUR v rozhodném tříletém období

4 Aneta Marková 25.9.2016 Forma a míra financování Grantové projekty budou podporovány formou nevratné finanční pomoci (dotace). Na poskytnutí finanční pomoci není právní nárok. OP VK je financován z Evropského sociálního fondu (ESF) 85% a z veřejných prostředků České republiky (SR ČR) 15%.

5 Aneta Marková 25.9.2016 Oblast podpory 1.1 Celková alokovaná částka:83 441 977,92 Kč Minimální částka pro jeden grantový projekt: 1 000 000,00 Kč Maximální částka pro jeden grantový projekt: 10 000 000,00 Kč Oblast podpory 1.2 Celková alokovaná částka:21 635 935,88 Kč Minimální částka pro jeden grantový projekt: 1 000 000,00 Kč Maximální částka pro jeden grantový projekt: 10 000 000,00 Kč

6 Aneta Marková 25.9.2016 Oblast podpory 1.3 Celková alokovaná částka:31 230 392,13 Kč Minimální částka pro jeden grantový projekt: 1 000 000,00 Kč Maximální částka pro jeden grantový projekt: 10 000 000,00 Kč Oblast podpory 3.2 Celková alokovaná částka:47 359 262,62 Kč Minimální částka pro jeden grantový projekt: 1 000 000,00 Kč Maximální částka pro jeden grantový projekt: 4 500 000,00 Kč

7 Aneta Marková Daň z přidané hodnoty Způsobilost DPH jako uznatelného výdaje se posuzuje vzhledem k aktivitám projektu. Příjemce není plátce DPH DPH je způsobilým výdajem, neboť si příjemce nemůže nárokovat odpočet DPH na vstupu. Příjemce je plátce DPH Způsobilá je ta část DPH, na kterou není u daného přijatého plnění nárok na odpočet. 25.9.2016

8 Aneta Marková 25.9.2016 Křížové financování V rámci realizace grantových projektů z OP VK je umožněno tzv. křížové financování. Smyslem křížového financování je umožnit v projektech financovaných z ESF úhradu také některých výdajů, které jsou obvykle způsobilými výdaji pouze v rámci pravidel financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj, za podmínky, že tyto výdaje jsou nezbytné pro dosažení cílů realizovaných projektů a mají přímou vazbu na tyto projekty. V rámci této výzvy bude umožněno křížové financování v maximální výši 9 % z celkových způsobilých výdajů grantového projektu.

9 Aneta Marková 25.9.2016 Zálohové platby Úspěšným žadatelům bude automaticky po podpisu Smlouvy o realizaci grantového projektu poskytnuta zálohová platba ve výši 20 % rozpočtovaných způsobilých výdajů. Další platby budou příjemcům poskytovány v souladu s Příručkou pro žadatele, Příručkou pro příjemce a se Smlouvou o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu OP VK. V rámci realizace grantového projektu budou žadatelům poskytnuty finanční prostředky max. do výše 90 % rozpočtovaných způsobilých výdajů projektu. Závěrečná platba vypočítaná na základě schválených skutečných způsobilých výdajů projektu bude příjemci proplacena až po schválení závěrečného vyúčtování projektu. Finanční riziko uvádějte v projektových žádostech v oddíle Rizika projektu.

10 Aneta Marková 25.9.2016 Výdaje Nezpůsobilé Způsobilé Přímé Nepřímé

11 Aneta Marková 25. září 2016 Nezpůsobilé výdaje  nelze hradit z prostředků OP VK  nejsou vynaloženy v souladu s cíli projektu, nejsou pro realizaci projektu nezbytné, nejsou přiměřené (vynaložené v souladu s principem hospodárnosti), nejsou v souladu s českou nebo evropskou legislativou  nesmí být zařazeny v rozpočtu projektu → nesplnění podmínek přijatelnosti → vyřazení  vymezeny v příručce pro příjemce (verze 5) str. 66 – 69 a v příloze č. 1této prezentace

12 Aneta Marková 25.9.2016 Způsobilé výdaje Z veřejných prostředků určených na OP VK mohou být financovány pouze způsobilé výdaje projektu. Jsou přímo a výhradně spojeny s realizací projektu, jsou součástí rozpočtu. Schválená podpora = 10 000 000 Kč → nutnost auditu (náklady na něj = způsobilý výdaj) Základní pravidla pro způsobilost výdajů  charakter výdaje (přiměřený, hospodárný, účelný a efektivní)  účel výdaje (v souladu s pravidly OP VK)  prokazatelnost výdaje (identifikovatelný a prokazatelný, doložitelný účetními doklady, zaplacený) s výjimkou nepřímých výdajů, odpisů a režijních nákladů  datum uskutečnění výdaje (vznik a úhrada v průběhu realizace, existují výjimky)

13 Aneta Marková 25.9.2016 Přímé náklady Jsou přímo přiřaditelné k určité konkrétní aktivitě projektu, vykazovány a ověřovány dle standardních postupů pravidel způsobilosti. Nepřímé náklady Nejsou nebo nemohou být jednoznačně spojené s konkrétní aktivitou. Zahrnují zejména náklady spojené s administrací projektu. Kromě nákladů na administraci sem mohou být zařazeny také náklady, které souvisí s prací s cílovou skupinou, nicméně jsou vykonávány v rámci běžných činností organizace příjemce pomoci nebo partnera a nelze je proto jednoznačně přiřadit k aktivitám projektu. Jsou způsobilé ve výši odpovídající procentní sazbě stanovené výzvou.

14 Aneta Marková 25.9.2016 Výše nepřímých nákladů Oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3 Oblast podpory 3.2 Objem přímých nákladů (bez nákladů, které spadají do křížového financování) % nepřímých nákladů Přiznaná podpora ≤ 4 mil. Kč18 % Přiznaná podpora > 4 mil. Kč16 %

15 Aneta Marková 25.9.2016 Rozpočet projektu  nedílná součást každého projektového záměru  vychází z reálných hodnot a současně v maximální možné míře předvídá případné změny a možná rizika  celkový rozpočet projektu je závazný a nelze jej překročit  v rozpočtu pouze způsobilé výdaje (tj. přímé a nepřímé)  do rozpočtu je třeba zahrnout i výdaje finančních partnerů, pokud jsou v projektu zapojení  jednotlivé aktivity projektu a výdaje spojené s jejich realizací musí být dostatečně detailně popsané a provázané s rozpočtem

16 Aneta Marková 25.9.2016 Struktura rozpočtu podle jednotlivých kapitol 1.Osobní výdaje 2.Služební cesty zahraniční 3.Zařízení 4.Místní kancelář 5.Nákup služeb 6.Stavební úpravy 7.Přímá podpora 8.Náklady vyplývající ze smlouvy 9.Přímé způsobilé výdaje (= 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 10.Nepřímé způsobilé výdaje (% z přímých způsobilých výdajů bez KF) 11. Celkové způsobilé výdaje (= 9 + 10) 12. Celkové nezpůsobilé výdaje (běžně se neuvádí) 13. Celkové výdaje projektu (= 11 + 12) 14. Příjmy projektu celkem (pokud je relevantní) 15. Zdroje připadající na nezpůsobilé výdaje (běžně se neuvádí) 16. Křížové financování (počítá se automaticky podle křížového financování zahrnutého v kapitole 3 a 6)

17 Aneta Marková 25. září 2016 Kapitola 1 – Osobní výdaje  mzdové výdaje osob (pracovníků příjemce/partnera), které mají v rámci projektu uzavřený pracovně právní vztah (PS, DPČ, DPP) a jsou přímo zapojeny do realizace projektu  hrubé mzdy (platy, odměny) a zákonné odvody zaměstnavatele (sociální a zdravotní pojištění, odvody do FKSP, zákonné pojištění zaměstnanců)  jedná se o mzdové náklady pracovníků, jejichž činnost je přiřaditelná k určité konkrétní aktivitě projektu  výše osobních výdajů nesmí přesahovat výši v daném místě, oboru a čase obvyklou (metodický dopis č. 4, verze 4.3) Pozn.: některé „administrativní“ pozice v nepřímých nákladech

18 Aneta Marková 25. září 2016 Kapitola 1 – Osobní výdaje  strukturu rozpočtu rozpracovat na úroveň jednotlivých pozic (např. projektový manažer, finanční manažer, lektor, metodik,...)  u každé pozice nutné oddělit činnosti spadající do přímých nákladů (popsat v žádosti, uvést v rozpočtu) a do nepřímých nákladů (vnitřní postupy a řízení) V jakých kapitolách projektové žádosti se objevuje? VI. Klíčové aktivity – v části náklady u jednotlivých aktivit (pouze přímé náklady) VII. Realizační tým – pouze přímé náklady IX. Rozpočet projektu vč. Komentáře – pokud dojde k překročení limitů doporučených v metodickém dopise č. 4.3 IV. Popis projektu – Vnitřní postupy a řízení (přímé i nepřímé náklady)

19 Aneta Marková 25. září 2016 Kapitola 2 – Služební cesty Tuzemské cestovné  hrazeno z nepřímých nákladů  neuvádět v rozpočtu projektu! Zahraniční cestovné  pouze v odůvodněných případech, musí být součástí projektové žádosti a rozpočtu projektu  pracovníci mající v rámci projektu uzavření pracovně právní vztah  cestovné, ubytování, stravné, nutné vedlejší výdaje  mimo EU způsobilé cesty expertů a odborných pracovníků podílející se na realizaci věcných aktivit projektu  „per diems“ pro zahraniční experty v ČR V jakých kapitolách projektové žádosti se objevuje? VI. Klíčové aktivity – v části náklady u jednotlivých aktivit (pouze přímé náklady) IX. Rozpočet projektu vč. Komentáře

20 Aneta Marková 25. září 2016 Kapitola 3 – Zařízení  nehmotný majetek do 60 000 Kč včetně  dlouhodobý nehmotný majetek  drobný hmotný majetek do 40 000 Kč/ks včetně  použitý drobný hmotný majetek  nájem zařízení, operativní leasing  daňový odpisy  výdaje na opravy a údržbu  křížové financování

21 Aneta Marková 25. září 2016 Kapitola 3 – Zařízení Nehmotný majetek  software, licence, know-how, studijní programy Drobný hmotný majetek  výukový a spotřební materiál určený pro práci s cílovou skupinou s pořizovací cenou do 40 000,00 Kč Použitý drobný hmotný majetek  nutné splnit podmínky z příručky pro příjemce Nájem zařízení, operativní leasing  nutné splnit podmínky z příručky pro příjemce Daňové odpisy  nutné splnit podmínky z příručky pro příjemce  pokud příjemce daňově odepisuje pořízený majetek, nemůže využít křížové financování, ale daňové odpisy

22 Aneta Marková 25. září 2016 Kapitola 3 – Zařízení Výdaje na opravy a údržbu  pouze k majetku, který byl pořízen v rámci projektu (z jeho způsobilých výdajů) Křížové financování  výjimka z pravidel financování ESF  pouze pro příjemce, kteří daný majetek daňově neodepisují Křížové financování – investiční část  výdaje na nábytek v pořizovací ceně nad 40 000 Kč  vybavení Křížové financování – neinvestiční část  nábytek v pořizovací ceně do 40 000 Kč  vestavěné skříně s pořizovací cenou do 40 000 Kč

23 Aneta Marková 25.9.2016 Kapitola 3 – Zařízení Položka rozpočtu může v případě nákupu techniky zahrnovat buď samostatné pořizované předměty se stejnou pořizovací cenou (např. tiskárna 1 ks, interaktivní tabule 2 ks, PC sestava 5 ks (vždy včetně klávesnice, monitoru a myši), stavebnice 50 ks, …) nebo soubor věcí (např. laboratorní vybavení 15 sad), v případě spotřebního materiálu není nutno rozepisovat do jednotlivých položek. V případě zahrnutí do rozpočtu takových položek jako odpisy, nájem, údržba, musí být zřejmé, jakého vybavení/zařízení se uplatněný výdaj týká - např. u jakého zařízení mají být uplatněny odpisy. Pokud je pro cílovou skupinu rozpočtován spotřební či kancelářský materiál, který nespadá do nepřímých nákladů (tj. nejedná se o nákup papírů, materiálu na laminování, psacích potřeb, kancelářských sponek, šanonů, desek na dokumenty, CD, DVD, audiokazet, videokazet a disket jakožto nosičů dat), je tento materiál rozpočtován v rámci kapitoly rozpočtu 3. Zařízení. Od 1. 7. 2012 bude účinný metodický dopis č. 23 – Obvyklé ceny zařízení a vybavení!

24 Aneta Marková 25. září 2016 Kapitola 3 – Zařízení Podíl kapitoly 3 na celkových způsobilých výdajích činí nejvýše 25 % včetně křížového financování! Podíl křížového financování na celkových způsobilých výdajích činí nejvýše 9 %! V jakých kapitolách projektové žádosti se tento náklad nejčastěji objevuje? VI. Klíčové aktivity – v části náklady u jednotlivých aktivit tak, aby byla jasná potřebnost pořizovaného vybavení a zařízení pro projekt IX. Rozpočet projektu XII. Výběrová řízení

25 Aneta Marková 25. září 2016 Kapitola 4 – Místní kancelář  v nepřímých nákladech Kapitola 5 – Nákup služeb  bezprostřední souvislost s realizací projektu (v souladu s cíli projektu)  člení se do položek: publikace, školící materiály, manuály – nákup na zakázku; odborné služby, studie a výzkum; výdaje na konference, kurzy; podpora účastníků (stravování, ubytování):  limit pro občerstvení 300 Kč/osobu/den, příp. 400 Kč, pokud jde o akci výjezdní spojenou s ubytováním účastníků  pro ubytování 1 500 Kč/osobu/noc v ČR (v Praze 2 000 Kč/osobu/noc)  pokud interními předpisy neupravena nižší částka jiné výdaje – např. právní poradenství, znalecké posudky, atd.

26 Aneta Marková 25. září 2016 Kapitola 5 – Nákup služeb  zahrnují se také výdaje, které zajišťuje příjemce dodávkou služby v rámci vlastní činnosti (upravuje MD č. 17)  již vydané publikace volně dostupné k zakoupení (učebnice) se zahrnují do kapitoly 3 do položky 3.3 Drobný hmotný majetek  dodavatelem služeb a dodávek a stavebních prací nemůže být osoba, která má uzavřen pracovně právní vztah s příjemcem/partnerem, a výdaje na něj jsou hrazeny z kapitoly 1 – Osobní výdaje!  jednotlivé položky rozpočtu se musí vztahovat pouze k jednotlivé pořizované službě, pokud se v projektu realizuje více charakterově obdobných služeb (např. 10 oponentur, série odborných publikací) sloučí se vždy do jedné položky Pozn.: Náklady na pořízení zásob či materiálu pro zajištění občerstvení pracovníků projektu nebo cílové skupiny patří do nepřímých nákladů!

27 Aneta Marková 25.9.2016 Kapitola 5 – Nákup služeb Podíl kapitoly 5 na celkových způsobilých výdajích činí nejvýše 49%! V jakých kapitolách projektové žádosti se tento náklad nejčastěji objevuje? VI. Klíčové aktivity – v části náklady u jednotlivých aktivit tak, aby byla jasná potřebnost pořizované služby pro projekt IX. Rozpočet projektu XII. Výběrová řízení

28 Aneta Marková 25. září 2016 Kapitola 6 – Stavební úpravy  bezprostřední souvislost s projektem – úprava pracovního místa pro osoby se zdravotním postižením / úprava prostor na realizaci aktivit s cílovou skupinou  nesmí přesáhnout 40 000 Kč – v opačném případě se jedná o rekonstrukci či modernizaci → křížové financování  stavební úpravy nad 40 000 Kč nelze provádět na majetku v pronájmu  u škol a školských zařízení možno realizovat stavební úpravy nad 40 000 Kč na majetku zřizovatele V jakých kapitolách projektové žádosti se tento náklad nejčastěji objevuje? VI. Klíčové aktivity – v části náklady u jednotlivých aktivit tak, aby byla jasná potřebnost pro projekt IX. Rozpočet projektu

29 Aneta Marková 25. září 2016 Kapitola 7 – Přímá podpora  výdaje spojené se zapojením cílové skupiny do aktivit – nespadají do nepřímých nákladů  člení se na položky: mzdové příspěvky (náhrada mzdy zaměstnavateli pro pracovníka po dobu jeho účasti na vzdělávání – 100% skutečně vyplacených mzdových nákladů vč. zák. odvodů max. do trojnásobku minimální mzdy) cestovné, ubytování, stravné doprovodné aktivity Samostatné vzdělávací akce je nutno rozepsat do jednotlivých položek a doprovodné aktivity je nutno konkretizovat do jednotlivých položek. V případě, že výdaje vztahující se k cílové skupině (především cestovné, ubytování a stravné) budou realizovány formou dodávky/služby dodavatele, rozpočtují se v kapitole 5 Nákup služeb. Jde např. o dopravu objednaným autobusem u dopravce.

30 Aneta Marková 25.9.2016 Kapitola 7 – Přímá podpora Podíl kapitoly 7 na celkových způsobilých výdajích činí nejvýše 20%! V jakých kapitolách projektové žádosti se tento náklad nejčastěji objevuje? VI. Klíčové aktivity – v části náklady u jednotlivých aktivit tak, aby byla jasná potřebnost pro projekt IX. Rozpočet projektu

31 Aneta Marková 25. září 2016 Kapitola 8 – Náklady vyplývající přímo ze smlouvy  audit (u projektů rozpočet roven 10 000 000 Kč)  publicita a bankovní poplatky v nepřímých nákladech V jakých kapitolách projektové žádosti se tento náklad nejčastěji objevuje? VI. Popis projektu – Vnitřní postupy a řízení (přímé i nepřímé náklady) IX. Rozpočet projektu (komentář)

32 Aneta Marková 25. září 2016 Kapitola 9 – Nepřímé výdaje  nejsou nebo nemohou být jednoznačně spojené s konkrétní aktivitou projektu  stanoveny % dle výzvy z přímých výdajů ponížených o křížové financování (viz tabulky v kapitole Nepřímé náklady této prezentace)  v rámci vyúčtování nejsou prokazovány jednotlivými doklady  pravidly nepřímých výdajů nejsou nijak dotčeny povinnosti organizace  vymezení nepřímých výdajů v příručce pro příjemce (verze 5) str. 61 a v příloze č. 2 této prezentace

33 Aneta Marková 25.9.2016 Kapitola 9 – Nepřímé výdaje V jakých kapitolách projektové žádosti se tento náklad nejčastěji objevuje? IV. Popis projektu – Vnitřní postupy řízení a organizace IX. Rozpočet projektu – pod rozpočtem je buňka, do které se uvede procento dle výzvy Projekty, u nichž procento nepřímých nákladů nebude odpovídat procentu stanovenému ve výzvě, budou vyřazeny z dalšího hodnocení. XIV. Publicita

34 Aneta Marková 25. září 2016 Postup při sestavení rozpočtu s nepřímými náklady  ve vazbě na klíčové aktivity vyplnit relevantní kapitoly rozpočtu projektu (splnění podmínky způsobilosti výdajů)  do přímých výdajů nesmí být zahrnuty výdaje spadající svým vymezením mezi nepřímé výdaje  v Benefitové žádosti automaticky vypočtena výše nepřímých výdajů po zadání % z výzvy  POZOR: Pohlídat celkovou výši způsobilých výdajů (je dána součtem přímých nákladů, nepřímých nákladů a křížového financování)!

35 Aneta Marková 25.9.2016 Podrobná pravidla pro jednotlivé skupiny způsobilých výdajů najdete v Příručce pro příjemce finanční podpory z OP VK (verze 5), v Příručce pro žadatele o finanční podporu z OP VK (verze 7) je pouze informativní přehled. Příručky, výzvy, metodické dopisy, prováděcí dokument a další informace jsou uveřejněné na internetových stránkách Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz a Kraje Vysočina www.vysocina-finance.cz.www.msmt.czwww.vysocina-finance.cz

36 Aneta Marková Děkuji za pozornost! Krajský úřad Kraje Vysočina Odbor regionálního rozvoje Oddělení grantových programů Žižkova 16, Jihlava 25.9.2016


Stáhnout ppt "Aneta Marková Finanční rámec grantových projektů z OP VK pro prioritní osy 1 a 3, oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3 a 3.2 ORR, Krajský úřad Kraje Vysočina."

Podobné prezentace


Reklamy Google