Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejná podpora, podpora de minimis a dočasný rámec Seminář pro žadatele – výzva č. 36 GG pro oblast podpory 1.2 Praha, 22. března 2010 Ing. Ivana Projsová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejná podpora, podpora de minimis a dočasný rámec Seminář pro žadatele – výzva č. 36 GG pro oblast podpory 1.2 Praha, 22. března 2010 Ing. Ivana Projsová."— Transkript prezentace:

1 Veřejná podpora, podpora de minimis a dočasný rámec Seminář pro žadatele – výzva č. 36 GG pro oblast podpory 1.2 Praha, 22. března 2010 Ing. Ivana Projsová

2 Právní prameny veřejné podpory Základním pramenem práva upravujícího nakládání s veřejnou podporou je Smlouva o fungování EU (dále jen „Smlouva“). Úpravu veřejné podpory obsahují zejména čl. 107 a násl. Smlouvy. Definice veřejné podpory (čl. 107 odst. 1 Smlouvy): Podpora poskytovaná v jakékoli formě státy nebo ze státních prostředků, která narušuje nebo hrozí narušit soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné se společným trhem, nestanoví-li tato smlouva jinak.

3 Právní prameny veřejné podpory Sekundárním pramenem upravujícím veřejnou podporu je zejména obecné nařízení o blokových výjimkách: Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování EU prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem Dále Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 o použití článků 107 a 108 Smlouvy na podporu de minimis Dočasný rámec – Úřední věstník C 16, 22.1.2009, s. 1-9 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:016:0001:0009:CS:PDF

4 Právní prameny veřejné podpory Veřejnou podporu je nutné posuzovat v případě, že projekt obsahuje aktivity:  poskytování mzdových příspěvků zaměstnavatelům, kteří zaměstnají propuštěné znevýhodněné zaměstnance – noví zaměstnavatelé  příspěvek na náhrady mzdy a cestovní výdaje po dobu účasti zaměstnanců v aktivitách projektu – stávající zaměstnavatelé  Nastavení veřejné podpory není předmětem hodnocení a výběru projektu, před podpisem právního aktu úspěšní žadatelé vyzváni k poskytnutí informace o veřejné podpoře v projektu.  Posuzování veřejné podpory bude až v průběhu realizace projektu

5 Právní prameny veřejné podpory Znaky veřejné podpory: 1.Poskytování veřejných prostředků 2.Zvýhodnění určitých podniků nebo odvětví výroby 3.Narušení hospodářské soutěže nebo hrozba jejího narušení 4.Ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU Je nutné zaměřit se na posouzení znaků v bodech 2 a 4, u zbývajících se naplnění předpokládá automaticky. Při posuzování je třeba zodpovědět dvě otázky:  Vykonává daný podnik (subjekt) ekonomickou činnost a představuje poskytnutí mzdových příspěvků zvýhodnění daného podniku (subjektu)?  Dojde poskytnutím mzdových příspěvků k (i potencionálnímu) ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU?

6 Právní prameny veřejné podpory Podpora de minimis: Podmínky poskytování podpory dle pravidla de minimis stanovuje nařízení komise (ES) č. 1998/2006 o použití článků 107 a 108 Smlouvy na podporu de minimis. Podpora poskytovaná podle pravidla de minimis nesmí u jednoho subjektu za tři po sobě následující účetní období přesáhnout hodnotu 200 000 EUR (odvětví dopravy – 100 000 EUR). I když se jí svým charakterem blíží, není podpora de minimis veřejnou podporou, neboť z důvodu své bagatelní výše nemůže ovlivnit obchod mezi členskými státy a ani narušit hospodářskou soutěž, a nesplňuje tak všechny čtyři znaky veřejné podpory definované v čl. 107 odst. 1 Smlouvy.

7 Právní prameny veřejné podpory Podpora de minimis: POZOR !!!! Článek 1 Oblast působnosti vymezuje oblasti, kam není možné podporu de minimis poskytnout. Český překlad je chybný – uvádí dvakrát, že není možné poskytnout podporu de minimis podnikům v obtížích, vypadlo tak odvětví uhelného průmyslu.

8 Právní prameny veřejné podpory V souvislosti se světovou finanční a ekonomickou krizí upravila Evropská komise nový nástroj poskytování veřejné podpory, kterým je tzv. dočasný rámec podpory. Změnou výzvy byla doplněna i možnost využít dočasný rámec. Dočasný rámec je zatím možné využít do 31.12.2010 (toto datum je poslední pro přiznání podpory, čerpání může probíhat i v roce 2011). Využívá se obdobně jako podpora de minimis. omezená výše podpory pro 1 subjekt – 500 000 EUR do limitu se započítává podpora de minimis poskytnutá od 1. 1. 2008 časové omezení pro poskytnutí podpory – do 31. 12. 2010 oprávnění příjemci – podniky, které nejsou v obtížích, a podniky, které jsou v obtížích, ale v obtížích nebyly k 1. 7. 2008 před poskytnutím podpory dodá příjemce poskytovateli čestné prohlášení o poskytnutých podporách podle dočasného rámce a podporách de minimis poskytnutých od 1. ledna 2008.

9 Právní prameny veřejné podpory Pravidla veřejné podpory na národní úrovni: zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje zákon č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory

10 Výzva č. 36, typy poskytované podpory Prostředky poskytované na realizaci projektů v rámci výzvy OP LZZ č. 36 budou mít charakter: podpory de minimis - maximálně 200 000 EUR pro jeden podnik za poslední tři účetní období (100 000 EUR pro podniky působící v silniční dopravě); dotace až do výše 100% způsobilých výdajů (Nařízení Komise (ES) 1998/2006) dočasného rámce veřejné podpory poskytované podle blokové výjimky na podporu na nábor znevýhodněných pracovníků v podobě subvencování mzdových nákladů (Oddíl 9, článek 40 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008) pro zaměstnávání zdravotně postižených pracovníků v podobě subvencování mzdových nákladů (Oddíl 9, článek 41 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008)

11 Výzva č. 36, typy poskytované podpory 1.Informace poskytnuté příjemcem dotace ve spolupráci s příjemcem VP/de minimis – nejpozději 1,5 měsíce před vytvořením pracovního místa, v případě de minimis – čestné prohlášení příjemce de minimis, že ve sledovaném období nečerpal de minimis/čerpal ve výši xxx 2.Posouzení veřejné podpory ze strany poskytovatele dotace 3.Informace příjemci podpory de minimis, že mu bude poskytnuta podpora de minimis 4.Oznámení o přidělení veřejné podpory/podpory de minimis – bude zasláno příjemci dotace i příjemci VP/de minimis 5.Uzavření dohody o poskytnutí příspěvku na mzdové náklady – uzavírá příjemce dotace s příjemcem veřejné podpory/podpory de minimis

12 Výzva č. 36, typy poskytované podpory V případě podpory de minimis provede poskytovatel dotace a současně i podpory de minimis (tj. odbor 45) záznam do registru podpory de minimis ve stanoveném termínu Po skončení poskytování podpory de minimis oznámí příjemce dotace skutečnou výši poskytnuté de minimis příslušnému příjemci podpory de minimis Poskytovatel dotace provede opravu výše poskytnuté podpory de minimis v registru de minimis

13 Kde je možné získat informace k VP Legislativa, judikatura a informace: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: www.compet.cz www.compet.cz Legislativa EU: http://eur-lex.europa.eu Generální ředitelství pro hosp. soutěž: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_cs.html Judikatura ESD: http://curia.europa.eu/cs/ Pravidla OP LZZ pro poskytování veřejné podpory: Poskytování veřejné podpory v projektech OP LZZ je upraveno příručkou D7 „Veřejná podpora a podpora de minimis v OP LZZ“.

14 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Veřejná podpora, podpora de minimis a dočasný rámec Seminář pro žadatele – výzva č. 36 GG pro oblast podpory 1.2 Praha, 22. března 2010 Ing. Ivana Projsová."

Podobné prezentace


Reklamy Google