Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora de minimis Praha, MŠMT 2011

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora de minimis Praha, MŠMT 2011"— Transkript prezentace:

1 Podpora de minimis Praha, MŠMT 2011 www.europace.cz

2 2 Obsah semináře 1. Úvodem 2. Podpora de minimis 3. Registr podpory de minimis 4. Diskuze

3 3 Úvodem o Článek 10 7 až 10 9 Smlouvy o fungování EU o Sekundární legislativa EU (nařízení o de minimis, de minimis v zemědělství, rybářství…) o Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje o Vyhláška č. 465/2005 Sb., o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu Prameny veřejné podpory – de minimis

4 4 Úvodem Podpory poskytované v jakékoliv formě státy nebo ze státních prostředků, které narušují nebo hrozí narušit soutěž tím, že zvýhodňují určité podnikání nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné se společným trhem. Čl. 107 odst.1 SFEU

5 5 Úvodem Veřejná podpora o je poskytována ze státních prostředků, o narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže, o zvýhodňuje určité podnikání nebo odvětví výroby, o ovlivňuje obchod mezi členskými státy. ZÁKAZ VEŘEJNÉ PODPORY! Čtyři znaky veřejné podpory

6 6 Úvodem o je podporována ekonomická činnost, ale ne nezbytně o výše podpory je do 200 000 EUR Pokud je schválen program na vzdělávání, podporu malých a středních podniků apod., doporučeno poskytovat podpory podle schválených programů Podpora de minimis až jako poslední možnost! Pokud není podporována ekonomická činnost, pravidlo de minimis se nepoužije! Kdy použít pravidlo de minimis

7 7 Úvodem Když je naplněn motivační účinek podpory Podpora musí změnit chování podniku, který je jejím příjemcem, tak, aby se tento podílel na činnosti, která přispívá k dosažení cíle veřejného zájmu a která i) By se bez podpory neuskutečnila, nebo ii) která by se uskutečnila pouze v omezeném rozsahu či jinak. Kdy použít pravidlo de minimis

8 8 Úvodem To znamená, že členský stát musí v jednotlivých případech prokázat, že podpora není použita na dotování nákladů na činnost, kterou by podnik prováděl v každém případě Příklad: Podpora vzdělávání nesmí financovat činnosti v oblasti vzdělávání, které by příjemce provedl v každém případě kvůli provozním požadavkům (věc C 40 / 2005 – Ford Genk (Úř. věst. L 366, 21.12.2006) – záměr poskytnout podporu ve výši 12,28 mil. EUR snížila Komise na 6,24 mil. EUR, neboť bylo prokázáno, že by příjemce část svých zaměstnanců školil i bez poskytnuté podpory Kdy použít pravidlo de minimis

9 9 Podpora „de minimis“ Uveřejněno v Úředním věstníku pod číslem L 379 dne 28. 12. 2006, s. 5. Podpora ve výši odpovídající de minimis a při splnění podmínek nařízení nepředstavuje veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU, a proto poskytnutí podpory nepodléhá oznamovací povinnosti. Pravidlo de minimis je založeno na předpokladu, že v převážné většině případů nemají dotace v malém objemu vliv na obchod a hospodářskou soutěž mezi členskými státy. Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006

10 10 Podpora „de minimis“ Podpora nepřesahující 200 000 € (grantový ekvivalent) za tři fiskální roky na jeden subjekt. Pro oblast silniční dopravy je stanoven limit 100 000 € Nutno kumulovat s jinou podporou, např. na vzdělávání (podle blokové výjimky) a to na stejné způsobilé výdaje) Povinnosti poskytovatele zajistit: o že není překročena uvedená hranice, o uchování údajů o poskytnuté podpoře po dobu 10 let o informovanost příjemce, že obdržel podporu de minimis Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006

11 11 Podpora „de minimis“ Jakým kurzem převádět poskytované podpory? Kurzem stanoveným EK v Úředním věstníku, resp. kurzem ECB http://www.ecb.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html http://www.ecb.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html Poskytnutí v. vyplacení podpory de minimis Překročení hranice de minimis – důsledky Žadatel má vyčerpaný limit de minimis, musí čekat 2-3 roky na možnost dalšího čerpání podpory? Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006

12 12 Podpora „de minimis“ Možné poskytnout do všech odvětví s výjimkou: o podpory podnikům v odvětví rybolovu a akvakultury o podpory podnikům v oblasti prvovýroby zemědělských produktů o podpory na činnosti spojené s vývozem do třetích zemí nebo do členských států o podpory podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží o podpory podnikům v uhelném průmyslu o podpory podnikům, které provozují nákladní silniční dopravu pro cizí potřebu, na nabývání vozidel pro tuto dopravu o podpory podnikům v obtížích Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006

13 13 Podpora „de minimis“ Možné poskytnout pouze transparentní formy podpory o lze-li předem přesně vypočíst hrubý grantový ekvivalent podpory, aniž by bylo nutné posuzovat rizika o Příklady k transparentní podpoře: o Podpory skládající se z půjček jsou považovány za transparentní podpory de minimis, byl-li hrubý grantový ekvivalent vypočten s použitím tržních úrokových měr obvyklých v době udělení grantu. Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006

14 14 Podpora „de minimis“ o Příklady k transparentní podpoře o Podporu sestávající z kapitálových injekcí nelze považovat za transparentní podporu de minimis, pokud celková částka injekce z veřejných prostředků přesáhne strop de minimis. o Podporu sestávající z opatření rizikového kapitálu nelze považovat za transparentní podporu de minimis, není-li v rámci daného režimu rizikového kapitálu poskytován kapitál každému z cílových podniků pouze do stropu de minimis. Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006

15 15 Podpora „de minimis“ o Příklady k transparentní podpoře: o Jednotlivá podpora poskytnutá v rámci určitého režimu záruk podnikům, které nejsou podniky v obtížích, se považuje za transparentní podporu de minimis, jestliže zaručená část půjčky poskytnutá podle tohoto režimu nepřesáhne 1 500 000 EUR na jeden podnik. o Jednotlivá podpora poskytnutá podle programu záruk podnikům činným v odvětví silniční dopravy, jež nejsou podniky v obtížích, je považována za transparentní podporu de minimis, nepřesáhne-li zaručená část příslušné půjčky poskytnutá v rámci tohoto programu částku 750 000 EUR na podnik. Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006

16 16 Podpora „de minimis“ Podmínky použití jako u Nařízení EK č. 1998/2006 Podpora nepřesahující 7 500 € během tří fiskálních let na jeden subjekt v odvětví zemědělství (1535/07). Podpora nepřesahující 30 000 € během tří fiskálních let na jeden subjekt v odvětví akvakultury a rybolovu (875/07). Nutný registr podpor de minimis (0,75 %, CZ 26,26 mil. EUR) Nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 Nařízení Komise (ES) č. 875/2007

17 17 Podpora „de minimis“ Ověření u příjemce, zda obdržel aktuální a předešlé dva fiskální roky podporu de minimis Ověřit v registru de minimis, zda se prohlášení příjemce a údaje registru shodují (od 1. 1. 2012 povinnost) Uvedení ve „smlouvě o dotaci“, že se jedná o de minimis podporu (NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis publikované v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem L 379/5 dne 28.12.2006) Vedení poskytnutých podpor po dobu 10 let od ukončení programu Doporučený postup

18 18 Alternativa „de minimis“ Dočasný rámec Společenství pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské krize Účinnost od 17. 12. 2008 do 31. 12. 2010 Podpora slučitelná podle čl. 87 odst. 3 písm. b) Nástroj pro řešení globální krize ve formě: Nejedná se o zvýšení limitu de minimis z 200 tis. EUR na 500 tis. EUR, jedná se o novou podporu! Podpora ve formě záruk (do 90 % výše půjčky) Sdělení Komise (2009/C 16/01)

19 19 Alternativa „de minimis“ Podpora ve formě úhrady úroků z půjček/úvěrů Podpora na výrobu ekologicky šetrných produktů Opatření týkající se rizikového kapitálu Pojištění vývozních úvěrů (zjednodušení procedury) Nutnost notifikace! Proto Český přechodný rámec (rozhodnutí Komise N 236/2009 ze dne 7. 5. 2009) Sdělení Komise (2009/C 16/01)

20 20 Registr podpor de minimis První existence registru podpor malého rozsahu podle zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře. Funkční od roku 2001 do roku 2004. Od roku 2007 vznikl registr de minimis podpor v oblasti zemědělští a akvakultury (povinný podle nařízení EK). V tom roce zahájil ÚOHS úvahy o zřízení národního registru. V roce 2009 připravena novela zákona č. 215/2004 Sb. upravující vznik registru od 1. 1. 2010. Historie a vznik

21 21 Registr podpor de minimis „Funkční registr“ od 1. 1. 2010 na základě ustanovení § 3a zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory. Uvedené ustanovení provádí vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstva zemědělství č. 465/2009 Sb., o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu. Registr obsahuje dva moduly – (i) Modul MZe a (ii) Modul ÚOHS Historie a vznik

22 22 Registr podpor de minimis Původně byl registr určen pouze pro registrované uživatele, avšak v posledních dnech zřízen veřejný přístup http://eagri.cz/public/app/RDM/Portalhttp://eagri.cz/public/app/RDM/Portal Historie a vznik

23 23 Registr podpor de minimis Poskytovatel má povinnost zaznamenat do 5 pracovních dnů ode dne poskytnutí podporu de minimis do Registru (§ 3a, odst. 4). Částku podpory malého rozsahu lze v Registru zadat v CZK nebo v EUR. Pokud je podpora vložena v den poskytnutí, dojde k přepočtení podpory na EUR / CZK den následující, protože kurzy jsou načítány s jednodenním zpožděním (Pozor riziko překročení max. limitu!) Postup pro poskytovatele

24 24 Registr podpor de minimis Před registrací poskytnuté podpory de minimis musí poskytovatel pro účely registru zjistit/zajistit - jaké účetní období má příjemce zvolené pro daňové účely - v jakém odvětví příjemce provádí převážnou část své ekonomické činnosti - souhlas se zveřejnění svých údajů v Registru - vlastní registraci k umožnění zápisu de minimis podpor do Registru Postup pro poskytovatele

25 25 Registr podpor de minimis Možnost udělení pokuty ze strany ÚOHS (MZe) o Za neplnění povinností až 100 000 Kč pokuta i opakovaně max. do 1 mil. Kč. o Příjemci lze uložit pokutu do 300 tis. Kč za neposkytnutí součinnosti. o Subjektivní lhůta do 1 roku objektivní do 3 let. Důsledky z nezadání podpory

26 26 Diskuze www.europace.cz info@europace.czinfo@europace.cz – veřejná podpora a veřejné zakázky


Stáhnout ppt "Podpora de minimis Praha, MŠMT 2011"

Podobné prezentace


Reklamy Google