Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Datum: Zpracoval(a): Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Veřejná podpora, služby obecného hospodářského zájmu 2. 11. 2015 Mgr. Michal.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Datum: Zpracoval(a): Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Veřejná podpora, služby obecného hospodářského zájmu 2. 11. 2015 Mgr. Michal."— Transkript prezentace:

1 Datum: Zpracoval(a): Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Veřejná podpora, služby obecného hospodářského zájmu 2. 11. 2015 Mgr. Michal Hořínek

2 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Základní pojmy Veřejná podpora Podpora de minimis (podpora malého rozsahu) Služby obecného hospodářského zájmu Závazek veřejné služby/vyrovnávací platba Blokové výjimky Notifikace

3 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Základní právní předpisy Smlouva o fungování Evropské unie – čl. 107 a násl. Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje Rozhodnutí Komise o použití čl. 106 odst. 2 SFEU na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby (2012/21/EU) Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách)

4 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu VEŘEJNÁ PODPORA X VEŘ. FINANČNÍ PODPORA Je třeba vždy rozlišovat mezi pojmy veřejná finanční podpora a veřejná podpora. Ne každá veřejná finanční podpora musí totiž nutně být veřejnou podporou! Veřejná finanční podpora  Definice v § 2 písm. j) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole  dotace, příspěvky, návratné finanční výpomoci a další prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu, z rozpočtu územního samosprávného celku nebo … Veřejná podpora  není pojmem totožným s pojmem uvedeným v zákoně č. 320/2001 Sb.  Definována v čl. 107 Smlouvy o fungování EU (SFEU).  § 2 zákona č. 215/2004 Sb. – podpora vymezená v čl. 107 SFEU

5 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vymezení pojmu Veřejná podpora  tento pojem není vymezen taxativním výčtem, ale souborem znaků, které je třeba dovodit z čl. 107 odst. 1 SFEU  Čl. 107 odst. 1 smlouvy o fungování EU „Prostředky poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo hrozí narušením soutěže tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné se společným trhem, nestanoví-li tato smlouva jinak.“

6 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Znaky veřejné podpory 1.prostředky poskytované státem nebo ze státních prostředků – zatížení veřejných prostředků 2.poskytnutí výhody určitému podniku či odvětví výroby 3.narušení, resp. hrozba narušení soutěže na vnitřním trhu EU 4.možné ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU -všechny uvedené znaky musí být naplněny kumulativně – pokud některý z nich chybí, o veřejnou podporu se nejedná -tato oblast práva je velice závislá na rozhodovací praxi Evropské komise a soudů EU (Soudní dvůr EU a Tribunál)

7 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Zatížení veřejných prostředků Přímé: výdej prostředků (dotace, návratné finanční výpomoci, příspěvky) Nepřímé: nevybrání finančních prostředků (sleva z nájmu, prodej za zvýhodněnou cenu, prominutí pokut apod.

8 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Zatížení veřejných prostředků Rozpočty státu, obcí, krajů, státních fondů, příspěvkových organizací, prostředky zdravotního a sociálního pojištění Výčet veřejných prostředků není omezen U sociálních služeb – znak naplněn

9 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Poskytnutí výhody podniku  pojem „podnik“ podle pravidel práva EU není totožný s pojmem podnik ani podnikatel podle českých předpisů  Definice vyplývá z judikatury ESD  podnikem je jakýkoli subjekt bez ohledu na jeho právní status či způsob financování vykonávající tzv. ekonomickou aktivitu, tj. činnost, pro kterou existuje na příslušném trhu konkurence  Nerozhoduje ziskovost, sociální zaměření, úplatnost či bezplatnost služby, právní forma, ale charakter vykonávané činnosti  okruh subjektů, které mohou být podnikem, není uzavřen a je proto třeba posuzovat každý případ individuálně

10 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Subjekty, které mohou být podnikem  Obchodní společnosti  OSVČ  Svobodná povolání (advokáti, lékaři…)  Sportovní kluby  Příspěvkové organizace  Spolky  Nadace  Univerzity  Územní samosprávné celky (obce, kraje)  vždy je nutné hodnotit konkrétní předmět činnosti – ekonomickou činnost

11 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Hrozba narušení soutěže Jakákoliv výhoda podniku narušuje soutěž Není nutné, aby došlo k narušení soutěže mimo území ČR Také posílení pozice podniku na trhu Mezi poskytovateli sociálních služeb existuje soutěž

12 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Ovlivnění obchodu mezi čl. státy Obchod – výměna zboží a služeb Přeshraniční dopad veřejné podpory Jaké opatření může obchod ovlivnit: a)Výhoda pro exportující podniky b)Výhoda pro neexportující podniky – posílení pozice na národním trhu c)Výhoda pro podnik mimo EU, který však soutěží s podniky z členských zemí EU

13 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Ovlivnění obchodu mezi čl. státy Sociální služby – zákon o sociálních službách nevylučuje jejich poskytování subjekty z jiných členských států V praxi – zahraniční právnické osoby poskytují služby senior rezidencí nebo senior domů včetně pečovatelské služby Počet německých důchodců v zemích bývalého východního bloku roste

14 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Shrnutí - znaky veř. podpory 1.prostředky poskytované státem nebo ze státních prostředků – zatížení veřejných prostředků 2.poskytnutí výhody určitému podniku či odvětví výroby 3.narušení, resp. hrozba narušení soutěže na vnitřním trhu EU 4.možné ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU

15 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Formy veřejné podpory  formy veřejné podpory nejsou v právu EU taxativně vymezeny, naopak z čl. 107 odst. 1 SFEU vyplývá, že jejich počet není omezen, neboť veřejná podpora může nabývat „jakékoli formy“.  Nejznámější formy veřejné podpory  Daňové úlevy  Dotace na podnikání, tvorbu pracovních míst, školení a rekvalifikace zaměstnanců  Promíjení plateb sociálního a zdravotního pojištění (taktéž promíjené penále v této oblasti)  Státní záruky (jiné záruky ze strany orgánů veřejné moci)  Prodeje pozemků, budov a jiných aktiv za zvýhodněnou cenu  Promíjení cla  Budování infrastruktury „na míru“ podnikům  Úvěry se zvýhodněnou úrokovou sazbou  Úvěry ze strany státem kontrolovaných bank společnostem v obtížích

16 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Formy veřejné podpory  Bezplatná reklama ve veřejnoprávní televizi  Navyšování základního kapitálu orgány veřejné moci včetně kapitalizace pohledávek  Kapitálové injekce  Odkupy nebonitních pohledávek  Výpůjčky nemovitostí vlastněných orgány veřejné moci ze strany podniků  Snížený nájem

17 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Oblasti, kde se obce mohou setkat s veřejnou podporou  prodeje pozemků, budov  nájmy pozemků, budov a věcí movitých  budování infrastruktury  poskytování dotací  poskytování věcných a peněžitých darů  záruky (ručení)  vzdání se práva a prominutí pohledávky  postoupení pohledávky  dohody o splátkách  poskytování úvěrů, půjček  účast na podnikání jiných právnických osob  směna movitých, nemovitých věcí …

18 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Co není veřejnou podporou  Opatření, které nenaplňuje některý z uvedených znaků veř. podpory  Obecná opatření (nezvýhodňují určitý podnik, např. plošné snížení daní)  Opatření směřující k jednotlivcům (fyzickým osobám – nepodnikatelům, např. sociální dávky)  Opatření lokálního charakteru,  Opatření respektující princip soukromého investora a soukromého věřitele  Předpisy stanovené výjimky z veřejné podpory: a) Opatření spadající do pravidla „de minimis“ (nařízení o de minimis) b) Opatření spadají pod tzv. „blokové výjimky“ (nařízení o blokových výjimkách) c) Kompenzace nákladů vzniklých v souvislosti se službami obecného hospodářského zájmu (vyrovnávací platba)

19 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Postup při posuzování veřejné podpory 1.základní znaky veřejné podpory – kumulativně 2.bloková výjimka, závazek veřejné služby 3.podpora de minimis 4.notifikace – předchozí oznámení Komisi

20 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Podpora „de minimis“ administrativně stanovená hranice nemá vliv na soutěž ani obchod mezi členskými státy EU 4 hranice de minimis: 200 000 EUR za období 3 let, resp. 100 000 EUR v oblasti dopravy (nařízení Komise č. 1407/2013 – obecné nařízení d.m.) 15 000 EUR za období 3 let pro podniky v zemědělském odvětví (nařízení Komise č. 1408/2013) 30 000 EUR za období 3 let v odvětví rybolovu (nařízení Komise č. 717/2014) 500 000 EUR za období 3 let pro podniky poskytující služby obecného hospodářského zájmu (nařízení Komise č. 360/2012) rozhodné období pro počítání stropu de minimis je stanoveno podle roků používaných k daňovým účelům Lze použít pouze na tzv. transparentní opatření, tj. taková, u nichž lze přesně vypočítat ekvivalent veřejné podpory

21 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Jeden podnik  Čl. 2 odst. 2 nařízení 1407/2013 (obecné nařízení d.m.)  Znaky jednoho podniku (sčítání podpor de minimis): 1.Podnik vlastní většinu hlasovacích práv v jiném podniku. 2.Jeden podnik má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného podniku. 3.Jeden podnik může uplatňovat rozhodující vliv v jiném podniku podle smlouvy, stanov či zakladatelském smlouvy 4.Jeden podnik ovládá většinu hlasovacích práv.

22 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Podpora „de minimis“  neexistuje povinnost notifikovat podporu de minimis – neprochází procesem schvalování Komisí  Veřejná podpora nad limit de minimis musí být notifikována Evropské komisi a musí být vyčkáno na její rozhodnutí (může trvat několik měsíců), jinak poskytovatel riskuje, že EK zahájí řízení o protiprávní veřejné podpoře (důsledkem může být navrácení podpory spolu s úroky). Poskytovatel je povinen protiprávně poskytnutou veřejnou podporu vymáhat. (správní delikt až 1 mil. Kč)

23 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Podpora „de minimis“ 1.uvedené stropy jsou souhrnem všech podpor de minimis v rozhodném období (3 účetní období) 2.před rozhodnutím o aplikaci pravidla de minimis si poskytovatel musí zjistit veškeré údaje o obdržených podporách žadatele dle pravidla de minimis za rozhodné období (čestné prohlášení, registr de minimis) 3.poskytovatel musí žadatele informovat o tom, že se v jeho případě jedná o použití pravidla de minimis (nutno uvést všechny náležitosti stanovené nařízením) a jaká je zamýšlená výše této podpory

24 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Povinnosti poskytovatele podpory de minimis 1.sdělit žadateli písemně zamýšlenou částku podpory a upozorní jej na charakter podpory de minimis. 2.přezkoumat, zda celková výše podpory de minimis, kterou žadatel, příp. další subjekty s žadatelem propojené dle čl. 2 odst. 2 nařízení (jeden podnik) obdržel v rozhodném období (tj. aktuálního rok a předchozí dvě rozpočtová období), nepřesáhne strop stanovený nařízením o de minimis. (čestné prohlášení, registr podpor de minimis) 3.uchovávat záznamy a informace týkající se podpory de minimis po dobu 10 let ode dne, poskytnutí podpory.

25 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Postup před poskytnutím podpory de minimis a)před rozhodnutím příslušného orgánu MSK prověřit, zda žadatel (jeden podnik dle čl. 2 odst. 2 nařízení) nevyčerpal limit pro poskytnutí podpory de minimis (čestné prohlášení, registr de minimis) b)vkládat do smluv ustanovení o podpoře de minimis s odkazem na nařízení o de minimis a uvedením údajů o zveřejnění v úředním věstník c) u SOHZ – pověření výkonem služby OHZ do smlouvy d)je nutné ukládat všechny písemnosti týkající se podpory de minimis pod spisovým znakem s dostatečně dlouhou skartační lhůtou – povinnost uchovávat minimálně 10 let

26 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu De minimis u služeb obecného hospodářského zájmu Použít na službu, kde nebude pověření závazkem veřejné služby dle Rozhodnutí Komise (2012/21/EU) Pověřit ve smlouvě o poskytnutí dotace v rozsahu: – náplň a trvání pověření – def. podniku a území pověření – Odkaz na nařízení o de minimis SOHZ

27 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Registr podpor „de minimis“  Centrální registr veřejné správy obsahující údaje o poskytnutých podporách malého rozsahu  Přístupný poskytovateli formou dálkového přístupu  Poskytovatel je povinen do 5 pracovních dnů ode dne poskytnutí podpory zaznamenat údaje o poskytnuté podpoře a o jejím příjemci.  Sankce za porušení této lhůty – pokuta do 100 tisíc Kč.

28 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Nařízení o blokových výjimkách Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) Podpory slučitelné s vnitřním trhem a vyňaty z oznamovací povinnosti zákaz kumulace s podporou de minimis na tytéž způsobilé náklady, pokud by přesáhla povolenou intenzitu podpory definuje podnik v obtížích, malý a střední podnik

29 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Nařízení o blokových výjimkách Kategorie podpor: Regionální podpora Podpora malým a středním podnikům (MSP) Podpora přístupu MSP k financování Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora vzdělávání Podpora pro znevýhodněné pracovníky a pracovníky se zdravotním postižením (čl. 32 až 35) Podpora na ochranu životního prostředí Podpora na náhradu škod způsobená některými přírodními pohromami Sociální podpora na dopravu obyvatel odlehlých regionů Podpora na širokopásmovou infrastrukturu Podpora kultury a zachování kulturního dědictví Podpora na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu Podpora na místní infrastrukturu

30 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Podpora pro znevýhodněné pracovníky a pracovníky se zdravotním postižením Čl. 32 Podpora na nábor znevýhodněných pracovníků – mzdy (max. 5 mil. eur, až 50% způsob. nákl.) Čl. 33 Podpora zaměstnávání pracovníků se zdravotním postižením – mzdy (max. 10 mil. eur, až 75% z.n.) Čl. 34 Podpora na úhradu dodatečných nákladů na zaměstnávání pracovníků se zdravotním postižením (max. 10 mil. eur, až 100% z.n.) Čl. 35 Podpora na asistenci poskytovanou znevýhodněným pracovníkům (max. 5 mil. eur, až 50% z.n.)

31 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Služby obecného hospodářského zájmu Rozhodnutí Komise o použití čl. 106 odst. 2 SFEU na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby (2012/21/EU) pověření – náležitosti, smlouva, rozhodnutí vyrovnávací platba - definice, ex lege slučitelná s vnitřním trhem

32 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Pověření závazkem veřejné služby Musí obsahovat: Náplň a trvání závazku Vymezení podniku a území Povahu výhradních nebo zvláštních práv udělených podniku Popis kompenzace a výpočtu vyrov. platby Kontrola a přezkum vyrov. platby Opatření k zamezení a vrácení nadměrné vyrov.platby a odkaz na rozhodnutí

33 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Pověření závazkem veřejné služby max. na dobu 10 let (dobu odpisu investice) není potřeba, aby každý poskytovatel dotace samostatně pověřil závazkem ostatní poskytovatelé se k pověření připojí jedno pověření – jedna kontrola vyrovnávací platby Přistoupení k pověření – formou prohlášení ve smlouvě o poskytnutí dotace s odkazem na konkrétní pověření závazkem veř. služby

34 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vyrovnávací platba Forma veřejné podpory slučitelná s vnitřním trhem Kompenzace prokazatelné ztráty spojené se závazkem veřejné služby Výše nesmí přesáhnout výši čistých nákladů na výkon služby v rámci závazku Do výpočtu se zahrnují všechny zdroje

35 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vyrovnávací platba POZOR!!! Nelze kumulovat s podporou de minimis pro služby obecného hospodářského zájmu (nařízení č. 360/2012) na tutéž službu financovanou v rámci závazku Nelze kumulovat s podporou de minimis dle obecného nařízení (nařízení č. 1407/2013) na tytéž způsobilé náklady

36 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu SHRNUTÍ Veřejná podpora – kumul. všechny znaky Blokové výjimky – určité kategorie podpor Podpora de minimis obecné nařízení – max. 200 tisíc eur SOHZ (SGEI) – max. 500 tisíc eur Služby obecného hospodářského zájmu pověření vyrovnávací platba

37 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Datum: Zpracoval(a): Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Veřejná podpora, služby obecného hospodářského zájmu 2. 11. 2015 Mgr. Michal."

Podobné prezentace


Reklamy Google