Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Financování příspěvkových organizací podle pravidel veřejné podpory Technologické inovační centrum Zlín – 9. června 2016 Lektor JUDr. Karel Zuska.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Financování příspěvkových organizací podle pravidel veřejné podpory Technologické inovační centrum Zlín – 9. června 2016 Lektor JUDr. Karel Zuska."— Transkript prezentace:

1 Financování příspěvkových organizací podle pravidel veřejné podpory Technologické inovační centrum Zlín – 9. června 2016 Lektor JUDr. Karel Zuska

2 Právní rámec PO Právní řád ČR Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě Další… Právní řád EU čl. 107/1 SFEU – veřejná podpora čl. 106/2 – služby obecného hospodářského zájmu Jednotlivé předpisy upravující „režimy“ veřejné podpory podpora de minimis podpora podle GBER podpora SGEI

3 Podpora PO Podpora od zřizovatele bezúplatný převod majetku (§ 27/5 RPUR) příspěvek na provoz (§ 28/5 RPUR) včetně příspěvku na odpisy investiční příspěvek (§ 31/1 RPUR) svěření majetku k hospodaření (§ 27/2e RPUR – zřizovací listina) výpůjčka (OZ)

4 Podpora PO Podpora od ostatních subjektů dotace dary úplata za služby

5 Pravidla veřejné podpory čl. 107/1 SFEU – zákaz VP  Identifikace podle 5 znaků Veřejné prostředky Výhoda Hrozba narušení soutěže Podnik Ovlivnění obchodu EU

6 PO jako „podnik“ Podnik = entita bez ohledu na právní formu bez ohledu na způsob financování bez ohledu na účel založení, ziskový či neziskový charakter která provozuje hospodářskou činnost

7 Hospodářská činnost Nabízení zboží nebo služeb na relevantním trhu bez ohledu na ziskovost, výdělečnost bez ohledu, kdo činností platí (zda koneční uživatelé, nebo jiný subjekt) rozhodující je CÍL činnosti

8 Činnosti PO Hlavní /doplňková činnost (lepší využití jejích hospodářských možností a odbornosti zaměstnanců) Ekonomická /neekonomická činnost = DPH Hospodářská / nehospodářská = veřejná podpora

9 NEHOČ a HOČ - obecně Nehospodářská činnost = nepředstavuje nabízení zboží a služeb na relevantním trhu spolková činnost (vůči členům) amatérský sport, mládež volnočasové aktivity sociální aktivizace a prevence státem akreditovaný vzdělávací systém (školy) základní výzkum veřejné knihovny podpora pracovníků na úseku NEHOČ Hospodářská činnost = představuje nabízení zboží a služeb na relevantním trhu VHČ (vůči veřejnosti) profesionální sport festivaly, divadla, koncerty sociální služby (zejména péče) komerční vzdělávání smluvní výzkum vydavatelská činnost, prodej knih, novin a časopisů podpora pracovníků na úsek HOČ

10 HOČ a NEHOČ  Činnost  HOČ jako součást činnosti hlavní  HOČ jako doplňková činnost  Využití infrastruktury  využití infrastruktury pro pronájmy, poskytování služeb apod.

11 Základní podmínka POSKYTOVATEL PODPORY vymezení způsobilých výdajů k financování z podpory PŘÍJEMCE PODPORY účetní oddělení hospodářské a nehospodářské činnosti ve vztahu ke všem výnosům a nákladům, a to jak na úrovni přímých, tak i nepřímých nákladů

12 Základní přístup (činnost) Pokud subjekt provozuje jak hospodářské, tak i nehospodářské činnosti, vztahují se pravidla veřejné podpory pouze na financování hospodářských činností Subjekt je považován za „podnik“ pouze ve vztahu ke svým hospodářským činnostem (ENTITY) – „hospodářské středisko)

13 Základní přístup (infrastruktura) Financování infrastruktury není veřejnou podporou, pokud na ní nejsou prováděny hospodářské činnosti vůbec, nebo jsou prováděny pouze doplňkově, přičemž kapacita využití infrastruktury pro HČ nepřesáhne ročně (20%)

14 Ovlivnění obchodu EU Podpora ryze lokálního významu Tisková zpráva Komise ze dne 29. 4. 2015 (7 případů lokální podpory) Aspekty dopad na zvýšení cestovního ruchu (v důsledku podpory dojde k větší návštěvnosti ze strany zahraničních turistů) dopad na trhy a spotřebitele v sousedních členských státech zvýšení poptávky nebo investic do daného regionu oproti regionům jiným překážky usazování společností z jiných členských států jazyková bariéra

15 Financování činností Podpora GBER Není VP HČ NHČ SGEI Naplnění znaku „ VLIV NA OBCHOD EU “ De minimis ANONE Naplnění znaku „ PODNIK “ nebo

16 Pravidla veřejné podpory  Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 SFEU na podporu de minimis, Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013  Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. 4. 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu, Úř. věst. L 114, 26. 4. 2012  Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 SFEU prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, Úř. věst. L 187, 26. 6. 2014 ( GBER )  Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, Úř. věst. L 7, 11. 1. 2012 ( SGEI )

17 Dopady pravidel veřejné podpory na financování PO Oddělené sledování činností v různých režimech VP

18 Struktura činností PO Činnosti ryze lokální povahy (jejich podpora neovlivňuje obchod EU) Činnosti, které nemají hospodářskou povahu (aktivizace, volný čas, prevence) Činnosti hospodářské – SGEI (sociální služby, zdravotní služby) – každá služba zvlášť Činnosti hospodářské – v oblastech podpory GBER (kultura, sport, životní prostředí, podpora handicapovaných osob) Činnosti hospodářské ostatní – podpora de minimis (služby

19 Režim veřejné podpory Podpora nezakládající veřejnou podporu Činnosti ryze lokální povahy Nehospodářské činnosti Podpora v režimu veřejné podpory slučitelné s vnitřním trhem SGEI GBER Podpora de minimis

20 Příspěvek zřizovatele PO VP NE GBERSGEI 1Podpora de minimis Činnosti PO, které mají pouze lokální charakter Činnosti PO, které nemají hospodářskou povahu včetně infrastruktury využívané do 20% roční kapacity pro nehospodářské činnosti Činnosti hospodářské povahy v oblastech blokových výjimek (kultura, sport, komerční vzdělávání) Služby obecného hospodářského zájmu Činnosti hospodářské, u nichž nelze aplikovat režim GBER nebo SGEI

21 Režim veřejné podpory Právní titul rozhodnutí zřizovatele o příspěvku veřejnoprávní smlouva o dotaci darovací smlouva objednávka (veřejné zakázka) náležitosti podle právního předpisu ČR režim veřejné podpory podle práva EU povinné náležitosti aktu podpory podle práva EU (ty nejsou obsaženy v právu ČR!!)

22 Podpora de minimis Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, o použití článků 107 a 108 SFEU na podporu de minimis Z.č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory Vyhl.č. 465/2009 Sb., o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu Metodický pokyn o Centrálním registru podpor malého rozsahu Metodická příručka k aplikaci pojmu „jeden podnik“ z pohledu pravidel podpory de minimis

23 Podpora de minimis Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, o použití článků 107 a 108 SFEU na podporu de minimis Test horního limitu podpory dle evidence v Centrálním registru Test „jednoho podniku“ při účely sčítání podpory U PO – Metodický pokyn považuje zřizovatele a PO za nezávislé subjekty !! Záznam o poskytnuté podpoře do 5 dnů ode vzniku nároku na podporu Možnosti aktualizace, oprav, změn…

24 Podpora podle GBER  GBER (čl. 1 odst. 4)  Podpora ad hoc nesmí být poskytnuta podniku, vůči němuž byla vystaven inkasní příkaz v návaznosti rozhodnutí Komise o protiprávnosti a neslučitelnosti podpory  Režim podpory (Program) musí výslovně vyloučit vyplacení jednotlivé podpory ve prospěch takového podniku

25 Podpora podle GBER  Zveřejňování  Úplné znění opatření podpory – internet poskytovatele (čl. 9 GBER)  Oznamovací formulář (čl. 11 písm. a GBER) – 20 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti opatření podpory  Ad hoc – nabytí účinnosti právního aktu (smlouva, rozhodnutí)  Program – uveřejnění na internetu ev. datum vyhlášení výzvy k podávání žádostí

26 Podpora podle GBER  Zveřejňování  Informace o souhrnných částkách podpory podle GBER – do 30. 4. (článek 11 písm. b GBER + § 5 odst. 1 písm. a zákona č. 215/2004 Sb.)

27 Podpora podle GBER Návod na administraci VP poskytované podle GBER  POZOR – PO jako velký podnik !! POZOR – PO jako velký podnik !!  http://www.uohs.cz/cs/verejna- podpora/manualy-metodiky-a-dalsi- dokumenty.h t ml http://www.uohs.cz/cs/verejna- podpora/manualy-metodiky-a-dalsi- dokumenty.h t ml

28 Podpora podle SGEI Slučitelná veřejná podpora „SGEI“  Služby  Hospodářská povaha  Veřejný zájem  Tržní selhání v oblasti nabídky Služby obecného hospodářského zájmu

29 Podpora podle SGEI Poskytovatel podpory Poskytovatel služby SGEI Pověření poskytováním SGEI (max.10 let) (KOMU + ZA CO) Stanovení vyrovnávací platby Mechanismus korekcí (nadměrná VP) (KOLIK) Právní titul/y vyrovnávací platby (JAK) Kontrola (nejméně každé 3 roky) Odkaz na předpis EU

30 Vyrovnávací platba Koncepce „JEDNOTNÉ VYROVNÁVACÍ PLATBY“ KRAJ jako garant Poskytovatel SS Zadavatel 1Zadavatel 3Zadavatel 2

31 Vyrovnávací platba Koncepce „JEDNOTNÉHO POVĚŘENÍ SGEI“ KRAJ - POVĚŘENÍ Poskytovatel SS Zadavatel 1Zadavatel 3Zadavatel 2 Přistoupení k pověření kraje

32 Přistoupení zřizovatele k Pověření Přistoupení k Pověření kraje Řeší režim dotace /daru obce jako režim slučitelné veřejné podpory podle Rozhodnutí SGEI

33 Vybrané otázky z Případové studie Domov seniorů Břeclav, p.o. (Ing. Marcela Pardovská) Rozdělení činností PO Podpora vyrovnávací platbou Fixace úvazků, třídění mzdových nákladů na přímou péči Klíčování pracovníků nepřímé péče Klíčování provozních nákladů Problémové oblasti

34 Kontakty JUDr. Karel Zuska Web: www.zklub.cz; www.holec-advokati.czwww.zklub.czwww.holec-advokati.cz E-mail: info@zklub.cz; kzuska@holec-advokati.czinfo@zklub.czkzuska@holec-advokati.cz Tel: +420 702 144 106; +420 602 325 447 Aktuální články k tématu plánování a financování sociálních služeb průběžně zveřejňujeme na http://zklub.cz/clanky http://zklub.cz/clanky


Stáhnout ppt "Financování příspěvkových organizací podle pravidel veřejné podpory Technologické inovační centrum Zlín – 9. června 2016 Lektor JUDr. Karel Zuska."

Podobné prezentace


Reklamy Google