Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Družstvo, státní podnik, konsorcium. Obsah výkladu 1.Družstvo 2.Státní podnik 3.Otázky a úkoly.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Družstvo, státní podnik, konsorcium. Obsah výkladu 1.Družstvo 2.Státní podnik 3.Otázky a úkoly."— Transkript prezentace:

1 Družstvo, státní podnik, konsorcium

2 Obsah výkladu 1.Družstvo 2.Státní podnik 3.Otázky a úkoly

3 Osnova výkladu Družstvo Založení družstva, č lenský vklad, práva č len ů Zánik č lenství v družstvu Orgány družstva

4 Družstvo Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání. Družstvo má nejméně 3 členy. Firma obsahuje označení „družstvo“.

5 Založení družstva Ustavující schůze družstva (dále jen „ustavující schůze“) vedle přijetí stanov zvolí členy orgánů družstva a schválí způsob splnění základního členského vkladu, popřípadě i vstupního vkladu. Návrh stanov vypracuje svolavatel, jímž je fyzická osoba písemně k tomu pověřená zájemci o založení družstva. Svolavatel svolá zájemce o založení družstva vhodným způsobem k ustavující schůzi.

6 Vklad člena družstva Každý člen se podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem. Určí-li tak stanovy, může se člen podílet na základním kapitálu jedním nebo více dalšími členskými vklady. Výše dalších členských vkladů může být pro jednotlivé členy různá. Členský vklad je tvořen součtem základního členského vkladu a všech dalších členských vkladů.

7 Práva členů družstva Člen má v souladu se zákonem a stanovami právo zejména: a) volit a být volen do orgánů družstva, b) účastnit se řízení a rozhodování v družstvu, c) podílet se na výhodách poskytovaných družstvem.

8 Družstevní podíl Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. Každý člen může mít pouze 1 družstevní podíl.

9 Zánik členství v družstvu Členství v družstvu zaniká a) dohodou, b) vystoupením člena, c) vyloučením člena, d) převodem družstevního podílu, e) přechodem družstevního podílu,

10 Orgány družstva Orgány družstva jsou a) členská schůze, b) představenstvo, c) kontrolní komise a d) jiné orgány zřízené stanovami. Členem orgánu družstva může být jen člen družstva.

11 Rozhodování členské schůze Právo hlasovat na členské schůzi mají členové družstva. Každý člen má při hlasování na členské schůzi 1 hlas, ledaže stanovy určí, že má hlasů více. Každý člen má 1 hlas, rozhoduje-li členská schůze o a) schválení poskytnutí finanční asistence, b) uhrazovací povinnosti, c) zrušení družstva s likvidací, d) přeměně družstva, e) vydání dluhopisů.

12 Rozhodování per rollam Připouští-li stanovy družstva rozhodování per rollam, zašle družstvo nebo osoba oprávněná ke svolání členské schůze všem členům návrh rozhodnutí. Per rollam – rozhodování mimo členskou schůzi

13 Základní myšlenky družstevnictví Družstevní forma podnikání "stará více než jeden a p ů l století", založená na demokratických principech vzájemné spolupráce, pomoci a solidarity, na možnostech osobního podílu, spoluvytvá ř ení hodnot a na spolurozhodování o zásadních aktivitách družstevního subjektu, ú č inn ě pomáhá milion ů m lidí na celém sv ě t ě i v sou č asnosti p ř i zlepšování jejich životních podmínek. Družstevní forma podnikání "stará více než jeden a p ů l století", založená na demokratických principech vzájemné spolupráce, pomoci a solidarity, na možnostech osobního podílu, spoluvytvá ř ení hodnot a na spolurozhodování o zásadních aktivitách družstevního subjektu, ú č inn ě pomáhá milion ů m lidí na celém sv ě t ě i v sou č asnosti p ř i zlepšování jejich životních podmínek. Družstevní asociace České republiky http://www.dacr.cz/_dacr/dacr_historie.html

14

15 Státní podnik

16

17 Státní podniky Státní podniky jsou podniky ve vlastnictví státu, které hospodaří se státním majetkem. Hospodaření státních podniků upravuje zákon o statním podniku č.111/90 Sb..Hospodaření státních podniků upravuje zákon o statním podniku č.111/90 Sb.. Státní podnik vzniká vydáním zakládací listiny a zápisem do obchodního rejstříku.Státní podnik vzniká vydáním zakládací listiny a zápisem do obchodního rejstříku. Podnik ručí za závazky svým majetkem.Podnik ručí za závazky svým majetkem.

18 Typy státních podniků V České republice se můžeme setkat se dvěma typy státních podniků: 1.podniky, které slouží k uspokojování státních zájmů (rozpočtové a příspěvkové organizace) 2.státní podniky provozující podnikatelskou činnost (hlavním cílem je trvalé dosahování zisku např. Česká správa letišť, s.p., DIAMO, s.p., Česká pošta, s.p.).

19 Orgány státního podniku Mezi orgány státního podniku patří: Mezi orgány státního podniku patří: –ředitel, který státní podnik řídí a je jmenován (případně odvolán) zakladatelem –dozorčí rada, která má funkční období pět let a dohlíží na hospodaření. –Mezi další funkce dozorčí rady patří: projednává roční účetní uzávěrkuprojednává roční účetní uzávěrku projednává rozdělení použitelného ziskuprojednává rozdělení použitelného zisku vyjadřuje se k případnému rozdělení, sloučení či zrušení podnikuvyjadřuje se k případnému rozdělení, sloučení či zrušení podniku

20 Č eské státní podniky

21 Státem vlastn ě né podniky

22

23


Stáhnout ppt "Družstvo, státní podnik, konsorcium. Obsah výkladu 1.Družstvo 2.Státní podnik 3.Otázky a úkoly."

Podobné prezentace


Reklamy Google