Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Podnik a podnikání Název vyučovací oblasti: Obchodní zákoník a rejstřík Ročník / obor studia:II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Podnik a podnikání Název vyučovací oblasti: Obchodní zákoník a rejstřík Ročník / obor studia:II."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Podnik a podnikání Název vyučovací oblasti: Obchodní zákoník a rejstřík Ročník / obor studia:II. – III. r./ Hotelnictví a turismus Vypracoval:Ing. Kovač Lukáš Škola: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice (do 31.08.2012 – SŠHGS) Ověřeno : I. a II. pololetí šk. r. 2012/2013 DUM 604 Klíčová slova: Obchodní zákoník, právnická osoba, obchodní rejstřík. Anotace:Odborná prezentace pro podporu výuky učitele

2 Obchodní zákoník a obchodní rejstřík

3 Obchodní zákoník Obchodní zákoník je zákoník vyhlášený ve Sbírce zákonů pod č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník je zákoník vyhlášený ve Sbírce zákonů pod č. 513/1991 Sb., upravuje oblast obchodního práva coby součásti práva soukromého. upravuje oblast obchodního práva coby součásti práva soukromého. Obchodní zákoník upravuje: Obchodní zákoník upravuje: postavení podnikatelů (např. otázky obchodní společnosti, firmy, jednání podnikatele) postavení podnikatelů (např. otázky obchodní společnosti, firmy, jednání podnikatele) obchodní závazkové vztahy (obchodní smlouvy, odpovědnost za škodu atd.) obchodní závazkové vztahy (obchodní smlouvy, odpovědnost za škodu atd.) některé jiné vztahy s podnikáním související (např. obchodní rejstřík) některé jiné vztahy s podnikáním související (např. obchodní rejstřík) postavení jiných osob než podnikatelů, pokud tak stanoví zákon (např. soukromoprávní nároky spotřebitelů při poškození nekalou soutěží) postavení jiných osob než podnikatelů, pokud tak stanoví zákon (např. soukromoprávní nároky spotřebitelů při poškození nekalou soutěží)

4 Skladba obchodního zákoníku Obchodní zákoník se skládá ze čtyř částí: Obchodní zákoník se skládá ze čtyř částí: Obecná ustanovení: věcná a osobní působnost zákona, vymezení pojmů: Obecná ustanovení: věcná a osobní působnost zákona, vymezení pojmů: podnikání, podnikatel, podnik a obchodní jmění, organizační složka podniku, podnikání, podnikatel, podnik a obchodní jmění, organizační složka podniku, obchodní firma, jednání podnikatele (zvláštní ustanovení k občanskému zákoníku), prokura,obchodní tajemství, obchodní firma, jednání podnikatele (zvláštní ustanovení k občanskému zákoníku), prokura,obchodní tajemství, podnikání zahraničních osob v ČR, obchodní rejstřík, podnikání zahraničních osob v ČR, obchodní rejstřík, účetnictví podnikatelů, hospodářská soutěž s odkazem na zákon proti omezování hospodářské soutěže a s vlastní úpravou nekalé soutěže účetnictví podnikatelů, hospodářská soutěž s odkazem na zákon proti omezování hospodářské soutěže a s vlastní úpravou nekalé soutěže Obchodní společnosti a družstvo: Obchodní společnosti a družstvo: obecná ustanovení o obchodních společnostech, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, družstvo, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení obecná ustanovení o obchodních společnostech, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, družstvo, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení Obchodní závazkové vztahy: Obchodní závazkové vztahy: obecná ustanovení o obchodních závazkových vztazích, jednotlivé smluvní typy pro oblast obchodu a podnikání, zvláštní ustanovení pro obchodní závazkové vztahy v mezinárodním obchodu obecná ustanovení o obchodních závazkových vztazích, jednotlivé smluvní typy pro oblast obchodu a podnikání, zvláštní ustanovení pro obchodní závazkové vztahy v mezinárodním obchodu Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

5 Základní pojmy obchodního zákoníku Obchodní firma Obchodní firma je název, pod kterým je podle obchodního zákoníku podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. je název, pod kterým je podle obchodního zákoníku podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel je povinen činit právní úkony pod svou firmou. Podnikatel je povinen činit právní úkony pod svou firmou. Je jedním ze základních atributů právní subjektivity podnikatele a základních pojmových znaků podnikání. Je jedním ze základních atributů právní subjektivity podnikatele a základních pojmových znaků podnikání. Je ochranným označením, které je předmětem práva duševního vlastnictví a jako zvláštní druh „nehmotného statku“ vyznačuje osobitost podnikatele. Je ochranným označením, které je předmětem práva duševního vlastnictví a jako zvláštní druh „nehmotného statku“ vyznačuje osobitost podnikatele. Součástí obchodní firmy obchodních společností je obligatorní dodatek označující jejich právní formu. Součástí obchodní firmy obchodních společností je obligatorní dodatek označující jejich právní formu. Na podnikatele nezapsaného v obchodním rejstříku se ustanovení o firmě nevztahují. Na podnikatele nezapsaného v obchodním rejstříku se ustanovení o firmě nevztahují. Právní úkony je povinen činit, je-li fyzickou osobou, pod svým jménem a příjmením, a je-li právnickou osobou, pod svým názvem. Právní úkony je povinen činit, je-li fyzickou osobou, pod svým jménem a příjmením, a je-li právnickou osobou, pod svým názvem.

6 Základní pojmy obchodního zákoníku Podnikatel Podnikatel je: Podnikatel je: a) fyzická osoba (jednotlivec, OSVČ) nebo a) fyzická osoba (jednotlivec, OSVČ) nebo b) právnická osoba (společnost nebo družstvo). b) právnická osoba (společnost nebo družstvo). Podnikatelem může být: Podnikatelem může být: právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku (veden rejstříkovým soudem) právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku (veden rejstříkovým soudem) fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění (zapsán v živnostenském rejstříku vedeném živnostenským úřadem) fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění (zapsán v živnostenském rejstříku vedeném živnostenským úřadem) osoba podnikající na základě jiného oprávnění (lékaři, právníci, poradci, atd.) osoba podnikající na základě jiného oprávnění (lékaři, právníci, poradci, atd.) fyzická osoba provozující zemědělskou výrobu fyzická osoba provozující zemědělskou výrobu

7 Základní pojmy obchodního zákoníku Základní kapitál peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků do základního kapitálu společnosti peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků do základního kapitálu společnosti ve společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti se vytváří povinně a jeho výše se zapisuje do obchodního rejstříku, v akciové společnosti vzniká vydáním (emisí) akcií o určité jmenovité (nominální) hodnotě. ve společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti se vytváří povinně a jeho výše se zapisuje do obchodního rejstříku, v akciové společnosti vzniká vydáním (emisí) akcií o určité jmenovité (nominální) hodnotě.

8 Základní pojmy obchodního zákoníku Prokura Je zvláštní forma plné moci vymezena § 14 ObZ Je zvláštní forma plné moci vymezena § 14 ObZ Prokurou zmocňuje podnikatel prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Prokurou zmocňuje podnikatel prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Prokuru lze udělit jen fyzické osobě. Prokuru lze udělit jen fyzické osobě. nutný zápis do OR nutný zápis do OR

9 Základní pojmy obchodního zákoníku Hospodářská soutěž souběžná snaha subjektů na trhu určitého druhu zboží nebo služeb jejím cílem je dosažení určitých výhod před ostatními v oblasti hospodářských užitků/výsledků a jež vzájemně ovlivňuje jejich hospodářskou činnost souběžná snaha subjektů na trhu určitého druhu zboží nebo služeb jejím cílem je dosažení určitých výhod před ostatními v oblasti hospodářských užitků/výsledků a jež vzájemně ovlivňuje jejich hospodářskou činnost je, podle Obchodního zákoníku, souběžná snaha subjektů na trhu určitého druhu zboží nebo služeb, jejichž cílem je dosažení určitých výhod před ostatními v oblasti hospodářských užitků, popř. výsledků, a jež vzájemně ovlivňuje jejich hospodářskou činnost. je, podle Obchodního zákoníku, souběžná snaha subjektů na trhu určitého druhu zboží nebo služeb, jejichž cílem je dosažení určitých výhod před ostatními v oblasti hospodářských užitků, popř. výsledků, a jež vzájemně ovlivňuje jejich hospodářskou činnost.

10 Základní pojmy obchodního zákoníku OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI právnické osoby založené za účelem podnikání; právnické osoby založené za účelem podnikání; založení: založení: společenskou nebo zakladatelskou smlouvou společenskou nebo zakladatelskou smlouvou (smlouvu podepisují všichni zakladatelé, pravost podpisů musí být úředně ověřena) nebo (smlouvu podepisují všichni zakladatelé, pravost podpisů musí být úředně ověřena) nebo zakladatelskou listinou zakladatelskou listinou (jediný zakladatel, musí mít formu notářského zápisu). (jediný zakladatel, musí mít formu notářského zápisu). Rozdělení obchodních společností: Rozdělení obchodních společností: osobní obchodní společnosti osobní obchodní společnosti veřejná obchodní společnoste veřejná obchodní společnoste komanditní společnost komanditní společnost kapitálové obchodní společnosti kapitálové obchodní společnosti společnost s ručením omezeným společnost s ručením omezeným akciová společnost akciová společnost

11 Právnické osoby jsou uměle (na základě smlouvy) vytvořené subjekty, jsou uměle (na základě smlouvy) vytvořené subjekty, např. akciová společnost, družstvo, státní podnik. např. akciová společnost, družstvo, státní podnik. PO je také stát a tzv. veřejnoprávní korporace – územní samosprávné celky (kraje) a obce. PO je také stát a tzv. veřejnoprávní korporace – územní samosprávné celky (kraje) a obce. PO musí vzniknou zákonným způsobem. PO musí vzniknou zákonným způsobem.

12 Právnické osoby PO se zakládají na základě společenské smlouvy (listiny) nebo zakladatelské smlouvy (listiny). PO se zakládají na základě společenské smlouvy (listiny) nebo zakladatelské smlouvy (listiny). PO vznikají dnem zápisu do Obchodního rejstříku. PO vznikají dnem zápisu do Obchodního rejstříku. Zanikají výmazem z této evidence, zpravidla po jejich likvidaci. Zanikají výmazem z této evidence, zpravidla po jejich likvidaci. PO při právních úkonech (např. sepsání kupní smlouvy, zastupování navenek) jsou zastupovány FO – na základě plné moci nebo v rámci výkonu určité funkce. PO při právních úkonech (např. sepsání kupní smlouvy, zastupování navenek) jsou zastupovány FO – na základě plné moci nebo v rámci výkonu určité funkce.

13 Obchodní rejstřík je veřejný seznam všech právnických osob a některých fyzických osob, vedený u tzv. rejstříkového soudu v místě krajského soudu. je veřejný seznam všech právnických osob a některých fyzických osob, vedený u tzv. rejstříkového soudu v místě krajského soudu. u tohoto soudu se taktéž ukládají důležité listiny jako např. smlouvy o založení, listiny o oprávnění osob zastupovat společnost či výsledky hospodaření. u tohoto soudu se taktéž ukládají důležité listiny jako např. smlouvy o založení, listiny o oprávnění osob zastupovat společnost či výsledky hospodaření.

14 Do obchodního rejstříku se zapisují tyto údaje: obchodní jméno, obchodní firma, sídlo u PO a bydliště u FO, případně místo podnikání, pokud není totožné s bydliště FO identifikační číslo (IČO), předmět podnikání právní forma PO, např. jestli se jedná o s. r. o., a. s., družstvo, státní podnik jména jednatelů (jednatel může zastupovat společnost navenek), jméno prokuristy, velikost základního kapitálu (souhrn vkladů společníků do podnikání)

15 Kontrolní otázky 1. Co je podstatou Obchodního zákoníku? 2. Kdo může být právnickou osobou? 3. K jakým účelům slouží Obchodní rejstřík? 4. Jaké údaje nalezneme v Obchodním rejstříku?

16 Použitá literatura KOČÍ, Jana a Lenka ŠAMŠOVÁ. Základy ekonomiky: pro střední a vyšší hotelové školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2009, 143 s. ISBN 978-80- 7373-059-8. KOČÍ, Jana a Lenka ŠAMŠOVÁ. Základy ekonomiky: pro střední a vyšší hotelové školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2009, 143 s. ISBN 978-80- 7373-059-8. ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie stručný přehled: Teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. 1. vyd. Zlín: CEED nakladatelství, 2002, 279 s. ISBN 80-902-5526-4. ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie stručný přehled: Teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. 1. vyd. Zlín: CEED nakladatelství, 2002, 279 s. ISBN 80-902-5526-4. http://cs.wikipedia.org/wiki/Obchodn%C3%AD_ z%C3%A1kon%C3%ADk http://cs.wikipedia.org/wiki/Obchodn%C3%AD_ z%C3%A1kon%C3%ADk http://cs.wikipedia.org/wiki/Obchodn%C3%AD_ z%C3%A1kon%C3%ADk http://cs.wikipedia.org/wiki/Obchodn%C3%AD_ z%C3%A1kon%C3%ADk


Stáhnout ppt "Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Podnik a podnikání Název vyučovací oblasti: Obchodní zákoník a rejstřík Ročník / obor studia:II."

Podobné prezentace


Reklamy Google