Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Podnik a podnikání Název vyučovací oblasti: Kapitálové OS – Společnost s ručením omezeným Ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Podnik a podnikání Název vyučovací oblasti: Kapitálové OS – Společnost s ručením omezeným Ročník."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Podnik a podnikání Název vyučovací oblasti: Kapitálové OS – Společnost s ručením omezeným Ročník / obor studia:II. – III. r./ Hotelnictví a turismus Vypracoval:Ing. Kovač Lukáš Škola: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice (do 31.08.2012 – SŠHGS) Ověřeno : I. a II. pololetí šk. r. 2012/2013 DUM 607 Klíčová slova: základní kapitál, jednatel, valná hromada, dozorčí rada. Anotace: Odborná prezentace pro podporu výkladu učitele na téma společnost s ručením omezeným.

2 Kapitálové OS - Společnost s ručením omezením

3 Kapitálové obchodní společnosti charakteristickým rysem je kapitálová účast společníků, nikoli jejich osobní účast na podnikání nebo řízení společnosti; společníci ručí za závazky jen do výše svého vkladu. V ČR existují dvě formy kapitálových obchodních společností společnost s ručením omezeným – s.r.o. akciová společnost – a.s.

4 Zahájení podnikání Zahájení podnikání je dvoustupňové: založení obchodní společnosti (sepsání smlouvy mezi společníky), vznik obchodní společnosti (zápis do obchodního rejstříku).

5 Založení společnosti: a)společenskou smlouvou podepsanou všemi společníky a notářsky ověřenou, b) zakladatelskou listinou notářsky ověřenou (připouští-li zákon, že společnost může založit jediný zakladatel).

6 Vznik společnosti: dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku, návrh na zápis do obchodního rejstříku musí být podán do 90 dnů od založení společnosti.

7 Společnost s ručením omezeným (zkratka „spol. s r. o.“ nebo „s. r. o.“) Společností s ručením omezeným je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti omezeně do výše upsaných vkladů.

8 Společnost s ručením omezeným společnost může být založena jednou osobou. maximálně padesát společníků, společníci ručí za závazky společnosti omezeně, a to pouze do výše nesplacených vkladů, zapsaných do obchodního rejstříku

9 Společnost s ručením omezeným hodnota základního kapitálu musí být minimálně 200.000 Kč, hodnota vkladu společníka musí být minimálně 20.000 Kč, celková výše vkladů musí souhlasit s výší základního kapitálu společnosti;

10 Orgány společnosti: nejvyšší orgán - valná hromada, statutární orgán - jednatelé, kontrolní orgán - dozorčí rada (pokud se zřizuje - není povinný),

11 VALNÁ HROMADA Do působnosti valné hromady náleží: rozhodování o změně společenské smlouvy schvalování stanov a jejich změn schvalování roční účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrada ztrát odmítnutí jednání učiněných zakladateli před vznikem společnosti jmenování, odvolání a odměňování jednatelů

12 VALNÁ HROMADA Do působnosti valné hromady náleží: jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady vylučování společníků rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu společnosti rozhodování o zrušení společnosti, jestliže to připouští společenská smlouva

13 VALNÁ HROMADA Termín a program valné hromady je nutno oznámit společníkům ve lhůtě určené společenskou smlouvou, jinak nejméně 15 dnů před dnem jejího konání a to písemnou pozvánkou (nestanoví-li společenská smlouva jinak), každý ze společníků má na valné hromadě na každých 1 000 Kč svého vkladu 1 hlas, valná hromada je schopna usnášení, jsou - li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů.

14 JEDNATELÉ Jednatelé (jeden nebo několik) představují statutární orgán společnosti, v případě, že je jed­natelů více, je oprávněn jednat jménem společnosti každý z nich, jednatelé jsou jmenováni valnou hromadou a to buď z řad společníků či z řad jiných fyzických osob.

15 JEDNATELÉ Jednatelé jsou vždy povinni: zajistit řádné vedení předepsané evidence zajistit vedení účetnictví vést seznam společníků informovat společníky o záležitostech společnosti

16 DOZORČÍ RADA Dozorčí rada (je-li zřízena) plní funkci kontrolního orgánu, členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou (musí být alespoň tři).

17 Členové dozorčí rady: dohlíží na činnost jednatelů nahlíží do obchodních a účetních knih a kontrolují zde uvedené údaje přezkoumávají roční účetní závěrku podávají zprávy valné hromadě

18 Řízení společnosti společnost zastupuje jednatel, který je uveden v obchodním rejstříku (a nemusí být společníkem), společníci mají povinnost uspořádat minimálně jednou do roka valnou hromadu, na které se rozhoduje hlasováním, každý společník má tolik hlasů, kolik stanoví společenská smlouva, nejčastěji podle toho, kolik vložil do společnosti majetku; rozdělení zisku se řídí podle výše vkladů, nestanoví- li společenská smlouva jinak.

19 Výhody a nevýhody společnosti s ručeným omezeným výhody omezené ručení za závazky společnosti, relativně nízké hodnotě minimálního základního jmění, malá administrativní náročnosti nevýhody nutnost vedení podvojného účetnictví a výše posunutá laťka v jednání s úřady

20 Kontrolní otázky: Jaké výše dosahuje hodnota základního kapitálu u společnosti s.r.o.? Vyjmenujte orgány společnosti s.r.o.? Kdo společnost řídí a jaké má pravomoci? Jaké jsou výhody a nevýhody společnosti s.r.o.?

21 Použitá literatura KOČÍ, Jana a Lenka ŠAMŠOVÁ. Základy ekonomiky: pro střední a vyšší hotelové školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2009, 143 s. ISBN 978-80-7373-059-8. ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie stručný přehled: Teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. 1. vyd. Zlín: CEED nakladatelství, 2002, 279 s. ISBN 80-902- 5526-4.


Stáhnout ppt "Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Podnik a podnikání Název vyučovací oblasti: Kapitálové OS – Společnost s ručením omezeným Ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google