Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Název školy: ZŠ Pr ů honice, Školní 191, p ř ísp ě vková organizace  Název a č íslo materiálu: VY_32_INOVACE_D6_44  Autor: Zde ň ka Matoušová  Období:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Název školy: ZŠ Pr ů honice, Školní 191, p ř ísp ě vková organizace  Název a č íslo materiálu: VY_32_INOVACE_D6_44  Autor: Zde ň ka Matoušová  Období:"— Transkript prezentace:

1  Název školy: ZŠ Pr ů honice, Školní 191, p ř ísp ě vková organizace  Název a č íslo materiálu: VY_32_INOVACE_D6_44  Autor: Zde ň ka Matoušová  Období: b ř ezen 2013 – č erven 2013  Stupe ň a typ vzd ě lávání: D ě jepis 6. ro č ník základní školy  Téma: Ř ímská republika  Anotace: Prezentace – výklad nové látky  O č ekávaný výstup: ž ák chápe základní principy, na nich ž spo č ívají zákony a spole č enské normy, vyu ž ívá znalostí z jiných p ř edm ě t ů, zejména ob č anské výchovy  Klí č ová slova: republika, konzulové, senát plnoprávný ob č an, patricijové, plebejové, tribun lidu, právo veto

2 510 – 31 p ř. n. l.

3

4  „ve ř ejná zále ž itost“  povinností ka ž dého ř ímského ob č ana starat se a zajímat o chod státu  vzniká roku 510 p ř. n. l. po vyhnání posledního krále  v č ele republiky 2 konzulové  voleni na jeden rok

5  vrchní velitelé armády  zodpovídají se senátu – senát tvo ř í 300 starších, zkušených mu žů

6  do ž ivotní č lenství  vrchní dozor nad ú ř edníky  financemi  správou  bezpe č ností  soudní pravomoci  nábo ž enské pravomoci  č lenové senátu jsou vybíráni cenzory, kte ř í je mohli za ur č itých okolností vylou č it

7  dohlí ž eli na senát  sestavovali seznam senátor ů  jednou za 5 let provád ě li s č ítání majetku

8  ú ř edníkem se mohl stát jakýkoli plnoprávný ob č an  neplacená funkce – mohou ji tedy zastávat pouze bohatí  mohli být voleni od 27 let  funkce: zásobování m ě sta  policejní dozor  finance  soudní pravomoc

9  zú č astnit se mohl a m ě l ka ž dý plnoprávný ob č an  volí cenzory a ú ř edníky  rozhoduje se zde o zákonech  vypov ě zení války  stíhají se tu leh č í i t ěž ší zlo č iny  i p ř e č iny proti státním zájm ů m

10  patricijové i plebejové  plebejové –neplnoprávní - nemohli být voleni do vyšších ú ř ad ů, ale usilují o to  494 p ř. n. l. vrcholí spory mezi patriciji a plebeji  odchod plebej ů z Ř íma

11  odešli na blízký pahorek  oslabení pro Ř ímany – ztráta voják ů  obchodní konkurence  zavedení ú ř edníka, který by hájil zájmy plebej ů  Tribun lidu s funkcí „veto“ (zakazuji)  p ř ítomen zasedání senátu  mohl ho p ř erušit

12  sepsány na nátlak plebej ů 449 p ř. n. l.  platily stejné zákony pro všechny ob č any  do poloviny 3. st. p ř. n. l. získali plebejové p ř ístup do všech ú ř ad ů a kn ěž ských hodností  Zákon 12  desek

13  v č ele 2 na jeden rok volení konzulové  plnoprávnými ob č any pouze patricijové  494 p ř. n. l. plebejové odešli z Ř íma  vynutili si funkci tribuna lidu s právem veto  449 p ř. n. l. poprvé sepsány ř ímské zákony

14  http://www.ucebnice-dejepisu.ic.cz/0302-staroveky- rim-obdobi-rimske-republiky.php http://www.ucebnice-dejepisu.ic.cz/0302-staroveky- rim-obdobi-rimske-republiky.php  http://www.profimedia.cz/fotografie/barevny-tisk-od- gravirovani-zobrazeni-rimsky-cenzor/0014558421/ http://www.profimedia.cz/fotografie/barevny-tisk-od- gravirovani-zobrazeni-rimsky-cenzor/0014558421/  http://tabularomana.blog.cz/1101/zapis-iii-od-dob- kralu-az-po-zakony-xii-desek http://tabularomana.blog.cz/1101/zapis-iii-od-dob- kralu-az-po-zakony-xii-desek  http://www.kidsland.cz/poradna_detail.php?id=9430 http://www.kidsland.cz/poradna_detail.php?id=9430  http://www.atllanka.net/index.php?text=240-rimske- pravo-ne-bible http://www.atllanka.net/index.php?text=240-rimske- pravo-ne-bible  V. Válková: D ě jepis 6, Prav ě k a starov ě k, SPN Praha 2006


Stáhnout ppt " Název školy: ZŠ Pr ů honice, Školní 191, p ř ísp ě vková organizace  Název a č íslo materiálu: VY_32_INOVACE_D6_44  Autor: Zde ň ka Matoušová  Období:"

Podobné prezentace


Reklamy Google