Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Alena Zítková Globální granty kraje Vysočina jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Alena Zítková Globální granty kraje Vysočina jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky."— Transkript prezentace:

1 Alena Zítková Globální granty kraje Vysočina jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Alena Zítková 26. září 2016 Principy způsobilosti výdajů Obecná pravidla způsobilosti výdajů a)Charakter výdaje b)Účel výdaje c)Prokazatelnost výdaje d)Datum uskutečnění výdaje PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

3 Alena Zítková 26. září 2016 Osobní výdaje Osobní výdaje na zaměstnance projektu Způsobilé výdaje:  hrubá mzda zaměstnance;  sociální a zdravotní pojištění za zaměstnavatele;  zákonné pojištění odpovědnosti, tzv. Kooperativa;  FKSP (ve výši stanovené zákonem);  nemocenská hrazená zaměstnavatelem; Dokladování:  kopie pracovních smluv, DPČ nebo DPP;  originál Rozpisu mzdových nákladů zaměstnanců;  kopie měsíčních pracovních výkazů práce;  mzdový list/výplatní páska zaměstnance;  kopie podkladů k vyplaceným nemocenským dávkám.

4 Alena Zítková 26. září 2016 Osobní výdaje - chyby Osobní výdaje za zaměstnance projektu nejčastější chyby  nepředložení kopií DPP/DPČ/PS;  PS/DPČ/DPP neobsahují povinné náležitosti viz Příručka;  PS/DPČ/DPP je podepsána po zahájení výkonu práce;  výkazy práce nejsou podepsány/jsou podepsány dříve než je vykonána poslední činnost v měsíci;  obecné vymezení činnosti pro projekt;  činnost vykázána souhrnně (např. 1. – 10. 6. = 8 hodin admin. prací);  zahrnutí činností spadajících do kategorie nepřímých nákladů do výkazu práce  jeden výkaz práce pro více projektových pozic/více pracovněprávních vztahů;  nepředložené mzdové listy a výpisy z účtu organizace.

5 Alena Zítková 26. září 2016 Cestovní náhrady Cestovné za tuzemské služební cesty spadá do nepřímých nákladů Cestovné za zahraniční službení cesty:  výdaje musí být plánovány v rozpočtu projektu – NELZE NAVYŠOVAT;  cestovné – letenky, jízdenky  cestovní náhrady při použití soukromého vozidla;  náhrady za spotřebované PHM při použití služebního vozidla;  výdaje na ubytování zaměstnanců – zpravidla hotel***  stravné dle vyhlášky MF o základních sazbách stravného v cizí měně. Dokladování:  originál Rozpisu cestovních náhrad;  kopie účetních dokladů ke vzniklým výdajům;  kopie cestovních příkazů;  kopie technického průkazu vozidla;  kopie knihy jízd;  kopie zprávy ze služební cesty;  kopie interních směrnic příjemce.

6 Alena Zítková 26. září 2016 Cestovní náhrady - chyby Cestovní náhrady nejčastější chyby  cestovní příkaz neobsahuje povinné náležitosti – je neúplný;  předložena pouze kopie 1. strany cestovního příkazu;  používání neaktuálních sazeb pro stanovení ceny pohonných hmot;  účel služební cesty – reg. číslo projektu/název projektu;  nepředložena kopie technického průkazu vozidla;

7 Alena Zítková 26. září 2016 Zařízení a vybavení Zařízení související s realizací projektu Způsobilé výdaje:  nehmotný majetek do 60 000,- Kč;  dlouhodobý nehmotný majetek;  drobný hmotný majetek do 40 000,- Kč;  daňové odpisy;  křížové financování – investiční a neinvestiční část. Dokladování:  podklady k výběrovým řízením na pořízení zboží;  přehled uzavřených výběrových řízení – je-li relevantní;  faktury, objednávky, dodací listy;  účetní doklady;  inventární karty

8 Alena Zítková 26. září 2016 Zařízení a vybavení - chyby Zařízení související s realizací projektu nejčastější chyby  chyby ve výběrových řízeních;  nedoložení veškerých podkladů k výběrovému řízení;  chybějící objednávky, dodací listy;  chybějící smlouvy o výpůjčce zařízení partnerům projektu;  POZOR na označení zařízení závazným logolinkem OP VK;  neodůvodněný nákup vybavení z uspořených peněz.

9 Alena Zítková 26. září 2016 Nákup služeb Nákup služeb souvisejících s realizací projektu Způsobilé výdaje:  publikace, školící materiály;  odborné služby, studie a výzkum;  výdaje na konference a kurzy – nájemné;  občerstvení – max. 300,- Kč/osoba/8hodinová akce;  ubytování – max. 1 500,- Kč/osoba/noc. Dokladování:  podklady k výběrovým řízením na pořízení služeb;  přehled uzavřených výběrových řízení – je-li relevantní;  faktury, objednávky, dodací listy;  účetní doklady;  prezenční listiny k pořádaným kurzům.

10 Alena Zítková 26. září 2016 Nákup služeb – nejčastější chyby Nákup služeb souvisejících s realizací projektu nejčastější chyby  věcné chyby ve výběrových řízeních;  dodavatelem nesmí být osoba, která je současně zaměstnancem projektu (příjemce/partnera);  nedoložení veškerých podkladů k výběrovému řízení;  chybějící objednávky, dodací listy;  nedoložení prezenčních listin z uskutečněných kurzů;  POZOR na označení všech dokumentů závazným logolinkem OP VK;  výdaje spojené s administrací výběrových řízení dle pravidel Příručky;  úhrada občerstvení zaměstnanců projektu z položky Podpora účastníků;  překročení limitů stanovených pro ubytování a stravné.

11 Alena Zítková 26. září 2016 Stavební úpravy, Přímá podpora, N ze smlouvy Stavební úpravy  drobné stavební úpravy;  stavební úpravy v rámci křížového financování;  lze provádět pouze na majetku příjemce/partnera/zřizovatele. Přímá podpora  mzdové příspěvky (dokladuje se stejně jako mzdové náklady zaměstnanců);  cestovné, ubytování a stravné;  doprovodné aktivity. Náklady vyplývající přímo ze smlouvy  audit projektu. Dokladování  objednávky, faktury, účetní doklady

12 Alena Zítková 26. září 2016 Nepřímé náklady Nepřímé náklady:  taxativní výčet dle Příručky pro příjemce;  jedná se zejména o výdaje související s administrací projektu nebo s činnostmi, které jsou od běžného provozu organizace těžko oddělitelné;  nejsou dokládány jednotlivými účetními doklady, výpisy z účtů, jejich čerpání není sledováno v položkovém členění;  čerpání nepřímých nákladů nebude předmětem administrativních kontrol ani kontrol na místě poskytovatelem podpory;  příjemce je povinen tyto náklady/výdaje vést v účetnictví – doporučuje se samostatná analytická evidence; STÁLE PLATÍ PRAVIDLO PŘÍMÉ SOUVISLOSTI VÝDAJE S REALIZACÍ PROJEKTU.

13 Alena Zítková 26. září 2016 Závěrem Upozornění na závěr:  účetní doklady označovat dle Příručky pro příjemce;  daňový doklad není vždy totéž co účetní doklad;  úprava interních směrnic, nastavení interních postupů;  výpisy z účtu organizace/kopii pokladní knihy – jsou-li relevantní;  vždy výpisy z projektového účtu;  sestava z účetnictví – doložení analytické účetní evidence;  objednávky – pořizovací cena zboží/služeb nad 10 000,- Kč bez DPH;  zajistit čitelnost dokumentů;  každý nezpůsobilý výdaj a mylná platba z projektového účtu = nesrovnalost = porušení rozpočtové kázně (zákon 250/2000 Sb.).

14 Alena Zítková 26. září 2016 Nová PpP. verze č. 4 Novinky v příručce pro příjemce verze č. 4:  v případě osobních nákladů pravděpodobně bude umožněna refundace prostředků z projektového účtu na provozní účet max. 5 dní před uskutečněním platby zaměstnancům a organizacím odpovídajícím za správu zákonného pojištění;  v PS/DPČ/DPP nemusí být uvedena povinnost předkládání výkazů práce;  nově lze zapůjčovat v odůvodněných případech učební pomůcky případně zařízení cílové skupině – po konzultaci s poskytovatelem. LZE APLIKOVAT AŽ V DOBĚ ÚČINNOSTI NOVÉ PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OP VK.

15 Alena Zítková 26. září 2016 Prostor pro dotazy PROSTOR PRO VAŠE DOTAZY Krajský úřad kraje Vysočina Odbor regionálního rozvoje Oddělení grantových programů Žižkova 16, Jihlava zitkova.a@kr-vysocina.cz tel. č.: 564 602 545


Stáhnout ppt "Alena Zítková Globální granty kraje Vysočina jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google