Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost FINANČNÍ ČÁST IP Obecné informace CZ.1.07/1.1.00/44.0005 (seminář pro partnery) 23.9.2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost FINANČNÍ ČÁST IP Obecné informace CZ.1.07/1.1.00/44.0005 (seminář pro partnery) 23.9.2013."— Transkript prezentace:

1 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost FINANČNÍ ČÁST IP Obecné informace CZ.1.07/1.1.00/44.0005 (seminář pro partnery) 23.9.2013

2 2 Dokumenty pro realizaci Příručka pro příjemce OPVK (verze 7, datum platnosti 25.10.2012) Metodické dopisy  Metodický dopis č. 23 - Obvyklé ceny zařízení a vybavení  Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/metodicke-dopisy Smlouva o partnerství s finanční spoluúčastí Platná legislativa ČR

3 3 Způsobilé výdaje Výdaje musí být:  přiměřené -odpovídat cenám v místě a čase obvyklým  hospodárné -minimalizace výdajů při respektování cílů projektu  účelné -nezbytné pro realizaci projektu  efektivní -maximální poměr mezi výstupy a výstupy projektu

4 4 -Vynaloženy na aktivity v souladu s obsahovou stránkou a cíli projektu -prokazatelné - doložené prvotními účetními doklady -výdaje musí vzniknout v průběhu realizace projektu - od okamžiku zahájení realizace projektu do okamžiku ukončení realizace - s výjimkami stanovenými v příručce pro příjemce tj. mzdy za poslední měsíc realizace projektu

5 5 Platby (úhrady výdajů) v rámci projektu Záloha ve výši 5 % schválených výdajů projektu (neinvestiční) okamžitě po obdržení zálohové platby z MŠMT Další platby: na základě oprávněného požadavku s ohledem na budoucí potřebu (finanční plán) Výše finanční podpory bude poskytnuta až do výše 100 % způsobilých výdajů projektu.

6 6 Úhrada výdajů projektu 1) z projektového účtu a) přímo b) refundace  příjemce má povinnost zajistit si měsíční výpisy  !!! z projektového účtu nelze převádět finanční prostředky na jiný účet nebo vybírat bez konkrétní potřeby a důvodu (sankce od MŠMT) !!!!!! 2) z pokladny organizace  nutná následná refundace z účtu projektu – až po uhrazení výdaje z pokladny  úhrada výdajů v hotovosti je možná do výše 10 000 Kč

7 7 REFUNDACE Refundace = platba z projektového účtu na účet partnera (kmenový či provozní).  Refundace vždy až PO předchozí úhradě nákladů z účtu partnera tzn. zpětně !  VYJÍMKA – kap. 1 Osobní výdaje – refundace možná 5 pracovních dnů předem ! (před úhradou výdaje z účtu organizace)  po provedení souhrnné refundace je nutné doložit vnitřní účetní doklad s jednotlivými položkami

8 8 ÚHRADA MEZD Na vnitřním účetním dokladu mezd OZNAČIT výdaje přímé a nepřímé!! Vhodné je refundovat celkovou částku přímých nákladů na mzdy než úhrada jednotlivých mezd z projektového účtu.

9 9 Partnerství Partnerství s finančním příspěvkem – vztah partner X kraj  partner obdrží z projektového účtu příjemce zálohu (viz. smlouva o partnerství), hradí náklady ze zálohy a každý měsíc provede vyúčtování  každý měsíc dokládá:  Výpis z projektového účtu  Všechny doklady vztahující se k měsíčnímu období Např. nově uzavřené pracovní smlouvy, okopírované účetní doklady, uzavřené smlouvy, výplatní pásky, pracovní výkazy, excelovský soubor „inteligentního rozpočtu“….atd. (bude detailně upřesněno na dalším jednání)

10 10 Účetnictví projektu účetně musí být odděleny všechny náklady a výnosy související s projektem (střediskem nebo samostatnými analytickými účty pro projekt) doporučujeme zřídit zvláštní účetní střediska pro přímé a nepřímé náklady!!! faktury i každý originál účetního dokladu musí obsahovat identifikaci projektu!! (číslo projektu, název projektu – např. formou razítka) je nutné sledovat odděleně investiční a neinvestiční finanční prostředky (již záloha je takto členěna) Každé použití neinvestičních prostředků k úhradě investičních a naopak je hodnoceno jako porušení rozpočtové kázně!

11 11 při předkládání podkladů se dokládají kopie účetních dokladů nad 10 000,- Kč Účetní doklady do 10 000 Kč partner doloží pouze na žádost příjemce (ÚK) nezapomínat účtovat i o úrocích a bankovních poplatcích z projektového účtu Partner má samostatný projektový účet – musí být při proplacení (vyúčtování zálohy) odečteny úroky

12 12 Další informace Objednávka/smlouva musí obsahovat:  přesnou specifikaci zboží nebo služby a jejich rozsah. Obecně formulované doklady typu např.: „Občerstvení“ apod. nejsou vyhovující Náležitosti účetního dokladu:  § 33 a), odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (=definice prokazatelného účetního záznamu)  § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (=náležitosti účetního záznamu)

13 13 Nezpůsobilé výdaje Takové výdaje, které nejsou vynaloženy v souladu s cíli projektu a současně nejsou pro jejich dosažení nezbytné. Výdaje, které nejsou přiměřené a nejsou vynaloženy hospodárně a efektivně nebo nejsou v souladu s evropskou nebo českou legislativou. Všechny nezpůsobilé výdaje jsou uvedeny v Příručce pro příjemce str. 67

14 14 Nepřímé náklady I. mohou být pouze neinvestičního charakteru zahrnují zejména náklady spojené s administrací projektu jsou prokazovány % vůči způsobilým přímým nákladům bez křížového financování procento NN stanovené v právním aktu zůstává stejné, bez ohledu na skutečnou výši způsobilých přímých výdajů poměr NN je dán procentem způsobilých skutečně vynaložených a prokázaných přímých výdajů v závěrečném vyúčtování

15 15 Nepřímé náklady II. v případě nevyčerpání veškerých plánovaných přímých nákladů ve schváleném rozpočtu nebo budou-li některé přímé náklady vyhodnocené jako nezpůsobilé, úměrně tomu bude krácena i absolutní výše NN nepřímé náklady se nedokládají a neprokazují jednotlivými účetními doklady

16 16 Nepřímé náklady III. NN nejsou kontrolovány, i přesto musí být využity pro projekt a musí odpovídat pravidlům způsobilého výdaje veškeré doklady mohou být kontrolovány finančním úřadem pravidly NN nejsou nijak dotčeny účetní postupy organizace pro lepší přehlednost je vhodné si zřídit pro přímé a nepřímé náklady zvláštní účetní střediska pro projekt

17 17 Nepřímé náklady IV. Čerpání NN partner může zálohovou platbu čerpat v průběhu realizace projektu libovolným způsobem na přímé a nepřímé náklady, nesmí však být ohrožena plynulost financování partner nesmí vyčerpat celou zálohovou platbu pouze na nepřímé náklady čerpání NN sleduje příjemce i partner dotace, aby v závěru projektu příjemce/partner nemusel vracet prostředky z důvodu přečerpání nároku na NN

18 18 Nepřímé náklady V. z hlediska plynulosti čerpání je žádoucí, aby čerpání NN z jednotlivých zálohových plateb odpovídalo stanovenému % NN partner si stáhne odpovídající % NN z projektového účtu na účet organizace (doporučujeme) nedoporučujeme si stahovat NN jednotlivými částkami např. za faktury Např. a)dle odhadu přímých výdajů za dané monitorovací období b)na základě schválených NN z předchozího monitorovacího období c)dle potřeby (např. pokud bude nutné kvůli konkrétní FA…)

19 19 Přímé náklady 1. Osobní náklady 2. Služební cesty zahraniční 3. Zařízení 5. Nákup služeb 6. Stavební úpravy 7. Přímá podpora 8. Náklady vyplývající přímo ze smlouvy

20 20 Kapitola č.1 Osobní náklady I. v rozpočtu je nutné vykazovat odděleně hrubé mzdy a soc. zdrav.poj. hrazené zam-lem jednotkové mzdy stanovené ve schváleném rozpočtu jsou po celou dobu realizace závazné jeden pracovník nemůže být v rámci projektu zaměstnán na více než 1,0 úvazek celkem (=příjemce+partneři) – výjimka u pedagogických pracovníků (viz. PpP) není možné navyšovat mzdy pracovníků projektu – částky z přebývajících položek lze převést pouze na nové pracovníky

21 21 Kapitola č.3 Zařízení Pro projekt je nutné vést evidenci tohoto majetku: Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč - jedná se o investici nutno hradit z investičních prostředků Drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč - např. i nákup výukového materiálu, který je určen pro cílovou skupinu -např. nákupy PC, notebooky, tiskárny, mobily Použitý drobný hmotný majetek Nájem zařízení – nájem zařízení a vybavení pro cílovou skupinu Výdaje na opravy a údržbu = nepřímé náklady

22 22 Křížové financování (KF) I. 1) Investiční část zařízení a vybavení, nábytek, s dobou použitelnosti nad 1 rok a cenou nad 40 tis. Kč za kus Pozn.: textilní doplňky, podlahové krytiny, koberce, záclony a závěsy – nejsou nábytkem lze zahrnout pouze do drobného hmot. majetku do 40 tis. Kč dále obsahuje stavební úpravy, které v úhrnu převýší ve zdaňovacím období 40 tis. Kč Interaktivní tabule musí být soubor movitých věcí v případě, že interaktivní tabule + další současně pořízené zařízení přesahují 40 tis. Kč. Jedná se o investici nutno hradit z investičních prostředků.

23 23 Křížové financování (KF) II. 2) Neinvestiční část nábytek nebo vestavěné skříně do 40 tis. Kč  vybavení a nábytek lze financovat pouze v případě, že je pořízen pro potřebu cílové skupiny  v případě pořízení zařízení a nábytku z KF pro realizační tým je možný v max. výši 15 tis.Kč na 1 přepočtený pracovní úvazek

24 24 Kapitola č.5 Nákup služeb I. Publikace/školicí materiály/manuály -vytvořené dodavatelem na zakázku! tj. vývoj a vytváření nových publikací, školících materiálů nebo multimediálních pomůcek Odborné služby/Studie a výzkum -nákup duševního vlastnictví (zpracování analýz, sběr dat a výzkum) Náklady na konference/kurzy -zapojení cílové skupiny, hostujících účastníků a širší veřejnosti -např. pronájem prostor a konferenční techniky pro cílovou skupinu

25 25 Kapitola č.5 Nákup služeb II. Podpora účastníků (stravné, ubytování) občerstvení a ubytování souvisí s položkou „náklady na konference/kurzy“ stravné max. 300,- Kč na den a osobu (celodenní akce=8 běžných hodin) jinak je nutné stravné krátit!!! stravné v případě výjezdních akcí spojených s přenocováním účastníků limit max. 400 Kč na den a osobu ubytování max. 1 500,- Kč na den a osobu ubytování lze hradit pouze účastníkům cílové skupiny stravné lze hradit cílové skupině i dalším účastníkům akce- pokud souvisí s projektem Dodavatelem služeb v rámci projektu nemůže být osoba, která má uzavřen pracovně právní vztah s příjemcem/partnerem a výdaje na něj jsou z rozpočtu projektu.

26 26 Kapitola č.6 Stavební úpravy Drobné stavební úpravy -nesmí přesáhnout 40 tis. Kč v jednom zdaň.období za každou jednotlivou účetní položku majetku Stavební úpravy v rámci křížového financování -nad 40 tis. Kč -stavební úpravy, které jsou rekonstrukcí nebo modernizací (NE OPRAVY!) -pouze na majetku partnerů (NE na majetku v pronájmu) -jedná se o investici nutno hradit z investičních prostředků Stavební úprava musí být provedena v souvislosti s úpravou pracovního místa nebo úpravou přístupu pro osoby se zdravotním postižením nebo úpravy výukových, tréninkových nebo pracovních prostor používaných na realizaci aktivit s cílovou skupinou.

27 27 Kapitola č.7 Přímá podpora Cestovné, ubytování a stravné náklady (ubytování, cestovné a stravné) spojené s realizací praxí a stáží = hrazeno jednorázově cenové limity: (ubytování v ČR max. 1 500,- Kč za osobu a noc; celodenní stravování max. 300,- Kč za osobu) Mzdové příspěvky jsou poskytovány zaměstnavateli jako náhrada části mzdových nákladů (hrubá mzda včetně zákonných odvodů) na jejich pracovníka po dobu jeho účasti na dalším vzdělávání Pokud jsou některé služby (např. ubytování, doprava…) pořizovány pro cílovou skupinu prostřednictvím dodavatele na fakturu, je nutné je řadit do kapitoly č. 5!

28 Ing. Michaela Bošanská bosanska.m@kr-ustecky.cz 28


Stáhnout ppt "1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost FINANČNÍ ČÁST IP Obecné informace CZ.1.07/1.1.00/44.0005 (seminář pro partnery) 23.9.2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google