Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Finanční část projektu Rozpočet projektu Seminář pro žadatele – 4. výzva oblast podpory 3.2 2. 10.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Finanční část projektu Rozpočet projektu Seminář pro žadatele – 4. výzva oblast podpory 3.2 2. 10."— Transkript prezentace:

1 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Finanční část projektu Rozpočet projektu Seminář pro žadatele – 4. výzva oblast podpory 3.2 2. 10. 2013

2 2 Zásady při sestavování rozpočtu Při sestavení rozpočtu je třeba vycházet z plánovaných aktivit a činností projektu Rozpočet projektu zahrnuje i výdaje partnera Financovány mohou být pouze tzv. způsobilé výdaje Do rozpočtu se nezahrnují nepřímé náklady (nevkládat např. do kapitoly osobních nákladů administrativní pracovníky, asistenty apod.) Důležité je ohlídat % limity jednotlivých kapitol rozpočtu či křížového financování dle platné příručky pro žadatele a dle vyhlášené výzvy (Benefit tyto limity nehlídá!!)

3 Souhrn kapitol rozpočtu grantového projektu 01 Osobní náklady 02 Služební cesty zahraniční 03 Zařízení (limit 25% CV projektu) 04 Místní kancelář – nepřímé náklady 05 Nákup služeb (limit 49% CV projektu) 06 Stavení úpravy 07 Přímá podpora (limit 20% CV projektu) 08 Náklady vyplývající přímo ze smlouvy

4 01 kapitola - Osobní náklady Způsobilým výdajem jsou hrubé mzdy zaměstnanců projektu a veškeré zákonné odvody hrazené zaměstnavatelem

5 5 01 kapitola - Osobní náklady Benefitová žádost: ▪ záložka „Realizační tým“ - pracovní smlouvy (DPČ) – úvazek formou např. 50 % nebo 100 % odpovídající skutečné výši úvazku, sazba se uvádí jako hrubá mzda za měsíc - DPČ a DPP – úvazek formou celkového počtu hodin pro projekt, sazbu uvést jako hrubou mzdu za hodinu ▪ záložka „Rozpočet projektu“ - do rozpočtu uvést položkově jednotlivé pracovní pozice - hrubou mzdu k jednotlivým pracovním pozicím - pozor na zvolenou jednotku a sazbu Pracovní smlouvy (DPČ) > jednotka měsíc, sazba Kč/měsíc DPP, DPČ > jednotka hodina, sazba Kč/hod

6 6 01 kapitola - Osobní náklady Metodický dopis č. 4.4, platný od 28.1.2013 » http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyse-mezd-platu-v-projektech-op-vk http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyse-mezd-platu-v-projektech-op-vk

7 01 kapitola - Osobní náklady Jeden pracovník nemůže být v rámci projektu a současně v rámci vykonávání dalších činností pro příjemce a jeho partnery zaměstnán na více než 1,0 úvazku celkem (pracovní poměr v rámci všech pracovních smluv a DPČ a DPP). Dle výzvy výjimka v případě pedagogických pracovníků škol vymezených § 7, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, a akademických pracovníků vymezených § 70, odst. 2 zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, se limit posouvá na 1,5 úvazku celkem. Úvazek takových pracovníků v rámci projektu však smí činit nejvýše 1,0 úvazku. 7

8 8 02 kapitola – Služební cesty zahraniční  Zahraniční služební cesta musí být v žádosti blíže specifikována  Výdaje spojené se služebními cestami zahraničními pracovníků projektu, kteří mají v rámci projektu uzavřen pracov. právní vztah  Zahraniční cestovné lze čerpat pouze v případě, že je schváleno v projektové žádosti a není možné navyšovat položky rozpočtu související se zahraniční služební cestou.  Výpočet cestovních náhrad se řídí zákonem číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, platnou vyhláškou MPSV, int. předpisy organizace a platnou PpP

9 9 03 kapitola – Zařízení Limit 25 % CZV projektu včetně křížového financování. Limit 25 % CZV projektu včetně křížového financování. Metodický dopis č. 23 – Obvyklé ceny zařízení a vybavení » http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/metodicky-dopis-c-23-obvykle-ceny-zarizeni-a-vybavenihttp://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/metodicky-dopis-c-23-obvykle-ceny-zarizeni-a-vybaveni  Již při sestavování rozpočtu dodržujte cenové limitu dle MD č. 23, v případě, že je pro projekt nutný nákup dražšího zařízení, je toto důležité řádně popsat a zdůvodnit v projektové žádosti

10 03 kapitola – Zařízení  Nehmotný majetek do 60 tis. Kč – software, studijní programy s PC do 60 tis. Kč  Dlouhodobý nehmotný majetek – software, studijní programy, licence s PC nad 60 tis. Kč. Jedná se o investice  Drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč – počítače, notebooky, tiskárny, výukové materiály.. s pořizovací cenou do 40 tis. Kč za 1 ks  Výdaje na opravy a údržbu = nepřímé výdaje 10

11 11 03 kapitola – Zařízení Křížové financování Limit křížového financování je stanoven výzvou a to v maximální výši 25 % z celkových způsobilých výdajů projektu 1) Investiční část nábytek a vybavení s dobou použitelnosti nad 1 rok a PC nad 40 tis. Kč za ks Pozor na souboru movitých věcí tzn. interaktivní tabule + software + příslušenství = PC přesahující 40tis. Kč, potom tento soubor majetku patří do INV části KF. stavební úpravy, které u jednotlivého majetku v úhrnu převýší ve zdaňovacím období 40 tis. Kč, (rekonstrukce, modernizace), musí sloužit pro realizaci aktivit s cílovou skupinou. 2) Neinvestiční část nábytek nebo vestavěné skříně do 40 tis. Kč (textilní doplňky, podlah.krytiny, koberce, záclony a závěsy – nejsou nábytkem, lze zahrnout pouze do drobného hmot. majetku do 40 tis. Kč)

12 04 kapitola – Místní kancelář » nepřímé náklady Kapitolu 04 Místní kancelář nelze v rozpočtu vyplnit, jedná se o nepřímé náklady Kapitola zahrnuje všechny výdaje související s provozem kanceláře projektu: nájem kanceláře, nákup vody, paliv, energie, internet, telefon, fax, poštovné, spotřební materiál, úklid a údržbu.

13 13 05 kapitola – Nákup služeb Limit kapitoly 49 % na CZV projektu 1) Publikace/školící materiály/manuály -vývoj a vytváření nových publikací, školících materiálů nebo multimediálních pomůcek vytvořených dodavatelem na zakázku -již vydané publikace, v obchodní síti dostupné spadají do Drobného hmotného majetku (položka 3.3) 2) Odborné služby/Studie a výzkum -zpracování analýz, sběr dat, výzkumy nezbytné pro realizaci projektu

14 14 05 kapitola – Nákup služeb 3) Náklady na konference/kurzy -školení nebo konference do kterých budou zapojeni zástupci cílové skupiny, hostující účastníci a širší veřejnost -např. pronájem prostor a konferenční techniky pro CS 4) Podpora účastníků (stravování, ubytování) - občerstvení a ubytování související s položkou „náklady na konference /kurzy“ - stravné lze hradit CS i ostatním účastníkům akce - stravné max. 300,- Kč na den a osobu (300 Kč = 8 hodin) v případě kratší doby trvání je nutné stravné poměrem krátit - ubytování lze hradit pouze účastníkům cílové skupiny - ubytování max. 1 500,- Kč za osobu a noc 5) Jiné výdaje - např. poradenství, doprava CS fakturována dopravcem

15 15 06 kapitola – Stavební úpravy Stavební úpravy musí bezprostředně souviset s realizovaným projektem (např. úprava pracovního místa nebo přístupu pro osoby se zdravotním postižením pro realizaci aktivit s cílovou skupinou) 1) Drobné stavební úpravy -nesmí přesáhnout za všechny dokončené stavební úpravy v jednom zdaňovacím období 40 tis. Kč za jednotlivou účetní položku majetku

16 06 kapitola – Stavební úpravy 2) Stavební úpravy v rámci křížového financování -u jednotlivého majetku za zdaňovací období přesáhly stavební úpravy 40 tis. Kč jedná se o investici, nutno hradit z investičních prostředků -jedná se o rekonstrukce nebo modernizace -lze provádět pouze na majetku příjemce/partnera/zřizovatele (NE na majetku v pronájmu)!!! -Stavební úpravy v rámci KF musí být schváleny v rozpočtu a nelze tuto položku v průběhu realizace projektu navyšovat 16

17 17 07 kapitola – Přímá podpora Limit kapitoly 20 % na CZV projektu Výdaje spojené zejména se zapojením cílové skupiny (účastníci kurzů, žáci) do projektových aktivit 1) Mzdové příspěvky 2) Cestovné, ubytování a stravné jízdní výdaje, cestovné, stravné spojené s realizací praxí a stáží hrazených jednorázově jízdní výdaje odpovídající ceně za jízdenku 2. třídy hromadné dopravy, ubytování v ČR max. 1 500 Kč za osobu a noc; celodenní stravování max. 300 Kč za osobu 3) Doprovodné aktivity Např. vstupenky na akce, kterých se účastní cílová skupina

18 18 08 kapitola – Náklady vyplývající přímo ze smlouvy  Kapitola zahrnuje pouze náklady, které vzniknou z povinností daných Smlouvou o realizaci GP.  Audit - v případě, že je schválená podpora rovna nebo vyšší 10 000 000 Kč, je příjemce povinen zadat vybranému auditorovi zpracování závěrečného auditu - V této výzvě audit nerelevantní

19 10 kapitola – Nepřímé náklady Do rozpočtu nesmí být nepřímé náklady vůbec zahrnuty! Rozpočet projektu vytvořený v Benefitu musí obsahovat pouze přímé náklady. Nepřímé náklady se v Benefitu počítají samy na základě zadaných přímých nákladů. Přesná specifikace v PpŽ verze 9 str. 34-45.

20 Rozpočet projektu Investiční výdaje = položky (03.02 + 03.08.01 + 06.02) Neinvestiční výdaje = kapitoly (01+02+03+05+06+07+08) - položky (03.02 + 03.08.01 + 06.02) Křížové financování = položky (03.08.01 + 03.08.02 + 06.02)

21 Finanční část - Benefit 7  Záložka „Rozpočet projektu“  Záložka „Harmonogram čerpání“ V této záložce se uvádí částky přepokládaných způsobilých výdajů prokázaných žadatelem za každé monitorovací období realizace, a to souhrnně za žadatele i partnery. 1. finanční plán = 1. Žádost o platbu, do harmonogramu se neuvádí 1. poskytnutá záloha po podpisu smlouvy Součet všech položek harmonogramu čerpání je roven celkovým způsobilým výdajům projektu. Přehled představuje finanční plán jednotlivých požadavků na čerpání dotace, který slouží žadateli k rozvržení předpokládaných žádostí o platbu v určitém časovém období

22 Povinná finanční příloha k projektové žádosti VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT Doklad prokazující roční obrat organizace za poslední dvě uzavřená účetní období (doložit v originálním výtisku, včetně razítka organizace a podpisu) Roční obrat organizace/společnosti žadatele musí dosahovat alespoň jedné poloviny hodnoty částky rozpočtu projektu uvedeného v projektové žádosti. V případě projektů trvajících 12 měsíců a méně, pak celé této částky. Výjimka z povinnosti prokazovat výši obratu se uplatní u žadatele zapsaného do rejstříku škol a školských zařízení, dále na organizační složky státy a subjekty uvedené v příloze č. 1 a 2 zákona č. 111/2008 Sb. o vysokých školách 22

23 23 Děkuji za pozornost Ing. Martin Málek malek.m@kr-ustecky.cz 475 657 889 733 785 083


Stáhnout ppt "1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Finanční část projektu Rozpočet projektu Seminář pro žadatele – 4. výzva oblast podpory 3.2 2. 10."

Podobné prezentace


Reklamy Google