Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Seminář pro příjemce 3. výzva PO 3.2 Finanční část projektu Finanční část projektu 12. 9. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Seminář pro příjemce 3. výzva PO 3.2 Finanční část projektu Finanční část projektu 12. 9. 2012."— Transkript prezentace:

1 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Seminář pro příjemce 3. výzva PO 3.2 Finanční část projektu Finanční část projektu 12. 9. 2012

2 2 Obsah: 1. Obecné informace 1.1 Základní dokumenty pro realizaci GP 1.2 Způsobilé výdaje projektu 1.3 Nezpůsobilé výdaje projektu 1.4 Partnerství 1.5 Financování projektu 2. Rozpočet projektu 2.1 Nepřímé náklady 2.2 Přímé náklady 3. Pokyny ke zpracování MZ

3 1. OBECNÉ INFORMACE 3

4 1.1 Základní dokumenty pro realizaci GP Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Smlouva o realizaci GP a projektová žádost (schválený rozpočet) Metodické dopisy Platná legislativa ČR Vnitřní směrnice organizace (oběh účetních dokladů, evidence zařízení a majetku, zřízení úč. středisek apod.)http://opvk.kr-ustecky.cz 4

5 1.2 Způsobilé výdaje projektu Výdaje uskutečněné v souladu s podmínkami stanovenými v právním aktu a v souladu s předpisy EU a ČR. ZV musejí být: PŘIMĚŘENÉ (odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) HOSPODÁRNÉ (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu) EFEKTIVNÍ (maximální poměr mezi výstupy a vstupy projektu) ÚČELNÉ (nezbytné pro realizaci projektu, v souladu s obsahovou stránkou a cíli projektu) PROKAZATELNÉ (doložené prvotními účetními doklady, výdaje musejí být zaplaceny – doloženy výpisem z projektového účtu) 5

6 1.3 Nezpůsobilé výdaje projektu Takové výdaje, které nejsou vynaloženy v souladu s cíli projektu a současně nejsou pro jejich dosažení nezbytné. Výdaje, které nejsou přiměřené a nejsou vynaloženy hospodárně a efektivně nebo nejsou v souladu s evropskou nebo českou legislativou. Příklady NV: DPH pokud existuje zákonný nárok na odpočet nákupy vozidel, nemovitostí a pozemků přímé daně (daň: z nemovitosti, dědická, silniční…) mzdové náklady zaměstnanců, kteří se na projektu nepodílejí přímo, atd. 6

7 1.4 Partnerství a)Partner s finančním příspěvkem -část finanční podpory na realizaci věcných projektových aktivit přijímá partner prostřednictvím příjemce, a to dvěma možnými způsoby (dle dohody mezi příjemcem a partnerem): 1) ŽÁDOSTI O PLATBU : partner hradí náklady ze svého, ke konci monitorovacího období nebo měsíčně předkládá příjemci žádost o proplacení svých výdajů (na základě soupisky účetních dokladů za partnera s doloženými kopiemi účetních dokladů). příjemce hradí náklady partnerovi z projektového účtu 7

8 2) ZÁLOHA Partner je povinen mít projektový účet!! partner obdrží zálohu z projektového účtu příjemce, náklady hradí ze zálohy a v každém monitorovacím období provede vyúčtování způsobilých výdajů, které dokládá soupiskou účetních dokladů a jejich kopiemi (příjemce zahrne údaje z těchto soupisek do souhrnné soupisky účetních dokladů) 8 1.4 Partnerství

9 b) Partner bez finančního příspěvku - partner se podílí na realizaci věcných aktivit projektu (např. formou konzultací, odborné garance apod.), není mu však poskytován žádný finanční příspěvek za účast na realizaci projektu - majetek pořízený z projektu může být partnerovi poskytnut pouze formou zápůjčky - smlouva o výpůjčce 9 1.4 Partnerství

10 1.5 Financování projektu 1.ZÁLOHAve výši 20% z celkových způsobilých výdajů (výše investic a neinvestic dle požadavku příjemce) 1.ZÁLOHA ve výši 20% z celkových způsobilých výdajů (výše investic a neinvestic dle požadavku příjemce) Čerpání investic je možné pouze z investičních prostředků na projektovém účtu. 2. DALŠÍ PLATBY: ve výši prokázaných způsobilých výdajů v jednotlivých žádostech o platbu Žádost o platbu = prokázané způsobilé výdaje v monitorovacím období (dle soupisky) *příjmy projektu (úroky) – v prioritní ose 3.2 mají pouze informativní charakter do celkové výše 90 % schváleného rozpočtu (vč. zálohy) závěrečná platba až po předložení závěrečné žádosti o platbu (cca 10 % celkových nákladů dle skutečného čerpání) 10

11 2. ROZPOČET PROJEKTU 11

12 12 2.1 Nepřímé náklady mohou být pouze neinvestičního charakteru zahrnují zejména náklady spojené s administrací projektu jsou prokazovány % vůči způsobilým přímým nákladům bez křížového financování procento NN stanovené v právním aktu zůstává stejné, bez ohledu na skutečnou výši způsobilých přímých výdajů v rámci zpracování MZ se nepřímé náklady nedokládají a neprokazují jednotlivými účetními doklady

13 13 v případě nevyčerpání veškerých plánovaných přímých nákladů ve schváleném rozpočtu nebo budou-li některé přímé náklady vyhodnocené jako nezpůsobilé, úměrně tomu bude krácena i absolutní výše NN v případě, že v průběhu realizace projektu dojde k přesunu prostředků z/do křížového financování, změní se základna pro výpočet NN, a tím i absolutní výše NN, na které má příjemce nárok  příjemce má však nárok maximálně na vyplacení částky dotace schválené v právním aktu, tato částka nesmí být překročena 2.1 Nepřímé náklady

14 14 2.1 Nepřímé náklady přestože NN nejsou poskytovatelem kontrolovány, musí být využity pro projekt a musí odpovídat principům způsobilého výdaje veškeré doklady mohou být kontrolovány finančním úřadem pravidly NN nejsou nijak dotčeny účetní postupy organizace pro lepší přehlednost je vhodné si zřídit zvláštní účetní střediska pro přímé a nepřímé náklady

15 15 2.1 Nepřímé náklady ČERPÁNÍ NN příjemce nesmí vyčerpat celou zálohovou platbu pouze na nepřímé náklady z hlediska plynulosti čerpání je žádoucí, aby čerpání NN z jednotlivých zálohových plateb odpovídalo stanovenému % NN příjemce si stáhne odpovídající % NN z projektového účtu na účet organizace (doporučujeme) nedoporučujeme si stahovat NN jednotlivými částkami např. za faktury Např.: dle odhadu přímých výdajů za dané monitorovací období, na základě schválených NN z předchozího monitorovacího období, dle potřeby (např. pokud bude nutné kvůli VŘ na publicitu…)

16 16 2.1 Nepřímé náklady – příklady (viz. PpP) vedení účetnictví zajištění publicity správa počítačových sítí a internetových stránek tisk pro administraci projektu a pro publicitu cestovní náhrady tuzemské náklady na nákup papírů, psacích potřeb bez ohledu na to, zda jsou nebytné pro administraci či pro cílovou skupinu nájemné kanceláře a dalších prostor pro realizační tým (pronájem prostor pro cílovou skupinu patří mezi přímé náklady) spotřeba paliv, energie v prostorech využívaných k realizaci projektu internetové a telefonní poplatky právní poradenství bankovní poplatky

17 17 2.2 Přímé náklady 1. Osobní náklady 2. Služební cesty zahraniční 3. Zařízení 3. Zařízení (limit 25 % z CZV projektu) 5. Nákup služeb 5. Nákup služeb (limit 49 % z CZV projektu) 6. Stavební úpravy 7. Přímá podpora 7. Přímá podpora (limit 20 % z CZV projektu) 8. Náklady vyplývající přímo ze smlouvy

18 18 Kapitola č.1 - Osobní náklady v rozpočtu je nutné vykazovat odděleně hrubé mzdy a soc. zdrav.poj. hrazené zam-lem od 1.1.2012 u DPP nad 10 000Kč měsíčně také povinnost odvádět sociální a zdravotní pojištění jednotkové mzdy stanovené ve schváleném rozpočtu jsou po celou dobu realizace závazné jeden pracovník nemůže být v rámci projektu a v rámci vykonávání dalších činností pro příjemce a partnera zaměstnán na více než 1,5 úvazku celkem není možné navyšovat mzdy pracovníků projektu – částky z přebývajících položek lze převést pouze na nové pracovníky

19 19 Kapitola č.1 - Osobní náklady Pracovní smlouvy a dohody musí mj. obsahovat: identifikaci projektu,do kterého je pracovník zapojen popis pracovní činnosti rozsah činnosti (PS – úvazek, DPČ a DPP – hodiny pro projekt) výše hrubé mzdy či platu (platový výměr) K MZ se povinně dokládají: kopie uzavřených pracovních smluv v rámci projektu + pracovní náplně a platové výměry rozpis mzdových nákladů (příloha č. 13) pracovní výkazy (příloha č. 12) – nedokládají ti zaměstnanci, kteří se podílí na realizaci projektu celým svým pracovním úvazkem přehled čerpání mzdových nákladů (příloha č. 19) výplatní listinu nebo výplatní pásku zapojených pracovníků výpisy z účtu organizace a výdajové pokladní doklady u mezd vyplácených hotově

20 20 Kapitola č.2 - Služební cesty zahraniční výdaje spojené s pracovními cestami zaměstnanců příjemce a partnera při zahraničních cestách u zaměstnanců musí být možnost vykonávat služební cesty stanovena přímo v pracovní smlouvě nebo v DPČ, DPP výkon práce na zahraniční služební cestě musí být vykazován nejméně v délce 6 h a účel pracovní cesty musí být v souladu s cíli projektu výši výdajů této kapitoly nelze navyšovat

21 21 Kapitola č.2 - Služební cesty zahraniční V rámci rozpočtu projektu je nutné samostatně sledovat a vykazovat: cestovné, stravné, ubytování, ostatní výdaje K MZ se povinně dokládá: 1)rozpis cestovních náhrad – zahraničních (příloha č. 14) 2)kopie zpráv z pracovních cest, zápis ze služební cesty 3)cestovní příkazy + doklady o úhradě

22 22 Kapitola č.3 - Zařízení Pořizovaný majetek musí být využíván výhradně pro projekt! Pro projekt je nutné vést evidenci tohoto majetku: Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč (software) Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč - jedná se o investici nutno hradit z investičních prostředků Drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč -např. nákupy PC, notebooky, tiskárny, mobily -např. i nákup výukového/spotřebního materiálu, který je určen pro cílovou skupinu Použitý drobný hmotný majetek Majetek pořízený v rámci této kapitoly mohou používat pouze zaměstnanci projektu, kteří jsou placeni z přímých nákladů!!!

23 23 Křížové financování (KF) Křížové financování (KF) Maximální procentní podíl stanovený ve smlouvě nesmí být překročen s ohledem na objem způsobilých výdajů, které byly v rámci projektu skutečně vynaloženy (tj. VYÚČTOVÁNY). 1)Investiční část zařízení a vybavení, nábytek, s dobou použitelnosti nad 1 rok a cenou nad 40 tis. Kč za kus dále obsahuje stavební úpravy, které v úhrnu převýší ve zdaňovacím období 40 tis. Kč (kap. 6) Pozn.: V případě, že pořizujete interaktivní tabuli v pořizovací ceně 38 000 Kč a k této tabuli pořizujete příslušenství (k zajištění funkčnosti) v hodnotě 3 000 Kč jedná se o soubor movitých věcí s pořizovací cenou převyšující 40 tis. Kč, patří tedy do Investiční části Křížového financování (nutno hradit z investičních prostředků).

24 24 Křížové financování (KF) 2) Neinvestiční část nábytek nebo vestavěné skříně do 40 tis. Kč  vybavení a nábytek lze financovat pouze v případě, že je pořízen pro potřebu cílové skupiny  v případě pořízení zařízení a nábytku z KF pro realizační tým je možný v max. výši 15 tis.na 1 přepočtený pracovní úvazek Pozn.: textilní doplňky, podlahové krytiny, koberce, záclony a závěsy- nejsou nábytkem lze zahrnout pouze do drobného hmot. majetku do 40 tis. Kč

25 25 Kapitola č.5 - Nákup služeb Publikace/školicí materiály/manuály -vytvořené dodavatelem na zakázku! tj. vývoj a vytváření nových publikací, školících materiálů nebo multimediálních pomůcek Odborné služby/Studie a výzkum -nákup duševního vlastnictví (zpracování analýz, sběr dat a výzkum) Náklady na konference/kurzy -zapojení cílové skupiny, hostujících účastníků a širší veřejnosti -např. pronájem prostor a konferenční techniky pro cílovou skupinu

26 26 Kapitola č.5 - Nákup služeb Podpora účastníků (stravné, ubytování) občerstvení a ubytování souvisí s položkou „náklady na konference/kurzy“ stravné max. 300,- Kč na den a osobu (celodenní akce=8 běžných hodin) jinak je nutné stravné krátit!!! stravné v případě výjezdních akcí spojených s přenocováním účastníků limit max. 400 Kč na den a osobu ubytování max. 1 500,- Kč na den a osobu ubytování lze hradit pouze účastníkům cílové skupiny stravné lze hradit cílové skupině i dalším účastníkům akce-pokud souvisí s projektem

27 27 Kapitola č.6 - Stavební úpravy Drobné stavební úpravy -nesmí přesáhnout 40 tis. Kč v jednom zdaň.období za každou jednotlivou účetní položku majetku Stavební úpravy v rámci křížového financování -nad 40 tis. Kč -stavební úpravy, které jsou rekonstrukcí nebo modernizací (NE OPRAVY!) -stavební úprava musí být již uvedena v benefitové žádosti -pouze na majetku příjemce příp. partnerů (NE na majetku v pronájmu) -jedná se o investici nutno hradit z investičních prostředků Stavební úprava musí být provedena v souvislosti s úpravou pracovního místa nebo úpravou přístupu pro osoby se zdravotním postižením nebo úpravy výukových, tréninkových nebo pracovních prostor používaných na realizaci aktivit s cílovou skupinou.

28 28 Kapitola č.7 - Přímá podpora Cestovné, ubytování a stravné náklady (ubytování, cestovné a stravné) spojené s realizací praxí a stáží = hrazeno jednorázově cenové limity: (ubytování v ČR max. 1 500,- Kč za osobu a noc; celodenní stravování max. 300,- Kč za osobu) Doprovodné aktivity vstupné na akce, kterých se cílová skupina účastní v rámci projektu Pozn.:Pokud jsou některé služby (např. ubytování, doprava…) pořizovány pro cílovou skupinu prostřednictvím dodavatele na fakturu, je nutné tyto řadit do kapitoly č. 5!

29 29 Kapitola č.8 – Náklady vyplývající přímo ze Smlouvy Audit v případě, že rozpočet projektu je roven 10 000 000 Kč nebo vyšší

30 30 3. Pokyny ke zpracování MZ MZ zahrnuje pouze výdaje za monitorovací období používejte formuláře ZS ÚK (jsou vystavené na našem webu) do dané MZ požadujeme pouze doklady vztahující se k prokazovaným výdajům (např. pracovní výkazy za prokazované monit. období v případě, že mzdy budou uhrazeny až v následujícím monit. období - není nutné dokládat)

31 31 Děkuji za pozornost ! Ing. Pavla Sanderová sanderova.p@kr-ustecky.cz 475 657 983


Stáhnout ppt "1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Seminář pro příjemce 3. výzva PO 3.2 Finanční část projektu Finanční část projektu 12. 9. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google