Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Markéta Lisová Finanční rámec grantových projektů 2. výzva, prioritní osa 1, II. globální granty a 4. výzva, oblast podpory 3.2 ORR, Krajský úřad kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Markéta Lisová Finanční rámec grantových projektů 2. výzva, prioritní osa 1, II. globální granty a 4. výzva, oblast podpory 3.2 ORR, Krajský úřad kraje."— Transkript prezentace:

1 Markéta Lisová Finanční rámec grantových projektů 2. výzva, prioritní osa 1, II. globální granty a 4. výzva, oblast podpory 3.2 ORR, Krajský úřad kraje Vysočina Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

2 Veronika Kamenická 27. září 2016 Obsah prezentace  Struktura financování  Druhy výdajů  Způsobilost výdajů  Rozpočet projektu  Nezpůsobilé výdaje  Partnerství  Změny v rozpočtu  Na závěr – upozornění

3 Veronika Kamenická 27. září 2016 Struktura financování Při realizaci projektu se příjemce se řídí:  Smlouvou o realizaci grantového projektu (dále jen „Smlouva“)  Příručkou pro příjemce v aktuálně platné verzi (verze 7)  Metodickými dopisy v aktuálně platné verzi  Legislativou uvedenou ve Smlouvě, článek IV Aktuální verze dokumentů:  http://www.kr-vysocina.cz/finance.asp http://www.kr-vysocina.cz/finance.asp  www.msmt.cz www.msmt.cz

4 Veronika Kamenická 27. září 2016 Struktura financování Zvláštní bankovní účet (dále jen „ZBU“):  Zřízen výhradně pro platební operace související s projektem – úhradu způsobilých výdajů projektu  Bankovní poplatky před začátkem realizace nezpůsobilý výdaj – nutné vložit vlastní prostředky; způsobilé od začátku realizace projektu – hrazené z nepřímých nákladů  Kladné úroky vznikající na ZBU odečítány od jednotlivých žádostí o platbu (OP 1.1, 1.2., 1.3) x kladné úroky vznikající na ZBU jsou příjmem příjemce (OP 3.2)  Refundace (refundace = náhrada, úhrada výdajů) výdajů nesmí proběhnout dříve než prvotní (skutečná) úhrada z provozního účtu => výjimka u mezd, kde je refundace možná max. 5 pracovních dnů dopředu  Refundaci výdajů nutné dokládat interními účetními doklady  Možnost vložení vlastních prostředků  Výdaje na výpisu identifikovat slovním popisem nebo pořadovým číslem dokladu ze soupisky účetních dokladů, popř. poznámkou, že se jedná o NN

5 Veronika Kamenická 27. září 2016 Struktura financování Ex-ante financování:  Zálohová platba – 20% schválených způsobilých výdajů do 30 pracovních dní od podpisu Smlouvy  Průběžná zálohová platba  3 měsíce realizace  1 měsíc na vypracování monitorovací zprávy a Žádosti o platbu = vyúčtování výdajů prokazatelně vzniklých na ZBU  po administrativní kontrole proplacení vyúčtovaných prostředků => dorovnání zálohy  Průběžné zálohové platby poskytovány až do výše 90% schválených způsobilých výdajů  Zbylých 10% výdajů bude proplaceno v rámci závěrečného vyúčtování po ukončení realizace projektu

6 Veronika Kamenická 27. září 2016 Druhy výdajů Výdaje Nezpůsobilé Způsobilé Přímé Nepřímé

7 Veronika Kamenická 27. září 2016 Druhy výdajů  Nezpůsobilé výdaje – vyjmenovány v PpP, dále výdaje nehospodárné, neefektivní, nevztahující se k projektu - nelze hradit z dotace => podezření na porušení rozpočtové kázně a nesrovnalost  Způsobilé výdaje – přímo a výhradně spojeny s realizací projektu, součást rozpočtu, lze je hradit z prostředků OP VK  Přímé výdaje – přímo přiřaditelné k určité konkrétní aktivitě projektu, vykazovány a ověřovány dle standardních postupů pravidel způsobilosti  Nepřímé výdaje – nejsou nebo nemohou být jednoznačně spojené s konkrétní aktivitou, zahrnují zejména náklady spojené s administrací projektu, jsou způsobilé ve výši odpovídající procentní sazbě stanovené výzvou

8 Veronika Kamenická 27. září 2016 Kritéria způsobilosti výdajů Základní pravidla pro způsobilost výdajů:  Charakter výdaje – přiměřený, hospodárný, účelný a efektivní  Účel výdaje – přímá vazba k aktivitám projektu, v souladu s pravidly OP VK  Prokazatelnost výdaje – identifikovatelný a prokazatelný, doložitelný účetními doklady, zaplacený, s výjimkou nepřímých výdajů, odpisů a režijních nákladů  Datum uskutečnění výdaje – vznik a úhrada v průběhu realizace, existují výjimky

9 Veronika Kamenická Způsobilé výdaje Výdaj lze zahrnout k vyúčtování v rámci jednotlivých žádostí o platbu pokud:  Skutečně vznikl v monitorovaném období (dále jen „MO“)  Byl uhrazen z účtu projektu v daném MO, příp. do předložení monitorovací zprávy  Je podložen relevantními doklady  Splňuje obecné principy způsobilosti NELZE zahrnout:  Příjmy projektu/kladné úroky  Dosud neuhrazené výdaje  Výdaje prvotně uhrazené z provozního účtu organizace, dosud nerefundované z projektového účtu 27. září 2016

10 Veronika Kamenická 27. září 2016 Rozpočet projektu - struktura 1.Osobní výdaje 2.Služební cesty zahraniční 3.Zařízení 4.(Místní kancelář) 5.Nákup služeb 6.Stavební úpravy 7.Přímá podpora 8.Náklady vyplývající ze smlouvy 9.Přímé způsobilé výdaje (= 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 10.Nepřímé způsobilé výdaje (% z přímých způsobilých výdajů bez KF) 11. Celkové způsobilé výdaje (= 9 + 10) 12. Celkové nezpůsobilé výdaje (běžně se neuvádí) 13. Celkové výdaje projektu (=11 + 12) 14. Zdroje připadající na nezpůsobilé výdaje (běžně se neuvádí) 15. Křížové financování (počítá se automaticky z křížového financování zahrnutého v kapitole 3 a 6)

11 Veronika Kamenická 27. září 2016 Kapitola 1 – Osobní výdaje  Mzdové výdaje osob (pracovníků příjemce/partnera), které mají v rámci projektu uzavřený pracovně právní vztah (PS, DPČ, DPP) a jsou přímo zapojeny do realizace projektu  identifikace projektu – celý název + registrační číslo  popis pracovní činnosti – náplň práce pro projekt  rozsah činnosti – úvazek / počet hodin za časovou jednotku  údaje o mzdě nebo platu (platový výměr)  Hrubé mzdy (platy, odměny) a zákonné odvody zaměstnavatele (sociální a zdravotní pojištění, odvody do FKSP, zákonné pojištění zaměstnanců), nemocenská hrazená zaměstnavatelem  Jedná se o mzdové náklady pracovníků, jejichž činnost je přiřaditelná k určité konkrétní aktivitě projektu  Výše osobních výdajů musí respektovat výši v daném místě, oboru a čase obvyklou (metodický dopis č. 4, verze 4.4)

12 Veronika Kamenická 27. září 2016 Kapitola 1 – Osobní výdaje  V případě, že se zaměstnanec podílí na realizaci projektu pouze částí svého úvazku, je způsobilá pouze poměrná část hrubé mzdy a zákonných odvodů  Pozor na 1,0 úvazek celkem, v případě pedagogických pracovníků je limit 1,5 úvazku celkem  Jednotkové mzdy ve schváleném rozpočtu projektu jsou průměrovými ukazateli a při závěrečném vyúčtování nesmí být překročeny  Některé „administrativní“ pozice v nepřímých nákladech

13 Veronika Kamenická 27. září 2016 Kapitola 1 – Osobní výdaje Dokladování:  Kopie pracovních smluv, DPČ nebo DPP, popř. dodatek  Kopie výplatní listiny/výplatní pásky/mzdového listu zaměstnance  Výpis z projektového popř. provozního účtu s převody výplat pracovníkům a převody zákonných odvodů a daní (případně čestné prohlášení pracovníků o vyplacení mzdy)  Kopie měsíčních pracovních výkazů práce  pracovníků, kteří jsou do projektu zapojeni na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti  zaměstnanců, kteří vykonávají činnosti na základě pracovní smlouvy na částečný úvazek (méně než 100%)  správný postup vyplnění upravuje Newsletter MŠMT  Originál Rozpis mzdových/platových výdajů realizačního týmu projektu - za každý měsíc samostatně  Kopie interních dokladů  Popř. další doklady

14 Veronika Kamenická 27. září 2016 Kapitola 1 – Osobní výdaje Nejčastější chyby:  Nepředložení kopií PS/DPČ/DPP  PS/DPČ/DPP neobsahují povinné náležitosti, podepsané po zahájení výkonu práce  Nepředložené mzdové listy a výpisy z účtu organizace popř. nečitelné relevantní údaje  Pracovní výkazy nejsou podepsány popř. podepsány dříve, než je vykonána poslední činnost v měsíci  Pracovní výkazy – chybně nebo neúplně vyplněné, obecné popisy činností, zahrnutí činností spadající do nepřímých nákladů Upozornění:  Nevykazují se činnosti, které spadají do nepřímých nákladů a jsou z nepřímých nákladů hrazeny např. vedení účetnictví včetně vedení mezd pracovníků, personalistika, zajištění publicity, kopírování, tisk pro administraci projektu a pro publicitu, atd.,  Výkaz práce musí být podepsán odpovědnou osobou např. koordinátorem projektu, statutárním zástupcem, která je odlišná od osoby, která výkaz dokládá

15 Veronika Kamenická 27. září 2016 Kapitola 2 – Služební cesty Tuzemské cestovné:  Hrazeno z nepřímých nákladů Zahraniční cestovné:  Uvedeno ve schváleném rozpočtu projektu – navyšovat pouze ve specifických případech  Pracovníci mající v rámci projektu uzavřený pracovně právní vztah  Cestovné, ubytování, stravné, nutné vedlejší výdaje  Mimo EU způsobilé cesty expertů a odborných pracovníků podílející se na realizaci věcných aktivit projektu  „Per diems“ pro zahraniční experty v ČR

16 Veronika Kamenická 27. září 2016 Kapitola 2 – Služební cesty Dokladování:  Kopie cestovních příkazů  Originál Rozpis cestovních náhrad – zahraničních  Kopie dokladů souvisejících s pracovní cestou – jízdenky, faktury, výdajové pokladní doklady, technické průkazy, knihy jízd popř. další doklady  Zpráva z pracovní cesty:  kdo, kdy, kam  souvislost s projektem  stručný popis výsledku cesty  Doklady o úhradách  Upravuje MD č. 15

17 Veronika Kamenická 27. září 2016 Kapitola 2 – Služební cesty Nejčastější chyby:  Neúplně vyplněný cestovní příkaz  Předložena pouze první strana cestovního příkazu  Používání neaktuálních sazeb pro stanovení ceny pohonných hmot  Neuveden účel cesty, cestovní příkaz není označen reg. číslem projektu  Nepředkládány doklady související s pracovní cestou  Nepředložena kopie technického průkazu vozidla

18 Veronika Kamenická 27. září 2016 Kapitola 3 – Zařízení = nákup zařízení nezbytného pro realizaci projektu (upravuje MD č. 23) 1.Nehmotný majetek do 60 000,00 Kč  software, licence, know-how, studijní programy 2.Dlouhodobý nehmotný majetek  pořizovací cena vyšší než 60 000,00 Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok  investiční majetek nezahrnutý do křížového financování 3.Drobný hmotný majetek  výukový a spotřební materiál určený pro práci s cílovou skupinou s pořizovací cenou do 40 000,00 Kč  PC sestavy, notebooky, tiskárny, dataprojektory, fotoaparáty, vybavení k výuce (učebnice), materiál pro cílovou skupinu 4.Použitý drobný hmotný majetek  nutné splnit podmínky:  majetek nebyl v uplynulých 7 letech získán z veřejných prostředků  kupní cena < tržní cena v čase a místě pořízení obvyklá a současně nižší než u nového zařízení  výdaje < než 40 000,00 Kč

19 Veronika Kamenická 27. září 2016 Kapitola 3 – Zařízení 5.Nájem zařízení, operativní leasing  nájem zařízení, vybavení, nehmotného majetku, budov, splátky operativního leasingu (např. strojního zařízení)  nutné splnit podmínky:  využití pro projekt (popř. částečná způsobilost)  zřejmá doba nájmu; roční výše splátek; smlouva s pevným koncem  nájem motorového vozidla pouze v PO 1.2 pro potřeby cílové skupiny se SVP 6.Daňové odpisy  specifické, konkrétní dotazy po skončení prezentace 7.Výdaje na opravy a údržbu  pouze k majetku, který byl pořízen v rámci projektu (z jeho způsobilých výdajů)

20 Veronika Kamenická 27. září 2016 Kapitola 3 – Zařízení Křížové financování:  Výjimka z pravidel financování ESF  Pouze pro příjemce, kteří daný majetek daňově neodepisují  Nábytek – stoly, židle, skříně, police, zrcadla, věšáky…  Vybavení – hmotný majetek ve smyslu 29 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 1.Křížové financování – investiční část  nábytek s pořizovací cenou vyšší než 40 000,00 Kč  vybavení – speciální – s dobou použitelnosti delší než 1 rok a pořizovací cenou nad 40 000,00 Kč 2.Křížové financování – neinvestiční část  nábytek v pořizovací ceně do 40 000,00 Kč  vestavěné skříně s pořizovací cenou do 40 000,00 Kč

21 Veronika Kamenická 27. září 2016 Kapitola 3 – Zařízení Dokladování:  Kopie faktur, objednávek (nad 10 000,00 Kč bez DPH) potvrzené dodavatelem, dodacích listů  Podklady k výběrovým řízení na pořízení zařízení  Kopie účetních dokladů  Inventární karty  Výpis ze zvláštního bankovního účtu / provozního účtu Nejčastější chyby:  Nedoložení veškerých podkladů k výběrovému řízení, věcné chyby  Neprovedení výběrového řízení  Chybějící objednávky, dodací listy popř. další podklady  Chybějící smlouvy o výpůjčce partnerům  Neodůvodněný nákup z „uspořených“ prostředků  Chybějící označení závazným logolinkem OP VK

22 Veronika Kamenická 27. září 2016 Kapitola 5 – Nákup služeb Kapitola 4 – Místní kancelář  V nepřímých nákladech Kapitola 5 – Nákup služeb  Bezprostřední souvislost s realizací projektu (v souladu s cíli projektu)  Výběr dodavatelů v souladu s postupy pro zadávání zakázek OP VK  Člení se:  publikace, školící materiály, manuály vytvořené dodavatelem (na zakázku);  výdaje na odborné služby, studie, výzkum  výdaje na konference, kurzy  podpora účastníků (stravování, ubytování):  limit pro občerstvení 300,00 Kč/osobu/den* příp. 400,00 Kč/osobu/den*  pro ubytování 1 500,00 Kč/osobu/noc* v ČR (v Praze 2 000,00 Kč/osobu/noc*)  * pokud interními předpisy neupravena nižší částka  jiné výdaje

23 Veronika Kamenická 27. září 2016 Kapitola 5 – Nákup služeb  Zahrnují se výdaje, které zajišťuje příjemce dodávkou služby v rámci vlastní činnost (upravuje MD č. 17)  Dodavatelem služeb v rámci projektu nemůže být osoba, která má uzavřen pracovně-právní vztah s příjemce/partnerem projektu a je hrazena z kapitoly 1 Osobní výdaje  Již vydané publikace volně dostupné k zakoupení (učebnice) se zahrnují do položky 3.3 drobný hmotný majetek pro cílovou skupinu Dokladování:  Výpisy ze zvláštního bankovního účtu / provozního účtu  Kopie faktur, objednávek (nad 10 000,00 Kč bez DPH) potvrzené dodavatelem, dodacích listů popř. dalších dokladů  Podklady k výběrovým řízení na pořízení služeb  Kopie prezenčních listin s podpořenými osobami

24 Veronika Kamenická 27. září 2016 Kapitola 5 – Nákup služeb Nejčastější chyby:  Nedoložení veškerých podkladů k výběrovému řízení, věcné chyby  Neprovedení výběrového řízení  Chybějící objednávky, dodací listy popř. další podklady  Nedoložení prezenčních listin z uskutečněných kurzů  Překročení limitů stanovených pro stravné a ubytování  Obecný popis obsahu účetního dokladu (např. občerstvení)  POZOR na označení všech relevantních dokumentů závazným logolinkem OP VK

25 Veronika Kamenická 27. září 2016 Kapitola 6 – Stavební úpravy  Bezprostřední souvislost s projektem – úprava pracovního místa pro osoby se zdravotním postižením / úprava prostor na realizaci aktivit s cílovou skupinou  pořízení materiálu a provedení prací svépomocí není stavební úpravou  Drobné stavební úpravy - nesmí přesáhnout 40 000,00 Kč v účetním období za jednotlivou účetní položku majetku  Stavební úpravy v rámci křížového financování – převyšují částku 40 000,00 Kč => rekonstrukce / modernizace  možné provádět pouze na majetku příjemce / partnerů, v případě škol a školských zařízení na majetku zřizovatele

26 Veronika Kamenická 27. září 2016 Kapitola 7 – Přímá podpora  Výdaje spojené se zapojením cílové skupiny do aktivit – nespadají do nepřímých nákladů  Člení se:  mzdové příspěvky (náhrada mzdy zaměstnavateli pro pracovníka po dobu jeho účasti na vzdělávání – 100% skutečně vyplacených mzdových nákladů vč. zák. odvodů max. do trojnásobku minimální mzdy)  cestovné (jízdní výdaje odpovídající jízdence 2. třídy hromadné dopravy), ubytování (nejvýše 1 500,00 Kč/osobu/noc pro hl. město Praha max. 2 000,00Kč), stravné (300,00 Kč/osobu/den nebo 400,00 Kč v případě výjezdní akce spojené s ubytováním)  doprovodné aktivity  Mzdové příspěvky propláceny na základě smlouvy o vzdělávání mezi příjemcem a zaměstnavatelem cílové skupiny

27 Veronika Kamenická 27. září 2016 Kapitola 7 – Přímá podpora Dokladování:  Originál Rozpis mzdových příspěvků pro školené osoby a seznam školení  Kopie dokladů k prokázání jednotlivých výdajů s podpisem podpořené osoby, v případě mzdových příspěvků stejné podklady jako k prokazování mezd Nejčastější chyby:  Chybně vyplněné přílohy  Chybějící doklady (jízdenky, doklady k ubytování, výpisy prokazující úhradu cílové skupině)

28 Veronika Kamenická 27. září 2016 Kapitola 8 – Náklady vyplývající přímo ze smlouvy  Audit  dle Příručky pro příjemce verze 7 a Smlouvy o realizaci GP způsobilý u projektů od 10 000 000,00 Kč  externí zpráva ujišťuje o:  správnosti a úplnosti zaúčtování všech výdajů vykázaných za auditované období  vykázané způsobilé výdaje byly ve stanoveném období uhrazeny v souladu s podmínkami stanovenými PpP  vybraný vzorek veřejných zakázek byl zadán v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  Publicita a bankovní poplatky v nepřímých nákladech

29 Veronika Kamenická 27. září 2016 Kapitola 9 – Nepřímé výdaje (dále jen „NN“)  Nejsou nebo nemohou být jednoznačně spojené s konkrétní aktivitou projektu  Náklady na administraci projektu nebo náklady související s cílovou skupinou vykonávané v rámci běžných činností organizace  Stanoveny % dle výzvy z přímých výdajů ponížených o křížové financování  OP 1.1, 1.2, 1.3  OP 3.2  Způsobilá výše NN je dána procentem vzhledem k prokázaným způsobilým přímým nákladům projektu bez křížového financování  Nedokládají a neprokazují se jednotlivými účetními doklady  Nejsou předmětem administrativní kontroly ani kontroly na místě ZS Objem přímých nákladů (bez nákladů, které spadají do křížového financování) % nepřímých nákladů Přiznaná podpora ≤ 4 mil. Kč18 % Přiznaná podpora > 4 mil. Kč16 % Objem přímých nákladů (bez nákladů, které spadají do křížového financování) % nepřímých nákladů Přiznaná podpora ≤ 4 mil. Kč18 % Přiznaná podpora > 4 mil. Kč ≤ 6 mil. Kč16 % Přiznaná podpora > 6 mil. Kč14 %

30 Veronika Kamenická 27. září 2016 Kapitola 9 – Nepřímé výdaje (dále jen „NN“)  Pravidly nepřímých výdajů nejsou nijak dotčeny povinnosti organizace  Vymezení nepřímých výdajů v příručce pro příjemce (verze 7) str. 63-65 a v příloze prezentace  Příjemce je povinen tyto náklady vést v účetnictví odděleně od přímých nákladů (analytika/středisko/kombinace)  Čerpání nepřímých výdajů z jednotlivých zálohových plateb by mělo odpovídat % stanovenému ve Smlouvě:  NN hrazeny přímo ze ZBÚ na účet dodavatele  nerovnoměrné čerpání => převedení části NN na provozní účet organizace  nutné průběžně sledovat čerpání NN, které je závislé na čerpání přímých výdajů ponížených o křížové financování  v případě vyčerpání vyšší částky nepřímých výdajů (v závěrečném vyúčtování) než je způsobilé => porušení rozpočtové kázně a nesrovnalost STÁLE PLATÍ PRAVIDLO PŘÍMÉ SOUVISLOSTI VÝDAJE S REALIZACÍ PROJETKU

31 Veronika Kamenická 27. září 2016 Nezpůsobilé výdaje  Nelze hradit z prostředků OP VK  Nejsou vynaloženy v souladu s cíli projektu, nejsou pro realizaci projektu nezbytné, nejsou přiměřené (vynaložené v souladu s principem hospodárnosti), nejsou v souladu s českou nebo evropskou legislativou  Vymezeny v příručce pro příjemce (verze 7) str. 67-70 a v příloze prezentace  Úhrada nezpůsobilého výdaje z prostředků dotace znamená podezření na porušení rozpočtové kázně a nesrovnalost

32 Veronika Kamenická 27. září 2016 Dokladování  Vedení oddělené účetní evidence (ve smyslu zákona 563/1991 Sb.) – platí i pro partnery s finančním příspěvkem (analytika / střediska / kombinace), kterou je dále nutné členit na přímé a nepřímé výdaje  Účetní doklady vystaveny v souladu se zákonem o účetnictví (daňový doklad není totéž co účetní doklad)  Originál účetního dokladu označit identifikací projektu (registrační číslo + zkrácený název projektu) pokud neobsahuje v původním popisu  Projektová pokladna není nutná  Zahrnout projekt do vnitřních směrnic  Příjemce – plátce DPH, který má nárok na odpočet DPH na vstupu => DPH je nezpůsobilý výdaj a nemůže být hrazeno z dotace  Úroky vzniklé na ZBU z prostředků poskytnuté zálohy i případných vlastních prostředků vložených na ZBU – vykazovat a odečítat v Žádosti o platbu (pouze PO 1)

33 Veronika Kamenická 27. září 2016 Partnerství  Smluvní vztah mezi dvěma nebo více subjekty, založený na společné odpovědnosti za realizaci projektu => Smlouva o partnerství => součástí Smlouvy o realizaci GP  Účast partnerů opodstatněná a nezastupitelná – zajištění aktivit, monitorovacích indikátorů, cílové skupiny (bez jeho účasti by nemohl být projekt realizovaný)  Nemůže být dodavatelem běžně komerčně poskytovaných dodávek, služeb či stavebních prací  Příjemce může uzavřít pracovně-právní vztah se zaměstnancem partnera, náplň práce však musí být odlišná od předmětu partnerství => porušení principů partnerství => nezpůsobilé výdaje

34 Veronika Kamenická 27. září 2016 Partnerství Typy partnerství: 1.Partner s finančním příspěvkem  prostřednictvím příjemce přijímá část finanční podpory na realizaci aktivit projektu dle Smlouvy o partnerství  finanční toky upraveny ve Smlouvě o partnerství  ex-ante financování – nutné, aby partner měl zřízen také zvláštní bankovní účet projektu, na který je mu poskytnuta část zálohy  ex-post financování – příjemce proplácí partnerovi na základě předloženého vyúčtování, ZBU není nutný 2.Partner bez finančního příspěvku  není mu poskytován finanční příspěvek  podílí se na realizaci věcných aktivit např. formou konzultací, odborné garance, zajištěním cílové skupiny apod.  smlouva o výpůjčce

35 Veronika Kamenická 27. září 2016 Změny v rozpočtu projektu Nepodstatné změny:  Možné bez předchozího souhlasu poskytovatele  Neovlivní cíle projektu, nedotkne se povinností ve Smlouvě  přesun prostředků mezi položkami uvnitř jednotlivých kapitol s výjimkou kapitoly 1. Osobní náklady a položek křížového financování (využití cen a mezd v místě, oboru a čase obvyklých).  přesun prostředků mezi jednotlivými kapitolami do 15%  vytvoření / zrušení položky rozpočtu – za podmínky, že to neznamená začátek nové klíčové aktivity nebo ukončení či zrušení stávající klíčové aktivity  Přepracovaný rozpočet projektu + popis v monitorovací zprávě  Omezení v provádění nepodstatných změn:  osobní výdaje  změna pracovně-právního vztahu  rozdělení / sloučení schválených úvazků  vytvoření / navýšení položky povinné ze zákona  služební cesty zahraniční – nesmí být navýšena celková hodnota položky, možné přesuny v rámci položek nemající vliv na charakter cesty  křížové financování – pouze snížení

36 Veronika Kamenická 27. září 2016 Změny v rozpočtu projektu Podstatné změny v rozpočtu:  Jakákoli jiná změna  Povinnost předložit žádost o schválení (viz. sborník dokumentů)  Předložena nejpozději 60 kalendářních dní před koncem realizace projektu => dodatek ke smlouvě o realizaci GP  Realizace podstatné změny rozpočtu před souhlasem poskytovatele nebo bez jeho souhlasu je porušením rozpočtové kázně  Mezi podstatné změny patří:  navýšení či snížení zálohové platby  přesun mezi kapitolami přesahující 15 % objemu způsobilých výdajů kapitoly, ze které jsou prostředky přesouvány  navýšení objemu výdajů kapitoly 1. Osobní náklady o více než 15 %  navýšení položek Křížového financování, pokud to bude mít vliv na výši investičních a neinvestičních prostředků rozpočtu či bude znamenat celkové navýšení částky křížového financování  služební cesty zahraniční – nelze navyšovat (výjimkou je změna hodnoty původně plánovaných výdajů v důsledku neočekávané události)  u organizace s ukazateli/limity mzdové regulace změny v kapitole 1. Osobní náklady, které způsobí přesun mezi limitními hodnotami

37 Veronika Kamenická 27. září 2016 Upozornění  Spolu s vyúčtováním monitorovací zprávy a žádostí o platbu se předkládají kopie všech účetních dokladů hrazených z přímých nákladů (vč. dokladu o provedené finanční kontrole „košilka“)  Doklady označovat dle Příručky pro příjemce tj. názvem + registračním číslem projektu (+ logolinkem, je-li relevantní, např. u DPP, DPČ, „zvláštní košilky“)  Každý nezpůsobilý výdaj a mylná platba ze zvláštního bankovního účtu => nesrovnalost => porušení rozpočtové kázně (zákon č. 250/2000 Sb.)  Jakékoli nejasnosti konzultujte s finančním nebo projektovým manažerem, který má Váš projekt na starosti

38 Veronika Kamenická Upozornění  Dle PpP: „Mylný převod finanční prostředků z projektového účtu na jiný bankovní účet, který bude do 5 pracovních dnů vrácen, není porušení rozpočtové kázně“  NETÝKÁ SE VAŠICH GRANTOVÝCH PROJEKTŮ!  Platí ustanovení Smlouvy o realizaci grantového projektu v čl. X Sankce bod 1, které je nadřazeno ustanovením příručky pro příjemce: „Jakékoli neúmyslné či krátkodobé použití finančních prostředků k jinému účelu než uvedenému ve Smlouvě o realizaci grantového projektu, je PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ!“ 27. září 2016

39 Veronika Kamenická 27. září 2016 Prostor pro Vaše dotazy

40 Veronika Kamenická 27. září 2016 Děkuji za pozornost Krajský úřad kraje Vysočina Odbor regionálního rozvoje Oddělení grantových programů Žižkova 16, Jihlava kamenicka.v@kr-vysocina.cz


Stáhnout ppt "Markéta Lisová Finanční rámec grantových projektů 2. výzva, prioritní osa 1, II. globální granty a 4. výzva, oblast podpory 3.2 ORR, Krajský úřad kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google