Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 1 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Obecné informace k finanční části Seminář pro žadatele – oblast podpory 3.2 2. výzva Ústí nad Labem, 21.7.2010

2 2 Základní dokumenty Naleznete na: http://opvk.kr-ustecky.cz/http://opvk.kr-ustecky.cz/ –Příručka pro žadatele OP VK verze 6 (v účinnosti od 30.10.2009) - sekce příručky –Jak vyplnit webovou žádost OP VK - sekce pro žadatele –Metodika způsobilých výdajů 2007–2013 - sekce příručky –Prováděcí dokument OP VK (v účinnosti od 9.6. 2010) - sekce příručky –Příručky pro příjemce OP VK - http://www.msmt.cz/file/11267, nově vydaná příručka (datum účinnosti od 1.8. 2010)http://www.msmt.cz/file/11267 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

3 3 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Způsobilé výdaje I Financovány mohou být pouze tzv. způsobilé výdaje Kritéria způsobilých výdajů –Charakter výdaje přiměřené – výdaj musí být v čase a místě obvyklý hospodárné – realizátor projektu by měl minimalizovat výdaje a zároveň respektovat cíle projektu účelné – výdaj musí být nezbytný pro realizaci projektu efektivní – realizátor projektu by se měl snažit o maximalizaci mezi vstupy a výstupy projektu –Účel výdaje pouze na činnosti odpovídající OP VK a konkrétní výzvě v souladu s obsahovou stránkou projektu a jeho cíli –Prokazatelnost výdaje doložitelné účetními doklady uhrazené, zaplacené (bank. výpisy, výdajové pokladní doklady) –Datum uskutečnění výdaje výdaje vzniklé a uhrazené v průběhu realizace projektu (od okamžiku účinnosti smlouvy o realizaci GP do okamžiku ukončení realizace s výjimkami stanovenými v příručce pro příjemce)

4 4 Způsobilé výdaje II Způsobilé výdaje, které mohou být financovány z veřejných prostředků OP VK, mají dvě podoby: –1. Přímé náklady náklady, které jsou přímo přiřaditelné ke konkrétní aktivitě projektu jsou vykazovány a ověřovány dle standardních pravidel způsobilosti –2. Nepřímé náklady náklady, které nejsou nebo nemohou být jednoznačně spojené s konkrétní aktivitou projektu v rámci nepřímých nákladů nemohou být hrazeny investiční výdaje, nepřímé náklady jsou pouze neinvestičního charakteru neprokazují se přímo jednotlivými účetními doklady (vykazování NN pro účely GP nezbavuje účetní jednotku účtovat podle účetních postupů dané organizace)! do rozpočtu nesmí být nepřímé náklady vůbec zahrnuty, rozpočet projektu vytvořený v Benefitu musí obsahovat pouze přímé náklady (Přesná specifikace v PpŽ str. 35-39, kapitola 3.4.4.) TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

5 5 Nepřímé náklady I Nepřímé náklady zahrnují především náklady spojené s administrací projektu Mezi nepřímé náklady patří, např.: –Mzdy zaměstnanců, kteří se podílejí na vedení účetnictví, vedení rozpočtu, úklidu a čištění, ostraze, opravě a údržbě zařízení –Cestovní náhrady spojené s vnitrostátními (tuzemské) služebními cestami –Zajištění publicity projektu (inzerce, propagační materiály, letáky) –Vedení účetnictví –Kancelářské potřeby, spotřební zboží a provozní materiál (papíry, bloky, CD, DVD, šanony, psací potřeby atd.) –Správa počítačových sítí a internetových stránek, včetně jejich aktualizace –Režijní náklady - nájemné kanceláří k administraci projektu, energie, náklady na telefony, internet a poštovné (pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou patří mezi PŘÍMÉ NÁKLADY, např. pronájem učebny) –Kopírování a tisk pro administraci projektu a publicitu –Náklady na realizaci výběrových řízení –Bankovní poplatky TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

6 6 Nepřímé náklady II Podrobná specifikace NN, a pravidla pro jejich uplatnění jsou stanovena v platné Příručce pro žadatele OPVK a Příručce pro příjemce OPVK Při jejich výpočtu se vychází z objemu přímých nákladů (bez křížového financování položka 3.8 a 6.2) vynásobeno příslušným procentem stanoveným ve výzvě Procento nepřímých nákladů je pevně stanovené a závazné, žadatel si nemůže určit jinou procentuelní výši nepřímých nákladů. TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

7 7 Příklad výpočtu nepřímých nákladů Způsobilé přímé výdaje projektu činní 1 100 000 Kč. Z toho činí výdaje na křížové financování 100 000 Kč. Základ pro výpočet nepřímých nákladů je 1 000 000 Kč. Ve výzvě je uvedeno, že nepřímé náklady projektu činí 18 %. Základ pro výpočet nepřímých nákladů 1 100 000 - 100 000 = 1 000 000 Kč Výpočet nepřímých nákladů 18 % z 1 000 000 Kč = 180 000 Kč Žadatel zahrne do rozpočtu částku 180 000 Kč na nepřímé náklady. Celkové způsobilé výdaje projektu (přímé a nepřímé) budou činit 1 280 000 Kč. TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

8 8 Nezpůsobilé výdaje -Výdaje, které nejsou vynaloženy v souladu s cíli projektu a současně nejsou pro jejich dosažení nezbytné. - Výdaje, které nejsou přiměřené a nejsou vynaloženy hospodárně a efektivně nebo nejsou v souladu s evropskou nebo českou legislativou. TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

9 9 Příklady nezpůsobilých výdajů I: výdaje spojené s přípravou projektu (výdaje spojené s přípravou projektové žádosti) DPH pokud existuje zákonný nárok na její odpočet přímé daně, daň z nemovitosti, daň dědická, darovací, silniční, cla úroky z úvěrů a půjček, správní poplatky výdaje na právní spory výdaje spojené s financováním zkoušek a certifikátů v případě, že účastník o tuto zkoušku/certifikát usiluje na druhý nebo další pokus výdaje spojené s financování zkoušek, jejichž složení je nedílnou součástí příslušných vzdělávacích programů počátečního vzdělávání (např. maturita, svářečské zkoušky) výdaje spojené s financováním zkoušek a certifikátů v případě, že skládání zkoušky nenavazuje na vzdělávací aktivitu, které se zájemce o zkoušku/certifikát účastnil v rámci projektu výdaje na každodenní řízení, monitorování a kontroly žadatele TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

10 10 Příklady nezpůsobilých výdajů II: splátky finančního leasingu splátky operativního leasingu u vybavení a zařízení, které nebude využíváno výhradně pro potřeby cílové skupiny nájemné, pokud je žadatel nebo partner vlastníkem nemovitosti nebo ji užívá zdarma režijní náklady bez přímé vazby na projekt náklady na audit v případě projektů s rozpočty nižšími než 3 mil. Kč mzdy zaměstnanců nepodílejících se na projektu penzijní připojištění, životní pojištění, příspěvky na rekreace, odstupné, peněžitá pomoc v mateřství  Zařazení nezpůsobilých výdajů do rozpočtu projektu vzhledem k pravidlům způsobilých výdajů OP VK, má za následek vyřazení projektové žádosti již v rámci hodnocení přijatelnosti z dalšího procesu hodnocení. Podrobný výčet způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu je uveden v Příručce pro žadatele o finanční podporu OPVK a v Příručce pro příjemce finanční podpory OPVK. TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

11 11 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Platby v rámci projektu Příjemce podpory je povinen zřídit samostatný bankovní účet projektu před podpisem smlouvy o realizaci GP. Platby: Záloha: Příjemcům, jejichž grantový projekt bude schválen, bude poskytnuta zálohová platba ve výši 15 % odhadovaných způsobilých výdajů do 30 kalendářních dní od podpisu smlouvy. Další platby: ve výši prokázaných způsobilých výdajů v jednotlivých žádostech o platbu do celkové výše 90 % rozpočtu závěrečná platba až po předložení závěrečné žádosti o platbu (cca 10 % celkových nákladů dle skutečného čerpání)

12 12 Partner projektu musí splňovat tato kritéria oprávněnosti: –právnická osoba se sídlem na území ČR, –není v úpadku, –splňuje podmínky bezdlužnosti. Za účelem stanovení podílu partnerů na realizaci projektu je nutné uzavřít smlouvu mezi příjemcem a partnerem (partnery) i v případě partnerství bez finančního příspěvku. V případě partnera s finančním příspěvkem musí Smlouva o partnerství obsahovat rozpočet. Druhy partnerství : s finančním příspěvkem: -partner přejímá část finanční podpory na realizaci aktivit -partner předkládá příjemci kopie uhrazených účetních dokladů (úhrady partnerovi jsou realizovány zálohově nebo na základě žádosti o platbu) -partner nemůže vystavovat faktury pro příjemce Majetek pořízený z finančních prostředků projektu přechází do vlastnictví finančního partnera ihned po jeho pořízení. bez finančního příspěvku – partner se pouze podílí na realizaci aktivit, není mu poskytován žádný finanční příspěvek za účast na realizaci projektu Majetek pořízený příjemcem podpory je po dobu realizace a udržitelnosti zapůjčen partnerovi na základě smlouvy o výpůjčce. Archivace dokumentace : příjemce podpory a partneři musí pro účely kontroly archivovat veškerou dokumentaci projektu do roku 2025 Partnerství a archivace TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

13 13 Nejčastější chyby žadatelů v projektových žádostech – finanční část  nedodržení % limitů pro jednotlivé kapitoly rozpočtu či křížové financování podle platné Příručky pro žadatele (! Benefit7 tyto % limity nehlídá!)  zahrnutí nezpůsobilých výdajů do rozpočtu projektu  chybné zahrnutí výdajů do kapitol rozpočtu, jejichž přesunem by došlo k překročení stanovených limitů pro jednotlivé kapitoly (např. výdaje patřící do kapitoly 3 – zařízení a vybavení, uvedl žadatel do kapitoly 4 – nákup služeb; pokud by se finanční prostředky převedly do kapitoly 3, došlo by k překročení 25% limitu určeného pro danou kapitolu rozpočtu)  neprovázanost rozpočtu vzhledem k plánovaným aktivitám projektu  blíže nespecifikované položky v rozpočtu  neuvedení bližší specifikace zahraničních cest a stáží  v případě, že pracovník vykonává činnost svou povahou spadající do přímých i nepřímých nákladů, je poměrná část hrazena z přímých a část z nepřímých nákladů - do rozpočtu uvádějte pouze část osobních nákladů připadající na přímé náklady TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

14 14 Ing. Martin Málek malek.m@kr-ustecky.cz@kr-ustecky.cz 475 657 889 Děkuji za pozornost TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY


Stáhnout ppt "1 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google