Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční řízení Ing. Lenka Nováková Seminář pro žadatele výzvy Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční řízení Ing. Lenka Nováková Seminář pro žadatele výzvy Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových."— Transkript prezentace:

1 Finanční řízení Ing. Lenka Nováková Seminář pro žadatele výzvy Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů Praha, 1. února 2016

2 Obsah Způsobilé výdaje Rozpočet projektu – Osobní výdaje – Paušální náklady – Nezpůsobilé výdaje – Finanční plán v IS KP14+ Hodnotící kritéria 2

3 3 Způsobilé výdaje

4 Celkové způsobilé výdaje Celkové způsobilé výdaje jsou z části vykazovány jednou ze zjednodušených forem – financování paušální sazbou (flat rate) – Paušální náklady – paušální sazba 40 % přímých způsobilých nákladů na zaměstnance (osobní výdaje) za účelem pokrytí zbývajících způsobilých nákladů na projekt. 4

5 Celkové způsobilé výdaje Hlediska způsobilosti výdajů:  Věcná způsobilost  Přiměřenost výdaje  Časová způsobilost  Místní způsobilost  (Prokazatelnost výdaje) 5

6 Hlediska způsobilosti výdajů Věcná způsobilost – soulad s právními předpisy EU a ČR, obecnými a specifickými pravidly OP VVV, výzvou a podmínkami podpory (právní akt). Přiměřenost – soulad s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. 6

7 Hlediska způsobilosti výdajů Časová způsobilost – způsobilými jsou výdaje související s náklady, které vznikly v průběhu realizace projektu. – Výzva Rozvoj klíčových kompetencí – způsobilost výdajů ode dne vyhlášení výzvy v IS KP14+. Místní způsobilost – realizace projektu na území dle podmínek OP VVV. Prokazatelnost výdaje – realizace projektu 7

8 8 Rozpočet projektu

9 Obecné zásady tvorby rozpočtu Přiměřenost a opodstatněnost celkové výše rozpočtu a jednotlivých rozpočtových položek zejména vzhledem: – k cílům a obsahu projektu a jednotlivých aktivit; – cílové skupině; – délce trvání projektu; – cílovým hodnotám výstupových a výsledkových indikátorů. 9

10 Obecné zásady tvorby rozpočtu Vzájemná provázanost jednotlivých položek rozpočtu s plánovanými aktivitami projektu a výdaji s nimi spojenými. Specifikování jednotlivých osobních výdajů projektu v souhrnném rozpočtu v žádosti o podporu. – Vzorová struktura rozpočtu dostupná na webu MŠMT u výzvy. Zdůvodnění plánovaných osobních výdajů v žádosti o podporu. 10

11 Celkové způsobilé výdaje Výzva Rozvoj klíčových kompetencí – forma zjednodušeného vykazování s financováním paušální sazbou 40% přímých způsobilých nákladů na zaměstnance (osobních výdajů) za účelem pokrytí zbývajících způsobilých nákladů na projekt. Rozpočet projektu: – Celkové způsobilé osobní přímé výdaje – Paušální náklady 11

12 Osobní výdaje Jediný druh přímého výdaje. Realizační tým: – Administrativní tým – Odborný tým Specifikování osobních výdajů v souhrnném rozpočtu v žádosti o podporu. – Členění osobních výdajů na jednotlivé pozice – např. Projektový manažer, Finanční manažer, Odborný garant apod. 12

13 Osobní výdaje Způsobilé výdaje: – hrubá mzda, plat nebo odměna z dohod zaměstnanců pracujících na projektu včetně zákonných náhrad, resp. příplatků (např. za práci přesčas, práci ve svátek, pokud zaměstnanec vykonával v tomto časovém období práce přímo s projektem související, odměn a prémií, atp.); – odvody na sociální a zdravotní pojištění; – nemocenská hrazená zaměstnavatelem; – zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele; – ostatní obligatorní výdaje (FKSP, SP, osobní překážky v práci či službě, indispoziční volno). 13

14 Stanovení sazeb mezd/platů Možné postupy stanovení mezd: – http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/zpusobilost-mezd-platu-op-vvv http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/zpusobilost-mezd-platu-op-vvv Výzva Rozvoj klíčových kompetencí: – Stanovení sazby pomocí ISPV. – Alternativní způsob výpočtu sazby mzdy/platu. – Využití limitů stanovených v kap. 1 uvedeného dokumentu. 14

15 Stanovení sazeb mezd/platů Mzdy/platy v místě a čase obvyklé – Mzdy/platy bezdůvodně přesahující sazby v čase a místě obvyklé, budou považovány za neefektivní a nehospodárné, i když nebudou dosahovat daného limitu. – Překročení hodnot – posouzení z pohledu efektivnosti a hospodárnosti. Vnitřní směrnice organizace 15

16 Stanovení sazeb mezd/platů Východisko – stanovení sazby pomocí ISPV – Horní limit tvoří hodnoty uvedené na ISPV pro třetí kvartil (Q3). – Maximální limit hrubé způsobilé měsíční mzdy/platu pro OP VVV je 56.000 Kč nebo 390 Kč/hod. – Rozlišení mzdy x platu. 16

17 Stanovení sazeb mezd/platů Alternativní způsob výpočtu sazby mzdy/platu – Roční hrubé mzdové náklady musí korespondovat s pozicí v projektu, musí být odůvodněny a doloženy spolu s žádostí o podporu například prostřednictvím účtů, výplatních pásek atd. a musí být kontrolovatelné. – Doporučeno zejména pro zahraniční klíčové pracovníky. 17

18 Stanovení sazeb mezd/platů Využití limitů stanovených v kap. 1 uvedeného dokumentu. – Limit pro klíčové zaměstnance/pracovníky lze využít, avšak za podmínky, že žadatel označí pozici jako klíčovou a uvede v žádosti o podporu zdůvodnění, proč je tato pozice klíčová. – Klíčový zaměstnanec/pracovník – stanoven výzvou/ Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická část nebo popsán v žádosti o podporu dle podmínek definovaných v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část. 18

19 Osobní výdaje Zdůvodnění výdajů v žádosti o podporu. – Výše úvazku – Jednotková sazba mzdy Popis realizačního týmu: – Popis administrativního týmu – povinná aktivita Řízení projektu. – Popis odborného týmu – povinná aktivita Řízení projektu a popisy dalších odborných aktivit. – Nepovinné přílohy. 19

20 Paušální náklady Ostatní náklady projektu. V rozpočtu jsou dopočteny sazbou 40 % ze způsobilých přímých osobních nákladů. Realizace projektu – V každé žádosti o platbu dopočteny sazbou 40 % ze způsobilých přímých osobních nákladů. – Považovány za způsobilé v dopočtené výši. – Nejsou předmětem kontroly ze strany Řídicího orgánu ani jiných kontrolních orgánů. – V případě krácení přímých osobních výdajů úměrně kráceny paušální náklady. 20

21 Nezpůsobilé výdaje Příklady nezpůsobilých výdajů pro projekty v rámci této výzvy: – výdaje spojené s podporou infrastruktury, která primárně nesouvisí se vzděláváním (např. ubytovací kapacity pro studenty, menzy, sportoviště, …); – výdaje spojené s přestavbou nebo stavební části modernizace stávajících vzdělávacích institucí a organizací působících ve vzdělávání pro zajištění dostupného kvalitního regionálního vzdělávání včetně příslušné veřejné infrastruktury podle stavebních předpisů a související vybavení vzdělávacích institucí a organizací. 21

22 Finanční plán v IS KP14+ Každá žádost o platbu má svůj řádek ve finančním plánu Zálohová platba – √ zálohová platba – max. 30 % celkových způsobilých výdajů projektu (konkrétně bude stanovena na základě předpokladu čerpání způsobilých výdajů v prvních dvou sledovaných (monitorovacích) obdobích) Průběžné žádosti o platbu Závěrečná žádost o platbu – √ závěrečná platba 22

23 Hodnoticí kritéria 23

24 Věcné hodnocení Proveditelnost: – V1.1 – V1.2 – Struktura a velikost administrativního a odborného týmu Financování projektu: – V4.1 – Přiměřenost a provázanost rozpočtu k obsahové náplni a rozsahu projektu – V4.2 – Obecné podmínky způsobilosti výdajů 24

25 Proveditelnost Struktura, velikost a zkušenosti realizačního týmu - žadatel a partner/partneři Reálné nastavení úvazků – Administrativní x odborný tým Kompetenční model 25

26 Přiměřenost a provázanost rozpočtu k obsahové náplni a rozsahu projektu Opodstatněnost výše rozpočtu a jednotlivých rozpočtových položek vzhledem k: – délce trvání projektu, – obsahu aktivit/etap, – plánovaným výsledkům/výstupům. Nezbytnost nákladů pro realizaci projektu, případně podhodnocenost rozpočtu. Přehlednost rozpočtu - zřejmost členění nákladů do položek a skupin a míru jejich konkretizace. 26

27 Přiměřenost a provázanost rozpočtu k obsahové náplni a rozsahu projektu Přiměřenost rozpočtu projektu = respektování pravidla 3E – hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti z hlediska finančních nákladů ve vazbě na realizaci plánovaných aktivit, plánovaných výstupů a výsledků. – Přiměřenost mzdových nákladů/úvazků realizačního týmu vzhledem ke kvalitě (odbornosti) jeho činnosti a také k délce jeho aktivit, které souvisí s prací s cílovou skupinou. Nesplnění podmínek 3E – krácení: Krácení jednotkové sazby. Krácení úvazku. 27

28 Obecné podmínky způsobilosti výdajů Posuzuje se věcná, místní a časová způsobilost výdajů v rozpočtu. Nezpůsobilý výdaj – hodnotitel navrhuje jeho vyřazení z rozpočtu. – Není-li možné nezpůsobilý výdaj z rozpočtu vyřadit =» není možné žádost o podporu doporučit k podpoře. 28

29 Děkuji za pozornost 29


Stáhnout ppt "Finanční řízení Ing. Lenka Nováková Seminář pro žadatele výzvy Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových."

Podobné prezentace


Reklamy Google