Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční řízení Lenka Geržová. 2 Rozpočet Rozpočet* 3 *Pro OSS jsou platné pouze kapitoly 1.1. a 1.3.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční řízení Lenka Geržová. 2 Rozpočet Rozpočet* 3 *Pro OSS jsou platné pouze kapitoly 1.1. a 1.3."— Transkript prezentace:

1 Finanční řízení Lenka Geržová

2 2 Rozpočet

3 Rozpočet* 3 *Pro OSS jsou platné pouze kapitoly 1.1. a 1.3.

4 Sestavování rozpočtu do žádosti o podporu 4

5 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů 5 Výzva: 7.4; PpŽaP-o: 8.6.2 a 8.7.4.2; PpŽaP-s:8.6.2 Paušální sazba nepřímých nákladů se stanoví jako podíl administrativních nákladů vůči způsobilým přímým nákladům projektu s tím, že sazba nepřímých nákladů nesmí překročit 25%. Konkrétní paušální sazba bude uvedena v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.

6 1.4. Administrativní výdaje/1.2. Nepřímé náklady Neinvestiční náklady spojené s administrací projektu. Osobní náklady – Administrativní tým projektu – pracovníci, kteří zajišťují chod projektu, provádějí jeho monitorování, připravují vyúčtování a zajišťují jeho publicitu (projektový a finanční manažer, asistent, PR manažer apod. účetní, personalista, ostraha, úklid, údržba, IT podpora). – Smyslem jejich činnosti není odborná práce s cílovou skupinou. Cestovní náhrady – Tuzemské služební cesty realizačního týmu Hmotný a nehmotný majetek a materiál – Hardware, software a osobní vybavení související s administrací projektu – Spotřební materiál Odpisy 6 Výzva: 7.4; PpŽaP-o: 8.6.2 a 8.7.4.2; PpŽaP-s: 8.6.2

7 1.4. Administrativní výdaje/1.2. Nepřímé náklady Místní kancelář – Výdaje za materiál a služby, které souvisejí s řízením projektu, využívá je zejména administrativní tým a jsou pro zabezpečení realizace projektu nezbytné (telefon, poštovné, fax, platbu za připojení k internetu, spotřebu vody, paliv a energie, nájemné kanceláří pro realizační tým, apod.) Služby – Outsourcované služby (publicita) – Nájem a leasing – Správní a jiné poplatky (bankovní poplatky) 7 Výzva: 7.4; PpŽaP-o: 8.6.2 a 8.7.4.2; PpŽaP-s: 8.6.2

8 1.1. Výdaje na přímé aktivity 8

9 9 Limit poměru investičních a neinvestičních výdajů (v mil.) *při NN 25%: Výzva: 7.5.3; PpŽaP-s: 5.2.5

10 1.1.1. Výdaje na přímé aktivity – investiční Výše této kapitoly rozpočtu nesmí přesáhnout součet kapitoly Investice pro roky 2016 až 2019 velké infrastruktury Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022 uvedené jako Investice OP VVV v materiálu Návrhy velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace na léta 2016 až 2022 předloženém v roce 2015 MŠMT ke schválení vládou ČR (č.j. 1544/15) a následně vládou ČR schváleném (č. usnesení č 1066), konkrétně v příloze 2 materiálu a kapitola 4 materiálu. 10 Výzva: 7.5.2; PpŽaP-o: 8.7.2; PpŽaP-s: 8.6.

11 1.1.1. Výdaje na přímé aktivity – investiční Způsobilým výdajem je pořizovací cena. V případě 1.1.1.1. a 1.1.1.2. maximálně do výše ceny ujištěné znaleckým posudkem. V případě 1.1.1.3., 1.1.1.4. a 1.1.1.5 včetně montáže, dopravy, zapojení a pozáručního servisu nepřesahujícího dobu realizace projektu. 11 Výzva: 7.5.2; PpŽaP-o: 8.7.2; PpŽaP-s: 8.6. Investičními výdaji se rozumí výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku s dobou použití delší než 1 rok a částkou pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku či jeho technického zhodnocení vyšší než 40 000 Kč a nehmotného majetku či jeho technického zhodnocení vyšší než 60 000 Kč.

12 1.1.2. Výdaje na přímé aktivity – neinvestiční 12 Výzva: 7.5.2; PpŽaP-o: 8.7.2; PpŽaP-s: 8.7.2

13 1.1.2.1. Osobní výdaje Realizační tým projektu se skládá z odborných a administrativních pracovníků. Mezi přímé osobní výdaje jsou zahrnuty pouze odborné pozice. Pozice administrativního týmu spadají do nepřímých nákladů. 13 PpŽaP-o: 5.2.1; 8.7.2; PpŽaP-s: 8.7.2

14 1.1.2.1. Osobní výdaje 14 Možné postupy stanovení mezd: http://www.msmt.cz/strukturalni- fondy/op-vvv/mzdovelimity.pdfhttp://www.msmt.cz/strukturalni- fondy/op-vvv/mzdovelimity.pdf Stanovení sazby pomocí ISPV. Alternativní způsob výpočtu sazby mzdy/platu. Využití limitů stanovených v kap. 1 uvedeného dokumentu. Mzdy/platy v místě a čase obvyklé Vnitřní směrnice organizace

15 Stanovení sazby pomocí ISPV 15 ISPV uvádí průměrné výdělky jak pro mzdovou, tak pro platovou sféru. Při stanovování sazby pomocí ISPV uvede žadatel v žádosti o podporu o jakou sféru se jedná a uvede zároveň i kód zaměstnání CZ-ISCO včetně názvu zaměstnání, které pro stanovení konkrétní sazby využil. http://www.mpsv.cz/ISPV.php

16 Stanovení sazby pomocí ISPV Horní limit tvoří hodnoty uvedené na ISPV pro třetí kvartil (Q3). Maximální limit hrubé způsobilé měsíční mzdy/platu, který je způsobilým výdajem v OP VVV, činí 56.000 Kč nebo 390 Kč/hod. 16

17 Alternativní způsob výpočtu sazby mzdy/platu Roční hrubé mzdové náklady musí korespondovat s pozicí v projektu, musí být odůvodněny a doloženy spolu s žádostí o podporu například prostřednictvím účtů, výplatních pásek atd. a musí být kontrolovatelné. Doložené poslední roční hrubé mzdové náklady musí korespondovat s pozicí, kterou bude zastávat pracovník/zaměstnanec v projektu. Doporučeno zejména pro zahraniční klíčové pracovníky. 17

18 Využití limitů stanovených v kap. 1 uvedeného dokumentu Limit pro klíčové/excelentní zaměstnance/pracovníky lze využít, avšak za podmínky, že žadatel označí pozici jako klíčovou a uvede v žádosti o podporu zdůvodnění, proč je tato pozice klíčová. Pro zaměstnance/pracovníka na klíčové pozici je horní limit hrubé způsobilé měsíční mzdy/platu, který je způsobilým výdajem v OP VVV, stanoven ve výši 72 800,- Kč nebo 507,- Kč/hod. (tato sazba je stanovena navýšením horního limitu základní sazby o 30 %). Pro zaměstnance/pracovníka na excelentní pozici je horní limit hrubé způsobilé měsíční mzdy/platu, který je způsobilým výdajem v OP VVV, stanoven ve výši 84 000,- Kč nebo 586,- Kč/hod. (tato sazba je stanovena navýšením horního limitu základní sazby o 50 %). 18

19 1.1.2. Výdaje na přímé aktivity – neinvestiční 19 Seznam obvyklých cen: http://www.msmt.cz/uploa ds/OP_VVV/Seznam_obvykl ych_cen_vybaven.pdf http://www.msmt.cz/uploa ds/OP_VVV/Seznam_obvykl ych_cen_vybaven.pdf Outsourcované služby – max. 49 % Výzva:7.5.1; PpŽaP-o: 8.7.2; PpŽaP-s: 5.2.5, 8.7.2

20 1.3. Úspory projektu 20 PpŽaP-o: 12.5 Vznikne-li při zadávacím řízení úspora v podobě rozdílu mezi předpokládanou cenou zakázky a cenou nasmlouvanou, vzniká na projektu úspora. 10% z celkových způsobilých výdajů projektu

21 Způsobilost výdajů 21

22 Způsobilé výdaje 22 Výzva: 6.1, 7.1, 7.3, PpŽaP-s: 5.2.2, 8.7.1; PpŽaP-o: 5.2.2, 8.7.1 Aby mohl být výdaj považován za způsobilý, musí splňovat následující hlediska způsobilosti: věcná způsobilost; přiměřenost výdaje; místní způsobilost; časová způsobilost výdaje; prokazatelnost výdaje.

23 Časová způsobilost výdaje 23 Výzva: 2; 7.1; 7.2, PpŽaP-s: 8.7.1, PpŽaP-o: 8.7.1.

24 Prokazatelnost výdaje 24 PpŽaP-o: 8.7.1 Komentář k rozpočtu: Osobní výdaje: Název pozice a vazba na položku rozpočtu Název subjektu (žadatel/partner) Počet osob na dané pozici Délka trvání pracovní pozice Úvazek/počet hodin Zdůvodnění výše úvazku Výše hrubé mzdy při 100% úvazku Sféra: mzdová/platová Kód, název pozice dle ISPV Zdůvodnění výše sazby Pracovní náplň Výdaj musí být řádně identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný. Cestovní náhrady Počet, účel Ne/Hmotný majetek a materiál Zdůvodnění ceny Nákup služeb Vazba na KA Zdůvodnění potřebnosti, ceny

25 Nezpůsobilé výdaje 25 Výzva: 5.1.2; PpŽaP-s: 8.8; PpŽaP-o: 8.8 Výdaje hrazené z aktivity MŠMT na podporu velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace (LM). Výdaje spojené se smluvním výzkumem, s výzkumem v režimu „open access“. Členské poplatky do výzkumných infrastruktur či mezinárodních organizací výzkumu a vývoje (nezpůsobilé jsou jenom poplatky za toto členství, ne členství jako takové).

26 Spolufinancování 26

27 Spolufinancování 27 Výzva: 3.7; PpŽaP-s: 5.2.1, 8.1.5, PpŽaP-o: 8.1.5

28 Spolufinancování – Věcný příspěvek 28 Výzva: 3.7; PpŽaP-s: 5.2.1, 8.1.5, 8.3; PpŽaP-o: 8.1.5, 8.7.3 V případě, že se žadatel/příjemce rozhodne využít pro spolufinancování projektu věcný příspěvek, uvede a popíše způsob a formu jeho poskytnutí již v žádosti o podporu (do textového pole příslušné klíčové aktivity projektu v IS KP14+) a současně v rozpočtu vytvoří samostatnou položku rozpočtu s označením, že se jedná o věcný příspěvek. Věcné příspěvky jsou způsobilé pouze do výše spolufinancování projektu žadatelem/příjemcem, stanoveného ze skutečně čerpaných celkových způsobilých výdajů projektu. V případě poskytnutí pozemku nebo nemovitosti hodnota věcného příspěvku nesmí překročit limit 10 % celkových způsobilých výdajů projektu. Věcný příspěvek Stavebné práce Zboží Pozemky Stavby Způsob spolufinancování žadatel popíše v žádosti o podporu.

29 Finanční plán 29

30 Finanční plán 30 Výzva: 3.6, 7.3; PpŽaP-s: 5.2.5, 7.1.1, 7.1.3, 8.1.2; PpŽaP-o: 5.2.5, 6.5, 7.1.1, 7.1.3, 8.1.2 Žádost o platbu: Žádost o zálohu na další MO Vyúčtování výdajů za MO Monitorovací období: 1. MO: 3 měsíce od vydání právního aktu nebo od zahájení fyzické realizace projektu. 6 měsíců Finanční plán Součást finanční řízení projektu Příjemce je povinen předložit aktualizovaný finanční plán předfinancování a vyúčtování nejpozději před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. 1. zálohová platba Finanční milníky

31 Finanční plán 31 Zálohová platba První zálohová platba Součet předpokládaných vyčerpaných CZV za první dvě MO. Max. 25% z CZV. Celkový součet záloh poskytnutých nad rámec schváleného vyúčtování nesmí přesáhnout 50 % celkových způsobilých výdajů projektu. Výzva: 3.6, 7.3; PpŽaP-s: 5.2.5, 7.1.1, 7.1.3, 8.1.2; PpŽaP-o: 5.2.5, 6.5, 7.1.1, 7.1.3, 8.1.2

32 Vyúčtování – finanční milníky 32 PpŽaP-o: 5.2.5.1 Na základě plánu budou nastaveny závazné průběžné finanční ukazatele projektu. Průběžné finanční milníky budou sledovány pouze u projektů, jejichž doba trvání od data zahájení fyzické realizace do předpokládaného data ukončení (fyzické) realizace je delší, než 30 měsíců včetně. Hraniční finanční ukazatele budou sledovány u všech projektů.

33 Vyúčtování – finanční milníky 33 V případě úpravy průběžných finančních ukazatelů je nutné požádat o podstatnou změnu projektu. Při nesplnění minimální výše finančního ukazatele je poskytovatel oprávněn udělit příjemci sankci. Její výše bude uvedena v právním aktu o poskytnutí podpory. Ponížení hraničního ukazatele lze pouze podstatnou změnou spolu s žádostí o snížení celkové částky dotace. PpŽaP-o: 5.2.5.1

34 Hodnoticí kritéria 34

35 Věcné hodnocení Financování projektu: V4.1 – Přiměřenost a provázanost rozpočtu k obsahové náplni a rozsahu projektu (max. 15 bodů) V4.2 – Adekvátnost a hospodárnost nákladů na investiční vybavení. (max. 15 bodů) V4.3 – Obecné podmínky způsobilosti výdajů (max. 5 bodů) V4.4 – Způsob zajištění spolufinancování projektu v realizační fázi (max. 10 bodů) 35 Výzva: Příloha č. 2; PpŽaP-s: 5.4.2; PpŽaP-o: 5.4.2

36 Děkuji za pozornost 36


Stáhnout ppt "Finanční řízení Lenka Geržová. 2 Rozpočet Rozpočet* 3 *Pro OSS jsou platné pouze kapitoly 1.1. a 1.3."

Podobné prezentace


Reklamy Google