Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKTUÁLNÍ VÝZVY V OPERAČNÍM PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKTUÁLNÍ VÝZVY V OPERAČNÍM PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."— Transkript prezentace:

1 AKTUÁLNÍ VÝZVY V OPERAČNÍM PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

2 VYHLÁŠENÉ / PLÁNOVANÉ VÝZVY 1.1  Rozšíření spektra forem a metod vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu a dopravní výchovy pro žáky základních a středních škol  Zlepšení školního klimatu: Podpora profesního rozvoje osob, které ve školském prostředí participují na oblasti primární prevence 1.1  Realizace odborných/učebních praxí / Studentské minipodniky 1.1  Podpora zapojení rodilých mluvčích ze zemí EU a/nebo učitelů cizích jazyků – cizinců ze zemí EU do vzdělávání ve školách, případně ze zemí mimo EU, pokud mají pracovní povolení.  Příprava projektů internacionalizace škol a zavádění metody CLIL 1.3  „TABLETOVÁ VÝZVA“

3 PROJEKTY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2014+

4 MUSÍME SE NAUČIT MLUVIT V JINÝCH ZKRATKÁCH… ITI integrovaná teritoriální investice SAP společný akční plán ESÚS evropské společenství pro územní spolupráci IPRÚ integrovaný plán rozvoje území CLLD komunitně vedený územní rozvoj

5 PROGRAMY PRO OBDOBÍ 2014+ EFRR + ESF + FS Cíl: Investice pro růst a zaměstnanost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Výzkum, vývoj a vzdělávání OP Doprava OP Životní prostředí OP Zaměstnanost Integrovaný regionální operační program OP Praha - pól růstu ČR OP Technická pomoc Cíl: Evropská územní spolupráce OP ČR – Polsko OP Svobodný stát Sasko – ČR OP Svobodný stát Bavorsko – ČR OP Rakousko – ČR OP Slovensko – ČR OP Nadnárodní spolupráce OP Meziregionální spolupráce EZFRV Program rozvoje venkova ENRF OP Rybářství

6 MENŠÍ POČET OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MÉNĚ PODPOROVANÝCH AKTIVIT JEDNOTNÉ METODIKY / STANDARDIZACE PLNÁ ELEKTRONIZACE SYSTÉMU VĚTŠÍ TLAK NA EFEKTIVITU A HOSPODÁRNOST VE VAZBĚ NA SOUČASNOST

7 TVORBA STRATEGIE A SPOLEČNÉHO AKČNÍHO PLÁNU V OBLASTI ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ V LIBERECKÉM KRAJI

8 STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ  STANOVENÍ ROZVOJOVÝCH PRIORIT A CÍLŮ V OBLASTI LIDSKÝCH ZDROJŮ  VZDĚLÁVÁNÍ & SOCIÁLNÍ SLUŽBY & CESTOVNÍ RUCH + INOVAČNÍ POTENCIÁL  PLÁN PRO OBDOBÍ 2014+

9 PODPŮRNÉ ANALÝZY  KVALITATITNÍ ANALÝZA NÁZORŮ A POSTOJŮ ZAMĚSTNAVATELŮ  ANALÝZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE S OHLEDEM NA DOPADY DO OBLASTI TRHU PRÁCE  ANALÝZA EFEKTIVNOSTI A ÚČELNOSTI VÝDAJŮ DO ZABEZPEČENÍ DOSTUPNOSTI A KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ

10 SPOLEČNÝ AKČNÍ PLÁN  NÁSTROJ PRO REALIZACI PROJEKTŮ S INTEGROVANÝM CÍLEM  VYTVOŘENÍ KAPACIT PRO IMPLEMENTACI  ŘÍZENÍ SAP = ŘÍZENÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU „v malém“

11 OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ gesce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

12 HLAVNÍ CÍL & VIZE HLAVNÍ CÍL: Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic do rozvoje základů znalostní ekonomiky VIZE: Znalostní ekonomika založená na: 1) Vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle 2) Produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR 3) Využití regionálních konkurenčních výhod prostřednictvím tzv. inteligentní specializace

13 PRIORITNÍ OSY PO1: POSILOVÁNÍ KAPACIT PRO KVALITNÍ VÝZKUM 66 % ERDF PO 2: ROZVOJ VYSOKÝCH ŠKOL A LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO VÝZKUM A VÝVOJ 34 % ERDF I 37 % ESF PO 3: ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 63 % ESF PO 4: TECHNICKÁ POMOC

14 PRIORITNÍ OSA 3 ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  ROZVOJ INKLUZÍVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  ZVÝŠENÍ KVALITY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ USNADNĚNÍ PŘECHODU DĚTÍ NA ZŠ  ZLEPŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ A VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ V KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍCH  ROZVOJ SYSTÉMU STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A HODNOCENÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ  ZKVALITNĚNÍ PŘÍPRAVY BUDOUCÍCH A ZAČÍNAJÍCÍCH PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ POSÍLENÍ JEHO RELEVANCE PRO TRH PRÁCE

15 ROZVOJ INKLUZÍVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  ZVÝŠENÍ POČTU PROINKLUZIVNĚ NASTAVENÝCH BĚŽNÝCH ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ SMĚREM K VYŠŠÍ ÚROVNI SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ  ZVÝŠENÍ POČTU DĚTÍ V ÚČASTI NA PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ (PV) S OHLEDEM NA DĚTI SE SVP A ROZVOJ SYSTÉMU VČASNÉ PEČE O OHROŽENÉ DĚTI  ODSTRANĚNÍ BARIÉR K PŘÍSTUPU KE KVALITNÍMU VZDĚLÁNÍ  ZLEPŠENÍ SYSTÉMU PPP  VYŠŠÍ MÍRA ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ SE SVP DO JIŽ EXISTUJÍCÍCH ZÁJMOVÝCH A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

16 ZVÝŠENÍ KVALITY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ USNADNĚNÍ PŘECHODU DĚTÍ NA ZŠ  ZAVEDENÍ A ROZŠÍŘENÍ POSTUPŮ A NÁSTROJŮ INDIVIDUÁLNÍ PODPORY PEDAGOGŮ  ZAJIŠTĚNÍ KVALITNÍ METODICKÉ PODPORY  ZVÝŠENÍ POČTU PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ, KTEŘÍ V RÁMCI SYSTEMATICKÉHO DVPP PROHLOUBILI /ROZŠÍŘILI SVÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ A VHODNĚ JE UPLATŇUJÍ  ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ ZAŘÍZENÍ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MIMO SEKTOR VEŘEJNÝCH MŠ  NAVÁZÁNÍ ČI PROHLOUBENÍ SPOLUPRÁCE PEDAGOGŮ MŠ A ZŠ A RODIČŮ

17 ZLEPŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ A VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ V KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍCH  OTEVŘENÍ ZŠ A SŠ K VĚTŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL S RŮZNÝMI SUBJEKTY V MÍSTĚ ZA ÚČELEM ZATRAKTIVNĚNÍ VÝUKY A VZDĚLÁVÁNÍ  DVPP, KTERÉ POVEDE K ZATRAKTIVNĚNÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  VYUŽITÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ  ZAVEDENÍ A ROZŠÍŘENÍ POSTUPŮ A NÁSTROJŮ INDIVIDUÁLNÍ PODPORY PEDAGOGŮ  ROZVÍJENÍ KULTURY SDÍLENÍ PEDAGOGICKÝCH ZKUŠENOSTÍ, POSKYTOVÁNÍ METODICKÉ PODPORY A ODBORNÉ ZPĚTNÉ VAZBY A UČENÍ SE OD KOLEGŮ  UTVÁŘENÍ SILNÝCH PARTNERSTVÍ MEZI ŠKOLAMI A ORGANIZACEMI ZÁJMOVÉHO A NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (VČETNĚ NNO)

18 ROZVOJ SYSTÉMU HODNOCENÍ KVALITY A STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ  UCELENÉHO SYSTÉMU STANDARDŮ, MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ, PROPOJENÍ INTERNÍHO A EXTERNÍHO HODNOCENÍ  JAK SUMATIVNÍ, TAK FORMATIVNÍ SLOŽKY HODNOCENÍ  ZAVEDENÍ PROCESŮ TZV. MODERACE  ŘEDITELÉ ZVÝŠÍ SVÉ KOMPETENCE V OBLASTI VEDENÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A ŘÍZENÍ ZMĚNY  OBECNÝ ROZVOJ SCHOPNOSTÍ VŠECH AKTÉRŮ VČ. ZŘIZOVATELŮ PRO PRÁCI S DATY, ANALYTICKÉ ČINNOSTI

19 ZKVALITNĚNÍ PŘÍPRAVY BUDOUCÍCH A ZAČÍNAJÍCÍCH PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  RESTRUKTURACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ S VYŠŠÍM PODÍL PRAXE  ZLEPŠENÍ SPOLUPRÁCE ODBORNÝCH A PEDAGOGICKÝCH FAKULT  ZVÝŠENÍ KVALITY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VYSOKÝCH ŠKOL VZDĚLÁVAJÍCÍCH UČITELE

20 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ POSÍLENÍ JEHO RELEVANCE PRO TRH PRÁCE  ZVÝŠENÍ ZÁJMU DĚTÍ A ŽÁKŮ O VĚDU A TECHNIKU A UPLATNITELNOST ABSOLVENTŮ  ROZŠÍŘENÍ POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY V MŠ A ZŠ  ZVÝŠENÍ SPOLUPRÁCE ŠKOL A ZAMĚSTNAVATELŮ  ROZŠÍŘENÍ SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI  ZVÝŠENÍ KVALITY PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A ZVÝŠENÍ KAPACITY I KVALITY KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLÁCH  ZVÝŠENÍ KAPACITY ODBORNÝCH ŠKOL REALIZOVAT VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH A ZVÝŠENÍ PROSTUPNOSTI MEZI PROGRAMY POČÁTEČNÍHO A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

21 PRIORITNÍ PROJEKTY LIBERECKÉHO KRAJE V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2014+

22 STRATEGICKÉ CÍLE V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ dle Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2012 - 2016 ODPOVÍDAJÍCÍ KAPACITA SÍTĚ REGIONÁLNÍ CENTRA OBOROVĚ SILNÝCH ŠKOL ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU EFEKTIVITA VZDĚLÁVÁNÍ INOVACE OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ KOMPETENCÍ PEDAGOGŮ HODNOCENÍ KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ DOSTUPNOST PORADENSKÝCH SLUŽEB INTEGRACE & INKLUZE ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

23 STRATEGIE PROJEKTOVÉ ČINNOSTI dle Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2012 - 2016 KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ GARANTUJÍCÍ JEDNOTNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ SYSTÉMOVÉ, PLOŠNÉ PROJEKTY KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ PODMÍNĚNÁ OBSAHEM A MATERIÁLNÍMI PODMÍNKAMI KLÍČOVÁ TÉMATA „MĚKKÉ“ AKTIVITY MUSÍ BÝT DOPROVÁZENY INVESTICEMI DO VYBAVENÍ A ZÁZEMÍ ŠKOL INVESTICE

24 PRIORITNÍ PROJEKTY EFEKTIVITA KVALITA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI CENTRA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLY BEZ BARIÉR EDUplan Qrám iŠVP T-KOMPETENCE E-KOMPETENCE A-KOMPETENCE HLEDÁNÍ HVĚZD KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ V LK

25 EDUplan: STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY rozvoj systému strategického plánování rozvoje vzdělávací soustavy na úrovni sítě škol a na úrovni jednotlivých organizací

26 Qrám: SYSTÉMOVÝ RÁMEC HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI dotvoření systému interního a externího hodnocení kvality na úrovni škol

27 CENTRA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ LIBERECKÉHO KRAJE modernizace vybavení středních škol včetně nezbytných stavebních úprav směřující k vytvoření páteřní sítě středních škol

28 INOVACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ STŘEDNÍCH ŠKOL LIBERECKÉHO KRAJE inovace školních vzdělávacích programů oborů středního vzdělávání: aktualizace s ohledem na technologický vývoj a oponentura zaměstnavatelů

29 T-KOMPETENCE: ROZVOJ KOMPETENCÍ V TECHNICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ rozvoj spolupráce středních škol technického zaměření se zaměstnavateli

30 E-KOMPETENCE: ROZVOJ KOMPETENCÍ V EKONOMICKÉM A SLUŽBOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ rozvoj spolupráce středních škol ekonomického a službového zaměření se zaměstnavateli

31 A-KOMPETENCE: ROZVOJ KOMPETENCÍ V UMĚLECKO- PRŮMYSLOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ rozvoj spolupráce středních škol uměleckoprůmyslového zaměření se zaměstnavateli

32 KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI aktivity k zodpovědné volbě oboru středního vzdělávání: kompetence výchovných poradců, spolupráce se zaměstnavateli a úřady práce, motivační aktivity a propagační kampaně

33 HLEDÁNÍ HVĚZD LIBERECKÉHO KRAJE zkvalitnění péče o žáky nadané a talentované: vyhledávání, diagnostika, podpůrná opatření, volnočasové aktivity, soustředění

34 PORADENSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI komplexní rozvoj poradenského systému pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: poradenské týmy, diagnostika, metodika, další vzdělávání

35 ŠKOLY BEZ BARIÉR uzpůsobení objektů středních škol pro potřeby vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména s tělesnými a smyslovými hendikepy

36 HODINKA S ERASMEM+ Dům zahraniční spolupráce pořádá konzultace k připravované žádosti o grant v programu Erasmus+. Využijte možnost konzultace přímo v regionu k připravované žádosti o grant v programu Erasmus+ před jejím podáním ke 30.4.2014. Konzultovat lze napříč všemi sektory a klíčovými akcemi Erasmus+. Akce je otevřená všem pracovníkům různých typů organizací a institucí působících ve vzdělávání a práci s mládeží. 15. 4. 2014 Liberec Místo konání: Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a, Liberec 2 zasedací místnost č. 326, 3. p., vchod A Čas konzultací: 9-11 hodin Registrace: http://www.dzs.cz/cz/erasmus-plus/hodinka-s-erasmem- regionalni-konzultace/

37 Registrace do 18. 4. 2014 na e-mail michal.hnizdo@kraj-lbc.cz


Stáhnout ppt "AKTUÁLNÍ VÝZVY V OPERAČNÍM PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."

Podobné prezentace


Reklamy Google