Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Jana K ř ehlíková.  základní funkce um ě ní  spjata s kategorií odrazu a obraznosti  zobrazení a vysv ě tlení mimolit. skut.  dílo rezignující.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Jana K ř ehlíková.  základní funkce um ě ní  spjata s kategorií odrazu a obraznosti  zobrazení a vysv ě tlení mimolit. skut.  dílo rezignující."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Jana K ř ehlíková

2  základní funkce um ě ní  spjata s kategorií odrazu a obraznosti  zobrazení a vysv ě tlení mimolit. skut.  dílo rezignující na GF neplní ani funkce spol.  x konvence, p ř edsudky, iluze  d ě tské poznávání mimolit. reality

3  upevn ě ní a prohloubení  získávání  konfrontaci  ut ř íd ě ní a systematizaci  hodnocení -> prolínání s funkcí formativní

4  slo ž kou, nikoli cílem  pravdivý obraz skute č nosti typizace vzorové č i modelové situace proporcionalita mezi individuálním a obecným (x ztráta um ě lecké ú č innosti)  posilování a formování etických postoj ů dít ě te identifikace se vzorem intelektuální a emocionální p ř ijetí lit. postavy

5  dojem z LD  nový interaktivní vztah (d ě ti a dosp ě lí partnery)  30. léta: estetický model moderní d ě tské knihy  60. léta: hra; tematizace krizí; intelektuální slo ž ka tvorby pro d ě ti  90. léta: postmoderna (prom ě ny recepce, zm ě na herního fenoménu, komer č ní zábavnost, triviální schemati č nost)

6  nelze redukovat um ě ní na zábavu -> degradace

7  katarze  viz seminá ř na téma „psychologický výklad pohádek“

8  aktualizace rytmu  zaklínací formule  výskyt tajemných motiv ů  popis fantastických bytostí apod.

9  prost ř edek komunikace s okolím  zobrazovací funkce  nástroj ztvár ň ování mimojaz. objekt. skut.  poezie – dom. postavení v 1. fázi č ten. ontogeneze  rytmus: t ěž ká a lehká doba -> trochej  sudoslabi č ná slova, pop ř. dv ě jednoslabi č ná v jednom taktu -> skandování  2. fáze: jamb; posléze volný verš  vnímání poezie jako grafické reality  významová a tematická stránka

10  volba jaz. prost ř. p ř im ěř ených slovní zásob ě d ě tí  p ř esnost, ale i pestrost výrazu  lexikum se m ě ní dle v ě ku, ž ánru, autorského stylu  pod ř ízení konstrukce v ě t a souv ě tí vyj. a č ten. mo ž nostem dít ě te  volit jaz. prost ř. tak, aby rozvíjely obraznost a kreativitu  respektování spis. jazyka jako základní jaz. vrstvy  podle char. ž ánru p ř im ěř en ě pracovat i s prost ř edky z nespisovných vrstev  pro menší d ě ti: hry se slovy, jazykový humor, rytmi č nost textu apod.

11  hodnotová intence díla x valorizace LD  d ě tský č tená ř (názory bagatelizovány)  odborné metody a kritéria metody literárn ě v ě dné metody neliterárn ě v ě dné p ř íp. metody hrani č ní

12  literární kritika  literární historie  poetika

13  pedagogická  psychologická  sociologická

14  Chaloupka, O.-Nezkusil, V.: Vybrané kapitoly z teorie d ě tské knihy I-III. Albatros, Praha 1973.  Kreislová, A.: Úvod do studia literatury pro d ě ti a mláde ž. UJEP, Ústí nad Labem 1983.  Urbanová, S.: Meandry a metamorfózy d ě tské literatury. Votobia, Olomouc 2003.


Stáhnout ppt "Mgr. Jana K ř ehlíková.  základní funkce um ě ní  spjata s kategorií odrazu a obraznosti  zobrazení a vysv ě tlení mimolit. skut.  dílo rezignující."

Podobné prezentace


Reklamy Google