Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu cz, ISSN: 1802-4785, financovaného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu cz, ISSN: 1802-4785, financovaného."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp. cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. 1

2 finanční řízení, nástroje finančního řízení, rozpočet, kalkulace, controling, základní finanční cíle, finanční zdroje, daňový efekt, pákový efekt, řízení oběžných aktiv, řízení cash flow, finanční analýza, finanční plánování, význam zisku 2

3 Jedna z důležitých činností podniku, která souvisí s jeho rozvojem. Předvídání potřeby finančních prostředků a výběr nejvhodnějších možností jak je získat (zdroje financování). 3

4 1) Likvidita = schopnost podniku uhradit splatné krátkodobé závazky. Finanční pohotovost. Likvidnost = schopnost jednotlivých aktiv přeměnit se na peněžní prostředky, jednotlivé složky majetku mají různou míru likvidnosti. 2) Solventnost = schopnost podniku splácet své krátkodobé a dlouhodobé závazky v době jejich splatnosti. 3) Rentabilita = ziskovost podniku; měří efektivnost, s níž podnik využívá kapitál, tj. podíl zisku k vloženému kapitálu. 4

5 V tržní ekonomice má následující úkoly: 1) Zajišťovat kapitál pro běžnou a budoucí potřebu podniku. 2) Optimálně rozdělovat zdroje do takových finančních projektů, které přinesou zisk. 3) Stanovovat zásady rozdělování zisku. 4) Řídit, analyzovat a kontrolovat hospodářskou stránku činnosti firmy. 5

6 Do finančního řízení patří dále: a)řízení cash flow b)finanční analýza (hodnocení finanční výkonnosti podniku v čase) c) finanční plánování Finanční řízení má dva základní pohledy 1) náklady a výnosy 2) potřeby a zdroje financování 6

7 Při finančním řízení je nutné respektovat: Faktor času a faktor rizika 1)Faktor času úzce souvisí s budoucí hodnotou peněz. Na výši budoucí hodnoty peněz má vliv inflace, úroková míra, riziko či nejistota. a) Inflace snižuje kupní sílu peněz v čase, cenová hladina má stoupající tendenci, proto pro uspokojení současných potřeb bychom měli peníze použít dnes. 7

8 b) Úroková míra neboli úroková sazba vyjadřuje cenu peněz jak u úvěrů, tak i u úspor (investic). Je vyrovnávacím činitelem budoucí hodnoty peněz. Výše úroku přímo ovlivňuje hodnotu peněz v čase. Finanční matematika je matematická metoda, která umožňuje zjistit budoucí hodnotu úspor, výši úroků, splátky úvěru apod. 8

9 2) Faktor rizika spočívá v důsledku inflace, ve změnách cenových relací, ve změnách úroků a v možnosti, že investovaná částka nebude vrácena včas nebo v plné výši. Příčiny rizika: Vnější – inflace, nezaměstnanost, přírodní katastrofy Vnitřní – vychází z nekvalitního rozhodnutí managementu 9

10 K rizikům je nezbytné přistupovat, zvažovat jejich intenzitu a směr možného působení. Neexistuje absolutní ochrana před rizikem, přesto lze míru přijímaných rizik ovlivnit, např. možností měnit výši úroků. Identifikace rizika vyžaduje zkušenosti a systematičnost. 10

11 A) Běžné financování - vynakládání prostředků na běžný provoz (nákup surovin, energie,...) B) Mimořádné financování  při zakládání firmy  při rozšiřování podniku  při sanaci podniku (sanace = soubor opatření přijímaných v krizovém období podniku)  při likvidaci podniku 11

12 A) Mimořádné financování Počáteční potřeba financí: Investiční náklady: na pořízení objektu, nebo rekonstrukce objektu Zařízení provozovny potřebnými stroji a zařízením k podnikatelské činnosti 12

13 Provozní náklady (variabilní) – celkové náklady na zajištění podnikatelské činnosti, např. materiál, mzdy, … Režijní náklady (nepřímé) – telefonní poplatky, elektřina, plyn, … Finanční zdroje: vlastní zdroje (např. vklady společníků, zisk, odpisy) cizí zdroje (např. bankovní úvěr dlouhodobý na investice, krátkodobý na provozní činnost) 13

14 1. Nástroje finančního řízení 2. Finanční zdroje podniku 3. Řízení oběžných aktiv 4. Finanční analýza 14

15 Normy - stanoví potřebu výrobních faktorů Kalkulace - způsob stanovení nákladů a ceny Rozpočet:  nákladů, výnosů a zisku  platební schopnosti Investiční rozpočet: krátkodobý (jde o operativní rozpočet) dlouhodobý (jedná se spíše o prognózu) 15

16 Technickohospodářské normy určují nezbytně nutnou spotřebu výrobních faktorů na kalkulační jednici. Stanovení norem spotřeby se řídí podle technické dokumentace. 16

17 1)Vypočítává se pro určitý počet výrobků. 2)Je zaměřena na náklady. 3)Počítá s těmi plánovatelnými náklady, které lze do kalkulace zahrnout. 4)Týká se výkonů, tj. výrobků a služeb. 5)Přiřazuje režijní náklady do výrobků a služeb. U nákladů je prvořadé hledisko účelu jejich vynaložení a místa vzniku. 17

18 Soubor metod a výpočetních metod s cílem stanovit náklady. Kalkulační metody 1)Kalkulace přímých variabilních nákladů (materiál na kalkulační jednici) 2)Kalkulace přímých fixních nákladů (odpisy výrobních strojů) 3)Kalkulace nepřímých nákladů (společné více výrobkům) 18

19 1)Absorpční kalkulace – s úplnými náklady zahrnuje přímé a nepřímé náklady. Metody např. kalkulace prosté dělení, procento režie (přirážková kalkulace). 2) Variabilních nákladů – s neúplnými náklady, předpokládá, že k výrobku lze přiřadit pouze náklady přímé, zbývající část nákladů (příspěvek na úhradu fixních nákladů) a zisku tvoří hrubé rozpětí (marži). Sem patří např. metoda variabilních nákladů. 19

20 Přímé náklady se stanoví podle technickohospodářských norem (např. spotřeba materiálu na kalkulační jednici). Nepřímé náklady zjistí se nejprve celkový objem (rozpočet) a vypočítá se podíl připadající na kalkulační jednici. 20

21 Vychází z údajů účetnictví, vyjadřuje skutečné náklady na jednici. Porovnává skutečné náklady s předběžnou (plánovanou) kalkulací. 21

22 1.Přímý materiál 2.Přímé mzdy 3.Výrobní režie – společné náklady na výrobu 4.Součet – vlastní náklady výroby 5.Správní režie – náklady na správu 6.Zásobovací režie – společné náklady v podniku 7.Součet – vlastní náklady výkonu 8.Odbytové náklady – souvisí s prodejem 9.Součet – úplné vlastní náklady 22

23 1)Stanovení příjmů a výdajů (rozpočtu) 2)Stanovení ceny 3)Nástroj rozboru hospodaření 4)Porovnání výsledků v čase 5)Porovnání výsledků různých vnitropodnikových středisek 23

24 Co platí v bodě zvratu? Zisk je nulový Celkové náklady = tržby 24

25 25

26 Výrobní kapacita restaurace je 180 000 jídel za rok. Roční FN (fixní náklady) činí 1 750 000 Kč. Variabilní náklady (VN) na jedno jídlo v průměru 45 Kč. Průměrná cena (PC) jídla je 65 Kč. Vypočtěte kritické množství produkce jídel. 26

27 27 Kritické množství produkce jídel je 87 500 ks

28 Tuzemský podnik vyrábějící zdravotní potřeby má fixní náklady v hodnotě 1 600 200 Kč, prodejní cena jednoho kusu je 135 Kč a variabilní náklady na jeden kus jsou 65 Kč. Kolik kusů zdravotních potřeb musí firma prodat, aby dosáhla zisku (Z) v hodnotě 4 200 000 Kč? 28

29 82 860 = 1 600 200 + 4 200 000 / 135 - 65 29 Firma musí prodat 82 860 ks zdravotních potřeb, aby dosáhla zisku 4 200 000 Kč.

30 1)Vypočítává se pro určité období. 2)Je zaměřen na náklady a výnosy. 3)Je podrobný v režijních nákladech. 4)Týká se vnitropodnikového útvaru. U nákladů je prvořadé hledisko odpovědnosti. 30

31 1. Podle období na dlouhodobé rozpočty finančních zdrojů, roční rozpočty výnosů, nákladů a zisku, krátkodobé ‒ čtvrtletní, měsíční rozpočty a rozpočet peněžních příjmů a výdajů 2. Podle stupně řízení na základní; souhrnné 31

32 Je součástí manažerského účetnictví a je zaměřeno na budoucnost. Hlavní úkoly:  Stanoví v peněžním vyjádření úkoly do budoucna.  Poskytuje informace pro sestavení předběžných kalkulací.  Vytváří předpoklady pro běžnou kontrolu hospodaření středisek. 32

33 V souvislosti s finančním řízením se s tímto pojmem často setkáváme, je to nová metoda řízení a znamená umět se podívat na realitu firmy nezaujatě a realisticky. Je založen na hodnocení ekonomické efektivnosti podniku. K úkolům controllingu (kontrolora) patří plánování, řízení a kontrola dění v podniku. 33

34 V tržní ekonomice podnik využívá různé finanční zdroje, které lze členit z několika hledisek: a) podle vlastnického vztahu vlastní kapitál, cizí kapitál b) podle délky období dlouhodobé, krátkodobé 34

35 1) Vlastní kapitál ‒ patří majiteli podniku a postupně se zvětšuje výdělečnou činností. Je ukazatelem finanční jistoty. Není stálou veličinou, mění se podle hospodaření. Je nositelem podnikatelského rizika. Patří sem např.: základní kapitál, peněžité i nepeněžité vklady společníků, výsledek hospodaření, tvorba rezerv na financování nepředvídatelných událostí v budoucnosti… 35

36 2) Cizí kapitál ‒ je závazek podniku, který musí být v určité době splacen. Krátkodobý cizí kapitál, např.: bankovní úvěry, dodavatelské úvěry, nevyplacené mzdy, zálohy od odběratelů, dlužné daně, obchodní úvěry, faktoring. Dlouhodobý cizí kapitál, např.: dlouhodobé bankovní úvěry, dlouhodobé závazky, emitované podnikové dluhopisy, leasingové dluhy a jiné dlouhodobé závazky, forfaiting, franchizing. 36

37 Faktoring znamená odkup krátkodobých pohledávek faktoringovou společností, kterou bývá zpravidla banka. Faktoring vymění krátkodobé pohledávky za peníze. Získáme-li peníze z pohledávek splatných za dva měsíce již dnes, můžeme: nakoupit nové zásoby, vyrobit více zboží, investovat prostředky do rozvoje nebo splatit své úročené závazky. 37

38 Forfaiting znamená odkup střednědobých a dlouhodobých pohledávek forfaitingovou organizací (forfaiterem). Tyto pohledávky musí být zajištěny zpravidla směnkou nebo bankovní zárukou. Stejně jako u faktoringu přebírá odkupem pohledávky forfaitingová organizace veškeré riziko nesplacení odběratelem i ručitelem. 38

39 Franchising je forma podnikání na základě přijetí práv k užívání značky, tzv. licence a know-how, tzn. především převzetí návodu „jak na to". Tak jako každý nový podnikatel podstupuje franchisant veškerá obchodní rizika. Sám investuje svůj kapitál do svého podnikání, podniká s vlastními prostředky, na vlastní účet a na vlastní podnikatelské riziko. 39

40 Struktura zdrojů, ze kterých vznikl majetek podniku vlastní + cizí kapitál = celkový kapitál Velikost celkového kapitálu závisí na: a) velikosti podniku b) rychlosti obratu c) stupni automatizace výrobních procesů d) organizace prodeje 40

41 Výše vlastního kapitálu se mění podle výsledků hospodaření. Čím je podíl vlastního kapitálu na celkovém kapitálu větší, tím větší je FINANČNÍ NEZÁVISLOST PODNIKU. Většina firem, ale v dnešní době nevystačí s vlastním kapitálem, proto využívá cizí zdroje. 41

42 Důvodem pro použití může být i fakt, že v konečném důsledku je levnější než vlastní kapitál, úrok totiž jako součást nákladů snižuje základ daně, a tím vzniká DAŇOVÝ EFEKT (daňový štít). Působí však jen tehdy, dosáhne-li podnik zisku. 42

43 DAŇOVÝ EFEKT – daňový štít Snížení daní firmy vyvolané růstem daňově odčitatelných nákladů, obvykle úroků a odpisů. FINANČNÍ PÁKA Úroky z cizího kapitálu snižují daňové zatížení podniku, protože úrok jako součást nákladů snižuje zisk, ze kterého se platí daně. 43

44 Použití cizího kapitálu také působí jako finanční páka (pozitivní pákový efekt). To znamená zvyšování rentability vlastního kapitálu. Jinými slovy použití cizího kapitálu zvyšuje finanční sílu podniku. Může nastat i opačná situace, když firma nedosahuje vyšší zisk, než jsou náklady na cizí zdroje, pak se hovoří o negativním působením pákového efektu. 44

45 Nevýhody použití cizího kapitálu: zvyšuje zadluženost podniku, a tím omezuje jednání managementu. 45

46 Představuje těžiště financování a jeho úkolem je řízení oběžných aktiv. 46

47 1)Stanovení a udržení optimální výše, struktury a míry využívání oběžného majetku. 2) Účelem je zajistit plynulý chod výroby i prodeje při minimálních nákladech. Zahrnuje: Řízení zásob Řízení pohledávek Řízení peněžních prostředků 47

48 Optimální velikost výrobních zásob určíme metodou normování (pro číselné vyjádření používáme např. ukazatele doby obratu a počtu obrátek). Majetek podniku v nedokončené výrobě je vázán od okamžiku předání zásob do výroby od doby předání hotových výrobků na sklad nebo přímo k realizaci (k prodeji). 48

49 Při stanovení nákladů na nedokončenou výrobu sledujeme zejména průměrné denní náklady na výrobu a průběh narůstání nákladů. Výši zásob hotových výrobků stanovíme normováním podobně jako u výrobních zásob. 49

50 Celková roční spotřeba plechu v podniku vyrábějícího karoserie činí 12 000 tun (cena 900 Kč za 1 tunu). Plech se nakupuje pravidelně ve čtrnáctidenních intervalech. Pojistná zásoba je stanovena na 4 dny, technická na 2 dny, jelikož plech se musí před výdejem do spotřeby nařezat na potřebné díly. 50

51 Stanovte: Časovou normu zásob plechu Velikost průměrné zásoby v tunách i Kč Rychlost obratu zásob 51

52 1) Časová norma zásob plechu 12 000 tuny / 360 dní = 33,33 tuny na 1 den 2) Velikost průměrné zásoby v tunách i Kč Dodávkový cyklus = (DC/2 + PZ + TZ) x průměrná denní spotřeba (14/2 + 4 + 2) x 33,33 tuny = 433,29 tuny 14/2 + 4 + 2) x 33,33 tuny = 433,29 tuny x 900 Kč/t = 389961 Kč 3) Rychlost obratu zásob 12000/433,29 = 27,69krát se zásoba obrátí za rok 52

53 Peněžní pohledávka zaniká vyrovnáním dluhu. V praxi se stává, že dlužník je platebně neschopen (nesolventní) a vzniká nedobytná pohledávka. Pohledávky váží značnou část finančních zdrojů, proto je nutné je řídit = usměrňování z hlediska objemu, struktury a času. Nástroji řízení jsou plány inkasa a úvěrová politika. 53

54 Úvěrová politika určuje:  dobu splatnosti pohledávek  splátkový kalendář  slevy  inkasní politiku (evidence, upomínání a vymáhání pohledávek)  úvěrové standardy (požadavky na odběratele, pokud chtějí zboží na úvěr). 54

55 Tvoří nejlikvidnější část aktiv a zahrnují hotovost, ceniny, peníze na BÚ a šeky. Smyslem řízení je předcházení platební neschopnosti, k tomuto účelu sestavují podniky platební kalendář ‒ přehled očekávaných příjmů a výdajů v krátkém období. 55

56 Cash flow znamená peněžní tok a dá se interpretovat jako velikost peněžního toku. Peněžní příjmy:Peněžní výdaje: Prodej za hotovéÚhrada faktur Inkaso pohledávekÚhrada mezd Půjčky, úvěrySplátky půjček a úvěrů Vklady od společníkůNákup strojů… Změna stavu peněžních prostředků za určité období v souvislosti s jeho ekonomickou činností. 56

57 Patří k hlavním zdrojům, které slouží k financování běžných nákupů, k úhradám mezd nebo krátkodobých závazků. 57

58 Do dlouhodobého financování patří hlavně financování investic, ale i ty části oběžného majetku, které mají trvalý charakter. 58

59 Pořizování dlouhodobého majetku je dáno velikostí výrobní kapacity a jejím využitím. Kapacita znamená schopnost vytvořit určité množství výrobků nebo poskytnout určité množství služeb za jednotku času a za optimálních podmínek. 59

60 Při pořizování nových investic se posuzuje mimo jiné finanční náročnost a její návratnost. Určuje se, jakým způsobem bude financována, zda vlastními zdroji nebo cizími zdroji. Současně se propočítá návratnost investice, za jak dlouho se vrátí vložené peníze a kdy nová investice bude přinášet zisk. 60

61 Tato forma financování má své výhody i nevýhody. Výhody Umožňuje pořídit majetek bez jednorázového vynaložení peněz. Riziko spojené s investováním přechází na pronajímatele. Zvýšení konkurenční schopnosti podniku. Leasingové splátky jsou součástí nákladů, a tudíž snižují zisk pro účely zdanění. 61

62 Nevýhody náklady bývají vyšší než u bankovního úvěru a hlavně než u vlastních zdrojů. 62

63 Jejím účelem je komplexně vyjádřit finanční situaci podniku (podnik hodnotíme podle jeho „ekonomického zdraví“), k tomu využíváme údaje z hlavních účetních výkazů: rozvahy výkazu zisků a ztrát cash flow 63

64 Hlavními oblastmi jsou: 1. Výnosnost ‒ rentabilita podniku 2. Platební schopnost ‒ krátkodobá likvidita 3. Hospodářská a finanční stabilita podniku, dlouhodobá solventnost 64

65 Uživateli jsou: banky finanční instituty (FÚ) dodavatelé a odběratelé management investoři zaměstnanci 65

66 Metodickými nástroji jsou: a) poměrové ukazatele b) srovnávání vývoje v čase pomocí účetnictví Poměrové ukazatele, např.: efektivnost rentabilita likvidita struktura kapitálu 66

67 Též označováno jako účinnost. Efektivita je produktivita a označuje obecně účinnost vložených zdrojů a z nich získaný užitek. Jinými slovy se jedná o poměr výstupů a vstupů nějaké činnosti. Je to snaha o minimalizaci nákladů nebo maximalizaci užitku. 67

68 Ukazatelé rentability Rentabilita udává kolik % (haléřů) přináší 1 Kč základu daně a)Rentabilita vlastního kapitálu střední hodnota mezi 35 ‒ 40 % 68

69 b) rentabilita celkového kapitálu střední hodnota okolo 10 % c) výnosnost tržeb (kolik Kč cash-flow přinese 100 Kč tržeb) střední hodnota mezi 5 ‒ 8 % 69

70 Znamená schopnost přeměnit svá aktiva do likvidní formy bez většího poklesu ceny a dostát svým závazkům během určité doby. Rozlišují se tři stupně likvidity: Běžná likvidita (celková likvidita III. stupně) Doporučená hodnota 1,5 až 2,5 70

71 Pohotová likvidita (likvidita II. stupně) Doporučená hodnota se pohybuje mezi 1 až 1,5 Okamžitá likvidita (likvidita I. stupně) Doporučená hodnota se pohybuje mezi 0,5 až 0,7 71

72 Kvóta vlastního kapitálu udává podíl vlastního kapitálu na celkovém kapitálu, střední hodnota okolo 20 %. 72

73 Vedle běžných příjmů a výdajů jsou zohledněny také mimořádné platby, např. investiční záměry, očekávané dotace atd. Ve finančním plánu by měly být obsaženy také rezervy na překročení nákladů a stávající úvěrové rámce. 73

74 významně závisí na výstupech z finanční analýzy. Efektivní finanční plánování, kontrola a rozhodování, jsou hlavní činnosti finančního řízení a všechny mají shodný cíl: Zajistit firmě dostatečné cash flow a finanční stabilitu, zvyšovat hodnotu firmy, a to vše při efektivním řízení investic a rizik. 74

75 Zisk plní následující funkce: Je kritériem pro rozhodování o základních otázkách ekonomiky podniku, např. o objemu výroby, investicích atd. Je hlavním zdrojem akumulace finančních zdrojů pro další rozvoj podniku. Je základem rozdělování důchodů mezi vlastníky (dividendy), investory (úroky) a stát (daně). Je základním motivem podnikání se základem hmotné zainteresovanosti. 75

76 1) Finanční řízení - charakteristika 2) Nástroje finančního řízení 3) Rozpočet – charakteristika 4) Kalkulace – charakteristika 5) Controling – charakteristika 6) Základní finanční cíle 7) Finanční zdroje krátkodobé, dlouhodobé 8) Řízení oběžných aktiv – zásoby, pohledávky, peníze 9) Řízení cash flow – charakteristika 10) Finanční analýza – účel, hlavní oblasti, uživatelé 11) Finanční plánování – význam 12) Co by měl obsahovat finanční plán 76

77 13) Daňový efekt – charakteristika pojmu 14) Pákový efekt – charakteristika pojmu 15) Poměrové ukazatele finanční analýzy 16) Ukazatel rentabilita 17) Ukazatel likvidita 18) Ukazatel finanční stabilita 19) Ukazatel aktivita 20) Ukazatele kapitálového trhu 21) Význam zisku 77

78 Literatura SYNEK, Miroslav; KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Podniková ekonomika. Praha : Nakladatelství C. H. BECK, 2010. ISBN: 80-7400-336-3 NOVOTNÝ, Zdeněk. Podniková ekonomika 4. Vydává a distribuci zajišťuje Obchodní akademie Břeclav, 2009. Odborné časopisy, měsíčníky: EKONOM 78

79 Zdroj Internet: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomick%C3%A1_efektivno sthttp://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomick%C3%A1_efektivno st http://financni-analyza.webnode.cz/ukazatele- zadluzenosti/http://financni-analyza.webnode.cz/ukazatele- zadluzenosti/ http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Casov%C3%A1_hodno ta_pen%C4%9Bzhttp://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Casov%C3%A1_hodno ta_pen%C4%9Bz 79


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu cz, ISSN: 1802-4785, financovaného."

Podobné prezentace


Reklamy Google