Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Téma: Ekonomika Podniku 2: Finanční řízení Datum 6.1. 2012 Kód: EKO 08.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Téma: Ekonomika Podniku 2: Finanční řízení Datum 6.1. 2012 Kód: EKO 08."— Transkript prezentace:

1 Téma: Ekonomika Podniku 2: Finanční řízení Datum 6.1. 2012 Kód: EKO 08

2 finanční řízení, nástroje finančního řízení, rozpočet, kalkulace, controling, základní finanční cíle, finanční zdroje, daňový efekt, pákový efekt, řízení oběžných aktiv, řízení cash flow, finanční analýza, finanční plánování, význam zisku 2

3 Jedna z důležitých činností podniku, která souvisí s jeho rozvojem. Předvídání potřeby finančních prostředků a výběr nejvhodnějších možností jak je získat (zdroje financování). 3

4 V tržní ekonomice má následující úkoly: 1) Zajišťovat kapitál pro běžnou a budoucí potřebu podniku. 2) Optimálně rozdělovat zdroje do takových finančních projektů, které přinesou zisk. 3) Stanovovat zásady rozdělování zisku. 4) Řídit, analyzovat a kontrolovat hospodářskou stránku činnosti firmy. 4

5 Do finančního řízení patří dále: a) řízení cash flow b) finanční analýza (hodnocení finanční výkonnosti podniku v čase) c) finanční plánování Finanční řízení má dva základní pohledy 1) náklady a výnosy 2) potřeby a zdroje financování 5

6 Při finančním řízení je nutné respektovat: Faktor času a faktor rizika 1) Faktor času úzce souvisí s budoucí hodnotou peněz. Na výši budoucí hodnoty peněz má vliv inflace, úroková míra, riziko či nejistota. a) Inflace snižuje kupní sílu peněz v čase, cenová hladina má stoupající tendenci, proto pro uspokojení současných potřeb bychom měli peníze použít dnes. 6

7 b) Úroková míra neboli úroková sazba vyjadřuje cenu peněz jak u úvěrů, tak i u úspor (investic). Je vyrovnávacím činitelem budoucí hodnoty peněz. Výše úroku přímo ovlivňuje hodnotu peněz v čase. Finanční matematika je matematická metoda, která umožňuje zjistit budoucí hodnotu úspor, výši úroků, splátky úvěru apod. 7

8 2) Faktor rizika spočívá v důsledku inflace, ve změnách cenových relací, ve změnách úroků a v možnosti, že investovaná částka nebude vrácena včas nebo v plné výši. Příčiny rizika: Vnější – inflace, nezaměstnanost, přírodní katastrofy Vnitřní – vychází z nekvalitního rozhodnutí managementu 8

9 K rizikům je nezbytné přistupovat, zvažovat jejich intenzitu a směr možného působení. Neexistuje absolutní ochrana před rizikem, přesto lze míru přijímaných rizik ovlivnit, např. možností měnit výši úroků. Identifikace rizika vyžaduje zkušenosti a systematičnost. 9

10 adm. Chester Nimitz definoval přesně princip tzv.: „Kalkulovaného rizika“ (v r. 1942: před bitvou u Midway.. platí dodnes) úkol: najděte si ® (web, wikipedie..) jak přesně dokázal formulovat tento zdánlivě vágní princip / předpoklad (bitva skončila potopením 4 japonských letadlových lodí ….)

11 A) Běžné financování - vynakládání prostředků na běžný provoz (nákup surovin, energie,...) B) Mimořádné financování  při zakládání firmy  při rozšiřování podniku  při sanaci podniku (sanace = soubor opatření přijímaných v krizovém období podniku)  při likvidaci podniku 11

12 A) Mimořádné financování Počáteční potřeba financí: Investiční náklady: na pořízení objektu, nebo rekonstrukce objektu Zařízení provozovny potřebnými stroji a zařízením k podnikatelské činnosti 12

13 Provozní náklady (variabilní) – celkové náklady na zajištění podnikatelské činnosti, např. materiál, mzdy, … Režijní náklady (nepřímé) – telefonní poplatky, elektřina, plyn, … Finanční zdroje: vlastní zdroje (např. vklady společníků, zisk, odpisy) cizí zdroje (např. bankovní úvěr dlouhodobý na investice, krátkodobý na provozní činnost) 13

14

15 1. Nástroje finančního řízení 2. Finanční zdroje podniku 3. Řízení oběžných aktiv 4. Finanční analýza 15

16 Normy - stanoví potřebu výrobních faktorů Kalkulace - způsob stanovení nákladů a ceny Rozpočet:  nákladů, výnosů a zisku  platební schopnosti Investiční rozpočet: krátkodobý (jde o operativní rozpočet) dlouhodobý (jedná se spíše o prognózu) 16

17 Technickohospodářské normy určují nezbytně nutnou spotřebu výrobních faktorů na kalkulační jednici. Stanovení norem spotřeby se řídí podle technické dokumentace. 17

18 1) Vypočítává se pro určitý počet výrobků. 2) Je zaměřena na náklady. 3) Počítá s těmi plánovatelnými náklady, které lze do kalkulace zahrnout. 4) Týká se výkonů, tj. výrobků a služeb. 5) Přiřazuje režijní náklady do výrobků a služeb. U nákladů je prvořadé hledisko účelu jejich vynaložení a místa vzniku. 18

19 Soubor metod a výpočetních metod s cílem stanovit náklady. Kalkulační metody 1) Kalkulace přímých variabilních nákladů (materiál na kalkulační jednici) 2) Kalkulace přímých fixních nákladů (odpisy výrobních strojů) 3) Kalkulace nepřímých nákladů (společné více výrobkům) 19

20 1) Absorpční kalkulace – s úplnými náklady zahrnuje přímé a nepřímé náklady. Metody např. kalkulace prosté dělení, procento režie (přirážková kalkulace). 2) Variabilních nákladů – s neúplnými náklady, předpokládá, že k výrobku lze přiřadit pouze náklady přímé, zbývající část nákladů (příspěvek na úhradu fixních nákladů) a zisku tvoří hrubé rozpětí (marži). Sem patří např. metoda variabilních nákladů. 20

21 Vychází z údajů účetnictví, vyjadřuje skutečné náklady na jednici. Porovnává skutečné náklady s předběžnou (plánovanou) kalkulací. 21

22 1. Přímý materiál 2. Přímé mzdy 3. Výrobní režie – společné náklady na výrobu 4. Součet – vlastní náklady výroby 5. Správní režie – náklady na správu 6. Zásobovací režie – společné náklady v podniku 7. Součet – vlastní náklady výkonu 8. Odbytové náklady – souvisí s prodejem 9. Součet – úplné vlastní náklady 22

23 1) Stanovení příjmů a výdajů (rozpočtu) 2) Stanovení ceny 3) Nástroj rozboru hospodaření 4) Porovnání výsledků v čase 5) Porovnání výsledků různých vnitropodnikových středisek 23

24 Co platí v bodě zvratu? Zisk je nulový Celkové náklady = tržby 24

25 Maximalizace zisku • TC

26 Náklady podniku • TC = FC + VC (variable dle objemu Q, nikoliv jakékoliv okolnosti)

27 27

28 Výrobní kapacita restaurace je 180 000 jídel za rok. Roční FN (fixní náklady) činí 1 750 000 Kč. Variabilní náklady (VN) na jedno jídlo v průměru 45 Kč. Průměrná cena (PC) jídla je 65 Kč. Vypočtěte kritické množství produkce jídel. 28

29 29 Kritické množství produkce jídel je 87 500 ks

30 Tuzemský podnik vyrábějící zdravotní potřeby má fixní náklady v hodnotě 1 600 200 Kč, prodejní cena jednoho kusu je 135 Kč a variabilní náklady na jeden kus jsou 65 Kč. Kolik kusů zdravotních potřeb musí firma prodat, aby dosáhla zisku (Z) v hodnotě 4 200 000 Kč? 30

31 82 860 = 1 600 200 + 4 200 000 / 135 - 65 31 Firma musí prodat 82 860 ks zdravotních potřeb, aby dosáhla zisku 4 200 000 Kč.

32

33 1) Likvidita = schopnost podniku uhradit splatné krátkodobé závazky. Finanční pohotovost. Likvidnost = schopnost jednotlivých aktiv přeměnit se na peněžní prostředky, jednotlivé složky majetku mají různou míru likvidnosti. 2) Solventnost = schopnost podniku splácet své krátkodobé a dlouhodobé závazky v době jejich splatnosti. 3) Rentabilita = ziskovost podniku; měří efektivnost, s níž podnik využívá kapitál, tj. podíl zisku k vloženému kapitálu. 33

34 Dodatek

35 • Rozpočet • Návrh dokumentů • Marketingový plán • Podpůrné dokumenty • Kontaktní informace


Stáhnout ppt "Téma: Ekonomika Podniku 2: Finanční řízení Datum 6.1. 2012 Kód: EKO 08."

Podobné prezentace


Reklamy Google