Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Téma: Ekonomika Podniku 2: Finanční řízení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Téma: Ekonomika Podniku 2: Finanční řízení"— Transkript prezentace:

1 Téma: Ekonomika Podniku 2: Finanční řízení
Datum Kód: EKO 08 Tuto šablonu lze použít jako počáteční soubor pro aktualizace projektu. projektu. Oddíly Po kliknutí na snímek pravým tlačítkem myši lze přidat oddíly. Oddíly mohou pomoci uspořádat snímky nebo usnadnit spolupráci mezi více autory. Poznámky Oddíl Poznámky použijte k zadání poznámek k doručení nebo dalších podrobností pro posluchače. Tyto poznámky lze zobrazit během prezentace. Vezměte v úvahu velikost písma (důležité pro usnadnění, viditelnost, pořízení videozáznamu a online provoz). Sladěné barvy Věnujte zvláštní pozornost grafům a textovým polím. Zvažte, zda účastníci budou tisknout černobíle nebo ve stupních šedé. Provedením zkušebního tisku ověřte, zda barvy fungují správně při vytištění černobíle i ve stupních šedé. Obrázky, tabulky a grafy Vsaďte na jednoduchost: pokud je to možné, použijte konzistentní a nerušivé styly a barvy. Označte popisky všechny grafy a tabulky.

2 Klíčová slova finanční řízení, nástroje finančního řízení, rozpočet, kalkulace, controling, základní finanční cíle, finanční zdroje, daňový efekt, pákový efekt, řízení oběžných aktiv, řízení cash flow, finanční analýza, finanční plánování, význam zisku

3 Finanční řízení Jedna z důležitých činností podniku, která souvisí s jeho rozvojem. Předvídání potřeby finančních prostředků a výběr nejvhodnějších možností jak je získat (zdroje financování).

4 Finanční řízení V tržní ekonomice má následující úkoly: 1) Zajišťovat kapitál pro běžnou a budoucí potřebu podniku. 2) Optimálně rozdělovat zdroje do takových finančních projektů, které přinesou zisk. 3) Stanovovat zásady rozdělování zisku. 4) Řídit, analyzovat a kontrolovat hospodářskou stránku činnosti firmy.

5 Finanční řízení řízení cash flow
Do finančního řízení patří dále: řízení cash flow finanční analýza (hodnocení finanční výkonnosti podniku v čase) c) finanční plánování Finanční řízení má dva základní pohledy 1) náklady a výnosy 2) potřeby a zdroje financování

6 Faktor času a faktor rizika
Finanční řízení Při finančním řízení je nutné respektovat: Faktor času a faktor rizika Faktor času úzce souvisí s budoucí hodnotou peněz. Na výši budoucí hodnoty peněz má vliv inflace, úroková míra, riziko či nejistota. a) Inflace snižuje kupní sílu peněz v čase, cenová hladina má stoupající tendenci, proto pro uspokojení současných potřeb bychom měli peníze použít dnes. Faktor času

7 Finanční řízení Faktor času
b) Úroková míra neboli úroková sazba vyjadřuje cenu peněz jak u úvěrů, tak i u úspor (investic). Je vyrovnávacím činitelem budoucí hodnoty peněz. Výše úroku přímo ovlivňuje hodnotu peněz v čase. Finanční matematika je matematická metoda, která umožňuje zjistit budoucí hodnotu úspor, výši úroků, splátky úvěru apod. Faktor času

8 Finanční řízení Faktor rizika
2) Faktor rizika spočívá v důsledku inflace, ve změnách cenových relací, ve změnách úroků a v možnosti, že investovaná částka nebude vrácena včas nebo v plné výši. Příčiny rizika: Vnější – inflace, nezaměstnanost, přírodní katastrofy Vnitřní – vychází z nekvalitního rozhodnutí managementu

9 Finanční řízení Faktor rizika
K rizikům je nezbytné přistupovat, zvažovat jejich intenzitu a směr možného působení. Neexistuje absolutní ochrana před rizikem, přesto lze míru přijímaných rizik ovlivnit, např. možností měnit výši úroků. Identifikace rizika vyžaduje zkušenosti a systematičnost.

10 adm. Chester Nimitz definoval přesně princip tzv
adm. Chester Nimitz definoval přesně princip tzv.: „Kalkulovaného rizika“ (v r. 1942: před bitvou u Midway.. platí dodnes) úkol: najděte si ® (web, wikipedie..) jak přesně dokázal formulovat tento zdánlivě vágní princip / předpoklad (bitva skončila potopením 4 japonských letadlových lodí ….) * V případě, že kterékoli z těchto problémů způsobí zpoždění plánu nebo vyžadují hlubší diskusi, uveďte podrobnosti na dalším snímku.

11 Předmětem finančního řízení je:
A) Běžné financování - vynakládání prostředků na běžný provoz (nákup surovin, energie, ...) B) Mimořádné financování při zakládání firmy při rozšiřování podniku při sanaci podniku (sanace = soubor opatření přijímaných v krizovém období podniku) při likvidaci podniku 

12 Založení podniku A) Mimořádné financování Založení firmy
Počáteční potřeba financí: Investiční náklady: na pořízení objektu, nebo rekonstrukce objektu Zařízení provozovny potřebnými stroji a zařízením k podnikatelské činnosti Založení firmy

13 B) Běžné financování firmy:
Provozní náklady (variabilní) – celkové náklady na zajištění podnikatelské činnosti, např. materiál, mzdy, … Režijní náklady (nepřímé) – telefonní poplatky, elektřina, plyn, … Finanční zdroje: vlastní zdroje (např. vklady společníků, zisk, odpisy) cizí zdroje (např. bankovní úvěr dlouhodobý na investice, krátkodobý na provozní činnost) Provoz firmy

14

15 Struktura finančního řízení
Nástroje finančního řízení Finanční zdroje podniku Řízení oběžných aktiv Finanční analýza

16 1. Nástroje finančního řízení
Normy - stanoví potřebu výrobních faktorů Kalkulace - způsob stanovení nákladů a ceny Rozpočet: nákladů, výnosů a zisku platební schopnosti Investiční rozpočet: krátkodobý (jde o operativní rozpočet) dlouhodobý (jedná se spíše o prognózu) NÁSTROJE

17 Technickohospodářské normy
Technickohospodářské normy určují nezbytně nutnou spotřebu výrobních faktorů na kalkulační jednici. Stanovení norem spotřeby se řídí podle technické dokumentace. Normy

18 Kalkulace U nákladů je prvořadé hledisko účelu jejich vynaložení
Vypočítává se pro určitý počet výrobků. Je zaměřena na náklady. Počítá s těmi plánovatelnými náklady, které lze do kalkulace zahrnout. Týká se výkonů, tj. výrobků a služeb. Přiřazuje režijní náklady do výrobků a služeb. U nákladů je prvořadé hledisko účelu jejich vynaložení a místa vzniku.

19 Kalkulace Soubor metod a výpočetních metod s cílem stanovit náklady.
Kalkulační metody Kalkulace přímých variabilních nákladů (materiál na kalkulační jednici) Kalkulace přímých fixních nákladů (odpisy výrobních strojů) Kalkulace nepřímých nákladů (společné více výrobkům)

20 Kalkulace - rozlišení Absorpční kalkulace – s úplnými náklady zahrnuje přímé a nepřímé náklady. Metody např. kalkulace prosté dělení, procento režie (přirážková kalkulace). 2) Variabilních nákladů – s neúplnými náklady, předpokládá, že k výrobku lze přiřadit pouze náklady přímé, zbývající část nákladů (příspěvek na úhradu fixních nákladů) a zisku tvoří hrubé rozpětí (marži). Sem patří např. metoda variabilních nákladů.

21 Kalkulace výsledná Vychází z údajů účetnictví, vyjadřuje skutečné náklady na jednici. Porovnává skutečné náklady s předběžnou (plánovanou) kalkulací. Výsledná kalkulace

22 Příklad kalkulačního vzorce
Přímý materiál Přímé mzdy Výrobní režie – společné náklady na výrobu Součet – vlastní náklady výroby Správní režie – náklady na správu Zásobovací režie – společné náklady v podniku Součet – vlastní náklady výkonu Odbytové náklady – souvisí s prodejem Součet – úplné vlastní náklady

23 Kalkulace - význam Význam Stanovení příjmů a výdajů (rozpočtu)
Stanovení ceny Nástroj rozboru hospodaření Porovnání výsledků v čase Porovnání výsledků různých vnitropodnikových středisek Význam

24 Co platí v bodě zvratu? Zisk je nulový Celkové náklady = tržby
VZOREC

25 Maximalizace zisku TC

26 Náklady podniku TC = FC + VC (variable dle objemu Q, nikoliv jakékoliv okolnosti)

27 Bod zvratu BZ - graf

28 Bod zvratu - příklad Výrobní kapacita restaurace je jídel za rok. Roční FN (fixní náklady) činí Kč. Variabilní náklady (VN) na jedno jídlo v průměru 45 Kč. Průměrná cena (PC) jídla je 65 Kč. Vypočtěte kritické množství produkce jídel.

29 Bod zvratu - řešení Kritické množství produkce jídel je ks

30 BZ se ziskem PŘÍKLAD Tuzemský podnik vyrábějící zdravotní potřeby má fixní náklady v hodnotě Kč, prodejní cena jednoho kusu je 135 Kč a variabilní náklady na jeden kus jsou 65 Kč. Kolik kusů zdravotních potřeb musí firma prodat, aby dosáhla zisku (Z) v hodnotě Kč?

31 Bod zvratu se ziskem - řešení
= / Firma musí prodat ks zdravotních potřeb, aby dosáhla zisku Kč.

32

33 Základní finanční cíle
1) Likvidita = schopnost podniku uhradit splatné krátkodobé závazky. Finanční pohotovost. Likvidnost = schopnost jednotlivých aktiv přeměnit se na peněžní prostředky, jednotlivé složky majetku mají různou míru likvidnosti. 2) Solventnost = schopnost podniku splácet své krátkodobé a dlouhodobé závazky v době jejich splatnosti. 3) Rentabilita = ziskovost podniku; měří efektivnost, s níž podnik využívá kapitál, tj. podíl zisku k vloženému kapitálu.

34 Dodatek Připravte snímky pro dodatek pro případ, že budou nutné další podrobnosti nebo doplňkové snímky. Dodatek je užitečný také tehdy, pokud je prezentace později distribuována.

35 Dodatek Rozpočet Návrh dokumentů Marketingový plán Podpůrné dokumenty
Kontaktní informace


Stáhnout ppt "Téma: Ekonomika Podniku 2: Finanční řízení"

Podobné prezentace


Reklamy Google