Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopravní kurz Posun Zpracovali: Marcela Mrkosová, Milan Janík, DVI, a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopravní kurz Posun Zpracovali: Marcela Mrkosová, Milan Janík, DVI, a.s."— Transkript prezentace:

1 Dopravní kurz Posun Zpracovali: Marcela Mrkosová, Milan Janík, DVI, a.s.

2 Posun - každá úmyslně a organizovaně prováděná jízda vozidel, nejde-li o jízdu vlaku nebo posun mezi dopravnami (PMD). Posunový díl - společný název pro jedno nebo více svěšených vozidel ... Způsob posunu: posun hnacími vozidly (včetně SHV) ruční posun posun silničními vozidly posun mechanizačními zařízeními a prostředky

3 Posunová cesta - úsek koleje ...
do sousedního posunovacího obvodu ...

4 Jednoduchý posun je: ruční posun posun silničními vozidly mech. zařízením svěšování a rozvěšování vozidel Jednoduchý posun = posun NE hnacími vozidly

5 odpovídá obvodům pro přestavování výhybek jednotlivých stavědel,
Posunovací obvod odpovídá obvodům pro přestavování výhybek jednotlivých stavědel, výhybkářských stanovišť nebo pomocných stavědel.

6 Posun se smí změnit v jízdu vlaku, aniž by posunový díl zastavil.
Vlaková cesta pak začíná v místě, kde končí posunová cesta. Posun smí řídit jen jeden odborně způsobilý zaměstnanec. Převezme-li řízení posunu jiný zaměstnanec …

7 Zaměstnancem řídícím posun je při posunu:
hnacím vozidlem …... vedoucí posunové čety bez posunové čety … strojvedoucí za námezník ………... zaměstnanec, dávající pokyny k jízdě

8 Odborně způsobilý řídit i provádět posun je:
vedoucí posunu, vedoucí obsluhy nákladních vlaků, posunovači, zaměstnanci pro řízení sledu, vlakvedoucí osobní přepravy, průvodčí osobní přepravy, nádražní, dozorci spádoviště, staniční dozorce, výpravčí, staniční dispečer, strojvedoucí a všichni, kteří organizují a kontrolují výkon dopravní služby

9 ZAJISTIT BEZPEČNOST CESTUJÍCÍCH!
Návěsti pro posun musí být dávány tak, aby bylo zřejmé, že se vztahují jen na vlastní posun a tak, aby jimi nemohla být rušena jízda jiných vozidel. ZAJISTIT BEZPEČNOST CESTUJÍCÍCH! Ruční speciální návěsti po celou dobu jízdy! Pokyny rádiovým zařízením opakovat při sunutí! (Z 11)

10 Z 11 - PŘEDPIS PRO OBSLUHU RÁDIOVÝCH ZAŘÍZENÍ
„Vzdálit“ - Záloha/Vlak na koleji … posunujte směrem k… „Přiblížit“ - Záloha/Vlak na koleji … posunujte směrem k… „Stlačit“ - Záloha/Vlak na koleji… stlačte „Popotáhnout“ - Záloha/Vlak na koleji … popotáhněte směrem k … „Odraz“ - Záloha/Vlak na koleji … odraz „Pomalu“ - Záloha/Vlak na koleji … pomalu „Souhlas k posunu“ - Záloha/Vlak z koleje ... posun dovolen „Stůj“ - Záloha/Vlak zastavte! „Stůj, zastavte všemi prostředky“ - Záloha/Vlak stůj, stůj! „Pískejte“ - Záloha/Vlak Pískejte nebo Záloha/vlak Opakovaně Pískejte

11 Z 11 - PŘEDPIS PRO OBSLUHU RÁDIOVÝCH ZAŘÍZENÍ
pokyny opakovaně nejvíce po 100 metrech, posledních 300 metrů oznamovat odhadem vzdálenost v metrech, posledních 100 metrů pokyny po nejvíce 20 metrech. Na vzdálenost kratší než 100 m, musí zaměstnanec řídící posun na tuto skutečnost strojvedoucího upozornit! Po dohodě vzdálenosti v počtech vozů nebo opakování pokynů v časovém intervalu nejvíce 5 sekund.

12 Z 11 - PŘEDPIS PRO OBSLUHU RÁDIOVÝCH ZAŘÍZENÍ
Příklad: Posun sunutím na vzdálenost více než 300 m: Po obdržení „Souhlasu k posunu“ zaměstnanec řídící posun zahájí posun „Vlak na druhé koleji „Posun dovolen“; vlak na druhé koleji posunujte směrem k Nedakonicím na osmou kolej.“ „Vlak na osmou kolej přiblížit.“ ... cca 300 m ... „Vlak „Přiblížit“ 280 metrů.“ „Vlak „Přiblížit“ 200 metrů.“ „Vlak na osmou koleji „Pomalu“ 100 metrů.“ ... posledních 100 m ... „Vlak pomalu 80 metrů.“ „vlak pomalu 60 metrů.“ „vlak pomalu 40 metrů.“ „vlak pomalu 20 metrů.“ „vlak pomalu 5 metrů.“ „vlak pomalu 2 metry.“ „vlak na osmé koleji Zastavte!“

13 nesmí se posunovat!!! Není-li posunová cesta správně postavena,
Ve stanicích se smí posunovat jen do úrovně označníku, ... Po ukončeném posunu nesmí vozidla zůstat stát: - přes námezník, - na záhlaví - na spojovacích kolejích - na kolejových spojkách. K rozvěšování šroubovek při posunu se může používat tyče.

14 Povinnosti zaměstnance řídícího posun
Zpravit všechny zúčastněné na posunu: - co se bude dít, - jak se to bude provádět, - o mimořádnostech. Strojvedoucího upozorní: - o najíždění na vozy, - na každou přestávku delší než 10 minut a zpraví: - o počtu a přibližné hmotnosti posunovaných vozidel, - způsobu brždění (průběžnou, jen lokomotivní brzdou), - režimu brždění, - počtu vozidel se zapnutou brzdou, - počtu kotoučových případně stupňovitě neodb. brzd

15 Povinnosti zaměstnance řídícího posun
Zaměstnanec řídící posun je povinnen: - vykonávat stanovené úkoly v určeném pořadí, - zaujmout takové místo, aby z něho mohl řídit posun - před uvedením vozidel do pohybu zjistit zda: návěstidla platná pro posun dovolují posun, zda v cestě nestojí vozidla nebo jiné překážky, zda je správně postavena posunová cesta, - dát pokyn k zastavení tak, aby posunový díl zastavil před koncem posunové cesty, - dát neprodleně pokyn k zastavení při ohrožení bezpečnost.

16 Zaměstnanec řídící posun před uvedením vozidel do pohybu musí zajistit:
- odstranění silničních vozidel nebo jiných zařízení zasahující do průjezdného průřezu, - bezpečné zastavení posunovaných vozidel, - zajištění vozidel, se kterými se posunuje nebo na která se najíždí proti náhodnému pohybu, - bezpečnost na přejezdech, - kontrolu svěšení vozidel - odstranění prostředků k zajištění vozidel proti ujetí, - uzavření dveří, klapek, ... zajištění uvolněných plachet, spojení klanic, upevnění řetězů, ... - souhlas osoby, řídící nakládku nebo vykládku, - uzavření dveří u vozidel obsazených cestujícími, - uzavření dveří vozidel, ve kterých zůstanou za posunu jiné osoby a ústní varování těchto osob.

17 Povinnosti strojvedoucího
Strojvedoucí je povinen: - splnit pokyny dané návěstmi nepřenosných návěstidel platných pro posun. - dodržet podmínky jízdy podle rozhledových poměrů; - sledovat volnost posunové cesty a rozmístění vozidel; - sledovat, zda se v kolejišti nenachází osoby; - vidí-li osoby - varovat je návěstí Pozor; - uvést hnací vozidlo do pohybu jen na příslušný pokyn a jen za podmínky, že zná postup prací při posunu, ...

18 Povinnosti výhybkáře Výhybkář smí dát souhlas k posunu:
- návěstí nepřenosného návěstidla platného pro posun, - návěstí Souhlas k posunu; - ústně nebo telekomunikačním zařízením („První záloha ze sedmé koleje směrem k Oseku posun dovolen.“) - návěstí dovolující jízdu vlaku hlavního návěstidla, - prostřednictvím výpravčího nebo výhybkáře sousedního posunovacího obvodu, Přestavení výhybek pro zamýšlený posun se nesmí považovat za souhlas k posunu.

19 Povinnosti ostatních členů posunové čety
Pokyn k uvedení posunového dílu do pohybu dá zaměstnanec řídící posun. Další pokyny pro posun mohou dávat členové posunové čety. Ale vždy v souladu s pokyny danými předem zaměstnancem řídícím posun. Při použití radiového zařízení zaměstnanec řídící posun sleduje na příjmu rádiový provoz a jen v případě potřeby zasáhne do organizování posunu.

20 Odpovědnost za správné provedení nařízeného úkonu
Člen posunové čety, který je na HV určen k předávání návěstí má tyto povinnosti strojvedoucího: znát postup práce a způsob provedení posunu; zahájit posun na pokyn člena posunové čety; dát pokyn k zastavení, dojde-li ke ztrátě návěstění nebo ke ztrátě spojení telekomunikačním zařízením; nesmí uvést posunový díl do pohybu, případně jej musí zastavit, zjistí-li takové okolnosti, které ohrožují bezpečnost při posunu. dodržet podmínky jízdy podle rozhledových poměrů; sledovat volnost posunové cesty a rozmístění vozidel;

21 Do řízení HV nesmí zasahovat, kromě případného nouzového zastavení posunového dílu.
Nezná-li způsob nouzového zastavení posunového dílu, zajištění HV proti ujetí a obsluhu zvukového návěstidla HV, oznámí to strojvedoucímu, který jej poučí.

22 Rychlosti při posunu Rychlost při posunu se řídí podle toho,
jak je posunový díl brzděn, podle délky posunového dílu, podle dovolené rychlosti vozidel a dalších okolností (najíždění na kolejovou váhu, na vozidla obsazená osobami, počasí, sklonové poměry). Podmínky jízdy podle rozhledových poměrů musí být dodrženy, ale je-li strojvedoucí zpraven o nutnosti najetí na stojící vozidla, smí na ně najet. Prudké najíždění s posunovanými vozidly je zakázáno.

23 Při posunu se nesmí překročit rychlost:
40 km/h, jsou-li vozidla tažena nebo při jízdě samostatných nebo spojených HV (SHV) 30 km/h, jsou-li vozidla sunuta; 5 km/h, tj. rychlost chůze při najíždění na stojící vozidla.

24 Omezení traťové rychlosti, platná pro vlaky, se vztahují i na posun.

25 Posun současně na více místech
Pokyny pro postup při posunu dá zaměstnancům řídícím posun a výhybkářům výpravčí

26 Posun kolem neobsluhovaných návěstidel platných pro posun

27 Posun kolem neobsluhovaných návěstidel platných pro posun
Svolení k posunu kolem neobsluhovaného návěstidla dá zaměstnanci řídícímu posun ten zaměstnanec, který obsluhuje návěstidlo Svolení je třeba pro každou jízdu zvlášť nebo se musí toto svolení časově omezit.

28 Posun kolem neobsluhovaných návěstidel platných pro posun
Zaměstnanec řídící posun musí o tomto informovat strojvedoucího a případně i zaměstnance v čele posunového dílu. Je-li před neobsluhovaným nepřenosným návěstidlem platným pro posun několik posunových dílů, musí každý z nich obdržet samostatné svolení k posunu.

29 Posun sunutím

30 Posun sunutím Zvýšené nároky na bezpečnost práce
Proto ten, kdo řídí posun musí mít přehled o celé posunové cestě tedy – zaujme vhodné místo

31 Tento zaměstnanec musí jet nebo jít tak:
U sunutých posunových dílů zajišťuje bezpečnost při posunu zaměstnanec v čele posunového dílu. Tento zaměstnanec musí jet nebo jít tak: aby mohl přehlédnout kolej před vozidly, dávat pokyny tak, aby byly dodrženy podmínky pro jízdu podle rozhledových poměrů a musí přitom dbát, aby nebyla ohrožena jeho bezpečnost.

32 Zaměstnanec může jet na prvním nebo druhém vozidle, a to na plošině pro obsluhu ruční brzdy nebo na stupačce;

33 nebo může dávat pokyny z místa před čelem sunutého posunového dílu, má-li přehled přes celou posunovou cestu.

34 Pokyny pro sunutí mohou být dávány:
Ručními speciálními návěstmi Telekomunikačním zařízením (předpis Z11)

35 Ruční speciální návěst Pomalu musí být dávána nejméně 100 m před místem zastavení sunutého posunového dílu, pokud strojvedoucí před započetím posunu nerozhodne jinak. Zaměstnanec řídící posun musí upozornit strojvedoucího – bude-li sunutí prováděno na vzdálenost kratší než 100 m.

36 V případě poruchy radiového spojení
Povinnosti zaměstnance v čele posunového dílu (radiovým spojením oznámit strojvedoucímu ihned po zpozorování všechny návěsti nebo okolnosti, které ovlivňují jízdu) V případě poruchy radiového spojení nesmí být posunový díl uveden do pohybu musí být učiněna opatření k zastavení ruční speciální návěsti

37 Posun odrážením a spouštěním

38 Odrážení – posun, kdy se uvedou hnacím vozidlem do pohybu vozidla, která k němu nejsou přivěšena.
Spouštění – posun hnacím vozidlem, kdy se odvěšená vozidla dávají do pohybu na spádu působením vlastní hmotnosti.

39 Posun s doprovodem je posun odrážením nebo spouštěním a rychlost odvěsů je regulována ruční brzdou, obsluhovanou určeným zaměstnancem. Ten má povinnosti strojvedoucího, uvedené v článcích 655 a) - c) a 656 a).

40 Při odrážení a spouštění se musí splnit tyto podmínky:
vozidla v odrážené části musí být svěšena

41 Při odrážení a spouštění se musí splnit tyto podmínky:
vozidla nesmějí dojet k přejezdu, který není uzavřen nebo střežen, ani na přesuvnu, točnu nebo kolejovou váhu, není-li ověřeno, že stojí správně a že je zabezpečena;

42 Při odrážení a spouštění se musí splnit tyto podmínky:
pokyn k odrazu se smí dát, nevznikne-li po vyvěšení vozidel mezera tak velká, že by při odrazu mohla být příčinou prudkého nárazu;

43 Při odrážení a spouštění se musí splnit tyto podmínky:
vyvěšují-li se vozidla bez tyče, smí se dát pokyn k odrazu, až když zaměstnanec vyvěšující vozidla vystoupí z koleje;

44 Při odrážení a spouštění se musí splnit tyto podmínky:
odrážet nebo spouštět vozidla na místa, kde by mohla být ohrožena bezpečnost cestujících, není dovoleno;

45 Při odrážení a spouštění se musí splnit tyto podmínky:
odrážet nebo spouštět vozidla na volnou kolej (kromě kusých kolejí) je dovoleno, jen pokud budou tato vozidla zastavena ruční brzdou;

46 Při odrážení a spouštění se musí splnit tyto podmínky:
vozidla smějí za sebou následovat jen v takových vzdálenostech, aby se výhybky mohly včas přestavit;

47 Při odrážení a spouštění se musí splnit tyto podmínky:
při odrážení vozidel do stoupání je dovoleno provést další odraz, až když předchozí odražená vozidla byla zastavena a zajištěna proti ujetí. Do té doby se nesmí rovněž měnit poloha výhybek, které odrážená vozidla pojížděla.

48

49 Při posunu s některými vozidly se vyžaduje zvláštní opatrnost, a to:
1. stupeň - vozidla mohou být odrážena a spouštěna jen za předpokladu, že s nimi bude prováděn posun s doprovodem nebo že bude jejich spolehlivé zastavení zajištěno dvěma zarážkami; 2. stupeň - vozidla mohou být odrážena a spouštěna jen za předpokladu, že s nimi bude prováděn posun s doprovodem; 3. stupeň - vozidla je zakázáno odrážet a spouštět.

50 První stupeň opatrnosti se vztahuje na:
vozidla označená nálepkou ”jeden vykřičník”

51 Druhý stupeň opatrnosti se vztahuje na:
vozidla, v nichž jsou osoby s výjimkou cestujících; vozidla s poznámkou ”Posunutý náklad” nebo ”Uvolněný náklad” na správkové nálepce”; vozidla, u kterých se zjistilo posunutí nebo uvolnění nákladu; hnací vozidla; vozidla označená nálepkou ”dva vykřičníky”.

52 Třetí stupeň opatrnosti se vztahuje na:
vozidla obsazená cestujícími; vozidla označená návěstí Obsazeno osobami; vozy osobní dopravy (s cestujícími i bez cestujících!!!); vozidla s nápisem ”Neodrážet-nespouštět” poškozená vozidla s poznámkou ”Neodrážet” na správkové nálepce; vozidla opatřená nálepkou ”tři vykřičníky”

53 Na vozidla, vyžadující daný stupeň opatrnosti, se smí odrážet nebo spouštět vozidla …
Např.: Nemohou-li se odrážet vozidla vyžadující třetí stupeň opatrnosti, stejně tak se i na tato vozidla nemohou odrážet jiná vozidla.

54 Před začátkem posunu s doprovodem je zaměstnanec, určený k obsluze ruční brzdy, povinen zkontrolovat její ovladatelnost a upotřebitelnost. Pořádací ruční brzdu může použít zaměstnanec při posunu s doprovodem jen tam, kde při jeho pohybu vedle kolejí není ohrožena jeho bezpečnost.

55 Na posunovém díle se nesmí obsadit a obsluhovat ruční brzda vozů:
s plošinou pro obsluhu ruční brzdy, která je bez zábradlí; s poškozenou podlahou plošiny pro obsluhu ruční brzdy nebo s chybějícími či poškozenými stupátky k ní; naložených dlouhými zásilkami, jakož i vozů, jejichž plošina (stanoviště) pro obsluhu ruční brzdy s takovou zásilkou bezprostředně sousedí; naložených výbušinami nebo látkami jedovatými, žíravými či radioaktivními a vozů s nimi přímo sousedících.

56 Posun trhnutím

57 Posun trhnutím: Stejná pravidla, jako u posunu odrážením a spouštěním
a dále: jen přes ručně přestavované výhybky, kde to dovoluje ZDD nesmí se za snížené viditelnosti a při nepříznivých rozhledových poměrech

58 Zvláštní opatření při posunu

59 Nálepky pro označení nebezpečných věcí nebo zásilek vyžadujících zvláštní opatrnost D1 příloha 5

60 Vozy s nálepkami vzoru 1, vzoru 1.5 nebo vzoru 1.6 = výbušné
oddělit ochrannými vozy = 2 dvounápravové nebo 1 čtyř nebo více nápravový od vozů s nálepkami vzoru 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 a 5.2 = hořlavé

61 Ochranný vůz nesmí být opatřen nálepkami vzoru 2. 1, 3, 4. 1, 4. 2, 4
Ochranný vůz nesmí být opatřen nálepkami vzoru 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 a 5.2 = hořlavé

62 Zakázáno:

63 Posun Posun smí řídit jen jeden odborně způsobilý zaměstnanec.
Jednoduchý posun je: ruční posun posun silničními vozidly mechanizačním zařízením Jednoduchý posun mohou řídit odborně způsobilí zaměstnanci: s odbornou zkouškou, opravňující k řízení a provádění posunu; se zkouškou způsobilosti.

64 Ruční posun Vozidla se uvedou do pohybu lidskou silou nebo samotíží po povolení ručních brzd. Pokud jsou vozidla uváděna do pohybu lidskou silou, smí se tato osoba pohybovat jen ze strany vozidel; pohybovat se v koleji nebo mezi vozidly je zakázáno. Osoby, které nejsou s ručním posunem seznámeny, musí být poučeny zaměstnancem řídícím posun.

65 Posun silničními vozidly
Vozidla smějí být tažena jen řetězem nebo lanem dlouhým alespoň tři metry. Silniční vozidlo musí jet vždy mimo kolej. Řidič silničního vozidla nesmí být zároveň zaměstnancem řídícím posun.

66 Posun mechanizačními zařízeními a prostředky
Nejsou-li pro jednoduché mechanizační prostředky (strkače, navijáky apod.) vydány zvláštní směrnice nebo pokyny, platí pokyny výrobce. Zásady pro používání mechanizačních prostředků doplněné podle místních podmínek a potřeb se uvedou v ZDD.

67 Posun na kolejích určených pro jízdy vlaků
„KOLEJE URČENÉ PRO JÍZDU VLAKŮ“ Posunovat jen se svolením výpravčího Toto svolení není nikdy souhlasem k posunu.

68 KOLEJE URČENÉ PRO JÍZDU VLAKŮ:
Svolením dovoluje výpravčí i obsazení těchto kolejí vozidly, ale jen na dobu trvání posunu. Při tomto svolení oznámí výpravčí zaměstnanci řídícímu posun a výhybkářům: – na kterých kolejích je dovoleno posunovat; – které koleje mohou zůstat obsazené; – čas, kdy se musí koleje uvolnit; – příp., kam se smí nejdále posunovat.

69 Posun na ostatních kolejích
Posunovat na kolejích, které nejsou určeny pro jízdu vlaků, se smí jen se svolením zaměstnance, určeného ZDD. O posunu se pak zaměstnanec řídící posun dohodne s tímto zaměstnancem.

70 Posun vzhledem k jízdám vlaků

71 Posun vzhledem k jízdám vlaků
Obvod ve kterém se bude posunovat, musí být kryt hlavními návěstidly, která zakazují jízdu vlaků. Musí být zabráněno jízdám vlaků po kolejích, které se kříží s posunovou cestou.

72 Je to posun, který je vzhledem k jízdě vlaku zakázán.
Očekává-li výpravčí vlak, musí zajistit, aby byla včas uvolněna vlaková cesta a zastaven rušící posun. Co je to rušící posun? Je to posun, který je vzhledem k jízdě vlaku zakázán. Vlaková a posunová cesta se navzájem kříží (i jen v pokračování), nebo mají společný úsek.

73 V ZDD je uvedeno – kolik minut před příjezdem vlaků musí být nejpozději ukončen rušící posun.
V této době se nesmí posunovat mezi krajní výhybkou a označníkem proti očekávanému vlaku! Výjimečně lze takový posun dovolit, ale jen se svolením výpravčího, který musí nejprve zjistit, že vlak je zadržen u vjezdového návěstidla.

74 Zaměstnanec řídící posun musí ihned po obdržení příkazu:
uvolnit vlakovou cestu zastavit posun Zastavení posunu ohlásí : je-li posunový díl mimo vlakovou cestu je-li zpraven o zastavení posunu strojvedoucí a členové posunové čety Toto ohlášení není nutné, pokud je posunový díl mimo vlakovou cestu před nepřenosným návěstidlem platným pro posun, které stojí přímo u koleje a zakazuje posun. (NE – označník a návěstidlo na kolejové váze)

75 V případě očekávání vjezdu vlaku se smí dovolit posun jen ve směru jeho jízdy a to v prostoru:

76 Je-li dovolen vjezd nebo odjezd vlaku,
na kolejích sbíhajících se s vlakovou cestou se smí posunovat: jen k nepřenosnému návěstidlu platnému pro posun (přímo u koleje a zakazuje posun) nebo k výkolejce v poloze na koleji.

77 Posun v pokračování vlakové cesty
je-li hlavní návěstidlo přímo u koleje bez dalších opatření.

78 Posun v pokračování vlakové cesty
není-li přímo u koleje hlavní návěstidlo: vlaku se dá ruční nebo přenosná návěst Stůj v místě zastavení, nejméně 50 m před …

79 Vždy při posunu proti směru vjíždějícího vlaku musí výhybkář před ohlášením volnosti vlakové cesty:
přestavit výhybku směřující na vjezdovou kolej vlaku do opačné polohy a zajistit ji…

80 Uvedené opatření není nutné:
je-li výhybka kryta nepřenosným návěstidlem platným pro posun s návěstí zakazující posun a posunový díl je tažen.

81 Posun na kolejích s trakčním vedením

82 Hnací vozidla se zdviženým sběračem
Výpravčí je povinen informovat strojvedoucího o tom, že přilehlé traťové TV je vypnuto. (přímo nebo prostřednictvím zaměstnance řídícího posun) Hnací vozidla se zdviženým sběračem nesmějí vjet pod oddělující vzdušnou izolaci.

83 Ve stanicích s trakčním vedením se musí dodržovat tyto zásady:
všichni zaměstnanci zúčastnění na posunu musí znát místní poměry TV b) napětí TV se nesmí zapnout, jestliže by mohli být zapnutím ohroženi zaměstnanci při posunu nebo zaměstnanci provádějící ložné manipulace.

84 Ložený náklad musí být v předepsané vzdálenosti od částí TV, která budou po zapnutí pod napětím,
náklad, vozové plachty a sníh na střechách vozidel nejméně 0,65 m, osoby a mechanizmy nejméně 2 m.

85 Napětí TV, zapínané jen přechodně k umožnění posunu se musí po ukončení posunu opět vypnout.
Výpravčí (zaměstnanec pověřený obsluhou úsekového odpojovače), musí všem dotčeným zaměstnancům vždy oznámit, že napětí TV bude zapnuto / vypnuto.

86 Při obsluze kolejí bez TV nebo kolejí s odpojeným TV:
nesmí mít posunovací elektrické HV se zdrojovým vozem zdvižený sběrač. Tato lokomotiva může využívat proud z TV nebo ze ZDROJOVÉHO VOZU.

87 ostatní posunovací elektrická HV musí být trvale pod
TV, které není vypnuto: proto se pro umožnění posunu přidá mezi HV a posunovaná vozidla, dostatečný počet vozidel

88 Na kolejích, kde se nakládá nebo vykládá,
nesmějí zůstat vozidla pod úsekovými děliči nebo pod TV, které je pod napětím! V ZDD se uvedou další podmínky pro bezpečnou práci na kolejích s TV.

89 Posun na kolejích ve spádu

90 Ve stanicích a nákladištích, které jsou třeba jen z části ve spádu větším než 2,5 ‰, a ve vzdálenosti 50 m před tímto spádem není dovoleno posunovat s vozidly, nepřivěšenými k hnacímu vozidlu. (není-li ujetí vozidel znemožněno jiným zajištěným vozidlem - ne HV- nebo k tomu účelu konstruovaným zařízením)

91

92 Při sunutí vozidel po spádu není dovoleno, není-li jejich případné ujetí znemožněno:
přestavením výhybek na odvratnou kolej, výkolejkou v poloze na koleji, vozidly zabrzděnými ruční brzdou, musí mít: první sunuté vozidlo obsluhovanou ruční brzdu …

93 … nebo účinkující tlakovou brzdu zapojenou do průběžné brzdy.

94 Na spádech větších než 15 ‰ musí být posunový díl s dopravní hmotností větší než dvojnásobek hmotnosti HV vždy průběžně brzděn. Za vykonání zkoušky brzdy posunového dílu a ověření účinnosti brzd nejméně u pětiny vozů (přednostně ložených) odpovídá zaměstnanec řídící posun. Takové obvody se musí uvést v ZDD.

95 Podle potřeby stanoví ZDD další opatření (např
Podle potřeby stanoví ZDD další opatření (např. aby vozidla, na která se bude odrážet, byla zajištěna kromě zabrzděním a podložením, ještě další zarážkou apod.). Stanice a nákladiště, na něž se vztahují předchozí ustanovení, se uvedou v TTP.

96 Posun přes přejezdy

97 Dříve, než se začne posunovat přes přejezd s PZZ:
zaměstnanec řídící posun je povinen: zajistit uzavření závor nebo uvedení PZS do výstrahy. Není-li to možné nebo je-li zpraven, že PZZ je poroucháno, zajistí střežení tohoto přejezdu.

98 Přejezd zabezpečený jen výstražnými kříži je nutné při sunutí střežit!
Ale… Pokyny – ručními speciálními návěstmi = přejezd je střežen!

99 Střežit přejezd není nutné, pokud zaměstnanec řídící posun jde nebo jede v čele sunutého posunového dílu a dává pokyny rádiovým zařízením.

100 Pak musí tento zaměstnanec zajistit, aby byly dodrženy podmínky pro jízdu se zvýšenou opatrností.

101 Chybí-li u přejezdu (bez ohledu na vybavení PZZ) výstražná dopravní značka „Výstražný kříž pro železniční přejezd“, musí být o tom před zahájením posunu informován zaměstnanec řídící posun; při posunu přes takový přejezd se postupuje jako při poruše PZZ.

102 Pokud u přejezdu stojí účastník silničního provozu, zaměstnanec řídící posun musí uvolnit alespoň po 10 minutách přejezd pro silniční provoz.

103 Zaměstnanec řídící posun zajistí uvolnění přejezdu, pokud se:
blíží vozidlo s právem přednosti (modré zábleskové světlo) požádá-li o to lékař, jedoucí k poskytnutí pomoci, na žádost uživatele silničního provozu, který veze osobu vyžadující rychlou zdravotnickou pomoc.

104 Posun za námezník

105 Posun za námezník Jde o způsob posunu, kdy vlak vjíždějící do stanice pokračuje bez zastavení – jako posun – za návěstidlo, které ukončuje vlakovou cestu. V tomto případě začíná posunová cesta v místě, kde končí vlaková cesta vjíždějícího vlaku.

106 Zaměstnancem řídícím posun za námezník je ten, který dává strojvedoucímu pokyny k jízdě.
Tímto zaměstnancem může být člen posunové čety nebo výhybkář (NE člen doprovodu vlaku…). Strojvedoucí musí být zpraven o posunu za námezník návěstí Posun za námezník.

107 Zaměstnanec řídící posun musí dávat vždy pokyny pro další jízdu za námezník.
(tak, aby strojvedoucí mohl nepochybně zjistit, že jsou dávány jemu) Pokud strojvedoucí nedostal od zaměstnance řídícího posun pokyny, musí zastavit před návěstidlem ukončujícím vlakovou cestu.

108 Při posunu za námezník se zaměstnanec řídící posun:
přesvědčí, že je posunová cesta postavena a návěstidla dovolují posun; provádí posun podle příkazů výpravčího. Zrušení svolení, daného návěstí Posun za námezník: odvolat telekomunikačním zařízením nebo vlaku dát návěst Stůj, zastavte všemi prostředky. Nepřenosné návěstidlo platné pro posun se přestaví na návěst zakazující posun. Při posunu za námezník nesmí být posunová cesta obsazena vozidly. Svolení k posunu za námezník není nikdy svolením k posunu za označník nebo k PMD!

109 Posun za označník

110 Posun za označník Smí se provádět nejdále do úrovně vjezdového návěstidla vlastní stanice.

111 Zaměstnanec řídící posun v žádosti musí uvést směr posunu a přibližnou dobu trvání posunu.

112 Výpravčí udělí svolení – uvede směr a příp. číslo TK

113 Výpravčí udělí svolení k posunu za označník …
Je-li nutné vykonat posun za označník a u vjezdového návěstidla stojí vlak, musí být strojvedoucí vlaku o posunu zpraven.

114 Ukončení posunu za označník oznámí zaměstnanec řídící posun výpravčímu
(přímo nebo prostřednictvím výhybkáře).

115 Posun bez posunové čety

116 Posun bez posunové čety smí být prováděn jen:
na příkaz výpravčího; při jízdě na a z vyloučené koleje na příkaz zaměstnance pro řízení sledu. Bez posunové čety smí být prováděn posun jen: samotných nebo spojených hnacích vozidel, pokud je souhlas k posunu dáván při všech posunových cestách výhradně návěstmi nepřenosných návěstidel platných pro posun nebo pokud to povoluje ZDD nebo ve výjimečných případech, pokud tento posun nelze provést s posunovou četou.

117 Při posunu bez posunové čety musí strojvedoucí zajistit:
bezpečné zastavení posunovaných vozidel a jejich zajištění proti ujetí po ukončení posunu (hnacích vozidel – samotných a spojených) kontrolu svěšení vozidel a zkrácení nebo zavěšení příliš dlouhých nepoužitých šroubovek u hnacího vozidla

118 Posun bez posunové čety
Sunuto smí být jen jedno vozidlo. A to pokud strojvedoucí přehlédne kolej před sunutým vozidlem. Ale SHV může sunout i více vozidel .

119 Při posunu bez posunové čety:
má výpravčí povinnosti zaměstnance řídícího posun, uvedené v čl. 645 a kromě posunu SHV také v čl. 647 a 648, které zajistí sám nebo prostřednictvím jiných odborně způsobilých zaměstnanců. Jde o zpravení strojvedoucího, zajištění bezpečnosti na přejezdech, odstranění překážek z průjezdného průřezu … Při jízdě na a z vyloučené koleje bez posunové čety má veškeré povinnosti zaměstnance řídícího posun ZPŘS – zaměstnanec pro řízení sledu.

120 Strojvedoucí musí být o posunu bez posunové čety zpraven ještě před jeho zahájením:
že bude prováděn posun bez posunové čety a důvod posunu směr posunu (zhlaví) s udáním místa, kde bude měněn směr jízdy upozornění strojvedoucího na nutnost najetí na vozidla a případně i svěšení s těmito vozidly, (toto zpravení musí strojvedoucí vždy opakovat) o omezení rychlosti a neumístění návěstidel pro elektrický provoz; o počtu a přibližné hmotnosti a způsobu brzdění posunového dílu odkud bude posun řízen návěstí Souhlas k posunu

121 Strojvedoucí může být zpraven o posunu bez posunové čety:
Při zpravení podle odstavce a) nebo b) musí strojvedoucí rozkaz opakovat…

122 Po zpravení strojvedoucího o posunu se další jízda řídí:

123 Pokud se jedná o: nebo Pak musí výhybkář dát souhlas k posunu jiným způsobem. Strojvedoucí musí být zpraven o tom, ve kterých místech nebo ze kterých stanovišť se budou případné pokyny dávat.

124 Další zásady pro posun bez posunové čety:
při sunutí bez posunové čety musí být posunová cesta volná až k místu zastavení postavení a volnost posunové cesty (či její části) musí být oznámeno zaměstnanci, který dává strojvedoucímu svolení k zahájení posunu sunutí bez posunové čety v místech, určených pro nástup a výstup cestujících je dovoleno jen kolem nástupišť s podchody a lávkami.

125 Posun bez posunové čety – další ustanovení:
posunový díl musí být průběžně brzděn před jízdou je nutné vykonat zkoušku brzdy zkouška brzdy se neprovádí, byla-li provedena ÚZB zkoušku brzdy vykoná zaměstnanec určený TPÚ nebo ZDD; účinek ověří alespoň u pětiny vozů (přednostně u ložených) strojvedoucí ověří účinek brzdy před prvním zastavením.

126 zkouška brzdy posunového dílu se v tomto případě nevykonává
Vlak může pokračovat bez zastavení jako posun bez posunové čety za návěstidlo, které ukončuje vlakovou cestu (důvodem může být jízda do jiného obvodu stanice) za těchto podmínek: strojvedoucí musí být předem zpraven zkouška brzdy posunového dílu se v tomto případě nevykonává tato jízda za návěstidlo ukončující vlakovou cestu se nepovažuje za posun za námezník.

127 Souhlas k posunu posunového dílu se strojvedoucímu dává:

128 Tento souhlas k posunu platí k :

129 Pokud není možné postavit posunovou cestu celou a dílčí část nekončí u nepřenosného návěstidla pro posun, musí být strojvedoucí informován před zahájením posunu o konci jednotlivých částí.

130 Strojvedoucí nemusí zastavit u oznámeného ukončení
části posunové cesty, je-li mu dávána: ruční speciální návěst Souhlas k posunu nebo byl dán pokyn k další jízdě telekomunikačním zařízením.

131 Délka vlaku uvádí se u vlaků osobní dopravy v nápravách,
u nákladních vlaků v metrech a nápravách. Na každé HV ve vlaku, které není uvedeno ve výkazu vozidel, se počítá délka 20 m. Největší délka vlaku je pro jednotlivé tratě uvedena v Tabulce dopravních údajů. Délka jednotlivých vlaků nákladní dopravy v metrech je uvedena v ND.

132 Hmotnost vlaku (PMD) Hmotnost vlaku (PMD) je součet hmotností všech vozidel zařazených do vlaku (PMD), jejich nákladu a hmotnosti cestujících, kromě hmotnosti nezavěšených postrkových hnacích vozidel. Dopravní hmotnost vlaku (PMD) je součet vlastní hmotnosti všech vozidel vlaku (PMD), která nevyvíjejí žádnou tažnou sílu, hmotnosti nákladu a hmotnosti cestujících.


Stáhnout ppt "Dopravní kurz Posun Zpracovali: Marcela Mrkosová, Milan Janík, DVI, a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google