Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odbočování, Znamení o změně směru jízdy.  Znamen í o změně směru j í zdy mus í řidič d á vat kromě př í padů uvedených v jednotlivých ustanoven í ch.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odbočování, Znamení o změně směru jízdy.  Znamen í o změně směru j í zdy mus í řidič d á vat kromě př í padů uvedených v jednotlivých ustanoven í ch."— Transkript prezentace:

1 Odbočování, Znamení o změně směru jízdy

2  Znamen í o změně směru j í zdy mus í řidič d á vat kromě př í padů uvedených v jednotlivých ustanoven í ch tak é vždy při změně směru j í zdy,  vybočov á n í z něho nebo jestliže to vyžaduje bezpečnost provozu na pozemn í ch komunikac í ch.

3

4  Znamen í o změně směru j í zdy mus í řidič d á vat včas před započet í m j í zdn í ho ú konu s ohledem na okolnosti provozu na pozemn í ch komunikac í ch, zejm é na na řidiče jedouc í za n í m a na povahu j í zdn í ho ú konu.

5  Znamen í o změně směru j í zdy se d á v á směrovými světly.  Nen í -li jimi vozidlo vybaveno nebo při jejich poru š e, d á v á se znamen í upažen í m.  Paž í ohnutou v lokti nahoru se d á v á znamen í o změně směru j í zdy na opačnou stranu.

6  Vyžaduj í -li to okolnosti, zejm é na nen í -li znamen í d á van é směrovými světly nebo paž í dostatečně viditeln é např í klad pro ší řku n á kladu nebo za sn í žen é viditelnosti, mus í se d á vat znamen í jiným zřetelným způsobem např í klad způsobilou a n á ležitě poučenou osobou.  Jinak sm í řidič prov é st zamý š lený j í zdn í ú kon jen tehdy a takovým způsobem, aby nebyli ohroženi ani omezeni ostatn í ú častn í ci provozu na pozemn í ch komunikac í ch.

7  Znamen í o změně směru j í zdy d á van é směrovými světly ponech á řidič jen do doby ukončen í změny směru j í zdy,  vybočen í z něho nebo pokud vozidlo nezaujme m í sto v j í zdn í m pruhu, do kter é ho přej í žd í.  Znamen í o změně směru j í zdy paž í se d á v á jen před započet í m j í zdn í ho ú konu.

8

9  Při vj í žděn í na kruhový objezd a j í zdě po kruhov é m objezdu, nepřej í žd í -li z jednoho j í zdn í ho pruhu do druh é ho, řidič ned á v á znamen í o změně směru j í zdy;

10  při vyj í žděn í z kruhov é ho objezdu řidič je povinen d á t znamen í o změně směru j í zdy.

11  Při odbočov á n í na křižovatce nebo na m í sto lež í c í mimo pozemn í komunikaci mus í řidič d á vat znamen í o změně směru j í zdy;

12  při odbočov á n í nesm í ohrozit řidiče jedouc í za n í m a mus í db á t zvý š en é opatrnosti.

13  Vyžaduj í -li to okolnosti, např í klad při přepravě dlouh é ho n á kladu, mus í řidič zajistit bezpečn é odbočen í pomoc í způsobil é a n á ležitě poučen é osoby.

14  Před odbočov á n í m vpravo se mus í řidič zařadit co nejbl í že k prav é mu okraji vozovky;

15

16  mus í -li přitom s ohledem na rozměry vozidla nebo n á kladu vybočit ze směru sv é j í zdy vlevo, d á v á vždy jen znamen í o změně směru j í zdy vpravo.

17  Před odbočováním vlevo se musí zařadit co nejdále vlevo v části vozovky určené pro jeho směr jízdy s ohledem na rozměry vozidla nebo nákladu a šířku vozovky.

18  Odbočují-li řidiči protijedoucích vozidel vlevo, vyhýbají se vlevo.

19  Řidič odbočující vlevo musí dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům,  jezdcům na zvířeti,  protijdoucím organizovaným útvarům chodců a průvodcům hnaných zvířat se zvířaty,  tramvajím jedoucím v obou směrech  vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen.

20 KONEC


Stáhnout ppt "Odbočování, Znamení o změně směru jízdy.  Znamen í o změně směru j í zdy mus í řidič d á vat kromě př í padů uvedených v jednotlivých ustanoven í ch."

Podobné prezentace


Reklamy Google